Brüsszel, 2016.3.17.

COM(2016) 157 final

2016/0084(COD)

A körforgásos gazdaságra vonatkozó csomag

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek forgalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1069/2009/EK és az 1107/2009/EK rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

{SWD(2016) 64 final}
{SWD(2016) 65 final}


INDOKOLÁS

1.A JAVASLAT HÁTTERE

A javaslat indokai és céljai

1.Ez a javaslat a piacon megmutatkozó azon jelentős gondok megoldását célozza, amelyekre először a 2003/2003/EK rendelet (a továbbiakban: a műtrágyákról szóló meglévő rendelet) 2010-ben végzett utólagos értékelése során derült fény 1 . A javaslat a körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési terv 2 egyik kulcsfontosságú jogalkotási javaslata is egyben.

Az első indok és cél

2.Először is az olyan innovatív termésnövelő termékek, amelyek a körforgásos gazdasági modellel összhangban gyakran biohulladékból vagy egyéb másodlagos nyersanyagokból újrafeldolgozás révén nyert tápanyagokat vagy ilyen szerves anyagokat tartalmaznak, az eltérő nemzeti szabályozások és szabványok miatt nehezen jutnak a belső piacra.

3.A műtrágyákról szóló meglévő rendelet azon harmonizált termékek belső piacon való szabad mozgását biztosítja, amelyek beletartoznak az I. mellékletében foglalt terméktípusok valamelyikébe. Az ilyen termékek megkaphatják az „EK-műtrágya” megjelölést. Azon vállalkozásoknak, amelyek más típusú termékeket kívánnak EK-műtrágyaként forgalomba hozni, előbb új típusjóváhagyást kell kapniuk, amelyet egy, az említett melléklet módosításáról szóló bizottsági határozat biztosíthat. Gyakorlatilag a műtrágyákról szóló meglévő rendeletben szereplő mindegyik terméktípus hagyományos szervetlen trágya, amelyeket tipikusan bányákból termeltek ki vagy a vegyipar állított elő a lineáris gazdasági modell szerint. A vegyi eljárások, mint amelyekkel például a nitrogénalapú trágyákat előállítják, energiafogyasztással és egyben jelentős szén-dioxid-kibocsátással járnak.

4.A jelenleg a piacon lévő trágyák mintegy 50%-ára ugyanakkor nem terjed ki a rendelet hatálya. Ez igaz néhány szervetlen trágyára és gyakorlatilag az összes olyan trágyára, amely szerves anyagból – így állati vagy más mezőgazdasági melléktermékből, illetve az élelmiszerlánc biohulladékának feldolgozásával – készül. A kutatás, innováció és a beruházások területe jelenleg rohamosan fejlődik, hozzájárulva a körforgásos gazdasághoz egyrészt a helyben történő munkahelyteremtéssel, másrészt pedig az olyan másodlagos, hazai eredetű forrásokból való értékteremtéssel, amelyek különben – szükségtelen eutrofizációt és üvegházhatásúgáz-kibocsátást okozva – közvetlen felhasználás révén a földekre, vagy pedig hulladéklerakóba kerülnének. Az ágazatban másrészt megfigyelhető a szolgálatosodás trendje: a termékeket egyre inkább az igényekhez szabják azon talaj vizsgálata alapján, amelyen a trágya felhasználásra kerül. A kkv-k és más vállalkozások Európa-szerte egyre nagyobb érdeklődést mutatnak az iránt, hogy hozzájáruljanak ehhez a fejlődéshez. Ugyanakkor jelenleg a kölcsönös elismeréstől függ, hogy az igényre szabott, szerves trágyákat tartalmazó termékek kijutnak-e a belső piacra, így tehát ez gyakran akadályokba ütközik.

5.Az innovatív trágyákat tekintve a jelenlegi szabályozási struktúra kettéágazó problémát jelent.

6.A probléma egyik része abban áll, hogy igen nagy kihívást jelent a szerves vagy másodlagos nyersanyagokból származó terméktípusoknak a műtrágyákról szóló meglévő rendeletbe való belefoglalása. A szabályozókat nehéz feladat elé állítja, hogy az ilyen anyagok viszonylag változékony összetétellel és jellemzőkkel rendelkeznek. A műtrágyákról szóló meglévő rendeletet egyértelműen az elsődleges nyersanyagokból készült, jól meghatározott szervetlen trágyákra szabták, és hiányoznak belőle az olyan erős ellenőrző mechanizmusok és biztosítékok, amelyek szükségesek lennének a természetüktől fogva változékony szerves vagy másodlagos anyagokból készülő termékek iránti bizalom megteremtéséhez. Továbbá nem világos az állati melléktermékek ellenőrzésére és a hulladékokra vonatkozó létező jogszabályokkal való kapcsolat.

7.Mindennek következtében a körforgásos gazdasággal összhangban lévő forrásból származó trágyák szegmense továbbra sincs harmonizálva. Számos tagállam részletes nemzeti jogszabályokkal és szabványokkal rendelkezik az ilyen nem harmonizált trágyákra vonatkozóan, melyek olyan környezetvédelmi követelményeket tartalmaznak (például a nehézfémszennyezés határértékeit), amelyek nem alkalmazandók az EK-műtrágyákra. Rendkívül nehézkesnek bizonyult továbbá a tagállamok között a kölcsönös elismerésen alapuló szabad mozgás érvényesítése. Ennek eredményeképpen azon egyik tagállamban letelepedett gyártó, amely szerves vagy másodlagos nyersanyagból származó trágyákat gyárt, és piacát egy másik tagállamra kívánja kiterjeszteni, gyakran olyan hivatali eljárásokkal szembesül, amelyek költségei lehetetlenné teszik a piacbővítést. A kritikus tömeg ebből fakadó hiánya gátolja a körforgásos gazdaság e fontos ágazatában a beruházásokat. Különösen jelentős problémát jelent ez az olyan tagállamokban letelepedett gyártók számára, amelyek az ott rendelkezésre álló szerves, másodlagos nyersanyagfelesleg (jellemzően istállótrágya) mennyiségéhez viszonyítva kis hazai piaccal rendelkeznek.

8.Összefoglalva: a körforgásos gazdasággal összhangban hazai szerves- vagy másodlagos nyersanyagokból készülő trágyák és a lineáris gazdasági modell szerint előállított trágyák közötti versenyt illetően az utóbbiaknak kedveznek a körülmények. A versenytorzulás gátolja a körforgásos gazdaságba való beruházásokat.

9.A gondot súlyosbítja, hogy a trágyák egyik fő alkotóeleme a foszfátérc, amelyet a Bizottság kritikus fontosságú nyersanyagként határozott meg. A foszfortrágyákat tekintve az Unió jelenleg nagyban függ az Unión kívül bányászott foszfátérc behozatalától (az Unióban használt foszfortrágyák több mint 90%-a importból származik, elsősorban Marokkóból, Tunéziából és Oroszországból). Eközben a háztartási hulladék (különösen a szennyvíziszap) nagy mennyiségben tartalmaz foszfort, amely – amennyiben a körforgásos gazdasági modellel összhangban újrafeldolgozásra kerül – az Unió foszfortrágya-szükségletének mintegy 20–30%-át fedezhetné. Az erre vonatkozó befektetési lehetőségek viszont részben a belső piacra való kijutás fent említett nehézségei miatt jelenleg távolról sincsenek kihasználva.

10.A műtrágyákról szóló meglévő rendelet másrészt amiatt jelenti az innovatív trágyák korlátozását, hogy a típuselismerési eljárás még az elsődleges nyersanyagokból előállított új szervetlen trágyák esetében is hosszadalmas, és nem tud lépést tartani a trágyaágazat innovációs ciklusával. Ezért szükségessé vált a szabályozás módszerének alapvető átdolgozása és modernizálása, hogy rugalmasabb legyen a termékekre vonatkozó követelmények tekintetében, miközben biztosítja az emberek, állatok vagy növények egészségének, a biztonságnak és a környezetnek a fokozott védelmét. Az erre vonatkozó szempontokat az alábbi, Az utólagos értékelések, az érdekelt felekkel folytatott konzultációk és a hatásvizsgálatok eredményei című 3. szakasz részletezi.

11.A kezdeményezés fő politikai célja ezért annak ösztönzése, hogy az Unióban a körforgásos gazdasággal összhangban a hazai szerves- vagy másodlagos nyersanyagokból nagyarányú trágyagyártás valósuljon meg, amelynek révén a hulladékot haszonnövények tápanyagaivá alakítják át. A javaslat olyan szabályozási keretet fog biztosítani, amely radikálisan megkönnyíti az ilyen trágyák belső piacra való jutását, kiegyenlítve ezzel a köztük és a lineáris gazdasági modell szerint bányászott vagy a vegyipar által előállított trágyák közötti versenyfeltételeket. Ez hozzá fog járulni a körforgásos gazdasággal kapcsolatos következő célkitűzésekhez:

Lehetővé fogja tenni a másodlagos nyersanyagok hasznosítását, elősegítve ezzel a jobb nyersanyag-felhasználást, valamint a köz- és magánszereplők számára gazdasági lehetőségekre váltva az eutrofizációs és a hulladékgazdálkodási problémákat.

Növelni fogja az erőforrás-hatékonyságot, és csökkenteni az európai mezőgazdaság számára alapvető fontosságú nyersanyagokat – különösen a foszfort – illetően a behozataltól való függést.

Ösztönözni fogja a körforgásos gazdaságban megvalósuló beruházásokat és innovációt, így a munkahelyteremtést az Unióban.

Hozzá fog járulni a trágyaiparra jelenleg a tekintetben nehezedő nyomás csökkentéséhez, hogy mérsékelje a kibocsátás-kereskedelmi rendszer keretében a széndioxid-kibocsátásokat, mivel lehetővé teszi az ágazat számára, hogy kisebb szén-dioxid-kibocsátást okozó kiindulási anyagokból állítson elő trágyát.

12.Az innovatív trágyák gyártásában és forgalmazásában bekövetkező növekedésnek köszönhetően bővül a gazdálkodók számára rendelkezésre álló trágyák kínálata, ami hozzájárulhat az élelmiszer-termelés költséghatékonnyá tételéhez és hatékonyabb erőforrás-felhasználásához.

A második indok és cél

13.Másodszor, a műtrágyákról szóló meglévő rendelet nem foglalkozik azokkal a környezeti problémákkal, amelyeket a talajnak, a szárazföldi vizeknek, a tengervíznek és végső soron az élelmiszereknek az EK-műtrágyákból eredő szennyeződése okoz. Általánosan elismert gond a szervetlen foszfortrágyákban jelenlévő kadmium. Uniós határértékek hiányában néhány tagország egyoldalúan határértékeket szabott meg az EK-műtrágyák kadmiumtartalmára vonatkozóan, az EUMSZ 114. cikkének értelmében, ez pedig még a harmonizált területen is a piac bizonyos széttagoltságához vezetett. Hasonló kérdések vetődnek fel az azon trágyákban (például a szennyvíziszap feldolgozásával nyert tápanyagokban) jelen lévő szennyező anyagokkal kapcsolatban, amelyekre jelenleg nemzeti szabályozások vonatkoznak.

14.A szakpolitika második célja tehát ennek a kérdésnek a kezelése és a foszfortrágyák tekintetében harmonizált kadmium-határértékek bevezetése. Az ilyen határértékek meghatározása, amelyek célja a trágyahasználat környezetre és emberi egészségre gyakorolt negatív hatásának minimalizálása, hozzá fog járulni a kadmium talajban való felhalmozódásának és az élelmiszerek és a víz kadmiumszennyezettségének csökkentéséhez. Meg fogja szüntetni a piac széttagoltságát is, amelyhez ez a probléma az egyes tagállamokban bevezetett kadmium-határértékek formájában vezetett.

A javaslatnak a szabályozási terület jelenlegi rendelkezéseivel való összhangja

15.A javaslat a műtrágyákról szóló meglévő rendelet hatályon kívül helyezésére vonatkozik, de lehetővé teszi, hogy a már harmonizált trágyák a piacon maradjanak, amennyiben megfelelnek az új biztonsági és minőségi követelményeknek. Meg fogja határozni azokat a feltételeket, amelyek mellett a hulladékból és állati melléktermékekből előállított trágyák kikerülhetnek azon ellenőrzések alól, amelyekről a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (állati melléktermékekre vonatkozó rendelet) 3 és a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló 2008/98/EK irányelv 4 rendelkezik, és CE-jelöléssel ellátott trágyaként szabadon forgalomba bocsáthatók lesznek. Ki fogja egészíteni a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet 5 , amely továbbra is alkalmazandó marad a termésnövelő termékekben foglalt vegyi anyagok tekintetében.

A javaslat egyéb uniós politikákkal való összhangja

16.A reálgazdasági beruházásokat előmozdító szabályozási környezet megteremtésével a kezdeményezés támogatja a Bizottság foglalkoztatási, növekedési és beruházási stratégiáját.

17.Közelebbről a kezdeményezés jelentősen és konkrétan hozzá fog járulni a Bizottság körforgásos gazdaságról szóló csomagjához. Egyenlő versenyfeltételeket fog teremteni valamennyi termésnövelő termék számára, és meg fogja könnyíteni a hazai, másodlagos nyersanyagok felhasználását.

18.A kezdeményezés továbbá hozzájárul az erősebb ipari alapon nyugvó, mélyebb és igazságosabb belső piac megteremtésének célkitűzéséhez azáltal, hogy megszünteti az egyes innovatív trágyák szabad mozgását gátló meglévő akadályokat és segíti a piac tagállamok általi felügyeletét.

19.A kezdeményezés a következő szakpolitikai kezdeményezésekkel áll kapcsolatban:

A körforgásos gazdaságról szóló csomag: A műtrágyákról szóló rendelet felülvizsgálatának célja az újrafeldolgozott biohulladékból és egyéb másodlagos nyersanyagból való trágyagyártást elősegítő szabályozási keret megalkotása, összhangban a megújuló biológiai források termelését és e forrásoknak és hulladékáramnak hozzáadott értékkel rendelkező termékekké való átalakítását felölelő biogazdasági stratégiával 6 . Ez fel fogja lendíteni azon növényi tápanyagok hazai forrásból való előteremtését, amelyek alapvetőek a fenntartható európai mezőgazdaság számára, ideértve a foszfort is mint kritikus fontosságú nyersanyagot. A hulladéklerakás vagy a biohulladék energetikai hasznosításának minimalizálásával hozzá fog járulni a hulladékhierarchia jobb érvényesítéséhez és így az ezzel kapcsolatos hulladékgazdálkodási problémák megoldásához is.

Az egységes piaci stratégia: Amint az a fentiekben szerepel, a szigorú és egymástól eltérő nemzeti szabályozási keretek a belső piacon való szabad mozgás jól ismert korlátját képezik azon trágyák vonatkozásában, amelyekre jelenleg nem terjed ki a harmonizált jogszabályok hatálya. Míg a gazdasági szereplők az eltérő nemzeti szabályokat gyakran az új piacokra való belépést lehetetlenné tevő akadálynak tekintik, a tagállamok azokat az élelmiszerlánc és a környezet védelme szempontjából alapvetőnek tartják. Ezek miatt az egészséggel és a környezettel kapcsolatos aggodalmak miatt a nem harmonizált trágyák területén rendkívül nehéznek bizonyult a kölcsönös elismerés, és a gazdasági szereplők azt kérték, hogy az említett aggodalmakra uniós szinten választ adó harmonizált szabályok betartásával lehetőségük legyen az egész belső piacra kilépni.

Horizont 2020: A javaslat serkentőleg hathat a már megkezdett releváns kutatási tevékenységekre a 2. társadalmi kihívás („Élelmezésbiztonság, fenntartható mezőgazdaság és erdőgazdálkodás, a vízzel kapcsolatos tengeri és szárazföldi kutatás és a biogazdaság”) és az 5. társadalmi kihívás ("Éghajlatváltozás elleni küzdelem, környezetvédelem, erőforrás-hatékonyság és nyersanyagok") területén, amely – egyebek mellett – azt célozza, hogy innovatív megoldások szülessenek a hulladékból, szennyvízből és biohulladékból nyert erőforrások hatékonyabb és biztonságosabb újrahasznosítására, valamint azt, hogy a kutatók ösztönzést kapjanak olyan innovatív termékek kifejlesztésére, amelyek megfelelnek a piaci szükségleteknek, a társadalmi szükségleteknek és a környezetvédelmi politikáknak. A Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás a (szerves) hulladékból származó feltörekvő és gazdaságilag ígéretes új értékláncként azonosította többek között a foszfor trágyagyártás céljára történő újrafeldolgozását 7 . Az ilyen trágyák tekintetében a belső piacra való könnyű kijutás az előfeltétele lenne e célok teljesítésének és a kutatási eredmények piaci érvényesítésének.

2.JOGALAP, SZUBSZIDIARITÁS ÉS ARÁNYOSSÁG

Jogalap

20.A javaslat célja a belső piac működésének a termésnövelő termékek tekintetében való javítása, így azon problémák kezelése, amelyekre először a műtrágyákról szóló meglévő rendelet 2010-ben készült utólagos értékelése világított rá. A jogalap ezért az Európai Unió működéséről szóló szerződés 114. cikke, amely egyben a műtrágyákról szóló meglévő rendelet jogalapja is.

Szubszidiaritás (nem kizárólagos hatáskör esetén)

21.A javasolt fellépés első célja a körforgásos gazdasági modellel és a biogazdasági stratégiával összhangban szerves vagy másodlagos nyersanyagokból gyártott hatékony, biztonságos, innovatív trágyák gyártásába való beruházások és az ilyen trágyák felhasználásának azáltal való fellendítése, hogy e termékeket a teljes belső piacra való kijutásuk révén hozzásegítjük a kritikus tömeg eléréséhez. Az ilyen trágyák hatékonyabb felhasználása jelentős környezeti előnyökkel járhat, csökkentheti a kritikus nyersanyagok tekintetében az Unión kívüli importtól való függést, valamint kiemelkedő minőségű termésnövelő termékek változatosabb kínálatát biztosíthatja a gazdálkodóknak. Az ilyen termékek szabad mozgásának jelenleg az eltérő nemzeti szabályozási keretek formájában létező korlátait az egyes tagországok nem tudják egyoldalúan megszüntetni. Ezen a területen különösen a kölcsönös elismerés bizonyult rendkívül nehézkesnek, és egyre jelentősebb akadállyá válik, mivel egyre nő az érdeklődés a szerves vagy másodlagos nyersanyagból készülő kiváló minőségű trágyák gyártása és forgalmazása iránt. Az uniós fellépés másrészt – a kiváló minőség, a biztonságosság és a környezetvédelem harmonizált kritériumainak a meghatározásával – biztosíthatja az ilyen trágyák szabad mozgását.

22.A második cél a talaj és az élelmiszerek trágyahasználatból fakadó kadmiumszennyezettségének a kezelése. Mivel azon trágyák többségére, amelyekből ez a probléma ered (azaz a szervetlen foszfortrágyákra) már kiterjed a harmonizáció, az egyes tagállamok ezt a célt nem tudják egyoldalúan elérni. Másrészt az Unió-szerte alkalmazott felső határértékek hatékonyan biztonságos szintre csökkenthetik a harmonizált trágyák szennyezőanyag-tartalmát.

