Brüsszel, 2016.5.4.

COM(2016) 279 final

2016/0141(COD)

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK rendelet módosításáról

(Törökország)


INDOKOLÁS

1.A JAVASLAT HÁTTERE

A javaslat indokai és céljai

Az Európai Unió (a továbbiakban: az EU) 2013. december 16-án, az EU–Törökország visszafogadási megállapodás aláírásával egyidejűleg vízumliberalizációs párbeszédet indított Törökországgal. A vízumliberalizációs párbeszéd a Törökország tekintetében bevezetendő vízummentességre vonatkozó ütemterven (a továbbiakban: az ütemterv) alapul – e dokumentum határozza meg azokat a követelményeket, amelyeket Törökországnak teljesítenie kell ahhoz, hogy az Európai Parlament és a Tanács módosíthassa az 539/2001/EK rendeletet 1 annak érdekében, hogy az európai uniós előírásokkal összhangban kiállított biometrikus útlevéllel rendelkező török állampolgárok rövid távú (azaz bármely 180 napos időszakon belül 90 napot meg nem haladó időtartamú) tartózkodás esetén vízummentesen utazhassanak a tagállamokba. Az ütemtervben meghatározott 72 követelmény öt témakörbe sorolható: az okmányok biztonsága; migrációkezelés; közrend és közbiztonság; alapvető jogok; és az irreguláris migránsok visszafogadása.

A Bizottság 2014. október 20-án elfogadta a vízumliberalizációs ütemterve követelményeinek teljesítése során Törökország által tett előrelépésekről szóló első jelentést 2 (a továbbiakban: az első jelentés). Az első jelentés minden egyes követelmény tekintetében értékelte az ország teljesítményét, és ajánlásokat fogalmazott meg a további teendőkről.

A 2015. november 29-i EU-Törökország csúcstalálkozón a török fél kifejezte elkötelezettségét az ütemterv végrehajtásának felgyorsítása iránt, többek között az EU–Törökország visszafogadási megállapodásban foglalt rendelkezések teljes körű alkalmazásának előrehozása révén, azzal a céllal, hogy 2016 októberéig megvalósuljon a vízumliberalizáció 3 . Az Európai Unió üdvözölte e kötelezettségvállalást.

A Bizottság 2016. március 4-én elfogadta a vízumliberalizációs ütemterve követelményeinek teljesítése során Törökország által tett előrelépésekről szóló második jelentését 4 (a továbbiakban: a második jelentés), amely értékelte az ütemterv követelményeinek végrehajtása terén Törökország által elért eredményeket. A második jelentés megállapította, hogy a 2015. november 29-i EU-Törökország csúcstalálkozó óta a török hatóságok fokozták az ütemterv végrehajtására irányuló erőfeszítéseiket. Konkrét ajánlásokat fogalmazott meg azokra az intézkedésekre vonatkozóan, amelyeket Törökországnak végre kell hajtania az összes követelmény maradéktalan teljesítéséhez való közeledés érdekében, valamint a reformfolyamat további felgyorsítására és elsősorban a jelentésben azonosított hiányosságok sürgős kezelésére ösztönözte a török hatóságokat. A jelentés megerősítette, hogy mely területeken tett eleget Törökország a kritériumoknak, és azonosította azokat az intézkedéseket, amelyeket Törökországnak az ütemterv összes kritériumának teljesítése érdekében kell hoznia.

2016. március 7-én és 18-án találkozókra került sor uniós állam-, illetve kormányfők és Törökország részvételével. Az utóbbi találkozó végén kiadott EU–Törökország nyilatkozat 5 szerint „minden részt vevő tagállam viszonylatában sor fog kerülni a vízumliberalizációs menetrend végrehajtásának felgyorsítására annak érdekében, hogy a török állampolgárok tekintetében legkésőbb 2016 júniusának végéig megszűnjön a vízumkötelezettség, amennyiben valamennyi követelmény teljesül. Törökország e célból megteszi az ahhoz szükséges lépéseket, hogy teljesítse a fennmaradó követelményeket, és így a Bizottság a követelményeknek való megfelelés szükséges értékelését követően április végéig megfelelő javaslatot terjeszthessen elő, amelynek alapján az Európai Parlament és a Tanács meghozhatja a végső döntést”.