Arányosság

23.A kezdeményezés első célja a körforgásos gazdasági modellel összhangban szerves vagy másodlagos nyersanyagokból gyártott hatékony, biztonságos, innovatív trágyák gyártásába való beruházások serkentése, aminek hozadéka a környezetre való jótékony hatás, az importtól való függés csökkenése és a kiváló termékek változatosabb kínálata. A kezdeményezés célja, hogy az ilyen termékek a belső piac révén kritikus tömegre tehessenek szert. A nem harmonizált trágyákra vonatkozó kölcsönös elismerés rendszere a múltban rendkívül nehézkesnek bizonyult, miközben a termékharmonizációs jogszabály hatékonyan biztosította a szervetlen trágyák belső piacra való kijutását. Megállapítható tehát, hogy a szerves vagy másodlagos nyersanyagokból készülő trágyák tekintetében való termékharmonizációs jogszabályalkotás nem lép túl az ahhoz szükséges mértéken, amelyet a körforgásos gazdaságba való nagy volumenű beruházások ösztönzéséhez szükséges szabályozás kiszámíthatóságának biztosítása megkíván. Az e javaslatban választott szabályozási technika a gazdasági szereplők számára a lehető legnagyobb rugalmasságot nyújtja ahhoz, hogy új termékeket hozzanak forgalomba a biztonság és a minőség kockáztatása nélkül. Továbbá a tagállamoknak meghagyja a lehetőséget, hogy a nem harmonizált trágyák forgalmazását is engedélyezzék, anélkül hogy megfosztaná a harmonizált szabályozási keretek előnyeitől azokat a gazdasági szereplőket, akik nagyobb piacokra kívánnak lépni.

24.A technikailag ennyire összetett és az élelmiszerláncra és a környezetre lehetséges hatást gyakorló termékek területén, mint a trágyák, a rendelet tekinthető a termékharmonizáció legmegfelelőbb formájának. Ezt a következtetést alátámasztja az a tény, hogy a trágyák tekintetében már létező harmonizációs jogszabály szintén rendelet.

25.A második cél, azaz a talaj és az élelmiszerek azon trágyák használatából fakadó kadmiumszennyezettségének a kezelése, amelyek közül sok már harmonizáció tárgyát képezi, a felső határértékek termékszabályozásban való meghatározása hatékony eszköznek tűnik a probléma forrásánál való megoldásához. A gazdasági hatás arányos azzal a céllal, hogy megelőzzük a gazdálkodók és élelmiszerfogyasztók jelen és jövendő generációit egyaránt sújtó, visszafordíthatatlan talajszennyeződést.

26.Az arányosságot részletesebben kifejti a hatásvizsgálat 4.2.2. szakasza.

A jogi aktus típusának megválasztása

27.A technikailag ennyire összetett és az élelmiszerláncra és a környezetre lehetséges hatást gyakorló termékek területén, mint a trágyák, a rendelet tekinthető a termékharmonizáció legmegfelelőbb formájának. Ezt a következtetést alátámasztja az a tény, hogy a trágyák tekintetében már létező harmonizációs jogszabály szintén rendelet.

3.AZ UTÓLAGOS ÉRTÉKELÉSEK, AZ ÉRDEKELT FELEKKEL FOLYTATOTT KONZULTÁCIÓK ÉS A HATÁSVIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI

A jelenleg hatályban lévő jogszabályok utólagos értékelése / célravezetőségi vizsgálata

28.A műtrágyákról szóló meglévő rendelet 2010-ben elvégzett utólagos értékelésének megállapítása szerint 8 a rendelet hatékonyan elérte azt a célt, hogy a műtrágyapiac egy jelentős részével kapcsolatban egyszerűsítse és harmonizálja a szabályozási keretet.

29.Ugyanakkor az értékelés azt is leszűrte, hogy a rendelet hatékonyabban ösztönözhetné az innovatív trágyákat, és hogy kiigazítások szükségesek a környezet fokozottabb védelméhez. Ezenkívül a meglévő rendelet hatályából kimaradt szerves trágyákat illetően az értékelés kimutatta, hogy sem a gazdasági szereplők, sem a nemzeti hatóságok nem tartották a kölcsönös elismerést a szabad mozgás biztosítása legmegfelelőbb eszközének, mivel a trágyák olyan termékek, amelyek tekintetében a jogos termékminőségi, környezeti és egészségvédelmi aggodalmak szigorú szabályokat tesznek indokolttá.

Az érdekelt felekkel folytatott konzultációk

30.A 2011-ben kezdődő előkészítő szakaszban széles körű konzultáció folyt a tagállamokkal és más érdekeltekkel, különösen a műtrágyákkal foglalkozó munkacsoport keretében 9 . A körforgásos gazdaságról szóló, 2015 májusában közzétett nyilvános konzultáció tartalmazott az e tárgyra vonatkozó kérdéseket 10 . Az érdekelteket arra is felhívták, hogy adjanak visszajelzést a műtrágyákról szóló rendelet felülvizsgálatának 2015. október 22-én közzétett ütemtervére vonatkozóan 11 .

Szakértői vélemények beszerzése és felhasználása

31.A hatásvizsgálati jelentés elkészült tervezete nagyban a műtrágyákról szóló rendelet fent említett, 2010-es utólagos értékelésén alapul, valamint egy 2011-ben készült tanulmányon, amely az uniós jogszabályoknak a termésnövelő anyagokra vonatkozóan történő teljes harmonizációjának lehetőségeit vizsgálta, beleértve a technikai megvalósíthatóságot, valamint a környezeti, gazdasági és társadalmi hatásokat 12 .

32.A foszfor újrafeldolgozásával a hetedik keretprogram kutatási projektjei is foglalkoztak, amelyek eredményeit a Berlinben 2015. március 4-én tartott „A foszfor körforgásos gazdasági megközelítése: a kutatástól az alkalmazásig” című munkaértekezlet 13 elemezte. A meghatározott prioritások egyike az Unió műtrágyákról szóló rendeletének annak érdekében való felülvizsgálata, hogy hatálya kiterjedjen a másodlagos forrásokból (így az újrafeldolgozott foszfátokból) és szerves forrásokból származó tápanyagokra is.

Hatásvizsgálat

33.A javaslatot hatásvizsgálat támasztja alá, amelynek elsődleges dokumentumai megtalálhatók a következő internetoldalon: [Once the IAR is published, insert link to the summary sheet and to the positive opinion of the Regulatory Scrutiny Board]. A Hatásvizsgálati Testület véleményének figyelembevétele vezetett annak alaposabb bizonyítására, hogy a piac széttagoltságát az eltérő nemzeti szabványok okozzák, a különböző mérlegelt lehetőségek tartalmának megvilágítására, valamint a javaslat elsődleges hatásainak megfelelőbb indokolására.

34.A hatásvizsgálat a fennálló helyzetet (amelyre 1-es lehetőségként hivatkozik) négy másik szakpolitikai lehetőséggel hasonlította össze (2–5. lehetőség). A 2–5. lehetőség mindegyike a harmonizációnak a szerves nyersanyagokból származó trágyákra és más, trágyával kapcsolatos termékekre való kiterjesztésével számol, valamit határértékeket vezetne be a szennyező anyagok tekintetében. A lehetőségek különböző ellenőrzési mechanizmusokra építenének: a 2. lehetőség szerint a műtrágyákról szóló rendelet szabályozási technikája, azaz a típusjóváhagyás változatlan maradna. A 3. lehetőség szerint a típusjóváhagyást a trágyákban való szándékos felhasználásra engedélyezett anyagok pozitív, kimerítő listája váltaná fel. A 4. lehetőség egy „új jogszabályi keret” révén gondoskodna a szükséges ellenőrzésről, egyetlen, általánosan alkalmazható megfelelőségértékelési eljárással. Végül az 5. lehetőség szintén az új jogszabályi keretre építene, de a megfelelőségértékelési eljárás anyagkategóriák szerint különböző lenne. Az is vizsgálat tárgyát képezte a 2–5. lehetőség mindegyikére vonatkozóan, hogy a harmonizációnak az egy adott funkcióval rendelkező termékek összessége számára kötelezőnek kell-e lennie, vagy a trágyáknak – a szervetlen trágyák jelenlegi helyzetéhez hasonlóan – az alkalmazandó nemzeti jogszabályok és a kölcsönös elismerés alternatívájaként opcionálisan kellene-e megfelelniük a harmonizált jogszabálynak.

35.A végleges javaslat az opcionális harmonizációs változattal párosuló 5. lehetőségnek felel meg. Ez tekinthető a legjobb szakpolitikai választásnak, mert az adminisztráció egyszerűsödéséhez vezet, különösen a jól azonosított elsődleges nyersanyagokból előállított termésnövelő termékek esetében, és rugalmasságot biztosít, miközben egyszersmind arról is gondoskodik, hogy a harmonizált termésnövelő termékek használata ne járjon elfogadhatatlan kockázattal az egészségre vagy a környezetre nézve.

36.A javaslat elsősorban a körforgásos gazdasági modellel összhangban szerves vagy másodlagos nyersanyagokból gyártott innovatív trágyák azon gyártóit fogja érinteni, akik a belső piacra jutás radikális megkönnyítésének köszönhetően képesek lesznek a kritikus tömeg elérésére. Az ilyen gyártók különösen azokban a tagállamokban fogják élvezni a kezdeményezés előnyeit, amelyek nem nyújtanak kellően nagy hazai piacot az új típusú trágyák számára.

37.A kezdeményezés a hasznosítást végző magán- vagy közszereplőkre is hatással lesz (mint amilyenek a szennyvízkezelő létesítmények vagy a komposztot vagy fermentációs maradékokat előállító hulladékgazdálkodási létesítmények), amelyek képesek lesznek a kimenő anyagok hasznosítására, ami megkönnyíti az ilyen infrastruktúrába való beruházásokat.

38.Sok nemzeti hatóságnak csökkenni fog a munkaterhe, amint a trágyák regisztrációjára vagy engedélyezésére szolgáló nemzeti rendszereket teljesen vagy részben felváltják az egész Unióra kiterjedő ellenőrzési mechanizmusok.

39.Végezetül a gazdálkodók és más trágyafelhasználók várhatóan változatosabb termékkínálattal fognak szembesülni, miközben általában a lakosság nagyobb védelmet élvez majd a talaj, a víz és az élelmiszerek szennyeződésével szemben.

Célravezető szabályozás és egyszerűsítés

40.A javaslat az adminisztratív terhek egyszerűsödésével és csökkenésével jár a termésnövelő termékek azon gyártói számára, amelyek a belső piacon több nemzeti területen is jelen kívánnak lenni, miután az e piacokra való kijutás a továbbiakban nem fog a kölcsönös elismeréstől függeni. Ugyanakkor elkerüli azt, hogy kizárja vagy korlátozza azon gyártók piacra jutását, amelyek nem kívánnak megfelelni az uniós szabályoknak, mivel nyitva hagyja a lehetőséget a nemzeti piacoknak a nemzeti szabályok és kölcsönös elismerés szerinti eléréséhez.

4.KÖLTSÉGVETÉSI VONZATOK

41.A javaslatnak nem lesz hatása az Unió költségvetésére. A műtrágyákról szóló meglévő rendelet végrehajtásához és nyomon követéséhez képest az Európai Bizottságon belüli humán és adminisztratív források változatlanok maradnak.

5.EGYÉB ELEMEK

Végrehajtási tervek, valamint a nyomon követés, az értékelés és a jelentéstétel szabályai

42.Az Európai Bizottság segíteni fogja és nyomon fogja követni a rendelet tagállamok általi végrehajtását. Meg fogja vizsgálni annak szükségességét is, hogy iránymutatást, szabványokat vagy rendszereket dolgozzon ki a termésnövelő termékek fenntarthatóságának bizonyítására, amivel lehetőséget biztosítana a termékcímkéken a fenntarthatóságra utaló állítás feltüntetésére.

43.A Bizottság ezenkívül további összetevő-kategóriákat kíván felvenni a mellékletekbe annak érdekében, hogy lépést tartson a technológiai fejlődéssel, mely lehetővé teszi az olyan újrafeldolgozott másodlagos nyersanyagokból készülő biztonságos és hatékony trágyák gyártását, mint amilyen a bioszén, a hamu és a struvit. A Bizottság végül folyamatosan felül fogja vizsgálni a mellékletekben foglalt követelményeket, és szükség esetén átdolgozza őket az emberek, állatok és növények egészsége, a biztonság vagy a környezet megfelelő védelme biztosításához.

A javaslat egyes rendelkezéseinek részletes magyarázata

44.A javasolt rendelet 1. fejezete megállapítja a tárgyat, a hatályt és a fogalommeghatározásokat, valamint a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek szabad mozgásának és szabad értékesíthetőségének alapelvét. A termékkövetelményekre vonatkozó rendelkezések az I. és II. mellékletre utalnak, amelyek tartalmazzák a lényeges követelményeket egyrészt a végtermék-kategóriák tekintetében azok tervezett funkcióival összhangban (I. melléklet), másrészt azon összetevők kategóriáira vonatkozóan, amelyeket a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek tartalmazhatnak (II. melléklet). A III. melléklet is idetartozik, amely a címkézési követelményeket határozza meg.

45.A második fejezet megállapítja azokat a követelményeket, amelyeket a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékeket a piacon forgalmazni kívánó gazdasági szereplőknek teljesíteniük kell.

46.A 3. fejezet a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek megfelelőségének általános elvét határozza meg. A 3. fejezet hivatkozik a IV. mellékletre, amely részletesen leírja a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekre alkalmazandó megfelelőségértékelési eljárásokat, az összetevő-kategóriáiktól és a funkció szerinti termékkategóriájuktól függően. Emellett az V. mellékletre is utal, amely meghatározza az EU-megfelelőségi nyilatkozat mintáját.

47.A 4. fejezet tartalmazza a bejelentett szervezetekre vonatkozó rendelkezéseket, az 5. fejezet pedig a piacfelügyeletre vonatkozó rendelkezéseket. A 6. fejezet meghatározza a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és a végrehajtási aktusok Bizottság általi elfogadásának feltételeit, a 7. fejezet pedig a záró rendelkezéseket tartalmazza. 

2016/0084 (COD)

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek forgalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1069/2009/EK és az 1107/2009/EK rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére 14 ,

rendes jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1)A trágyák belső piacon történő forgalmazását a 2003/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 15 – amely szinte kizárólag bányászott vagy vegyileg előállított, szervetlen anyagokból származó műtrágyákra vonatkozik – részben harmonizálta. Emellett szükség van az újrafeldolgozott vagy szerves anyagok trágyázási célú felhasználására is. Meg kell állapítani az ilyen újrafeldolgozott vagy szerves anyagokból előállított trágyáknak a belső piac egészében történő forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételeket a további használatukra irányuló fontos ösztönző biztosítása érdekében. A harmonizáció hatályát ezért ki kell terjeszteni annak érdekében, hogy az újrafeldolgozott és a szerves anyagokra is vonatkozzon.

(2)Egyes termékeket trágyákkal együtt használnak a tápanyag-hasznosulás javítása érdekében; ez azzal az előnnyel jár, hogy csökken a felhasznált trágyák mennyisége, így pedig kisebb a környezeti hatásuk. A trágyák belső piacon való szabad mozgásának elősegítése érdekében célszerű, hogy a harmonizáció a trágyák – azaz azon termékek, amelyek a növényeket tápanyagokkal látják el – mellett kiterjedjen azon termékekre is, amelyek javítják a tápanyag-hasznosulást.

(3)A 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 16 előírja a megfelelőségértékelő szervezetek akkreditálásának szabályait, megteremti a harmadik országokból érkező termékek piacfelügyeletének és ellenőrzésének keretét, valamint meghatározza a CE-jelölés általános elveit. Az említett rendeletnek alkalmazandónak kell lennie az e rendelet hatálya alá tartozó termékekre is annak biztosítása érdekében, hogy azon termékek esetében, amelyek az Unión belül szabadon mozoghatnak, teljesüljenek azok a követelmények, amelyek a közérdek – úgymint általában az egészség és biztonság, a fogyasztók védelme és a környezetvédelem – magas szintű védelmét biztosítják.

(4)A 768/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 17 közös elveket és referenciarendelkezéseket ír elő, amelyeket ágazati jogszabályokban kívánatos alkalmazni annak érdekében, hogy egységes alapot biztosítsanak e jogszabályok felülvizsgálatához és átdolgozásához. A 2003/2003/EK rendeletet ezért az említett határozattal a lehető legnagyobb összhangban megírt rendelettel kell felváltani.

(5)Az uniós jogszabályokban foglalt termékharmonizációs intézkedések többségével ellentétben a 2003/2003/EK rendelet nem gátolja, hogy az olyan trágyák, amelyekre nem vonatkoznak harmonizált rendelkezések, a nemzeti jogszabályoknak és a Szerződés szabad mozgásra vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően bekerüljenek a belső piacra. Figyelembe véve egyes termékpiacok kifejezetten helyi jellegét, e lehetőségnek meg kell maradnia. A harmonizált szabályoknak való megfelelésnek tehát opcionálisnak kell maradnia, és csak azon – a növényeket tápanyaggal ellátó vagy a tápanyag-hasznosulást javító – termékek esetében lehet előírni, amelyeket forgalmazáskor CE-jelöléssel láttak el. E rendelet ezért nem alkalmazandó azon termékekre, amelyek forgalomba hozatalukkor nem rendelkeznek CE-jelöléssel.

(6)A különböző termékfunkciók a különféle tervezett felhasználásokhoz igazodó különböző termékbiztonsági és minőségi követelményeket tesznek indokolttá. A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékeket ezért célszerű különböző termékfunkció-kategóriákra bontani, melyek mindegyikére specifikus biztonságossági és minőségi követelményeknek kell vonatkozniuk.

(7)Hasonlóképpen a különböző összetevők különböző folyamatkövetelményeket és ellenőrző mechanizmusokat tesznek indokolttá a különböző potenciális veszélyességhez és variabilitáshoz igazodva. A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek összetevőit ezért célszerű különböző termékfunkció-kategóriákra bontani, melyek mindegyikére specifikus folyamatkövetelményeknek és ellenőrző mechanizmusoknak kell vonatkozniuk. Lehetővé kell tenni olyan, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek forgalmazását, amelyek több összetevő-kategóriából származó többféle összetevőből állnak, ahol minden egyes anyag esetében teljesülnek az azon kategóriára vonatkozó követelmények, amelybe az anyag tartozik.

(8)A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekben előforduló szennyező anyagok – például kadmium – potenciálisan veszélyesek lehetnek az emberi és állati egészségre, valamint a környezetre, mivel felhalmozódnak a környezetben, és bekerülnek az élelmiszerláncba. Ezért határértéket kell megállapítani az ilyen termékekben való előfordulásukra. Ezen túlmenően a biohulladékból származó, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekben a szennyező anyagok – elsősorban polimerek, valamint fém és üveg – előfordulását vagy meg kell gátolni, vagy pedig a technikailag lehetséges mértékben korlátozni kell azáltal, hogy a külön gyűjtött biohulladékban feldolgozás előtt e szennyeződések kimutatásra kerülnek.