A Bizottság az ezen javaslattal egyidejűleg benyújtott, a vízumliberalizációs ütemterve követelményeinek teljesítése során Törökország által tett előrelépésekről szóló harmadik jelentésben 6 megállapítja, hogy a Törökország által a 2015. november 29-i EU-Törökország csúcstalálkozó óta tanúsított fokozott szerepvállalásnak és eltökéltségnek megfelelően a török hatóságok az elmúlt hónapokban még intenzívebbé tették a fenti feltétel megvalósítására irányuló erőfeszítéseiket. A Bizottság elismeri a török hatóságok által eddig megtett jelentős előrelépéseket, és arra ösztönzi őket, haladéktalanul tegyenek még komolyabb erőfeszítéseket, hogy teljesítsék valamennyi követelményt és így június végéig elérhessék a vízumliberalizációt.

Ugyanakkor a jelentés megállapítja, hogy a török hatóságok eddig még nem érték el ezt az ambiciózus célt, mivel a 72 követelményből 7 még nem valósult meg. Ezek között vannak különösen fontosak is.

A hét fennmaradó követelmény közül kettő végrehajtása – gyakorlati és eljárási okokból – hosszabb időt igényel, és ezért nem volt lehetséges számukra ezeket e javaslat előterjesztésének időpontjáig hiánytalanul megvalósítani. Ez a következő két kritériumot érinti:

a meglévő biometrikus útlevelek továbbfejlesztése annak érdekében, hogy azok a legfrissebb uniós előírásoknak megfelelő biztonsági jellemzőkkel rendelkezzenek;

az EU–Törökország visszafogadási megállapodás rendelkezéseinek teljes körű, a harmadik országbeli állampolgárok visszafogadásával kapcsolatos rendelkezésekre is kiterjedő végrehajtása.

Mint a jelentés kitér rá, a Bizottság és a török hatóságok megállapodtak arról, hogy a teljes megvalósítást megelőzően milyen gyakorlati módszerekkel hajtsák végre e kritériumokat.

A Bizottság felkéri a török hatóságokat, hogy sürgősen tegyék meg az ütemterv további, alább felsorolt fennmaradó kritériumainak teljesítéséhez szükséges intézkedéseket:

az ütemterv szerinti korrupcióellenes intézkedések elfogadása, azaz az Európa Tanács Korrupció Elleni Államok Csoportja (GRECO) által kiadott ajánlások eredményes nyomon követésének biztosítása;

a személyes adatok védelméről szóló jogszabályoknak az uniós normákhoz való igazítása, különösen annak biztosítása érdekében, hogy az adatvédelmi hatóság függetlenül járhasson el, valamint a bűnüldöző szervek tevékenységeire is kiterjedjen a törvény hatálya;

az Europollal való operatív együttműködési megállapodás kialakítása. Ez az adatvédelmi jogszabályok fent említett módosításairól is függ;

A büntetőügyekben folytatott hatékony igazságügyi együttműködés felajánlása valamennyi uniós tagállam számára;

a terrorizmussal kapcsolatos jogszabályok és gyakorlatok felülvizsgálata az uniós normák szerint, különösen azáltal, hogy a terrorizmus fogalommeghatározását – hatályának szűkítésével és az arányosság kritériumának bevezetésével – jobban összehangolják a módosított 2002/475/IB kerethatározat szerinti fogalommeghatározással.

Feltételezve, hogy a török hatóságok sürgősen és 2016. március 18-i kötelezettségvállalásuknak megfelelően teljesítik az ütemterv fennmaradó kritériumait, a Bizottság úgy határozott, hogy jogalkotási javaslatot terjeszt elő az 539/2001/EK rendelet arra irányuló módosítására, hogy az uniós előírásoknak megfelelő biometrikus útlevéllel rendelkező török állampolgárok esetében megszüntessék a vízumkötelezettséget.

A társjogalkotók tanácskozásainak segítése céljából a Bizottság továbbra is nyomon követi a török hatóságok által az ütemterv fennmaradó követelményeinek megvalósítása érdekében tett lépéseket.

E javaslat május elején történő előterjesztése lehetővé teszi, hogy a tervezetnek a nemzeti parlamentek számára történő rendelkezésre bocsátása és annak június végéig történő elfogadása között nyolchetes időszak teljen el, mint ezt a 2016. március 18-i kiadott EU–Törökország nyilatkozat is említi, ahogy ezt a Szerződésekhez csatolt, a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló 1. sz. jegyzőkönyv 4. cikke előírja. Ezáltal a javaslat biztosítja az állam-, illetve kormányfők által március 18-án elfogadott EU–Törökország nyilatkozat egyik kulcsfontosságú elemének megvalósítását.

Összhang a szabályozási terület jelenlegi rendelkezéseivel

Az 539/2001/EK tanácsi rendelet felsorolja a tagállamok külső határainak átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országait. Az 539/2001/EK rendeletet Írország és az Egyesült Királyság kivételével valamennyi tagállam, továbbá Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc alkalmazza. A rendelet az Unió a bármely 180 napos időszakon belül 90 napot meg nem haladó rövid tartózkodásokra vonatkozó közös vízumpolitikájának részét képezi.

Törökország jelenleg az 539/2001/EK rendelet I. mellékletében van felsorolva, vagyis azon országok között szerepel, amelyek állampolgárainak az uniós tagállamok területére való utazáskor vízummal kell rendelkezniük.

Az 539/2001/EK rendeletet legutóbb a 259/2014/EU rendelet 7 módosította, amikor Moldovát – az ország vízumliberalizációról szóló cselekvési tervének sikeres teljesítését követően – átsorolták azon országok listájára, amelyek állampolgárai mentesek a vízumkötelezettség alól; majd az 509/2014/EU rendelet 8 , amikor öt karib-tengeri térségi 9 és tizenegy csendes-óceáni térségi ország 10 , valamint Kolumbia, Peru és az Egyesült Arab Emírségek állampolgárai – feltételezve az EU és a megfelelő harmadik országok közötti vízummentességi megállapodások megkötését – a vízumkötelezettségre vonatkozó listák rendszeres felülvizsgálatát követően mentesültek a vízumkötelezettség alól. A Bizottság 2016. március 9-én és 2016. április 20-án javaslatokat terjesztett elő az 539/2001/EK rendelet arra irányuló módosítására, hogy a vízumliberalizációról szóló cselekvési tervük sikeres teljesítését követően Grúziát 11 és Ukrajnát 12 átsorolják azon országok listájára, amelyek állampolgárai mentesek a vízumkötelezettség alól.

Az 539/2001/EK rendelet (az 509/2014/EU rendelettel bevezetett) –1. cikkében foglalt rendelkezések meghatározzák azokat a kritériumokat, amelyeket figyelembe kell venni azon harmadik országok – eseti értékelés alapján történő – meghatározásánál, amelyek állampolgárai vízumkötelezettség alá esnek vagy e kötelezettség alól mentesek. Ilyen kritériumok többek között „az illegális bevándorlás, a közérdek és a közbiztonság, valamint a gazdasági előnyök, ezen belül is különösen a turizmus és a külkereskedelem szempontjai, továbbá az Uniónak az érintett harmadik országokkal fenntartott külkapcsolatai, ezen belül is különösen az emberi jogokkal és az alapvető szabadságokkal kapcsolatos megfontolások, valamint a regionális koherencia és a viszonosság vonatkozásai.” 13 Különös figyelmet kell fordítani az érintett harmadik országok által kiállított úti okmányok biztonságára.

A viszonosság tekintetében a török kormány 2016. május 2-án rendeletet fogadott el, amely kimondja, hogy a török állampolgárokra vonatkozó vízumkötelezettség megszüntetésének időpontjától kezdődően valamennyi tagállam állampolgárai vízummentesen léphetnek be Törökországba.

Összhang az Unió egyéb szakpolitikáival

2016. április 6-án a Bizottság a schengeni térség külső határainak megerősítése céljából határregisztrációs rendszer létrehozására tett javaslatot 14 . A szóban forgó javaslat főbb céljai között szerepel a harmadik országbeli állampolgárok határforgalom-ellenőrzésének minőségjavítása, valamint a túltartózkodók következetes és megbízható azonosításának biztosítása. A jövőbeni határregisztrációs rendszer így fontos eszköz lesz annak biztosítására, hogy a harmadik országbeli állampolgárok jogszerűen élhessenek a schengeni térségen belüli vízummentes tartózkodás lehetőségével, és hozzájárul a vízummentességet élvező országokból érkező irreguláris migráció megelőzéséhez.