(9)Az e rendelet valamennyi követelményének megfelelő termékek számára lehetővé kell tenni a belső piacon való szabad mozgást. Ha egy CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék egy vagy több összetevője az 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 18 hatálya alá tartozik, de a gyártási láncban olyan szintre kerül, ahol a továbbiakban nem jelent semmiféle jelentős köz- vagy állat-egészségügyi kockázatot („az előállítási lánc végpontja”), felesleges adminisztratív tehernek minősülne, ha a termékre továbbra is az említett rendelet rendelkezései vonatkoznának. Az ilyen termésnövelő termékekre ezért nem vonatkozhatnak az említett rendelet követelményei. Az 1069/2009/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(10)Minden releváns, állati mellékterméket tartalmazó összetevő esetében az 1069/2009/EK rendeletben foglalt eljárásnak megfelelően meg kell határozni az gyártási lánc végpontját. Ha az ezen rendelet keretében szabályozott gyártási folyamat már a végpont elérése előtt megkezdődik, mind az 1069/2009/EK rendelet, mind pedig e rendelet folyamatkövetelményei alkalmazandók a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekre, vagyis amennyiben mindkét rendelet ugyanazt a paramétert szabályozza, a szigorúbb követelmény az alkalmazandó.

(11)Amennyiben az állati melléktermékekből származó, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek köz- vagy állat-egészségügyi kockázatot jelentenek, a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 19 megfelelően védintézkedések vehetők igénybe, amint az az állati melléktermékekből származó más termékkategóriák esetében is lehetséges.

(12)Amennyiben a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek egy vagy több összetevője az 1069/2009/EK rendelet hatálya alá tartozik, és még nem érte el a gyártási láncban a végpontot, félrevezető lenne, ha a termék CE-jelöléséről e rendelet rendelkezne, mivel az ilyen termék forgalmazására az 1069/2009/EK rendelet követelményei vonatkoznak. Ezért ezeket a termékeket ki kell zárni e rendelet hatálya alól.

(13)A 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 20 szerinti egyes hasznosított hulladékok esetében piaci keresletet mutattak ki ezek termésnövelő termékként való felhasználása iránt. Ezen túlmenően bizonyos követelmények szükségesek a visszanyerési művelet során bemeneti anyagként használt hulladék, a kezelési folyamatok és technológiák, valamint a visszanyerési művelet eredményeként kapott termésnövelő termékek tekintetében annak biztosítása érdekében, hogy e termékek alkalmazása nem hat általában károsan a környezetre vagy az emberi egészségre. A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek esetében e követelményeket e rendeletben kell megállapítani. Ezért e termékek – amint megfelelnek az e rendeletben foglalt valamennyi követelménynek – a továbbiakban nem tekintendők hulladéknak a 2008/98/EK irányelv értelmében.

(14)Egyes anyagok és keverékek – amelyeket általában agronómiai adalékanyagoknak hívnak – javítják a trágyában lévő tápanyag tápanyagleadási tulajdonságait. Azoknak az anyagoknak és keverékeknek, amelyeket azzal a szándékkal forgalmaznak, hogy CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekhez adják hozzá őket, e célból bizonyos hatásossági kritériumoknak kell megfelelniük, melyek biztosítása az érintett anyagok és keverékek gyártóinak felelőssége; ezért ezek az anyagok és keverékek az e rendelet hatálya alá tartozó, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékeknek tekintendők. Ezen túlmenően az ilyen anyagokat és keverékeket tartalmazó, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékeknek teljesíteniük kell bizonyos hatásossági és biztonságossági kritériumokat. Ezeket az anyagokat és keverékeket ezért a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek összetevőiként kell szabályozni.

(15)Bizonyos anyagok, keverékek és mikroorganizmusok – amelyeket általában növényi biostimulánsként említenek – tulajdonképpen nem tápanyagok, ugyanakkor stimulálják a növények tápanyagfolyamatait. Ha e termékek célja kizárólag a növények tápanyag-felhasználásának, abiotikus stresszel szembeni tűrőképességének vagy a növény minőségi jellemzőinek javítása, e termékek jellegüknél fogva nagyobb mértékben hasonlítanak a termésnövelő termékekhez, mint más növényvédő szerekhez. E termékeket ezért e rendelet értelmében CE-jelöléssel kell ellátni, és ki kell zárni az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 21 hatálya alól. Az 1107/2009/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(16)Az egy vagy több olyan funkcióval rendelkező termékekre, amelyek az 1107/2009/EK rendelet hatálya alá tartoznak, továbbra is az ilyen termékekre kidolgozott és az említett rendeletben előírt ellenőrzés vonatkozik. Amennyiben az ilyen termékek termésnövelő termék funkciójával is rendelkeznek, megtévesztő lenne CE-jelölésükről e rendelet keretében rendelkezni, mivel egy növényvédő szer forgalmazása az érintett tagállamban érvényes termékengedélyezéstől függ. Ezért ezeket a termékeket ki kell zárni e rendelet hatálya alól.

(17)E rendelet nem gátolja az e rendelet hatálya alá nem tartozó, az egészség, a biztonság és a környezet védelmével összefüggő szempontokat szabályozó meglévő uniós jogszabályok alkalmazását. E rendelet ezért a 86/278/EGK tanácsi irányelv 22 , a 89/391/EGK tanácsi irányelv 23 , az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 24 , az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 25 , az 1881/2006/EK bizottsági rendelet 26 , a 2000/29/EK tanácsi irányelv 27 , a 98/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 28 és az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 29 sérelme nélkül alkalmazandó.

(18)Ha a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék az 1907/2006/EK rendelet szerinti anyagot vagy keveréket tartalmaz, az összetevőkből álló anyag javasolt felhasználás szempontjából való biztonságosságát az említett rendelet szerinti regisztrálás alapján kell megállapítani. A tájékoztatási követelményeknek biztosítaniuk kell, hogy a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék javasolt felhasználásának biztonságosságát olyan módon bizonyítják, ami összehasonlítható a termőföldi vagy növényeken való felhasználásra szánt termékekre vonatkozó egyéb szabályozási rendszereken – mindenekelőtt a trágyákról szóló tagállami jogszabályokon és az 1107/2009/EK rendeleten – keresztül történő bizonyítással. Ezért, amennyiben a forgalomba hozott tényleges mennyiség vállalatonként és évenként 10 tonnánál kevesebb, kivételesen az 1907/2006/EK rendelettel meghatározott, a 10 és 100 tonna közötti mennyiségű anyagok regisztrálására vonatkozó tájékoztatási követelményeket kell alkalmazni az e rendelet szerinti forgalmazás feltételeként.

(19)Ha a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekben lévő anyagok tényleges mennyisége meghaladja a 100 tonnát, közvetlenül az 1907/2006/EK rendeletben meghatározott további tájékoztatási követelmények alkalmazandók az említett rendeletnek megfelelően. E rendelet az 1907/2006/EK rendelet egyéb rendelkezéseinek alkalmazását sem érinti.

(20)Amennyiben a különböző, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekből álló kevert termék esetében az adott anyagra vonatkozó követelmények tekintetében a megfelelőségértékelés sikeres, várható, hogy az önmagában is megfelelő a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékként való alkalmazásra, amelyre kizárólag bizonyos – a kevert jelleg következtében indokolt – további követelmények vonatkoznak. Ennek érdekében a szükségtelen adminisztratív terhek elkerülése végett az ilyen kevert termékeket külön kategóriába célszerű sorolni, mely tekintetében a megfelelőségértékelést a kevert jelleg következtében indokolt bizonyos további követelményekre kell korlátozni.

(21)Az ezen irányelv hatálya alá tartozó közérdekű szempontok magas szintű védelme, továbbá a belső piacon megvalósuló tisztességes verseny garantálása érdekében a gazdasági szereplőknek az ellátási láncban betöltött szerepüktől függően felelősséget kell vállalniuk a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek ezen rendeletnek való megfeleléséért.

(22)Az egyes gazdasági szereplőkhöz rendelt szerepkörhöz tartozó kötelezettségeket egyértelműen és arányosan kell elosztani az ellátási és az értékesítési láncban.

(23)Mivel a gyártó részletes ismerettel rendelkezik a tervezési és gyártási eljárásról, az ő helyzete a legmegfelelőbb ahhoz, hogy a megfelelőségértékelési eljárást végrehajtsa. A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek megfelelőségértékelésének ezért kizárólagosan a gyártó kötelezettségének kell maradnia.

(24)Gondoskodni kell arról, hogy a harmadik országokból a belső piacra bekerülő, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek megfeleljenek ennek a rendeletnek és különösen arról, hogy a gyártók ezeken a termésnövelő termékeken az alkalmazandó megfelelőségértékelési eljárásokat végrehajtsák. Az importőrök számára ezért rendelkezéseket kell hozni annak biztosítására, hogy az általuk forgalomba hozott, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek megfeleljenek az ebben a rendeletben előírt követelményeknek, továbbá azért, hogy ne hozzanak forgalomba olyan, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékeket, amelyek ezen követelményeknek nem felelnek meg, vagy az emberek, az állatok vagy a növények egészsége és biztonsága, illetve a környezet szempontjából kockázatot jelentenek. Rendelkezéseket kell hozni továbbá az ilyen importőrök tekintetében annak biztosítására is, hogy a megfelelőségértékelési eljárásokat végrehajtották, illetve hogy a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek jelölése és a gyártók által elkészített dokumentáció az illetékes nemzeti hatóságok részére ellenőrzés céljából rendelkezésre álljon.

(25)Amikor egy CE-jelöléssel ellátott termésnövelő terméket forgalomba hoznak, az importőröknek – a piacfelügyelet lehetővé tétele érdekében – fel kell tüntetniük a termésnövelő termék csomagolásán nevüket, bejegyzett márkanevüket vagy bejegyzett védjegyüket és kapcsolattartási postai címüket.

(26)Mivel a gyártó vagy az importőr által forgalomba hozott, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő terméket a forgalmazó forgalmazza, megfelelő gondossággal kell eljárnia annak biztosítása érdekében, hogy a termésnövelő terméket olyan módon kezelje, hogy azzal ne befolyásolja hátrányosan a termék e rendeletnek való megfelelését.

(27)Minden olyan gazdasági szereplőt, aki vagy amely saját neve vagy védjegye alatt CE-jelöléssel ellátott termésnövelő terméket hoz forgalomba, illetve ilyen terméket úgy módosít, hogy azzal befolyásolhatja az e rendeletben előírt követelményeknek való megfelelést, gyártónak kell tekinteni; e gazdasági szereplőnek vállalnia kell a gyártót terhelő kötelezettségeket.

(28)A forgalmazókat és importőröket, mivel közel vannak a piachoz, be kell vonni az illetékes nemzeti hatóságok által ellátott piacfelügyeleti feladatokba, és elő kell írni aktív részvételüket, valamint azt, hogy a hatóságok rendelkezésére bocsássák az adott, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékkel kapcsolatban az összes szükséges információt.

(29)A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék teljes ellátási láncban való nyomonkövethetőségének biztosítása segít egyszerűbbé és hatékonyabbá tenni a piacfelügyeletet. A hatékony nyomonkövetési rendszer megkönnyíti a piacfelügyeleti hatóságok feladatait a nem megfelelő, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék értékesítéséért felelős gazdasági szereplő visszakövetésében. Az egyéb gazdasági szereplők azonosításához előírt információk tárolása esetén nem követelhető meg a gazdasági szereplőtől, hogy ezeket az információkat olyan egyéb gazdasági szereplők tekintetében aktualizálja, amelyek a szóban forgó gazdasági szereplő számára CE-jelöléssel ellátott termésnövelő terméket szállítottak, illetve amelyek számára a szóban forgó gazdasági szereplő CE-jelöléssel ellátott termésnövelő terméket szállított, mivel az ilyen aktualizált információk rendszerint nem állnak rendelkezésükre.

(30)A biztonságosságra és a minőségre vonatkozó követelményeknek való megfelelőség értékelésnek az elősegítése érdekében szükséges rendelkezni azon CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek megfelelőségének vélelmezéséről, amelyek megfelelnek az 1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 30 megfelelően elfogadott harmonizált szabványoknak.

(31)Ha nem került sor harmonizált szabványok elfogadására, vagy ezek nem terjednek ki megfelelő részletességgel az e rendeletben foglalt, a minőségre és a biztonságosságra vonatkozó követelmények minden elemére, egységes feltételek válhatnak szükségessé az említett követelmények végrehajtásához. A Bizottság ezért felhatalmazást kap arra, hogy végrehajtási jogi aktusokat fogadjon el a közös előírások feltételeinek megállapítása céljából. A jogbiztonság érdekében tisztázni kell, hogy a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékeknek meg kell felelniük ezen előírásoknak, még akkor is, ha ezeket a harmonizált szabványokkal összhangban lévőknek tekintik.

(32)Annak érdekében, hogy a gazdasági szereplők igazolni, az illetékes hatóságok pedig ellenőrizni tudják, hogy a piacon forgalmazott, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek megfelelnek a követelményeknek, megfelelőségértékelési eljárásokat kell előírni. A 768/2008/EK határozat a megfelelőségértékelési eljárásokra különböző modulokat határoz meg, amelyek – az adott kockázat és a szükséges biztonsági szint arányától függően – a leginkább megengedőtől a legszigorúbbig terjednek. Az ágazatok közötti egységesség biztosítása és az eseti változatok elkerülése érdekében a megfelelőségértékelési eljárásokat e modulok közül kell kiválasztani. E modulokat azonban a termésnövelő termékek specifikus jellegének tükrözése érdekében módosítani kell. Mindenekelőtt meg kell erősíteni a minőségrendszereket és a bejelentett szervezetek bevonását egyes, CE-jelöléssel ellátott, hasznosított hulladékból származó termésnövelő termékek minőségértékelésébe.

(33)Annak biztosítása érdekében, hogy a CE-jelöléssel ellátott, magas nitrogéntartalmú ammónium-nitrát trágyák ne jelentsenek biztonsági kockázatot, és az ilyen trágyák ne kerüljenek a szándékolttól eltérő felhasználásra (például robbanóanyagként), e trágyákra specifikus követelményeket kell előírni, amelyek a robbanékonysági vizsgálatra és a nyomkövethetőségre vonatkoznak.

(34)Az információkhoz való hatékony, piacfelügyeleti célú hozzáférés biztosítása érdekében a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekre alkalmazandó uniós jogi aktusoknak való megfelelésre vonatkozó információkat egyetlen EU-megfelelőségi nyilatkozat formájában kell megadni. A gazdasági szereplőkre nehezedő adminisztratív teher csökkentése érdekében ez az egyetlen EU-megfelelőségi nyilatkozat lehet az egyes vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatokból összeállított dokumentáció.

(35)A tágabb értelemben vett megfelelőségértékelésre irányuló eljárás egészének látható végeredménye a termésnövelő termék megfelelőségét igazoló CE-jelölés. A CE-jelölésre irányadó általános elveket és a CE-jelölés és más jelölések közötti kapcsolatot a 765/2008/EK rendelet határozza meg. Meg kell határozni a termésnövelő termékek CE-jelölésének feltüntetésére irányadó specifikus szabályokat.

(36)Az ebben a rendeletben előírt egyes megfelelőségértékelési eljárások megfelelőségértékelő szervezetek közreműködését igénylik, amelyeket a tagállamok bejelentenek a Bizottságnak.

(37)Alapvetően fontos, hogy valamennyi bejelentett szervezet azonos színvonalon és tisztességes versenyfeltételek mellett lássa el feladatait. Ezért kötelező követelményeket kell megállapítani azokra a megfelelőségértékelő szervezetekre, amelyek megfelelőségértékelési szolgáltatások nyújtása céljából be kívánják jelentetni magukat.

(38)Amennyiben egy megfelelőségértékelő szervezet igazolja a harmonizált szabványokban rögzített kritériumok teljesítését, akkor azt kell vélelmezni, hogy megfelel e rendelet megfelelő követelményeinek.

(39)A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek megfelelőségértékelése egységes minőségének biztosítása érdekében a bejelentő hatóságokra, valamint a bejelentett szervezetek értékelésében, bejelentésében és felügyeletében részt vevő egyéb szervezetekre szintén követelményeket kell előírni.

(40)Az e rendeletben megállapított rendszert a 765/2008/EK rendeletben meghatározott akkreditálási rendszer egészíti ki. Mivel az akkreditálás a megfelelőségértékelő szervezetek alkalmassága ellenőrzésének egyik alapvető eszköze, azt bejelentés céljából is alkalmazni kell.

(41)Tekintettel a termésnövelő termékek egyes összetevőinek változó jellegére, valamint azokra a potenciálisan visszafordíthatatlan károkra, amelyeket a talaj és a növények szennyeződésnek való kitettsége okozhat, a megfelelőségértékelő szervezetek műszaki szaktudásának bizonyítására szolgáló egyetlen eszközként a 765/2008/EK rendeletben előírt átlátható akkreditálás alkalmazandó, amely biztosítja az ilyen összetevőket tartalmazó, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek megfelelőségét igazoló tanúsítványok iránti megfelelő szintű bizalmat.

(42)A megfelelőségértékelő szervezetek gyakran alvállalkozásba adják a megfelelőségértékeléshez kapcsolódó tevékenységeik bizonyos részeit, vagy e célból leányvállalatot vesznek igénybe. A forgalomba hozandó, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek tekintetében előírt védelem szintjének megóvása érdekében alapvető fontosságú, hogy a megfelelőségértékelési feladatok ellátását illetően az alvállalkozók és leányvállalatok ugyanazokat a követelményeket teljesítsék, mint a bejelentett szervezetek. Ezért fontos, hogy a bejelentendő szervezetek alkalmasságának és teljesítményének értékelése, valamint a már bejelentett szervezetek ellenőrzése az alvállalkozók és leányvállalatok által végzett tevékenységekre is kiterjedjen.

(43)Hatékony és átlátható bejelentési eljárásról kell rendelkezni, és különösen az online bejelentés lehetővé tétele érdekében azt hozzá kell igazítani az új technológiákhoz.

(44)Mivel a bejelentett szervezetek által kínált szolgáltatások bármely, az uniós piacon forgalmazott, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekre vonatkozhatnak, helyénvaló lehetőséget biztosítani a többi tagállamnak és a Bizottságnak arra, hogy egy adott bejelentett szervezettel szemben kifogást emelhessenek. Ezért fontos rendelkezni egy olyan időtartamról, amely alatt tisztázhatók a megfelelőségértékelő szervezet alkalmasságával kapcsolatos kétségek vagy aggályok, még mielőtt az megkezdi bejelentett szervezetként való működését.

(45)A piacra jutás elősegítése érdekében döntő jelentőségű, hogy a bejelentett szervezetek úgy alkalmazzák a megfelelőségértékelési eljárásokat, hogy közben ne hárítsanak szükségtelen terheket a gazdasági szereplőkre. Ugyanebből az okból és a gazdasági szereplők közötti egyenlő bánásmód biztosítása érdekében a megfelelőségértékelési eljárások technikai alkalmazásában biztosítani kell a következetességet. Ez legjobban a bejelentett szervezetek közötti megfelelő koordinációval és együttműködéssel érhető el.

(46)A jogbiztonság érdekében egyértelműsíteni kell, hogy a 765/2008/EK rendelet belsőpiac-felügyeletre és a belső piacra belépő termékek ellenőrzésére vonatkozó szabályai az ezen rendelet hatálya alá tartozó, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekre is alkalmazandók. Ez a rendelet nem gátolhatja a tagállamokat abban a döntésben, hogy mely illetékes hatóságot bízzák meg ezen feladatok ellátásával.