Ezenkívül a Bizottság egy közleményben 15 bejelentette, hogy megvizsgálja egy uniós utazási információs és utazásengedélyezési rendszer (ETIAS) létrehozásának szükségességét, megvalósíthatóságát és arányosságát. A Bizottság elkötelezte magát amellett, hogy még 2016-ban megvizsgálja, hogy a vízummentességet élvező országok állampolgáraira vonatkozó ilyen jellegű további ellenőrzési szint megvalósítható és arányos lenne-e, és hatékonyan hozzájárulna-e a schengeni térség biztonságának fenntartásához és megerősítéséhez.

2.JOGALAP, SZUBSZIDIARITÁS ÉS ARÁNYOSSÁG

Jogalap

Mivel a javaslat az Unió közös vízumpolitikájának módosítására irányul, jogalapja az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 77. cikke (2) bekezdésének a) pontja. A javasolt rendelet a schengeni vívmányok továbbfejlesztését képezi.

Szubszidiaritás, arányosság és a jogi aktus típusának megválasztása

Mivel az 539/2001/EK rendelet az Európai Unió jogi aktusa, csak egyenértékű jogi aktussal módosítható. A tagállamok nem léphetnek fel önállóan a politikai célkitűzés eléréséhez. A politikai célkitűzés eléréséhez nem áll rendelkezésre más (nem jogalkotási) alternatíva.

3.AZ UTÓLAGOS ÉRTÉKELÉSEK, AZ ÉRDEKELT FELEKKEL FOLYTATOTT KONZULTÁCIÓK ÉS A HATÁSVIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI

Az érdekelt felekkel folytatott konzultációk

A Bel- és az Igazságügyi Tanács, a COREPER, a Tanács bővítéssel foglalkozó munkacsoportja (COELA) keretében rendszeres tanácskozásra került sor a tagállamokkal, valamint találkozókra a tagállamok bel- és igazságügyi tanácsosaival, míg az Európai Parlament (plenáris ülésen, valamint az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság keretében) számos alkalommal beszámolót kapott a vízumliberalizációs párbeszéd aktuális helyzetéről.

Szakértői vélemények beszerzése és felhasználása

A Bizottság átfogó adatokat szerzett be az ütemtervben meghatározott valamennyi követelmény Törökország általi teljesítéséről. A Törökországgal folytatott vízumliberalizációs párbeszéd során, és különösképpen az országra vonatkozó jelentések előkészítéseként a bizottsági szolgálatok, az Európai Külügyi Szolgálat, az uniós tagállamok és a vonatkozó uniós ügynökségek (Frontex, EASO, Europol, Eurojust) szakértői elemezték a vízumliberalizációs párbeszéd által érintett területeken hozott török jogszabályokat és a gyakorlati végrehajtást. Számos technikai megbeszélésre és helyszíni látogatásra került sor, és kiterjedt dokumentáció jött létre a török hatóságok és szakértők segítségével.

Hatásvizsgálat

A Bizottság 2016. március 4-én kiadott második jelentését bizottsági szolgálati munkadokumentum 16 kísérte, amely – az Eurostat statisztikai adatai, a megfelelő uniós ügynökségektől származó információk és a megfigyelt tendenciák alapján – értékelte a Törökországnak biztosított vízumliberalizációnak az Európai Unió migrációs helyzetére gyakorolt lehetséges hatását.

A jelen javaslattal egyidejűleg kiadott harmadik jelentést is bizottsági szolgálati munkadokumentum 17 kíséri, amely minden követelményre vonatkozóan tényszerű információval szolgál arról, hogy hol tart annak teljesítése. Ez a dokumentum értékelést nyújt a Törökországnak biztosított vízumliberalizációnak az Európai Unió biztonsági helyzetére gyakorolt lehetséges hatásáról is.

Nincs szükség további hatásvizsgálatra.

Alapjogok

Ez a javaslat nem érinti hátrányosan az alapjogok Európai Unión belüli védelmét. Az ütemterv kritériumainak teljesítése javítja az emberi jogok védelmét Törökországban.

4.KÖLTSÉGVETÉSI VONZATOK

n.a.