(47)A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek csak abban az esetben hozhatók forgalomba, ha megfelelően hatékonyak, továbbá megfelelő tárolás és a javasolt célra való felhasználás, valamint ésszerűen előrelátható használati feltételek esetén – azaz ha az ilyen használat törvényes és kiszámítható emberi viselkedés eredménye – nem jelentenek elfogadhatatlan kockázatot az emberek, állatok vagy növények egészsége, a biztonság vagy a környezet szempontjából. Ezért meg kell határozni a biztonságosságra és a minőségre vonatkozó követelményeket, valamint a megfelelő ellenőrző mechanizmusokat. Ezen túlmenően a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek javasolt felhasználása nem vezethet ahhoz, hogy az élelmiszer vagy a takarmány nem biztonságossá válik.

(48)A 2003/2003/EK rendelet már jelenleg is rendelkezik védintézkedési eljárásról, amely lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy megvizsgálja azon intézkedések megalapozottságát, amelyeket valamely tagállam az általa kockázatosnak ítélt EK-műtrágyával szemben hozott. Az átláthatóság javítása és az eljárási idő csökkentése érdekében javítani kell a hatályos védintézkedési eljáráson, hogy az hatékonyabbá váljon, és hasznosuljon a tagállamokban rendelkezésre álló szakértelem.

(49)A jelenlegi rendszert olyan eljárással kell kiegészíteni, amely lehetővé teszi, hogy az érdekelt felek tájékoztatást kapjanak az azon, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekre irányuló, tervezett intézkedésekről, amelyek elfogadhatatlan kockázatot jelentenek az emberek, állatok vagy növények egészsége, a biztonság vagy a környezet szempontjából. Lehetővé kell tennie továbbá azt is, hogy a piacfelügyeleti hatóságok a megfelelő gazdasági szereplőkkel együttműködve e termésnövelő termékekkel szemben már korábbi szakaszban fel tudjanak lépni.

(50)Amennyiben a tagállamok és a Bizottság egyetértenek az egyik tagállam által hozott intézkedés megalapozottságát illetően, nincs szükség a Bizottság további közreműködésére, kivéve az olyan eseteket, ahol a megfelelés hiánya a harmonizált szabvány hiányosságainak tudható be; ilyen esetben az 1025/2012/EU rendeletben foglaltaknak megfelelően a harmonizált szabványokkal szembeni hivatalos kifogás eljárása alkalmazandó. 

(51)E rendelet egységes feltételekkel történő végrehajtásának biztosítása érdekében a Bizottságot végrehajtási hatáskörökkel kell felruházni. E hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 31 megfelelően kell gyakorolni.

(52)A tanácsadó bizottsági eljárást kell alkalmazni azon végrehajtási aktusok elfogadására, amelyek a bejelentéshez szükséges feltételeket nem vagy már nem teljesítő bejelentett szervezetek tekintetében szükséges korrekciós intézkedések elfogadását írják elő a bejelentő tagállam számára, mivel ezen jogi aktusok nem tartoznak a 182/2011/EU rendelet 2. cikke (2) bekezdésének hatálya alá.

(53)A vizsgálóbizottsági eljárást kell alkalmazni az emberek, állatok vagy növények egészsége, a biztonság vagy a környezet szempontjából elfogadhatatlan kockázatot jelentő, a követelményeknek megfelelő, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekre vonatkozó végrehajtási jogi aktusok elfogadása esetén, mivel ezen jogi aktusok a 182/2011/EU rendelet 2. cikke (2) bekezdésének hatálya alá tartoznak. Ugyanezen oknál fogva ez az eljárás a közös előírások elfogadása, módosítása vagy hatályon kívül helyezése tekintetében is alkalmazandó.

(54)A Bizottságnak végrehajtási jogi aktusok révén meg kell állapítania, hogy a tagállamok által a nem megfelelő, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekkel szemben hozott intézkedések indokoltak-e, vagy sem. Mivel e jogi aktusok azzal a kérdéssel állnak összefüggésben, hogy a tagállami intézkedések indokoltak-e, nem szükséges, hogy e jogi aktusokra tagállami ellenőrzés vonatkozzon.

(55)A hulladék-újrafeldolgozás terén igen biztató a technológia fejlődése; ide tartozik például a foszfor szennyvíziszapból történő újrahasznosítása, valamint termésnövelő termékek előállítása állati melléktermékekből, például bioszénből. Az ilyen anyagokat tartalmazó vagy ilyen anyagokból álló termékek számára lehetővé kell tenni a belső piachoz való, szükségtelen késedelem nélküli hozzáférést, ha sor került a gyártási folyamatok tudományos elemzésére és a folyamatkövetelmények uniós szintű meghatározására. Ebből a célból a Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el arra vonatkozóan, hogy a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek vagy az ilyen termékek gyártásához felhasználásra engedélyezett összetevők tekintetében tágabb vagy további kategóriákat fogadjon el. Az állati melléktermékek tekintetében az összetevő-kategóriákat csak azon esetekben kell bővíteni vagy kiegészíteni, ha az 1069/2009/EK rendeletben foglalt eljárásnak megfelelően végpont került megállapításra a gyártási láncban, mivel azon állati melléktermékek, amelyek tekintetében nem került megállapításra ilyen végpont, nem tartoznak e rendelet hatálya alá.

(56)Ezen túlmenően gondoskodni kell arról, hogy azokra az új megállapításokra, amelyek a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek megfelelő hatásosságát szavatoló feltételekre vonatkoznak, továbbá az emberi, állati vagy növényi egészségre, a biztonságra és a környezetre vonatkozó új kockázatértékelésekre haladéktalanul reagálni lehessen. Ebből a célból indokolt a Bizottságot a Szerződés 290. cikke alapján felhatalmazni, hogy jogi aktusokat fogadjon el a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek különféle kategóriáira alkalmazandó követelmények módosítása érdekében.

(57)Különösen fontos, hogy a Bizottság e hatáskörök gyakorlása során az előkészítő munka alkalmával megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elkészítésekor és szövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról.

(58)A tagállamoknak meg kell állapítaniuk az e rendelet megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és biztosítaniuk kell e szabályok érvényesítését. E szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

(59)Elő kell írni olyan átmeneti rendelkezéseket, amelyek lehetővé teszik a 2003/2003/EK rendeletnek megfelelően már forgalomba hozott, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékeknek az e rendelet alkalmazására vonatkozó határidőig való, további termékkövetelményeknek való megfelelés szükségessége nélküli forgalmazását. A forgalmazók számára tehát az ezen rendelet alkalmazására vonatkozó határidőig lehetővé kell tenni, hogy rendelkezésre bocsáthassák a már forgalomba hozott EK-műtrágyákat, nevezetesen a már az értékesítési láncban található készletet.

(60)Megfelelő időt kell biztosítani a gazdasági szereplők számára ahhoz, hogy eleget tegyenek a rendeletből fakadó kötelezettségeiknek, valamint a tagállamoknak a rendelet alkalmazásához szükséges igazgatási infrastruktúra létrehozásához. Az alkalmazást ezért el kell halasztani addig az időpontig, ameddig ezek az előkészületek várhatóan befejeződnek.

(61)Mivel ezen rendelet célját – nevezetesen annak biztosítását, hogy a forgalomban lévő, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek eleget tegyenek az emberek, állatok és növények egészsége, a biztonság és a környezet védelmének magas szintjéhez szükséges követelményeknek, valamint a belső piac működésének garantálását – a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban az irányelv terjedelme és hatása miatt e célok jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. fejezet
Általános rendelkezések

1. cikk
Hatály

(1)E rendelet a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekre vonatkozik.

E rendelet hatálya ugyanakkor nem terjed ki az alábbi termékekre:

a)azon állati melléktermékek, amelyekre az 1069/2009/EK rendelet követelményei vonatkoznak,

b)az 1107/2009/EK rendelet hatálya alá tartozó növényvédő termékek.

(2)E rendelet nem érinti az alábbi jogi aktusok alkalmazását:

a)a 86/278/EGK irányelv,

b)a 89/391/EGK irányelv,

c)az 1907/2006/EK rendelet;

d)az 1272/2008/EK rendelet;

e)az 1881/2006/EK rendelet;

f)a 2000/29/EK irányelv,

g)a 98/2013/EU rendelet,

h)az 1143/2014/EU rendelet.

2. cikk
Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1.„termésnövelő termék”: olyan anyag, keverék, mikroorganizmus vagy bármely más anyag, amelyet önmagában vagy más anyaggal keverve alkalmaznak vagy alkalmazni szándékoznak növényeken vagy azok rhizoszférájában a növények tápanyaggal való ellátása vagy a tápanyag-hasznosulás javítása érdekében;

2.„CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék”: olyan termésnövelő termék, amelyet forgalmazásakor CE-jelöléssel látnak el;

3.„anyag” az 1907/2006/EK rendelet 3. cikkének 1. pontja értelmében vett anyag;

4.„keverék” az 1907/2006/EK rendelet 3. cikkének 2. pontja értelmében vett keverék;

5.„mikroorganizmus” az 1107/2009/EK rendelet 3. cikkének 15. pontja értelmében vett mikroorganizmus;

6.„forgalmazás”: egy CE-jelöléssel ellátott termésnövelő terméknek az uniós piacon gazdasági tevékenység keretében történő rendelkezésre bocsátása értékesítés vagy használat céljára, akár ingyenesen, akár ellenérték fejében;

7.„forgalomba hozatal”: egy CE-jelöléssel ellátott termésnövelő terméknek az uniós piacon első alkalommal történő forgalmazása;

8.„gyártó”: bármely természetes vagy jogi személy, aki vagy amely CE-jelöléssel ellátott termésnövelő terméket gyárt, illetve terveztet vagy gyárttat, és ezt a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő terméket saját neve vagy védjegye alatt forgalmazza;

9.„meghatalmazott képviselő”: az Unióban letelepedett természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a gyártótól írásbeli megbízást kapott, hogy meghatározott feladatok vonatkozásában a nevében eljárjon;

10.„importőr” az Unióban letelepedett bármely természetes vagy jogi személy, aki vagy amely harmadik országból származó, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő terméket hoz forgalomba az uniós piacon;

11.„forgalmazó”: az a gyártótól vagy importőrtől különböző természetes vagy jogi személy az ellátási láncban, aki vagy amely a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő terméket forgalmazza;

12.„gazdasági szereplő”: gyártó, meghatalmazott képviselő, importőrt és forgalmazó;

13.„műszaki előírás” a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék által teljesítendő műszaki követelményeket ismertető dokumentum;

14.„harmonizált szabvány”: az 1025/2012/EU rendelet 2. cikke 1. pontjának c) alpontjában meghatározott harmonizált szabvány;

15.„akkreditálás”: a 765/2008/EK rendelet 2. cikke 10. pontjában meghatározott akkreditálás;

16.„nemzeti akkreditáló testület”: a 765/2008/EK rendelet 2. cikke 11. pontjában meghatározott nemzeti akkreditáló testület;

17.„megfelelőségértékelés”: az e rendeletben előírt követelmények teljesülésének valamely, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék vonatkozásában való igazolására szolgáló eljárás;

18.„megfelelőségértékelő szervezet”: megfelelőségértékelési tevékenységeket – beleértve a vizsgálatot, a tanúsítást és az ellenőrzést is – végző szervezet;

19.„visszahívás” minden olyan intézkedés, amelynek célja a végfelhasználók számára már forgalmazott, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék visszavétele;

20.„kivonás a forgalomból” minden olyan intézkedés, amelynek célja a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék forgalmazásának megakadályozása az értékesítési láncban;

21.„CE-jelölés”: olyan jelölés, amely által a gyártó jelzi, hogy a termésnövelő termék megfelel a jelölés feltüntetéséről rendelkező uniós harmonizációs szabályozásban rögzített követelményeknek;

22.„uniós harmonizációs szabályozás”: minden, a termékek piaci értékesítésének feltételeit harmonizáló uniós szabályozás.

3. cikk
Szabad mozgás

A tagállamok nem akadályozhatják az e rendeletnek megfelelő, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek forgalmazását.

4. cikk
A termékre vonatkozó követelmények

(1)CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék:

a)teljesíti az I. mellékletben a vonatkozó funkció szerinti termékkategóriára előírt követelményeket;

b)teljesíti a II. mellékletben a vonatkozó összetevő-kategóriára vagy -kategóriákra előírt követelményeket;

c)a III. mellékletben foglalt címkézési követelményeknek megfelelő címkével van ellátva.

(2)Az I. vagy a II. melléklet által le nem fedett bármely szempont tekintetében a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékeknek teljesíteniük kell azt a követelményt, hogy a használati útmutatóban meghatározottak szerinti használatuk nem vezethet ahhoz, hogy a növényi eredetű élelmiszer vagy a takarmány a 178/2002/EK rendelet 14. és 15. cikke értelmében „nem biztonságossá” váljon.

5. cikk
Forgalmazás

A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek csak akkor forgalmazhatók, ha teljesítik e rendelet követelményeit.

2. fejezet
A gazdasági szereplők kötelezettségei

6. cikk
A gyártók kötelezettségei

(1)A gyártók a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek forgalomba hozatalakor megbizonyosodnak arról, hogy azok tervezése és gyártása a funkció szerinti vonatkozó termékkategóriára az I. mellékletben előírt, valamint a vonatkozó összetevő-kategóriá(k)ra a II. mellékletben előírt követelményekkel összhangban történt.

(2)A gyártók a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek forgalomba hozatala előtt elkészítik a műszaki dokumentációt, és elvégzik vagy elvégeztetik a 14. cikkben említett vonatkozó megfelelőségértékelési eljárásokat. Ha az eljárás során bizonyításra került, hogy a termésnövelő termék esetében teljesülnek az e rendeletben foglalt vonatkozó követelmények, a gyártók elhelyezik a CE-jelölést, elkészítik az EU-megfelelőségi nyilatkozatot, és biztosítják, hogy a nyilatkozat a termésnövelő termék forgalomba hozatalakor a terméket kísérje.

(3)A gyártók a műszaki dokumentációt és az EU-megfelelőségi nyilatkozatot az említett dokumentumok tárgyát képező, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék forgalomba hozatalát követően 10 évig megőrzik.

(4)A gyártók biztosítják a sorozatgyártás részét képező, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek ezen rendeletnek való megfelelőségének fenntartását szolgáló eljárások meglétét. Megfelelően figyelembe kell venni a termésnövelő termék gyártási módszerében vagy jellemzőiben bekövetkezett változásokat, valamint a harmonizált szabványok, a 13. cikkben említett általános előírások vagy egyéb olyan vonatkozó műszaki előírások változásait, amelyek alapján a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék megfelelőségét megállapították.

Ha egy CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék teljesítményére vagy az általa jelentett kockázatra tekintettel indokolt, a gyártók elvégzik a forgalmazott termésnövelő termékek mintavételes vizsgálatát, amelynek keretében kivizsgálják a panaszokat, szükség esetén nyilvántartást vezetnek ezekről, továbbá a nem megfelelő, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekről és a nem megfelelő termékek visszahívásáról, valamint folyamatosan tájékoztatják a forgalmazókat minden ilyen nyomonkövetési intézkedésről.

(5)A gyártók biztosítják, hogy az általuk forgalmazott, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek csomagolásán fel legyen tüntetve az azok azonosítását lehetővé tevő típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, illetve a csomagolás nélkül szállított termésnövelő termékek esetében az egyes termésnövelő termékeket kísérő dokumentáció tartalmazza az előírt információkat.

(6)A gyártók a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék csomagolásán vagy – ha a termésnövelő terméket csomagolás nélkül szállítják – a kísérő dokumentációban feltüntetik nevüket, bejegyzett márkanevüket vagy bejegyzett védjegyüket és kapcsolatfelvételhez használható postai címüket. Postai címként egy olyan pontot jelölnek meg, ahol a gyártóval kapcsolatba lehet lépni. Az elérhetőséget a végfelhasználók és a piacfelügyeleti hatóságok számára könnyen érthető nyelven tüntetik fel.

(7)A gyártók biztosítják, hogy a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek címkézése megfeleljen a III. mellékletnek, illetve amennyiben a termésnövelő terméket csomagolás nélkül szállítják, hogy a címkeszöveget a termésnövelő terméket kísérő dokumentum tartalmazza, és a termék forgalomba hozatalkor ellenőrzés céljából hozzáférhető legyen. A címkeszöveget a végfelhasználók számára könnyen érthető nyelven kell feltüntetni az érintett tagállam által meghatározottaknak megfelelően, és egyértelműnek, érthetőnek és könnyen értelmezhetőnek kell lennie.

(8)Amennyiben a gyártók úgy ítélik meg, illetve okkal feltételezik, hogy az általuk forgalomba hozott, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék nem felel meg ezen rendelet rendelkezéseinek, haladéktalanul meghozzák a szükséges korrekciós intézkedéseket e termésnövelő termék megfelelőségének biztosítása, forgalomból való kivonása vagy visszahívása érdekében.

Ezen túlmenően, amennyiben a gyártók úgy ítélik meg, illetve okkal feltételezik, hogy az általuk forgalomba hozott, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek elfogadhatatlan kockázatot jelentenek az emberek, állatok vagy növények egészsége, a biztonság vagy a környezet szempontjából, haladéktalanul tájékoztatják azon tagállamok illetékes nemzeti hatóságait, amelyekben a termésnövelő terméket forgalmazzák, részletes tájékoztatást adva különösen a megfelelés hiányáról és valamennyi megtett korrekciós intézkedésről.

(9)A gyártók valamely illetékes nemzeti hatóság indokolt kérésére az adott hatóság számára könnyen érthető nyelven átadják a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék ezen rendeletnek való megfelelőségének igazolásához szükséges összes nyomtatott vagy elektronikus formátumú információt és dokumentációt. Az említett hatóság felkérésére a gyártók együttműködnek vele az általuk forgalomba hozott CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek által képviselt kockázatok kiküszöbölése érdekében tett intézkedések terén.

(10)A gyártó jelentést nyújt be a rendeltetési hely szerinti illetékes hatóságnak a IV. mellékletben a következő CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekre előírt robbanékonysági vizsgálatról:

a)az I. melléklet 1(C)(I)(a)(i–ii)(A) funkció szerinti termékkategória meghatározása szerinti, magas nitrogéntartalommal rendelkező, egyetlen makroelemet tartalmazó vagy több makroelemet tartalmazó, szilárd szervetlen ammónium-nitrát trágya;

b)az I. melléklet 7. funkció szerinti termékkategória meghatározása szerinti, az a) pontban említett trágyák valamelyikét tartalmazó kevert termésnövelő termékek.

A jelentést legalább az érintett termékek forgalomba hozatala előtt öt nappal be kell nyújtani.

7. cikk
Meghatalmazott képviselő

(1)A gyártók írásbeli megbízással meghatalmazott képviselőt nevezhetnek ki.

A 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségek és a 6. cikk (2) bekezdésében említett műszaki dokumentáció elkészítésére vonatkozó kötelezettség nem képezik a meghatalmazott képviselő megbízatásának részét.

(2)A meghatalmazott képviselő a gyártótól kapott megbízásban meghatározott feladatokat látja el. A meghatalmazott képviselő megbízása legalább az alábbiakra terjed ki:

a)a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék forgalomba hozatalától számított 10 évig megőrzi és a nemzeti piacfelügyeleti hatóságok rendelkezésére bocsátja az EU-megfelelőségi nyilatkozatot és a műszaki dokumentációt;

b)egy illetékes nemzeti hatóság indokolt kérésére átadja az említett hatóságnak a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék megfelelőségének igazolásához szükséges összes információt és dokumentációt;

c)az illetékes nemzeti hatóságok kérésére együttműködik velük a megbízása körébe tartozó CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék által jelentett kockázatok kiküszöbölése érdekében tett intézkedések terén.

8. cikk
Az importőrök kötelezettségei

(1)Az importőrök kizárólag megfelelő, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékeket hozhatnak forgalomba a piacon.

(2)A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék forgalomba hozatala előtt az importőrök meggyőződnek arról, hogy a gyártó elvégezte a 14. cikkben említett releváns megfelelőségértékelési eljárást. Megbizonyosodnak arról, hogy a gyártó elkészítette a műszaki dokumentációt, a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő terméket az EU-megfelelőségi nyilatkozat és szükséges dokumentumok kísérik, továbbá arról is, hogy a gyártó teljesítette a 6. cikk (5) és (6) bekezdésében meghatározott követelményeket. Amennyiben az importőr úgy ítéli meg, vagy okkal feltételezi, hogy a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék nem felel meg az I., a II. vagy a III. mellékletben előírt vonatkozó biztonsági követelményeknek, a termésnövelő terméket nem hozza forgalomba, amíg azt megfelelővé nem tették. Továbbá, amennyiben a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék elfogadhatatlan kockázatot jelenten az emberek, állatok vagy növények egészsége, a biztonság vagy a környezet szempontjából, erről tájékoztatja a gyártót és a piacfelügyeleti hatóságokat.

(3)Az importőrök a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék csomagolásán vagy – ha a termésnövelő terméket csomagolás nélkül szállítják – a kísérő dokumentációban feltüntetik nevüket, bejegyzett márkanevüket vagy bejegyzett védjegyüket és kapcsolatfelvételhez használható postai címüket. Az elérhetőséget a végfelhasználók és a piacfelügyeleti hatóságok számára könnyen érthető nyelven tüntetik fel.

(4)Az importőrök gondoskodnak arról, hogy a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék a III. mellékletnek megfelelően legyen címkézve az adott tagállam által meghatározott, a végfelhasználók által könnyen érthető nyelven.

(5)Az importőrök biztosítják, hogy amíg a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék a felelősségi körükbe tartozik, a tárolás és a szállítás körülményei ne veszélyeztessék az I. mellékletben meghatározott biztonságossági és minőségi követelményeknek vagy a III. mellékletben meghatározott címkézési követelményeknek való megfelelését.

(6)Ha a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék teljesítményére vagy az általa jelentett kockázatra tekintettel indokolt, az importőrök elvégzik a forgalmazott termésnövelő termékek mintavételes vizsgálatát, amelynek keretében kivizsgálják a panaszokat, szükség esetén nyilvántartást vezetnek ezekről, továbbá a nem megfelelő, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekről és a nem megfelelő termékek visszahívásáról, valamint folyamatosan tájékoztatják a forgalmazókat minden ilyen nyomonkövetési intézkedésről.

(7)Amennyiben az importőrök úgy ítélik meg, illetve okkal feltételezik, hogy az általuk forgalomba hozott, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék nem felel meg ezen rendelet rendelkezéseinek, haladéktalanul meghozzák a szükséges korrekciós intézkedéseket e termésnövelő termék megfelelőségének biztosítása, forgalomból való kivonása vagy visszahívása érdekében.

Ezen túlmenően, amennyiben az importőrök úgy ítélik meg, illetve okkal feltételezik, hogy az általuk forgalomba hozott, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek elfogadhatatlan kockázatot jelentenek az emberek, állatok vagy növények egészsége, a biztonság vagy a környezet szempontjából, haladéktalanul tájékoztatják azon tagállamok illetékes nemzeti hatóságait, amelyekben a termésnövelő terméket forgalmazzák, részletes tájékoztatást adva különösen a megfelelés hiányáról és valamennyi megtett korrekciós intézkedésről.

(8)Az importőrök a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek forgalomba hozatalát követően 10 évig megőrzik és a nemzeti piacfelügyeleti hatóságok rendelkezésére bocsátják az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy példányát, és biztosítják, hogy a műszaki dokumentáció kérésre e hatóságok rendelkezésére bocsátható legyen.

(9)Az importőrök valamely illetékes nemzeti hatóság indokolt kérésére az adott hatóság számára könnyen érthető nyelven átadják a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék megfelelőségének igazolásához szükséges összes nyomtatott vagy elektronikus formátumú információt és dokumentációt. Az említett hatóság felkérésére a gyártók együttműködnek vele az általuk forgalomba hozott CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek által képviselt kockázatok kiküszöbölése érdekében tett intézkedések terén.

(10)Az importőr jelentést nyújt be a rendeltetési hely szerinti illetékes hatóságnak a IV. mellékletben a következő, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekre előírt robbanékonysági vizsgálatról:

a)az I. melléklet 1(C)(I)(a)(i–ii)(A) funkció szerinti termékkategória meghatározása szerinti, magas nitrogéntartalommal rendelkező, egyetlen makroelemet tartalmazó vagy több makroelemet tartalmazó, szilárd szervetlen ammónium-nitrát trágya;

b)az I. melléklet 7. funkció szerinti termékkategória meghatározása szerinti, az a) pontban említett trágyák valamelyikét tartalmazó kevert termésnövelő termékek.

A jelentést legalább az érintett termékek forgalomba hozatala előtt öt nappal be kell nyújtani.

9. cikk
A forgalmazók kötelezettségei

(1)A forgalmazók a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék forgalmazásakor az e rendeletben meghatározott követelményekkel kapcsolatban kellő gondossággal járnak el.

(2)Egy adott, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék forgalmazását megelőzően a forgalmazók ellenőrzik, hogy mellékelték-e hozzá az EU-megfelelőségi nyilatkozatot és az előírt dokumentációt, továbbá hogy a III. mellékletnek megfelelően van-e címkézve a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék forgalmazása szerinti tagállam végfelhasználói által könnyen érthető nyelven, továbbá hogy a gyártó és importőr eleget tett-e a 6. cikk (5) és (6) bekezdésében, illetve a 8. cikk (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek.

Amennyiben a forgalmazó úgy ítéli meg, vagy okkal feltételezi, hogy a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék nem felel meg az I., a II. vagy a III. mellékletben előírt vonatkozó biztonsági követelményeknek, a termésnövelő terméket nem hozza forgalomba, amíg azt megfelelővé nem tették. Továbbá, amennyiben a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék elfogadhatatlan kockázatot jelent az emberek, állatok vagy növények egészsége, a biztonság vagy a környezet szempontjából, a forgalmazó erről tájékoztatja a gyártót vagy az importőrt, valamint a piacfelügyeleti hatóságokat.

(3)A forgalmazók biztosítják, hogy amíg a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék a felelősségi körükbe tartozik, a tárolás és a szállítás körülményei ne veszélyeztessék az I. mellékletben meghatározott biztonságossági és minőségi követelményeknek vagy a III. mellékletben meghatározott címkézési követelményeknek való megfelelését.

(4)Amennyiben a forgalmazók úgy ítélik meg, illetve okkal feltételezik, hogy az általuk a piacon forgalmazott, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék nem felel meg ezen rendelet rendelkezéseinek, gondoskodnak a szükséges korrekciós intézkedések meghozataláról a termésnövelő termék megfelelőségének biztosítása, forgalomból való kivonása vagy visszahívása érdekében.

Ezen túlmenően, amennyiben a forgalmazók úgy ítélik meg, illetve okkal feltételezik, hogy az általuk forgalomba hozott, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek elfogadhatatlan kockázatot jelentenek az emberek, állatok vagy növények egészsége, a biztonság vagy a környezet szempontjából, haladéktalanul tájékoztatják azon tagállamok illetékes nemzeti hatóságait, amelyekben a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő terméket forgalmazzák, részletes tájékoztatást adva különösen a megfelelés hiányáról és valamennyi megtett korrekciós intézkedésről.

(5)A forgalmazók valamely illetékes nemzeti hatóság indokolt kérésére az említett illetékes hatóság rendelkezésére bocsátják a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék megfelelőségének igazolásához szükséges összes nyomtatott vagy elektronikus formátumú információt és dokumentációt. Az említett hatóság felkérésére a forgalmazók együttműködnek vele az általuk forgalmazott, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek által képviselt kockázatok kiküszöbölése érdekében tett intézkedések terén.

10. cikk
Azon esetek, amelyekben az importőrökre és a forgalmazókra gyártói kötelezettségek vonatkoznak

Amennyiben egy importőr vagy forgalmazó a saját nevében vagy védjegye alatt hoz forgalomba egy CE-jelöléssel ellátott termésnövelő terméket, illetve olyan módon módosít egy már piaci forgalomba hozott, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő terméket, amely befolyásolja a termék e rendelet szerint alkalmazandó követelményeknek való megfelelőségét, ezen rendelet alkalmazásában gyártónak kell tekinteni, és a gyártó 6. cikkben rögzített kötelezettségei terhelik.

11. cikk
A gazdasági szereplők azonosítása

(1)A gazdasági szereplők kérésre azonosítják a piacfelügyeleti hatóságok felé a következőket:

a)azokat a gazdasági szereplőket, amelyek nekik a terméket szállították;

b)azokat a gazdasági szereplőket, amelyeknek a terméket szállították.

(2)A gazdasági szereplőknek az első bekezdésben előírt információkat a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék hozzájuk történő szállítását követően tíz évig, illetve az általuk történő szállítását követően tíz évig be kell tudniuk mutatni.

3. fejezet
A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek megfelelősége

12. cikk
A megfelelőség vélelmezése

A 13. cikkben említett általános előírások sérelme nélkül azokról a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekről, amelyek megfelelnek az olyan harmonizált szabványoknak, illetve azok egyes részeinek, amelyek hivatkozásait közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában, vélelmezni kell, hogy megfelelnek az I., a II. és a III. mellékletben megállapított azon követelményeknek, amelyekre az említett szabványok vagy azok részei kiterjednek.

13. cikk
Általános előírások

A Bizottság az általános előírásokat meghatározó végrehajtási aktusokat fogadhat el; az ezeknek való megfelelés biztosítja az I., a II. és a III. mellékletben megállapított azon követelmények teljesítését, amelyekre az említett szabványok vagy azok részei kiterjednek. Az említett végrehajtási aktusokat a 41. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

14. cikk
Megfelelőségértékelési eljárások

(1)A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék e rendelet követelményeinek való megfelelősége értékelését a IV. mellékletben megállapított megfelelőségértékelési eljárás alkalmazásával kell elvégezni.

(2)A megfelelőségértékelési eljárással kapcsolatos nyilvántartást és levelezést a megfelelőségértékelési eljárást végző, bejelentett szervezet székhelye szerinti tagállam hivatalos nyelvén (nyelvein) vagy az említett szervezet által elfogadott nyelven kell bonyolítani.

15. cikk
EU-megfelelőségi nyilatkozat

(1)Az EU-megfelelőségi nyilatkozat igazolja, hogy az I., II. és III. mellékletben meghatározott követelmények teljesültek.

(2)Az EU-megfelelőségi nyilatkozat megfelel az V. mellékletben foglalt mintának, tartalmazza a IV. melléklet vonatkozó moduljaiban meghatározott elemeket, és azt folyamatosan aktualizálják. Az EU-megfelelőségi nyilatkozatot lefordítják azon tagállam által előírt nyelvre vagy nyelvekre, amelynek piacán a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő terméket forgalomba hozzák vagy forgalmazzák.

(3)Amennyiben a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékre több olyan uniós jogi aktus alkalmazandó, amely EU-megfelelőségi nyilatkozatot ír elő, az összes ilyen uniós jogi aktushoz egyetlen EU-megfelelőségi nyilatkozatot állítanak ki. Ez a nyilatkozat tartalmazza az érintett uniós jogi aktusok azonosítását, ideértve közzétételük hivatkozásait is. A nyilatkozat az egyes vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatokat tartalmazó dokumentáció is lehet.

(4)Az EU-megfelelőségi nyilatkozat kiállításával a gyártó felelősséget vállal a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék ezen rendeletben meghatározott követelményeknek való megfeleléséért.

16. cikk
A CE-jelölésre vonatkozó általános elvek

A CE-jelölésre a 765/2008/EK rendelet 30. cikkében meghatározott általános elvek vonatkoznak.

17. cikk
A CE-jelölés feltüntetésére vonatkozó szabályok és feltételek

(1)A CE-jelölést jól láthatóan, könnyen olvashatóan és letörölhetetlen módon kell feltüntetni a kísérő dokumentumokon és – amennyiben a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő terméket csomagolás nélkül szállítják – a csomagoláson.

(2)A CE-jelölést a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék forgalomba hozatala előtt kell a terméken elhelyezni.

(3)A CE-jelölést a IV. melléklet D1. moduljában említett megfelelőségértékelésben részt vevő bejelentett szervezet azonosító száma követi.

A bejelentett szervezet azonosító számát vagy maga a szervezet, vagy utasításai alapján a gyártó, vagy pedig annak meghatalmazott képviselője tünteti fel.

(4)A tagállamok a CE-jelölést szabályozó rendszer megfelelő alkalmazása céljából a meglévő mechanizmusokra támaszkodnak, és a jelölések nem megfelelő használata esetén meghozzák a szükséges intézkedéseket.

18. cikk
A hulladékstátusz megszűnése

A hasznosítási műveleten átesett, az e rendeletben megállapított követelményeknek eleget tevő, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő terméket úgy kell tekinteni, hogy megfelel a 2008/98/EK irányelv 6. cikkének (1) bekezdésében foglalt követelményeknek, és ezért a továbbiakban nem tekintendő hulladéknak.

4. fejezet
A megfelelőségértékelő szervezetek bejelentése

19. cikk
Bejelentés

A tagállamok bejelentik a Bizottságnak és a többi tagállamnak azokat a szervezeteket, amelyeket felhatalmaztak az ezen rendelet szerinti, harmadik fél által végzendő megfelelőségértékelési feladatok ellátására.

20. cikk
Bejelentő hatóságok

(1)A tagállamok bejelentő hatóságot jelölnek ki, amely felelős a megfelelőségértékelő szervezetek értékeléséhez és bejelentéséhez, valamint a bejelentett szervezeteknek a 25. cikkben foglaltak betartására is kiterjedő ellenőrzéséhez szükséges eljárások kialakításáért és végrehajtásáért.

(2)A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az (1) bekezdésben említett értékelést és ellenőrzést egy, a 765/2008/EK rendelet szerinti nemzeti akkreditáló testület végzi el az említett rendelettel összhangban.

(3)Amennyiben a bejelentő hatóság az (1) bekezdés szerinti értékelést, bejelentést vagy felügyeletet átruházza vagy más módon egy olyan szervezetre bízza, amely nem kormányzati szervezet, akkor e szervezetnek jogi személynek kell lennie, és értelemszerűen meg kell felelnie a 21. cikkben foglalt követelményeknek. Emellett a szervezetnek gondoskodnia kell a tevékenységeivel összefüggő felelősség kérdésének teljes körű rendezéséről.

(4)A bejelentő hatóságnak teljes felelősséget kell vállalnia a (3) bekezdésben említett szerv által elvégzett feladatokért.

21. cikk
A bejelentő hatóságokra vonatkozó követelmények

(1)A bejelentő hatóságot úgy kell létrehozni, hogy ne alakuljon ki összeférhetetlenség a megfelelőségértékelő szervezetekkel.

(2)A bejelentő hatóságot úgy kell megszervezni és működtetni, hogy biztosítva legyen tevékenységeinek objektivitása és pártatlansága.

(3)A bejelentő hatóságot úgy kell megszervezni, hogy a megfelelőségértékelő szervezet bejelentésével kapcsolatban minden egyes döntést az értékelést végzőktől eltérő illetékes személy hozzon meg.

(4)A bejelentő hatóság nem kínálhat vagy végezhet olyan tevékenységet, amelyet a megfelelőségértékelő szervezetek végeznek, illetve nem nyújthat szaktanácsadási szolgáltatást kereskedelmi vagy piaci alapon.

(5)A bejelentő hatóságnak gondoskodnia kell a birtokába kerülő információk bizalmas kezeléséről.

(6)A bejelentő hatóságnak feladatai megfelelő ellátásához kellő létszámú felkészült személyzettel kell rendelkeznie.

22. cikk
A bejelentő hatóságok tájékoztatási kötelezettségei

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot a megfelelőségértékelő szervezetek értékelésére és bejelentésére, valamint a bejelentett szervezetek ellenőrzésére irányuló eljárásaikról, továbbá ezek bármilyen változásáról.

A Bizottság ezeket az információkat nyilvánosan hozzáférhetővé teszi.

23. cikk
A bejelentett szervezetre vonatkozó követelmények

(1)A bejelentés érdekében a megfelelőségértékelő szervezet teljesíti a (2)–(11) bekezdésben meghatározott követelményeket.

(2)A megfelelőségértékelő szervezet egy tagállam nemzeti jogszabályai szerint jön létre, és jogi személyiséggel rendelkezik.

(3)A megfelelőségértékelő szervezet olyan harmadik fél, amely független az általa értékelt szervezettől vagy az általa értékelt, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő terméktől.

Ilyen szervezetnek tekinthető az a szervezet is, amely az általa értékelt, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék tervezésében, gyártásában, rendelkezésre bocsátásában vagy használatában részt vevő vállalkozásokat képviselő üzleti szerveződésekhez vagy szakmai szövetségekhez tartozik, feltéve, hogy bizonyítottan független és esetében nem áll fenn összeférhetetlenség.

(4)A megfelelőségértékelő szervezet, annak felső szintű vezetése és a megfelelőségértékelést végző munkavállalója nem lehet termésnövelő termékek tervezője, gyártója, szállítója, vásárlója, tulajdonosa vagy felhasználója, illetve e felek képviselője. Ez nem zárja ki az olyan termésnövelő termékek felhasználását, amelyek a megfelelőségértékelő szervezet működéséhez szükségesek, illetve termésnövelő termékek személyes célra történő használatát.

A megfelelőségértékelő szervezet, valamint annak felső szintű vezetése és a megfelelőségértékelést végző személyzete nem vehet részt közvetlenül termésnövelő termékek tervezésében, gyártásában, piaci értékesítésében vagy használatában, és nem képviselheti az ilyen tevékenységben részt vevő feleket. Nem vehet részt továbbá olyan tevékenységben, amely veszélyeztetné a bejelentett megfelelőségértékelési tevékenységekkel kapcsolatos döntéshozói függetlenséget vagy feddhetetlenséget. Ez különösen érvényes a szaktanácsadási szolgáltatásokra.

A megfelelőségértékelő szervezetek biztosítják, hogy leányvállalataik és alvállalkozóik tevékenysége ne befolyásolja megfelelőségértékelési tevékenységeik bizalmas jellegét, objektivitását és pártatlanságát.

(5)A megfelelőségértékelő szervezetek és személyzetük a megfelelőségértékelési tevékenységeket az adott területtel kapcsolatos legmagasabb szintű szakmai feddhetetlenséggel és a szükséges műszaki szaktudással végzik el, és függetlenek minden olyan, különösen az ilyen tevékenységek eredményeiben érdekelt személyektől vagy személyek csoportjaitól eredő – főként pénzügyi – nyomásgyakorlástól és ösztönzéstől, amely befolyásolhatná döntésüket vagy megfelelőségértékelési tevékenységeik eredményeit.