5.EGYÉB ELEMEK

Végrehajtási tervek, valamint a nyomon követés, az értékelés és a jelentéstétel szabályai

A módosított rendelet hatálybalépésének dátumától kezdődően közvetlenül alkalmazandó és a tagállamok által haladéktalanul végrehajtandó. Nincs szükség végrehajtási tervre.

A Bizottság a továbbiakban is aktívan nyomon követi Törökország folyamatos teljesítményét az ütemterv öt témakörében meghatározott valamennyi kritérium tekintetében, a fennálló társulási struktúrák és párbeszéd keretében, valamint – szükség esetén – ad hoc nyomonkövetési mechanizmusok révén.

Ezen belül a Bizottság – az EU-Törökország visszafogadási vegyes bizottság keretein belül szervezett rendszeres találkozók révén – a vízummentesség Törökország részére történő odaítélését követően is nyomon követi majd az EU-Törökország visszafogadási megállapodás rendelkezéseinek Törökország általi végrehajtását. E rendelkezések valamennyi uniós tagállammal szembeni tiszteletben tartása a vízummentesség egyik alapvető fontosságú követelménye.

A javaslat egyes rendelkezéseinek részletes magyarázata

Az 539/2001/EK rendelet módosítása révén Törökországot az I. mellékletből (azon országok listája, amelyek állampolgárai vízumkötelezettség alá esnek) átsorolják a II. mellékletbe (azon országok listája, amelyek állampolgárai mentesek a vízumkötelezettség alól). Az ütemtervvel összhangban a szöveg kiegészül egy lábjegyzettel, amely szerint a vízummentesség a 2252/2004/EK tanácsi rendelet előírásaival összhangban kiállított, nevezetesen kiegészítő hozzáférés-ellenőrzés (SAC) alkalmazásával titkosított ujjnyomatokat tartalmazó biometrikus útlevéllel rendelkező személyekre korlátozódik.

Törökország tájékoztatta a Bizottságot, hogy 2016 októberéig végrehajtja az EU előírásainak teljes körűen megfelelő biometrikus útlevelek kiállításához szükséges valamennyi reformot. Ezzel párhuzamosan Törökország már június elejére biztosítja, hogy a kiállítandó útlevelek tartalmazzák a tulajdonos fényképét és ujjnyomatait a chipen, és teljes mértékben megfeleljenek a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) szabványainak. Ezekben az útlevelekben az ujjnyomatokat kiegészítő hozzáférés-ellenőrzés (SAC) alkalmazásával történő titkosítás védi majd. Ennélfogva a vízummentesség kivételesen az utóbbi útlevelek tulajdonosaira is vonatkozni fog, amennyiben útlevelüket 2016. június 1. és 2016. december 31. között állították ki. E kivétel 2017. december 31-én hatályát veszti. A vízummentesség kezdetét megelőző időszakban Törökországnak valamennyi tagállam rendelkezésére kell bocsátania a török útlevelek chipjein tárolt adatok hitelesítéséhez és eléréséhez szükséges tanúsítványokat.

2016/0141 (COD)

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK rendelet módosításáról

(Törökország)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 77. cikke (2) bekezdésének a) pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1)Az 539/2001/EK tanácsi rendelet 18 felsorolja a tagállamok külső határainak átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országait. A harmadik országokról készített, az I. és II. mellékletben szereplő listák összetételének összhangban kell lennie és maradnia az e mellékletekben meghatározott kritériumokkal. Azon harmadik országokat, amelyek tekintetében e kritériumok terén megváltozott a helyzet, ennek megfelelően át kell sorolni az egyik mellékletből a másikba.

(2)Az 539/2001/EK rendelet -1. cikkében foglalt rendelkezések meghatározzák azokat a kritériumokat, amelyeket figyelembe kell venni azon harmadik országok – eseti értékelés alapján történő – meghatározásánál, amelyek állampolgárai vízumkötelezettség alá esnek vagy e kötelezettség alól mentesek. Ilyen kritériumok többek között „az illegális bevándorlás, a közérdek és a közbiztonság, valamint a gazdasági előnyök, ezen belül is különösen a turizmus és a külkereskedelem szempontjai, továbbá az Uniónak az érintett harmadik országokkal fenntartott külkapcsolatai, ezen belül is különösen az emberi jogokkal és az alapvető szabadságokkal kapcsolatos megfontolások, valamint a regionális koherencia és a viszonosság vonatkozásai”.