(6)A megfelelőségértékelő szervezet alkalmas a számára a IV. mellékletben előírt valamennyi olyan megfelelőségértékelési feladat elvégzésére, amelyek elvégzésére bejelentették, függetlenül attól, hogy ezeket a feladatokat a megfelelőségértékelő szervezet maga végzi el, vagy a nevében és felelősségi körében végzik el.

A megfelelőségértékelő szervezet – minden alkalommal, valamint mindegyik megfelelőségértékelési eljárás és a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek minden olyan termékfajtája vagy -kategóriája tekintetében, amelyre bejelentették – rendelkezik a következőkkel:

a)olyan személyzet, amely műszaki ismeretekkel, valamint elegendő és megfelelő tapasztalattal rendelkezik a megfelelőségértékelési feladatok elvégzéséhez;

b)azon eljárások leírása, amelyekkel összhangban a megfelelőségértékelés zajlik, biztosítva ezen eljárások átláthatóságát és megismételhetőségét. Rendelkezik megfelelő szabályzattal és eljárásokkal a bejelentett szervezetként végzett feladatainak és egyéb tevékenységeinek elkülönítésére;

c)olyan eljárásokkal, amelyek segítségével tevékenysége végzése során megfelelően figyelembe tudja venni egy vállalkozás méretét, azon ágazatot, amelyben az tevékenykedik, a vállalkozás szerkezetét, az adott gyártástechnológia összetettségének fokát és a gyártási folyamat tömegtermelési vagy sorozatjellegét.

A megfelelőségértékelő szervezetnek rendelkeznie kell a megfelelőségértékelési tevékenységekhez kapcsolódó műszaki és adminisztrációs feladatok megfelelő ellátásához szükséges eszközökkel, és hozzá kell férnie minden szükséges felszereléshez, illetve létesítményhez.

(7)A megfelelőségértékelési feladatok ellátásáért felelős személyzetnek rendelkezik a következőkkel:

a)alapos műszaki és szakmai szakképzettség, amely kiterjed az összes olyan megfelelőségértékelési tevékenységre, amelyekre a megfelelőségértékelési szervezetet bejelentették;

b)megfelelő ismeretek az általuk végzett értékelések követelményeiről, továbbá megfelelő hatáskör az ilyen értékelések elvégzésére;

c)az I., a II. és a III. mellékletben meghatározott követelmények, az alkalmazandó harmonizált szabványok, valamint az uniós harmonizációs szabályozás és a nemzeti szabályozás vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő ismerete és megértése;

d)az értékelés elvégzését bizonyító tanúsítványok, nyilvántartások és jelentések elkészítésére való alkalmasság.

(8)Biztosítani kell a megfelelőségértékelő szervezet, valamint annak felső szintű vezetése és a megfelelőségértékelési feladatok elvégzéséért felelős személyzet pártatlanságát.

A megfelelőségértékelő szervezet felső szintű vezetésének és megfelelőségértékelést végző személyzetének javadalmazása nem függhet az elvégzett megfelelőségértékelések számától vagy azok eredményétől.

(9)A megfelelőségértékelő szervezetek felelősségbiztosítást kötnek, kivéve, ha a felelősséget a nemzeti joggal összhangban az állam vállalja át, vagy ha közvetlenül maga a tagállam felel a megfelelőségértékelésért.

(10)A megfelelőségértékelő szervezet személyzete a szakmai titoktartás szabályait alkalmazza minden olyan információra, amelyet a IV. melléklet szerinti feladatkörében szerzett, kivéve azon tagállam illetékes hatóságai irányában, ahol a tevékenységét gyakorolja. A tulajdonjogoknak védelmet kell élvezniük.

(11)A megfelelőségértékelő szervezetek részt vesznek a vonatkozó szabványosítási tevékenységekben, valamint a 35. cikk alapján létrehozott, a bejelentett szervezeteket koordináló csoport tevékenységeiben, illetve gondoskodnak arról, hogy az értékelést végző személyzetük értesüljön e tevékenységekről, továbbá általános iránymutatásként alkalmazzák az említett csoport munkája eredményeként született igazgatási döntéseket és dokumentumokat.

24. cikk
A bejelentett szervezetek megfelelőségének vélelmezése

Amennyiben a megfelelőségértékelő szervezet igazolja, hogy megfelel az olyan vonatkozó harmonizált szabványokban vagy azok részeiben rögzített kritériumoknak, amelyek hivatkozásait közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában, akkor vélelmezni kell, hogy megfelel a 23. cikkben meghatározott követelményeknek, amennyiben az alkalmazandó harmonizált szabványok kiterjednek az említett követelményekre.

25. cikk
A bejelentett szervezetek leányvállalatai és alvállalkozói

(1)Amennyiben a bejelentett szervezet bizonyos megfelelőségértékelési feladatokat alvállalkozásba ad, vagy leányvállalatot bíz meg velük, biztosítania kell, hogy az alvállalkozó vagy leányvállalat megfeleljen a 23. cikkben meghatározott követelményeknek, és ennek megfelelően tájékoztatja erről a bejelentő hatóságot.

(2)A bejelentett szervezet az alvállalkozók, illetve a leányvállalatok letelepedési helyére való tekintet nélkül teljes felelősséget vállal az általuk elvégzett feladatokért.

(3)Tevékenységeket csak az ügyfél beleegyezésével lehet alvállalkozásba adni vagy leányvállalattal elvégeztetni.

(4)A bejelentett szervezet a bejelentő hatóságnak folyamatos hozzáférést biztosít az alvállalkozó, illetve a leányvállalat szakmai felkészültségének felmérésére és az általuk a IV. melléklet szerint elvégzett munkára vonatkozó releváns dokumentumokhoz.

26. cikk
Bejelentés iránti kérelem

(1)A megfelelőségértékelő szervezet bejelentés iránti kérelmet nyújt be a székhelye szerinti tagállam bejelentő hatóságához.

(2)A bejelentés iránti kérelemhez mellékeli azon megfelelőségértékelési tevékenységek, megfelelőségértékelési modul vagy modulok, valamint a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék vagy termékek leírását, amelyek tekintetében a szervezet szakmailag alkalmasnak tekinti magát, továbbá a nemzeti akkreditáló testület által kiállított akkreditációs tanúsítványt, amely tanúsítja, hogy a megfelelőségértékelő szervezet teljesíti a 23. cikkben rögzített követelményeket.

27. cikk
Bejelentési eljárás

(1)A bejelentő hatóságok csak olyan megfelelőségértékelő szervezetet jelenthetnek be, amely teljesíti a 23. cikkben rögzített követelményeket.

(2)A bejelentő hatóságok a Bizottság által fejlesztett és fenntartott elektronikus bejelentési eszközt használják a Bizottság és a többi tagállam megkeresésére.

(3)A bejelentés részletes információkat tartalmaz a megfelelőségértékelési tevékenységekről, a megfelelőségértékelési modulról vagy modulokról, a szóban forgó CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékről vagy termékekről, valamint tartalmazza a 26. cikk (2) bekezdésében említett akkreditációs tanúsítványt.

(4)Az érintett szervezet csak akkor láthatja el egy bejelentett szervezet tevékenységeit, ha a Bizottság és a többi tagállam a bejelentést követően két héten belül nem emelt kifogást.

E rendelet alkalmazásában csakis ilyen szervezet tekinthető bejelentett szervezetnek.

(5)A bejelentő hatóság értesíti a Bizottságot és a többi tagállamot a bejelentés bármely későbbi változásáról.

28. cikk
Azonosító számok és a bejelentett szervezetek jegyzéke

(1)A Bizottság a bejelentett szervezetet azonosító számmal látja el.

A Bizottság egyetlen azonosító számot ad ki akkor is, ha a szervezetet több uniós jogi aktus alapján is bejelentik.

(2)A Bizottság nyilvánosan hozzáférhetővé teszi az ezen rendelet szerint bejelentett szervezetek jegyzékét, beleértve a hozzájuk rendelt azonosító számokat és azokat a tevékenységeket is, amelyekre bejelentették őket.

A Bizottság gondoskodik arról, hogy a jegyzék mindenkor naprakész legyen.

29. cikk
A bejelentés változásai

(1)Amennyiben a bejelentő hatóság megállapítja vagy tájékoztatják arról, hogy a bejelentett szervezet már nem tesz eleget a 23. cikkben meghatározott követelményeknek, vagy elmulasztja teljesíteni kötelezettségeit, a bejelentő hatóság adott esetben korlátozhatja, felfüggesztheti vagy visszavonhatja a bejelentést, attól függően, hogy milyen súlyos mértékű a követelményeknek való meg nem felelés vagy a kötelezettségek teljesítésének elmulasztása. A bejelentő hatóság erről haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot.

(2)Bejelentés korlátozása, felfüggesztése vagy visszavonása, illetve bejelentett szervezet tevékenységének megszűnése esetén a bejelentő tagállam megfelelő intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy vagy egy másik bejelentett szervezet feldolgozza az érintett szervezetnél lévő aktákat, vagy azok kérésre az illetékes bejelentő és piacfelügyeleti hatóságok rendelkezésére álljanak.

30. cikk
A bejelentett szervezet alkalmasságának vitatása

(1)A Bizottság kivizsgál minden olyan esetet, amikor kétsége merül fel vagy kétségek jutnak tudomására azzal kapcsolatban, hogy egy bejelentett szervezet szakmailag alkalmas-e, illetve továbbra is eleget tesz-e a rá vonatkozó követelményeknek és kötelezettségeknek.

(2)A bejelentő tagállam kérésre a Bizottság rendelkezésére bocsátja az érintett bejelentő szervezet bejelentésének vagy szakmai alkalmassága fenntartásának alapjául szolgáló összes információt.

(3)A Bizottság biztosítja, hogy a vizsgálata során kapott érzékeny információkat bizalmasan kezeli.

(4)Ha a Bizottság azt állapítja meg, hogy egy bejelentett szervezet eleve vagy a továbbiakban már nem teljesíti a bejelentéséhez kapcsolódó követelményeket, akkor végrehajtási aktust fogad el, melyben a bejelentő tagállamot felszólítja a szükséges korrekciós intézkedések megtételére, beleértve a bejelentés szükség szerinti visszavonását is.

A végrehajtási aktust a 41. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó-bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

31. cikk
A bejelentett szervezetek működési kötelezettségei

(1)A bejelentett szervezet a IV. mellékletben előírt megfelelőségértékelési eljárásokkal összhangban végzi el a megfelelőségértékelést.

(2)A megfelelőségértékelést az arányosság elvével összhangban, a gazdasági szereplőkre háruló szükségtelen terhek elkerülésével kell végezni. A bejelentett szervezetek a vállalkozás méretét, azt az ágazatot, amelyben a vállalkozás tevékenykedik, a vállalkozás szerkezetét, az adott gyártástechnológia összetettségének fokát és a gyártási folyamat tömegtermelési vagy sorozat jellegét megfelelően figyelembe véve végzik tevékenységüket.

Ennek során ugyanakkor tiszteletben kell tartaniuk a szigorúság és a védelem ahhoz szükséges szintjét, hogy a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék megfeleljen ezen rendelet rendelkezéseinek.

(3)Amennyiben a bejelentett szervezet megállapítja, hogy a gyártó nem teljesítette az I., a II. vagy a III. mellékletben, a megfelelő harmonizált szabványokban, a 13. cikkben említett általános előírásokban vagy egyéb műszaki előírásokban megállapított követelményeket, felszólítja a gyártót a megfelelő korrekciós intézkedések meghozatalára, és nem ad ki tanúsítványt.

(4)Amennyiben a tanúsítvány kiadása után a megfelelőség ellenőrzése során a bejelentett szervezet megállapítja, hogy valamely CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék a továbbiakban nem felel meg a követelményeknek, felszólítja a gyártót a megfelelő korrekciós intézkedések meghozatalára, és szükség esetén felfüggeszti vagy visszavonja a tanúsítványt.

(5)Amennyiben a korrekciós intézkedéseket nem hozzák meg, vagy azok nem érik el a kívánt hatást, a bejelentett szervezet adott esetben korlátozhatja, felfüggesztheti vagy visszavonhatja a tanúsítványt.

32. cikk
Fellebbezés a bejelentett szervezetek döntésével szemben

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a bejelentett szervezet döntése ellen fellebbezési eljárást lehessen kezdeményezni.

33. cikk
A bejelentett szervezetek tájékoztatási kötelezettsége

(1)A bejelentett szervezetek tájékoztatják a bejelentő hatóságot a következőkről:

a)a tanúsítványok bárminemű elutasítása, korlátozása, felfüggesztése vagy visszavonása;

b)azok a körülmények, amelyek érinthetik a bejelentés hatályát vagy feltételeit;

c)a piacfelügyeleti hatóságoktól a megfelelőségértékelési tevékenységek kapcsán hozzájuk beérkezett valamennyi információkérés;

d)kérésre a bejelentésük hatálya alá tartozó megfelelőségértékelési tevékenységek, valamint minden más elvégzett tevékenység, többek között a határokon átnyúló tevékenységek és a tevékenységek alvállalkozásba adása.

(2)A bejelentett szervezetek megfelelően tájékoztatják az ezen rendelet szerint bejelentett, hasonló megfelelőségértékelési tevékenységeket végző és ugyanazokkal a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekkel foglakozó más szervezeteket a negatív és – kérésre – a pozitív megfelelőségértékelési eredményekről.

34. cikk
Tapasztalatcsere

A Bizottság gondoskodik a tagállamok bejelentéssel kapcsolatos szakpolitikai intézkedésekért felelős nemzeti hatóságai közötti tapasztalatcsere szervezéséről.

35. cikk
A bejelentett szervezetek koordinálása

A Bizottság biztosítja, hogy az e rendelet alapján bejelentett szervezetek között megfelelő koordináció és együttműködés létesüljön és jusson ténylegesen érvényre a bejelentett szervezeteket tömörítő ágazati csoport formájában.

A tagállamok biztosítják, hogy az általuk bejelentett szervezetek közvetlenül vagy kijelölt képviselőkön keresztül részt vegyenek e csoport munkájában.

5. fejezet
Uniós piacfelügyelet, az uniós piacra belépő, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek ellenőrzése és az uniós védintézkedési eljárás

36. cikk
Uniós piacfelügyelet és az uniós piacra belépő, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek ellenőrzése

A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekre a 765/2008/EK rendelet 16–29. cikke vonatkozik.

37. cikk
A kockázatot jelentő, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek kezelésére vonatkozó nemzeti szintű eljárások

(1)Amennyiben valamely tagállam piacfelügyeleti hatóságainak elégséges indokuk van azt feltételezni, hogy egy CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék kockázatot jelent az emberek, állatok vagy növények egészségére, a biztonságra vagy a környezetre, akkor elvégzik az érintett termésnövelő termék értékelését, amely kiterjed az ezen rendeletben meghatározott követelményekre is. Az érintett gazdasági szereplők e célból a szükséges módon együttműködnek a piacfelügyeleti hatóságokkal.

Amennyiben az értékelés során a piacfelügyeleti hatóságok megállapítják, hogy a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék nem felel meg az ezen rendeletben megállapított követelményeknek, akkor haladéktalanul felszólítják a gazdasági szereplőt a megfelelő korrekciós intézkedések megtételére annak érdekében, hogy a termésnövelő termék ésszerű időn belül megfeleljen az említett követelményeknek, vagy kivonják a terméket a forgalomból, visszahívják azt, vagy eltávolítsák róla a CE-jelölést.

A piacfelügyeleti hatóságok ennek megfelelően tájékoztatják az illetékes bejelentett szervezetet.

A második albekezdésben említett intézkedésekre a 765/2008/EK rendelet 21. cikke alkalmazandó.

(2)Amennyiben a piacfelügyeleti hatóságok úgy ítélik meg, hogy a meg nem felelés nem korlátozódik országuk területére, akkor tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot az értékelés eredményeiről és azokról az intézkedésekről, amelyek meghozatalára felszólították a gazdasági szereplőt.

(3)A gazdasági szereplő gondoskodik minden megfelelő korrekciós intézkedés meghozataláról az uniós piacon általa forgalmazott összes érintett, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék tekintetében.

(4)Amennyiben az érintett gazdasági szereplő nem hozza meg a megfelelő korrekciós intézkedéseket az (1) bekezdés második albekezdésében említett időszakon belül, a piacfelügyeleti hatóságok meghozzák az összes megfelelő ideiglenes intézkedést a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék nemzeti piacon történő forgalmazásának megtiltása vagy korlátozása, illetve a forgalomból való kivonása vagy visszahívása érdekében.

A piacfelügyeleti hatóságok ezekről az intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot.

(5)A (4) bekezdés második albekezdésében említett tájékoztatásban megadják az összes rendelkezésre álló adatot, különösen a nem megfelelő, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék azonosításához szükséges adatokat, a szóban forgó termésnövelő termék származási helyét, a megfelelés feltételezett hiányának és a felmerülő kockázatnak a jellegét, a meghozott nemzeti intézkedések jellegét és időtartamát, valamint az érintett gazdasági szereplő által felhozott érveket. A piacfelügyeleti hatóságok külön jelzik, hogy a megfelelés hiánya a következők egyike miatt következett-e be:

a)a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék nem felel meg az I., II. vagy III. mellékletben meghatározott követelményeknek,

b)a megfelelőség vélelmezését megalapozó, a 12. cikkben említett harmonizált szabványok hiányosságai.

(6)Az eljárást e cikk értelmében kezdeményező tagállamtól eltérő tagállamok haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot az elfogadott intézkedésekről és azokról a további információkról, amelyek az érintett, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék megfelelésének hiányáról a rendelkezésükre állnak, valamint – amennyiben nem értenek egyet az elfogadott nemzeti intézkedéssel – a kifogásaikról.

(7)Amennyiben a (4) bekezdés második albekezdésében említett tájékoztatás kézhezvételétől számított három hónapon belül egyik tagállam és a Bizottság sem emel kifogást a valamely tagállam által hozott átmeneti intézkedéssel szemben, az intézkedés indokoltnak tekintendő.

(8)A tagállamok gondoskodnak a megfelelő korlátozó intézkedések haladéktalan meghozataláról, így például a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék forgalomból való kivonásáról.

38. cikk
Uniós védintézkedési eljárás

(1)Amennyiben a 37. cikk (3) és (4) bekezdésében rögzített eljárás befejezését követően kifogást emelnek egy tagállam valamelyik intézkedésével szemben, vagy ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a nemzeti intézkedés ellentétes az uniós jogszabályokkal, a Bizottság haladéktalanul konzultációt kezd a tagállamokkal és az érintett gazdasági szereplővel vagy szereplőkkel, és értékeli a nemzeti intézkedést. Az értékelés eredményei alapján a Bizottság határozat formájában végrehajtási aktust fogad el arról, hogy a nemzeti intézkedés indokolt-e.

Amennyiben a nemzeti intézkedés indokoltnak minősül, a határozat felszólítja valamennyi tagállamot a szükséges intézkedések meghozatalára annak biztosítása érdekében, hogy a nem megfelelő, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő terméket kivonja piacáról, és erről tájékoztassa a Bizottságot.