(3)A 2015. november 29-i és 2016. március 18-i EU-Törökország csúcstalálkozókat követően megállapodás született arról, hogy minden részt vevő tagállam viszonylatában sor fog kerülni a Bizottság által a török kormány számára 2013. december 16-án előterjesztett vízumliberalizációs ütemterv végrehajtásának felgyorsítására annak érdekében, hogy a török állampolgárok tekintetében legkésőbb 2016 júniusának végéig megszűnjön a vízumkötelezettség.

(4)A Törökországnak biztosított vízumliberalizáció a 2016. március 18-i EU-Törökország nyilatkozat kulcsfontosságú eleme. A nyilatkozat értelmében legkésőbb 2016 júniusának végéig meg kell szűntetni a török állampolgárok vízumkötelezettségét. A vízumliberalizációra irányuló javaslat május eleji előterjesztése biztosítja a Szerződésekhez csatolt, a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló 1. jegyzőkönyv 4. cikke által előírt nyolchetes időszak elteltét a javaslat június végi elfogadása előtt.

(5)[Törökország teljesítette a vízumliberalizációs ütemtervében meghatározott követelményeket. Ezen értékelés alapján és figyelemmel az 539/2001/EK rendelet -1. cikkében szereplő összes kritériumra, helyénvaló a török állampolgárokat mentesíteni az EU tagállamainak területére való utazásra vonatkozó vízumkövetelmény alól.]

(6)Ezért Törökországot át kell sorolni az 539/2001/EK rendelet I. mellékletéből a rendelet II. mellékletébe.

(7)A vízummentesség a vízumliberalizációs ütemterv követelményeinek és a 2016. március 18-i Európai Unió–Törökország nyilatkozat folyamatos végrehajtásának feltétele. A Bizottság aktívan nyomon követi a követelmények és a nyilatkozat végrehajtását. Az EU a vízummentességet az 539/2001/EK rendelet xxx rendelettel módosított 1a. cikkével létrehozott felfüggesztési mechanizmussal összhangban felfüggesztheti, amennyiben teljesülnek az abban meghatározott feltételek.

(8)Ennek a vízummentességnek a 2252/2004/EK tanácsi rendelet 19 előírásaival összhangban kiállított biometrikus útlevéllel rendelkező személyekre kell korlátozódnia. A mentesség kivételesen a tulajdonos ujjnyomatait tartalmazó, a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) szabványaival összhangban kiállított biometrikus útlevéllel rendelkező személyekre is vonatkozik, feltéve hogy az útlevelet 2016. június 1. és 2016. december 31. között állították ki. Ez a kivétel 2017. december 31-én hatályát veszti.

(9)Ez a rendelet a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek alkalmazásában az Egyesült Királyság a 2000/365/EK tanácsi határozattal 20 összhangban nem vesz részt. Az Egyesült Királyság tehát nem vesz részt e rendelet elfogadásában, és a rendelet vagy annak alkalmazása rá nézve nem kötelező.

(10)Ez a rendelet a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek alkalmazásában Írország a 2002/192/EK tanácsi határozattal 21 összhangban nem vesz részt. Írország tehát nem vesz részt e rendelet elfogadásában, és a rendelet vagy annak alkalmazása rá nézve nem kötelező.

(11)Izland és Norvégia tekintetében e rendelet az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között létrejött, e két államnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodás értelmében vett schengeni vívmányok azon rendelkezéseit fejleszti tovább, amelyek az 1999/437/EK tanácsi határozat 22 1. cikkének B. pontjában említett területhez tartoznak.

(12)Svájc tekintetében ez a rendelet az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az 1999/437/EK határozatnak a 2008/146/EK tanácsi határozat 23 3. cikkével összefüggésben értelmezett 1. cikkének B. pontjában említett területhez tartoznak.

(13)Liechtenstein tekintetében ez a rendelet az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az 1999/437/EK határozatnak a 2011/350/EU tanácsi határozat 24 3. cikkével összefüggésben értelmezett 1. cikkének B. pontjában említett területhez tartoznak.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 539/2001/EK rendelet a következőképpen módosul:

a)Az I. melléklet 1. részében („ÁLLAMOK”) a Törökországra való hivatkozást el kell hagyni.

b)A II. melléklet 1. része („ÁLLAMOK”) a következő hivatkozással egészül ki:

„Törökország”*

______________

*    A vízumkötelezettség alóli mentesség kizárólag a tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírásokról szóló, 2004. december 13-i 2252/2004/EK tanácsi rendelettel (HL L 385., 2004.12.29., 1. o.) összhangban kiállított biometrikus útlevéllel rendelkező személyekre vonatkozik. A mentesség kivételesen a tulajdonos ujjnyomatait tartalmazó, a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) szabványaival összhangban kiállított biometrikus útlevéllel rendelkező személyekre is vonatkozik, feltéve hogy útlevelüket 2016. június 1. és 2016. december 31. között állították ki. Ez a kivétel 2017. december 31-én hatályát veszti.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

az Európai Parlament részéről    a Tanács részéről

az elnök    az elnök

(1) A Tanács 2001. március 15-i 539/2001/EK rendelete a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról, HL L 81., 2001.3.21., 1. o.
(2) COM(2014) 646 final.
(3) Az uniós állam-, illetve kormányfők és Törökország részvételével tartott találkozón elfogadott nyilatkozat itt olvasható: http://www.consilium.europa.eu/hu/press/press-releases/2015/11/29-eu-turkey-meeting-statement/.
(4) COM(2016) 140 final.
(5) Az uniós állam-, illetve kormányfők és Törökország részvételével tartott találkozón elfogadott nyilatkozat itt olvasható: http://www.consilium.europa.eu/hu/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/
(6) SWD(2016) 278 final.
(7) Az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 3-i 259/2014/EU rendelete a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK tanácsi rendelet módosításáról, HL L 105., 2014.4.8., 9. o.
(8) Az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i 509/2014/EU rendelete a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK tanácsi rendelet módosításáról, HL L 149., 2014.4.8., 67. o.
(9) Dominika, Grenada, Saint Lucia, Saint Vincent és Grenadine-szigetek, Trinidad és Tobago.
(10) Kiribati, Marshall-szigetek, Mikronézia, Nauru, Palau, Szamoa, Salamon-szigetek, Kelet-Timor, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.
(11) COM(2016) 142 final.
(12) COM(2016) 236 final.
(13) A Tanács 2001. március 15-i 539/2001/EK rendelete a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról.
(14) Az Európai Unió tagállamainak külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok be- és kilépésére, valamint beléptetésének megtagadására vonatkozó adatok rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer létrehozásáról és a határregisztrációs rendszerhez való bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat, COM(2016) 194 final.
(15) A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak: „A határigazgatás és a biztonság erősítését szolgáló, szilárd és intelligens információs rendszerek”, COM(2016) 205 final.
(16) SWD(2016) 97 final.
(17) SWD(2016) 161 final.
(18) A Tanács 2001. március 15-i 539/2001/EK rendelete a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról, HL L 81., 2001.3.21., 1. o.
(19) A Tanács 2004. december 13-i 2252/2004/EK rendelete a tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírásokról, HL L 385., 2004.12.29., 1. o.
(20) A Tanács 2000. május 29-i 2000/365/EK határozata Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának a schengeni vívmányok egyes rendelkezéseinek alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről, HL L 131., 2000.6.1., 43. o.
(21) A Tanács 2002. február 28-i 2002/192/EK határozata Írországnak a schengeni vívmányok egyes rendelkezései alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről, HL L 64., 2002.3.7., 20. o.
(22) A Tanács 1999. május 17-i 1999/437/EK határozata az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között, e két államnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodás alkalmazását szolgáló egyes szabályokról, HL L 176., 1999.7.10., 31. o.
(23) A Tanács 2008. január 28-i 2008/146/EK határozata az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodásnak az Európai Közösség nevében történő megkötéséről, HL L 53., 2008.2.27., 1. o.
(24) A Tanács 2011. március 7-i 2011/350/EU határozata az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló, különösen a belső határokon történő ellenőrzés megszüntetéséhez és a személyek mozgásához kapcsolódó társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről, HL L 160., 2011.6.18., 19. o.