Ha a nemzeti intézkedés indokolatlannak minősül, a határozat felszólítja az érintett tagállamot a szóban forgó intézkedés visszavonására.

A Bizottság a határozatáról – amelynek az összes tagállam a címzettje – haladéktalanul tájékoztatja a tagállamokat és az érintett gazdasági szereplőt vagy szereplőket.

(2)Amennyiben a nemzeti intézkedés indokoltnak minősül, és a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék megfelelésének hiánya a 37. cikk (5) bekezdésének b) pontjában említett harmonizált szabványok hiányosságainak következménye, akkor a Bizottság az 1025/2012/EU rendelet 11. cikkében előírt eljárást alkalmazza.

39. cikk
Megfelelő, de kockázatot jelentő, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek

(1)Amennyiben egy tagállam a 37. cikk (1) bekezdése szerinti értékelés elvégzését követően megállapítja, hogy bár a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék megfelel ennek a rendeletnek, azonban mégis elfogadhatatlan kockázatot jelent az emberek, állatok vagy növények egészségére, a biztonságra vagy a környezetre, felszólítja az érintett gazdasági szereplőt, hogy ésszerű időn belül vagy tegyen megfelelő intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy az érintett termésnövelő termék a forgalomba hozatalkor többé ne jelentsen kockázatot, vagy vonja ki a termésnövelő terméket a forgalomból, vagy hívja vissza azt.

(2)A gazdasági szereplő gondoskodik a korrekciós intézkedések meghozataláról az uniós piacon általa forgalmazott összes érintett, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék tekintetében.

(3)A tagállam haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell az összes rendelkezésre álló adatot, különösen az érintett, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék azonosításához szükséges adatokat, a szóban forgó termésnövelő termék származási helyét és értékesítési láncát, a felmerülő kockázatok jellegét, valamint a meghozott nemzeti intézkedések jellegét és időtartamát.

(4)A Bizottság haladéktalanul konzultációt kezd a tagállamokkal és az érintett gazdasági szereplővel vagy szereplőkkel, és értékeli a meghozott nemzeti intézkedéseket. Az értékelés eredményei alapján a Bizottság határozat formájában végrehajtási aktust fogad el arról, hogy a nemzeti intézkedés indokolt-e, és szükség esetén felszólítja az érintetteket a megfelelő intézkedések meghozatalára.

Az említett végrehajtási aktusokat a 41. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Az emberek, állatok vagy növények egészségének, a biztonságnak vagy a környezetnek a védelmével kapcsolatos, kellően indokolt és rendkívül sürgős esetekben a Bizottság a 41. cikk (4) bekezdése szerinti eljárással összhangban azonnali hatállyal alkalmazandó végrehajtási aktusokat fogad el.

(5)A Bizottság a határozatáról – amelynek az összes tagállam a címzettje – haladéktalanul tájékoztatja a tagállamokat és az érintett gazdasági szereplőt vagy szereplőket.

40. cikk
Az alaki megfelelés hiánya

(1)A 37. cikk sérelme nélkül, ha egy tagállam valamely CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék tekintetében a következő megállapítások egyikére jut, akkor felszólítja az érintett gazdasági szereplőt, hogy vessen véget a megfelelés hiányának:

a)a CE-jelölést a 765/2008/EK rendelet 30. cikkét vagy ezen rendelet 17. cikkét megsértve tüntették fel;

b)a bejelentett szervezet azonosító számát a 17. cikket megsértve helyezték el, vagy nem tüntették fel, holott a 17. cikk előírja;

c)a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő terméket nem látták el az EU-megfelelőségi nyilatkozattal;

d)az EU-megfelelőségi nyilatkozatot helytelenül készítették el;

e)a műszaki dokumentáció nem áll rendelkezésre vagy hiányos;

f)a 6. cikk (6) bekezdésében, illetve a 8. cikk (3) bekezdésében említett információkat egyáltalán nem, hamisan vagy hiányosan tüntették fel;

g)a 6. vagy 8. cikk által előírt bármely egyéb adminisztratív követelmény nem teljesül.

(2)Amennyiben a megfelelés (1) bekezdésben említett hiánya továbbra is fennáll, az érintett tagállam minden megfelelő intézkedést megtesz a forgalmazott CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék korlátozására vagy betiltására, vagy biztosítja annak visszahívását vagy piaci forgalomból történő kivonását, illetve a CE-jelölésnek a termékről történő eltávolítását.

6. fejezet
Bizottság és felhatalmazáson alapuló jogi aktusok

41. cikk
Bizottsági eljárás

(1)A Bizottság munkáját a termésnövelő termékekkel foglalkozó bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság.

(2)Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 4. cikkét kell alkalmazni.

(3)Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

(4)Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 8. cikkét kell alkalmazni, összefüggésben annak 5. cikkével.

42. cikk
A mellékletek módosítása

(1)A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 43. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadása útján hozzáigazítsa az I–IV. mellékletet a tudományos és a műszaki fejlődéshez, valamint megkönnyítse az olyan CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékeknek a belső piachoz való hozzáférését és szabad mozgását,

a)amelyek tekintetében jelentős kereskedelem valószínűsíthető a belső piacon, és

b)amelyek tekintetében tudományos bizonyítékok támasztják alá, hogy nem jelentenek elfogadhatatlan kockázatot az emberek, állatok vagy növények egészségére, a biztonságra vagy a környezetre, valamint kellően hatékonyak.

(2)Amennyiben az (1) bekezdés értelmében a Bizottság módosítja a II. mellékletet annak érdekében, hogy új mikroorganizmusokkal egészítse ki az érintett organizmusokra vonatkozó összetevő-kategóriát, ezt a következő adatok alapján teszi meg:

a)a mikroorganizmus neve;

b)a mikroorganizmus taxonómiai besorolása;

c)a biztonságos gyártásra és a mikroorganizmus felhasználására vonatkozó historikus adatok;

d)az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság által meghatározott „vélelmezetten biztonságos” minősítés követelményeinek megfelelő mikroorganizmus-fajokkal fennálló taxonómiai kapcsolat;

e)toxinok maradékanyag-értékeire vonatkozó információk;

f)a gyártási folyamatra vonatkozó információk; valamint

g)az összetevőben visszamaradó intermedierek vagy mikrobiológiai metabolitok azonosítására vonatkozó információk.

(3)A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (1) bekezdésnek megfelelően történő elfogadása során a Bizottság csak abban az esetben egészítheti ki a II. mellékletben meghatározott összetevő-kategóriákat az 1069/2009/EK rendelet szerinti, állati melléktermékekkel, ha az említett termékek tekintetében a szóban forgó rendeletben meghatározott eljárásoknak megfelelően az előállítási láncban végpont meghatározására került sor.

(4)A Bizottság emellett felhatalmazást kap arra, hogy a 43. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadása útján hozzáigazítsa az I–IV. mellékletet az új tudományos eredményekhez. A Bizottság akkor él ezzel a felhatalmazással, ha kockázatértékelés alapján módosításra van szükség annak biztosítása érdekében, hogy rendes felhasználási feltételek mellett az e rendelet követelményeinek megfelelő, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek egyike se jelentsen elfogadhatatlan kockázatot az emberek, állatok vagy növények egészségére, a biztonságra vagy a környezetre.

43. cikk
A felhatalmazás gyakorlása

(1)A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)A Bizottság a 42. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazást [Publications office, please insert the date of entry into force of this Regulation]-tól/-től kezdődően, öt évre kapja. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok letelte előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.

(3)Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 42. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(5)A 42. cikk alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emel ellene kifogást, vagy ha az említett időtartam leteltét megelőzően az Európai Parlament és a Tanács egyaránt tájékoztatja a Bizottságot arról, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

7. fejezet
Átmeneti és záró rendelkezések

44. cikk
Szankciók

A tagállamok megállapítják az e rendelet megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést meghoznak azok végrehajtásának biztosítása érdekében. Az előírt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A tagállamok haladéktalanul értesítik a Bizottságot e szabályokról és intézkedésekről, és haladéktalanul bejelentik az ezeket érintő esetleges későbbi módosításokat.

45. cikk
Az 1069/2009/EK rendelet módosítása

Az 1069/2009/EK rendelet 5. cikke a következőképpen módosul:

1.a (2) bekezdés első albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„A 32., 35. és 36. cikkben említett, a köz- és állat-egészségügyre jelentős kockázatot már nem jelentő, állati melléktermékekből származó termékek esetében az előállítási láncban végpontot kell meghatározni, amelyen túl e termékekre már nem vonatkoznak e rendelet előírásai.”;

2.a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3)    Amennyiben köz- vagy állat-egészségügyi kockázat áll fenn, az e rendelet 32., 33. és 36. cikkében említett, állati melléktermékekből származó termékekre a 178/2002/EK rendeletnek az egészségügyi szükségintézkedésekre vonatkozó 53. és 54. cikkét kell értelemszerűen alkalmazni.”

46. cikk
Az 1107/2009/EK rendelet módosítása

Az 1107/2009/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.A 2. cikk (1) bekezdése b) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„b)    a növények élettani folyamatainak befolyásolása, mint például a növekedést befolyásoló anyagok, kivéve a tápanyagokat és a növényi biostimulánsokat;

2.A 3. cikk a következő ponttal egészül ki:

3.„34.«növényi biostimuláns»: olyan termék, amely tápanyagtartalmától függetlenül stimulálja a növény tápanyagellátási folyamatait azzal a kizárólagos céllal, hogy a növény következő tulajdonságai közül egyet vagy többet javítson:

a)hatékony tápanyag-felhasználás;

b)abiotikusstressz-tolerancia;

c)a növény minőségi tulajdonságai.”

47. cikk
A 2003/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezése

A 49. cikk második bekezdésében említett időpontban a 2003/2003/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre való hivatkozásokat erre a rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni.

48. cikk
Átmeneti rendelkezések

A tagállamok nem akadályozzák meg a 2003/2003/EK rendeletnek megfelelően, [Publications office, please insert the date of application of this Regulation] előtt az „EK-műtrágya” megjelölésű, műtrágyaként forgalomba hozott termékek forgalmazását. Az 5. cikk rendelkezései azonban értelemszerűen alkalmazandók ezekre a termékekre.

49. cikk
Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

az Európai Parlament részéről    a Tanács részéről

az elnök    az elnök

(1) http://ec.europa.eu/smart-regulation/evaluation/search/download.do?documentId=4416  
(2) COM(2015) 614/2
(3) HL L 300., 2009.11.14., 1. o.
(4) HL L 312., 2008.11.22., 3. o.
(5) HL L 396., 2006.12.30., 1. o.
(6) http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm
(7) http://bbi-europe.eu/sites/default/files/documents/BBI_JU_annual_Work_plan_2014.pdf  
(8) Lásd 4. szakasz, Conclusions and recommendations (Következtetések és ajánlások).
(9) A csoport találkozóinak tevékenységi jelentései megtalálhatók a következő internetoldalon: http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=1320&NewSearch=1&NewSearch=1&Lang=HU  
(10) http://ec.europa.eu/environment/consultations/closing_the_loop_en.htm?utm_content=buffer68ffa&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
(11) http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2012_grow_001_fertilisers_en.pdf  
(12) http://bookshop.europa.eu/en/study-on-options-to-fully-harmonise-the-eu-legislation-on-fertilising-materials-including-technical-feasibility-environmental-economic-and-social-impacts-pbNB0114252/  
(13) A munkaértekezletről szóló jelentés letölthető a következő internetoldalról: http://bookshop.europa.eu/hu/circular-approaches-to-phosphorus-pbKI0115204/
(14) HL C , , . o.
(15) Az Európai Parlament és a Tanács 2003. október 13-i 2003/2003/EK rendelete a műtrágyákról (HL L 304., 2003.11.21., 1. o.).
(16) Az Európai Parlament és a Tanács 2008. július 9-i 765/2008/EK rendelete a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 218., 2008.8.13., 30. o.).
(17) Az Európai Parlament és a Tanács 2008. július 9-i 768/2008/EK határozata a termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről, valamint a 93/465/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 218., 2008.8.13., 82. o.).
(18) Az Európai Parlament és a Tanács 2009. október 21-i 1069/2009/EK rendelete a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (állati melléktermékekre vonatkozó rendelet) (HL L 300., 2009.11.14., 1. o.).
(19) Az Európai Parlament és a Tanács 2002. január 28-i 178/2002/EK rendelete az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 31., 2002.2.1., 1. o.).
(20) Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2008.11.22., 3. o.).
(21) Az Európai Parlament és a Tanács 2009. október 21-i 1107/2009/EK rendelete a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 309., 2009.11.24., 1. o.).
(22) A Tanács 1986. június 12-i 86/278/EGK irányelve a szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználása során a környezet és különösen a talaj védelméről (HL L 181., 1986.7.4., 6. o.).
(23) A Tanács 1989. június 12-i 89/391/EGK irányelve a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről (HL L 183., 1989.6.29., 1. o.).
(24) Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 18-i 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.).
(25) Az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról (HL L 353., 2008.12.31., 1. o.).
(26) A Bizottság 2006. december 19-i 1881/2006/EK rendelete az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeinek meghatározásáról (HL L 364., 2006.12.20., 5. o.).
(27) A Tanács 2000. május 8-i 2000/29/EK irányelve a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről (HL L 169., 2000.10.7., 1. o.).
(28) Az Európai Parlament és a Tanács 2013. január 15-i 98/2013/EU rendelete a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról (HL L 39., 2013.2.9., 1. o.).
(29) Az Európai Parlament és a Tanács 2014. október 22-i 1143/2014/EU rendelete az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről (HL L 317., 2014.11.4., 35. o.).
(30) Az Európai Parlament és a Tanács 2012. október 25-i 1025/2012/EU rendelete az európai szabványosításról, a 89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 2009/23/EK és a 2009/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 87/95/EGK tanácsi határozat és az 1673/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 316., 2012.11.14., 12. o.).
(31) Az Európai Parlament és a Tanács 2011. február 16-i 182/2011/EU rendelete a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

Brüsszel, 2016.3.17.

COM(2016) 157 final

A körforgásos gazdaságra vonatkozó csomag

MELLÉKLETEK

a következőhöz:

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek forgalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1069/2009/EK és az 1107/2009/EK rendelet módosításáról

{SWD(2016) 64 final}
{SWD(2016) 65 final}


MELLÉKLETEK

a következőhöz:

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek forgalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1069/2009/EK és az 1107/2009/EK rendelet módosításáról

I. MELLÉKLET
A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek funkció szerinti termékkategóriái

I. rész
A funkció szerinti termékkategóriák neve

1.    Trágya

A.    Szerves trágya

I.    Szilárd szerves trágya

II.    Folyékony szerves trágya

B.    Szerves-ásványi trágya

I.    Szilárd szerves-ásványi trágya

II.    Folyékony szerves-ásványi trágya

C.    Szervetlen trágya

I.    Makroelem-tartalmú szervetlen trágya

a)    Makroelem-tartalmú, szilárd szervetlen trágya

i.    Egyetlen makroelemet tartalmazó, szilárd szervetlen trágya

A)    Magas nitrogéntartalommal rendelkező, egyetlen makroelemet tartalmazó, szilárd szervetlen ammónium-nitrát trágya

ii.    Több makroelemet tartalmazó, szilárd szervetlen trágya

A)    Magas nitrogéntartalommal rendelkező, több makroelemet tartalmazó, szilárd szervetlen ammónium-nitrát trágya

b)    Makroelem-tartalmú, folyékony szervetlen trágya

i.    Egyetlen makroelemet tartalmazó, folyékony szervetlen trágya

ii.    Több makroelemet tartalmazó, folyékony szervetlen trágya

II.    Mikroelem-tartalmú szervetlen trágya

a)    Egyetlen mikroelemet tartalmazó szervetlen trágya

b)    Több mikroelemet tartalmazó szervetlen trágya

2.    Meszezőanyag

3.    Talajjavító anyag

A.    Szerves talajjavító anyag

B.    Szervetlen talajjavító anyag

4.    Termesztőközeg

5.    Agronómiai adalékanyag

A.    Gátló

I.    Nitrifikációgátló

II.    Ureázgátló

B.    Kelátképző anyag

C.    Komplexképző anyag

6.    Növényi biostimuláns

A.    Mikrobiális növényi biostimuláns

B.    Nem mikrobiális növényi biostimuláns

I.    Szerves nem mikrobiális növényi biostimuláns

II.    Szervetlen nem mikrobiális növényi biostimuláns

7.    Kevert termésnövelő termék

II. rész
A funkció szerinti termékkategóriákra vonatkozó követelmények

1.Ez a rész megállapítja a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek funkció szerinti termékkategóriáira vonatkozó követelményeket.

2.Az e mellékletben egy-egy funkció szerinti termékkategória tekintetében megállapított követelmények az összes olyan CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékre vonatkoznak, amely az adott funkció szerinti termékkategória valamely alkategóriájába tartozik.

3.Amennyiben valamely követelménynek való megfelelés (például egy adott szennyező anyag hiánya) biztosan és vitathatatlanul következik a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék természetéből vagy gyártási folyamatából, a szóban forgó megfelelés a gyártó felelősségére ellenőrzés (például vizsgálat) nélkül feltételezhető a megfelelőségértékelésben.

4.Amennyiben a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék tartalmaz olyan anyagot, amelyre az élelmiszerek és a takarmányok esetében megengedett maradékanyag-határértékek kerültek meghatározásra az alábbi jogi aktusoknak megfelelően:

a)a Tanács 315/93/EGK rendelete 1 ;

b)az Európai Parlament és a Tanács 396/2005/EK rendelete 2 ;

c)az Európai Parlament és a Tanács 470/2009/EK rendelete 3 ; vagy

d)az Európai Parlament és a Tanács 2002/32/EK irányelve 4 ,

a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő terméknek a használati útmutatóban meghatározottak szerinti használata nem vezethet a szóban forgó határértékek élelmiszerekben és takarmányokban való túllépéséhez.

1. funkció szerinti termékkategória: Trágya

A trágya olyan, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék, amelynek feladata növények tápanyagokkal való ellátása.

1.A. funkció szerinti termékkategória: Szerves trágya

1.A szerves trágya

szént (C) és

kizárólag

biológiai eredetű tápanyagokat tartalmaz, a fosszilis és a geológiai formációkba ágyazott anyagok kivételével.

2.A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékben jelen lévő szennyező anyagok mennyisége nem haladhatja meg a következő értékeket:

kadmium (Cd)    1,5 mg/kg szárazanyag-tartalom,

hat vegyértékű króm (Cr VI)    2 mg/kg szárazanyag-tartalom,

higany (Hg)    1 mg/kg szárazanyag-tartalom,

nikkel (Ni)    50 mg/kg szárazanyag-tartalom,

ólom (Pb)    120 mg/kg szárazanyag-tartalom, és

biuret (C2H5N3O2)    12 g/kg szárazanyag-tartalom.

3.A Szalmonella spp. nem lehet jelen a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékből vett 25 grammos mintában.

4.A következő két baktériumtípus egyike sem lehet jelen a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékben 1000 CFU/g friss tömeg értéket meghaladó koncentrációban:

a)Escherichia coli, vagy

b)Enterococcaceae.

Ezt legalább a szóban forgó két baktériumtípus egyike jelenlétének mérésével kell igazolni.

1.A.I. funkció szerinti termékkategória: Szilárd szerves trágya

1.A szilárd szerves trágya legalább 40 tömegszázalék szárazanyagot tartalmaz.

2.A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék legalább a következő garantált tápanyagok egyikét tartalmazza a megjelölt minimális mennyiségben:

összes nitrogén (N), 2,5 tömegszázalék,

összes foszfor-pentoxid (P2O5), 2 tömegszázalék, vagy

összes kálium-oxid (K2O), 2 tömegszázalék.

3.A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék legalább 15 tömegszázalék szerves szént (C) tartalmaz.

1.A.II. funkció szerinti termékkategória: Folyékony szerves trágya

1.A folyékony szerves trágya kevesebb, mint 40 tömegszázalék szárazanyagot tartalmaz.

2.A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék legalább a következő garantált tápanyagok egyikét tartalmazza a megjelölt minimális mennyiségben:

összes nitrogén (N), 2 tömegszázalék,

összes foszfor-pentoxid (P2O5), 1 tömegszázalék, vagy

összes kálium-oxid (K2O), 2 tömegszázalék.

3.A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék legalább 5 tömegszázalék szerves szént (C) tartalmaz.

1.B. funkció szerinti termékkategória: Szerves-ásványi trágya

1.A szerves-ásványi trágya a következő összetevőkből álló készítmény:

egy vagy több, az alábbi 1.C. funkció szerinti termékkategóriában meghatározott szervetlen trágya, valamint

egy olyan anyag, amely

szerves szént (C) és

kizárólag

biológiai eredetű tápanyagokat tartalmaz, a fosszilis és a geológiai formációkba ágyazott anyagok kivételével.

2.Amennyiben a készítményben jelen lévő szervetlen trágyák közül egy vagy több az 1.C.I.a)i-ii.A) funkció szerinti termékkategóriában meghatározottak szerinti, magas nitrogéntartalommal rendelkező, egyetlen vagy több makroelemet tartalmazó, szilárd szervetlen ammónium-nitrát trágya, a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék ammónium-nitrátból (NH4NO3) származó nitrogéntartalma (N) nem érheti el a 15,75 tömegszázalékot.

3.A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékben jelen lévő szennyező anyagok mennyisége nem haladhatja meg a következő értékeket:

a)kadmium (Cd)

(1)amennyiben a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék foszfor-pentoxid (P2O5)-egyenértékben számított teljes foszfortartalma (P) kevesebb, mint 5 tömegszázalék: 3 mg/kg szárazanyag-tartalom, vagy

(2)amennyiben a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék foszfor-pentoxid (P2O5)-egyenértékben számított teljes foszfortartalma (P) legalább 5 tömegszázalék (foszfáttrágya):

[Publications office, please insert the date of application of this Regulation]-tól/től: 60 mg/kg foszfor-pentoxid (P2O5),

[Publications office, please insert the date occurring three years after the date of application of this Regulation]-tól/től: 40 mg/kg foszfor-pentoxid (P2O5), és

[Publications office, please insert the date occurring twelve years after the date of application of this Regulation]-tól/től: 20 mg/kg foszfor-pentoxid (P2O5),

b)hat vegyértékű króm (Cr VI)2 mg/kg szárazanyag-tartalom,

c)higany (Hg)1 mg/kg szárazanyag-tartalom,

d)nikkel (Ni)50 mg/kg szárazanyag-tartalom, és

e)ólom (Pb)120 mg/kg szárazanyag-tartalom.

4.A Szalmonella spp. nem lehet jelen a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékből vett 25 grammos mintában.

5.A következő két baktériumtípus egyike sem lehet jelen a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékben 1000 CFU/g friss tömeg értéket meghaladó koncentrációban:

a)Escherichia coli, vagy

b)Enterococcaceae.

Ezt legalább a szóban forgó két baktériumtípus egyike jelenlétének mérésével kell igazolni.

1.B.I. funkció szerinti termékkategória: Szilárd szerves-ásványi trágya

1.A szilárd szerves-ásványi trágya legalább 60 tömegszázalék szárazanyagot tartalmaz.

2.A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék legalább a következő garantált tápanyagok egyikét tartalmazza a megjelölt minimális mennyiségben:

összes nitrogén (N), 2,5 tömegszázalék, melyből a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék 1 tömegszázaléka szerves nitrogén (N), vagy

összes foszfor-pentoxid (P2O5), 2 tömegszázalék, vagy

összes kálium-oxid (K2O), 2 tömegszázalék.

3.A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék legalább 7,5 tömegszázalék szerves szént (C) tartalmaz.

4.A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék valamennyi egysége a garantált tartalomnak megfelelő mennyiségben tartalmazza a szerves anyagokat és a tápanyagokat.

1.B.II. funkció szerinti termékkategória: Folyékony szerves-ásványi trágya

1.A folyékony, szerves-ásványi trágya kevesebb, mint 60 tömegszázalék szárazanyagot tartalmaz.

2.A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék legalább a következő garantált tápanyagok egyikét tartalmazza a megjelölt minimális mennyiségben:

összes nitrogén (N) 2 tömegszázalék, melyből a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék 0,5 tömegszázaléka szerves nitrogén (N), vagy

összes foszfor-pentoxid (P2O5), 2 tömegszázalék, vagy

összes kálium-oxid (K2O), 2 tömegszázalék.

3.A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék legalább 3 tömegszázalék szerves szént (C) tartalmaz.

1.C. funkció szerinti termékkategória: Szervetlen trágya

A szervetlen trágya a szerves és a szerves-ásványi trágyától eltérő trágya.

1.C.I. funkció szerinti termékkategória: Makroelem-tartalmú szervetlen trágya

1.A makroelem-tartalmú szervetlen trágya feladata növényeknek a következők közül egy vagy több makroelemmel való ellátása: nitrogén (N), foszfor (P), kálium (K), magnézium (Mg), kalcium (Ca), kén (S) és nátrium (Na).

2.A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékben jelen lévő szennyező anyagok mennyisége nem haladhatja meg a következő értékeket:

a)kadmium (Cd)

(1)amennyiben a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék foszfor-pentoxid (P2O5)-egyenértékben számított teljes foszfortartalma (P) kevesebb, mint 5 tömegszázalék: 3 mg/kg szárazanyag-tartalom, vagy

(2)amennyiben a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék foszfor-pentoxid (P2O5)-egyenértékben számított teljes foszfortartalma (P) legalább 5 tömegszázalék (foszfáttrágya):

[Publications office, please insert the date of application of this Regulation]-tól/től: 60 mg/kg foszfor-pentoxid (P2O5),

[Publications office, please insert the date occurring three years after the date of application of this Regulation]-tól/től: 40 mg/kg foszfor-pentoxid (P2O5), és

[Publications office, please insert the date occurring twelve years after the date of application of this Regulation]-tól/től: 20 mg/kg foszfor-pentoxid (P2O5),

b)hat vegyértékű króm (Cr VI)2 mg/kg szárazanyag-tartalom,

c)higany (Hg)2 mg/kg szárazanyag-tartalom,

d)nikkel (Ni)120 mg/kg szárazanyag-tartalom,

e)ólom (Pb)150 mg/kg szárazanyag-tartalom,

f)arzén (As)60 mg/kg szárazanyag-tartalom,

g)biuret (C2H5N3O2)12 g/kg szárazanyag-tartalom, és

h)perklorát (ClO4-)50 mg/kg szárazanyag-tartalom.

1.C.I.a) funkció szerinti termékkategória: Makroelem-tartalmú, szilárd szervetlen trágya

A makroelem-tartalmú, szilárd szervetlen trágya olyan makroelem-tartalmú szervetlen trágya, amely nem tartozik az e melléklet 1.C.I.b) funkció szerinti termékkategóriája értelmében vett szuszpenziós vagy oldott állapotú trágyák közé.

1.C.I.a)i. funkció szerinti termékkategória: Egyetlen makroelemet tartalmazó, szilárd szervetlen trágya

1.Az egyetlen makroelemet tartalmazó, szilárd szervetlen trágya garantált tartalma egy tápanyagra korlátozódik.

2.A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék a következő garantált tápanyagok egyikét tartalmazza a megjelölt minimális mennyiségben:

összes nitrogén (N), 10 tömegszázalék,

összes foszfor-pentoxid (P2O5), 12 tömegszázalék,

összes kálium-oxid (K2O), 6 tömegszázalék,

összes magnézium-oxid (MgO), 5 tömegszázalék,

összes kalcium-oxid (CaO), 12 tömegszázalék,

összes kén-trioxid (SO3), 10 tömegszázalék, vagy

összes nátrium-oxid (Na2O), 1 tömegszázalék.

1.C.I.a)ii. funkció szerinti termékkategória: Több makroelemet tartalmazó, szilárd szervetlen trágya

1.A több makroelemet tartalmazó, szilárd szervetlen trágya garantált tartalma egynél több tápanyag.

2.A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék a következő garantált tápanyagok közül egynél többet tartalmaz a megjelölt minimális mennyiségben:

összes nitrogén (N), 3 tömegszázalék,

összes foszfor-pentoxid (P2O5), 3 tömegszázalék,

összes kálium-oxid (K2O), 3 tömegszázalék,

összes magnézium-oxid (MgO), 1,5 tömegszázalék,

összes kalcium-oxid (CaO), 1,5 tömegszázalék,

összes kén-trioxid (SO3), 1,5 tömegszázalék, vagy

összes nátrium-oxid (Na2O), 1 tömegszázalék.

1.C.I.a)i-ii.A) funkció szerinti termékkategória: Magas nitrogéntartalommal rendelkező, egyetlen vagy több makroelemet tartalmazó, szilárd szervetlen ammónium-nitrát trágya

1.A magas nitrogéntartalommal rendelkező, egyetlen vagy több makroelemet tartalmazó, szilárd szervetlen ammónium-nitrát trágya ammónium-nitrát (NH4NO3) alapú, és legalább 28 tömegszázalék nitrogént (N) tartalmaz az ammónium-nitrát (NH4NO3) következtében.

2.Az ammónium-nitráttól (NH4NO3) eltérő bármely egyéb anyagnak semlegesnek kell lennie az ammónium-nitráttal (NH4NO3) szemben.

3.A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék csak csomagolt formában bocsátható a végső felhasználó rendelkezésére. A csomagolást olyan módon, illetve olyan szerkezettel kell lezárni, hogy kinyitásakor a lezárás, a lezáró plomba vagy maga a csomagolás helyrehozhatatlanul megsérüljön. Szelepes zsák használata megengedett.

4.Az előzetesen két, a IV. melléklet A1 moduljának 4.1. szakaszában meghatározott hőkezelési cikluson átesett CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék olajvisszatartása nem haladhatja meg a 4 tömegszázalékot.

5.A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék robbanékonysága megfelel az alábbiaknak:

öt, a IV. melléklet A1 moduljának 4.2. szakaszában meghatározott hőkezelési ciklust követően

két, a IV. melléklet A1 moduljának 4.3. szakaszában meghatározott robbantási vizsgálat során az alátámasztó ólomhengerek közül egy vagy több 5 %-nál kisebb mértékben nyomódik össze.

6.Az éghető anyagok szén (C) formájában mért, tömegszázalékban kifejezett aránya nem haladhatja meg

a 0,2 tömegszázalékot olyan, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék esetében, amelynek nitrogéntartalma (N) legalább 31,5 tömegszázalék, illetve

a 0,4 tömegszázalékot olyan, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék esetében, amelynek nitrogéntartalma legalább 28 tömegszázalék, de kevesebb, mint 31,5 tömegszázalék.

7.A 10 g CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék 100 ml vízzel hígított oldatában mért pH-értéknek legalább 4,5-nek kell lennie.

8.A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék legfeljebb 5 tömegszázaléka eshet át az 1 mm szemméretű szitán, és legfeljebb 3 tömegszázaléka eshet át a 0,5 mm szemméretű szitán.

9.A réztartalom (Cu) nem haladhatja meg a 10 mg/kg értéket, a klórtartalom (Cl) pedig a 200 mg/kg értéket.

1.C.I.b) funkció szerinti termékkategória: Makroelem-tartalmú, folyékony szervetlen trágya

A makroelem-tartalmú, folyékony szervetlen trágya szuszpenziós vagy oldott állapotú makroelem-tartalmú, szervetlen trágya, ahol

a szuszpenzió kétfázisú diszperzió, amelynek folyadékfázisában szuszpendált szilárd szemcsék találhatók, és

az oldat szilárd szemcsétől mentes folyadék.

1.C.I.b)i. funkció szerinti termékkategória: Egyetlen makroelemet tartalmazó, folyékony szervetlen trágya

1.Az egyetlen makroelemet tartalmazó, folyékony szervetlen trágya garantált tartalma egy tápanyagra korlátozódik.

2.A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék a következő garantált tápanyagok egyikét tartalmazza a megjelölt minimális mennyiségben:

összes nitrogén (N), 5 tömegszázalék,

összes foszfor-pentoxid (P2O5), 5 tömegszázalék,

összes kálium-oxid (K2O), 3 tömegszázalék,

összes magnézium-oxid (MgO), 2 tömegszázalék,

összes kalcium-oxid (CaO), 6 tömegszázalék,

összes kén-trioxid (SO3), 5 tömegszázalék, vagy

összes nátrium-oxid (Na2O), 1 tömegszázalék.

1.C.I.b)ii. funkció szerinti termékkategória: Több makroelemet tartalmazó, folyékony szervetlen trágya

1.A több makroelemet tartalmazó, folyékony szervetlen trágya garantált tartalma egynél több tápanyag.

2.A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék a következő garantált tápanyagok közül egynél többet tartalmaz a megjelölt minimális mennyiségben:

összes nitrogén (N), 1,5 tömegszázalék,

összes foszfor-pentoxid (P2O5), 1,5 tömegszázalék,

összes kálium-oxid (K2O), 1,5 tömegszázalék,

összes magnézium-oxid (MgO), 0,75 tömegszázalék,

összes kalcium-oxid (CaO), 0,75 tömegszázalék,

összes kén-trioxid (SO3), 0,75 tömegszázalék, vagy

összes nátrium-oxid (Na2O), 0,5 tömegszázalék.

1.C.II. funkció szerinti termékkategória: Mikroelem-tartalmú szervetlen trágya

1.A mikroelem-tartalmú szervetlen trágya a makroelem-tartalmú trágyáktól eltérő szervetlen trágya, amelynek feladata növényeknek a következők közül egy vagy több tápanyaggal való ellátása: bór (B), kobalt (Co), réz (Cu), vas (Fe), mangán (Mn), molibdén (Mo) vagy cink (Zn).

2.A mikroelem-tartalmú szervetlen trágyák csak csomagolt formában bocsáthatók a végső felhasználó rendelkezésére.

3.A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékben jelen lévő szennyező anyagok mennyisége nem haladhatja meg a következő értékeket:

Szennyező anyag

A teljes mikroelemtartalomhoz viszonyított maximális tömegkoncentráció

(mg/kg összes bór (B), kobalt (Co), réz (Cu), vas (Fe), mangán (Mn), molibdén (Mo) vagy cink (Zn))

Arzén (As)

1000

Kadmium (Cd)

200

Ólom (Pb)

600

Higany (Hg)

100

Nikkel (Ni)

2000

1.C.II.a) funkció szerinti termékkategória: Egyetlen mikroelemet tartalmazó szervetlen trágya

1.Az egyetlen mikroelemet tartalmazó szervetlen trágya garantált tartalma egy tápanyagra korlátozódik.

2.A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék megfelel az alábbi táblázatban szereplő tipológiák, leírások és a megfelelő, minimális tápanyagtartalomra vonatkozó követelmények valamelyikének:

Tipológia

Leírás

Minimális tápanyagtartalom

Mikroelemsó-tartalmú trágya

Kémiai úton nyert, mikroelem-tartalmú szilárd trágya, amely alapvető összetevőként ásványi ionos sót, oxidot vagy hidroxidot tartalmaz

A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék 10 tömegszázalék vízoldható mikroelemet tartalmaz

Mikroelem-alapú trágya

Olyan mikroelem-tartalmú trágya, amely egy mikroelemsó-tartalmú trágyát ötvöz egy vagy több másik mikroelemsó-tartalmú trágyával és/vagy egyetlen mikroelemkeláttal

A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék 5 tömegszázalék mikroelemet tartalmaz

Mikroelem-tartalmú trágyaoldat

Egy mikroelem-tartalmú trágya különböző formáinak vizes oldata

A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék 2 tömegszázalék vízoldható mikroelemet tartalmaz

Mikroelem-tartalmú trágya-szuszpenzió

Egy mikroelem-tartalmú trágya különböző formáinak szuszpendálásával kapott termék

A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék 2 tömegszázalék mikroelemet tartalmaz

Mikroelemkelát-tartalmú trágya

Olyan vízoldható termék, amelyben a garantált mikroelem kémiai kötésben van az 5.B. funkció szerinti termékkategória követelményeinek megfelelő, egy vagy több kelátképző anyaggal

A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék 5 tömegszázalék vízoldható mikroelemet tartalmaz, és

a vízoldható mikroelem legalább 80%-a az 5.B. funkció szerinti termékkategória követelményeinek megfelelő kelátképző anyaggal képez kelátot

Mikroelemkomplex-tartalmú trágya

Olyan vízoldható termék, amelyben a garantált mikroelem kémiai kötésben van az 5.C. funkció szerinti termékkategória követelményeinek megfelelő, egy vagy több komplexképző anyaggal

A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék 5 tömegszázalék vízoldható mikroelemet tartalmaz, és

a vízoldható mikroelem legalább 80%-a az 5.C. funkció szerinti termékkategória követelményeinek megfelelő komplexképző anyaggal képez komplexet

1.C.II.b) funkció szerinti termékkategória: Több mikroelemet tartalmazó szervetlen trágya

1.A több mikroelemet tartalmazó szervetlen trágya garantált tartalma egynél több mikroelem.

2.A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék legalább a következő mennyiségek egyikében tartalmaz garantált tápanyagokat:

a szuszpenziós vagy oldott állapotú trágyák (több mikroelemet tartalmazó, folyékony szervetlen trágyák) esetében 2 tömegszázalék, ahol

a szuszpenzió kétfázisú diszperzió, amelynek folyadékfázisában szuszpendált szilárd szemcsék találhatók, és

az oldat szilárd szemcsétől mentes folyadék, és

az egyéb trágyák (több mikroelemet tartalmazó, szilárd szervetlen trágyák) esetében 5 tömegszázalék.

2. funkció szerinti termékkategória: Meszezőanyag

1.A meszezőanyag olyan, a kalcium (Ca) vagy a magnézium (Mg) oxidjait, hidroxidjait, karbonátjait vagy szilikátjait tartalmazó, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék, amelynek feladata a talaj savasságának javítása.

2.A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékben jelen lévő szennyező anyagok mennyisége nem haladhatja meg a következő értékeket:

kadmium (Cd)    3 mg/kg szárazanyag-tartalom,

hat vegyértékű króm (Cr VI)    2 mg/kg szárazanyag-tartalom,

higany (Hg)    2 mg/kg szárazanyag-tartalom,

nikkel (Ni)    90 mg/kg szárazanyag-tartalom,

ólom (Pb)    200 mg/kg szárazanyag-tartalom, és

arzén (As)    120 mg/kg szárazanyag-tartalom.

3.A szárazanyag tekintetében a következő paramétereknek kell teljesülniük:

minimális semlegesítőképességi egyenérték: 15 (CaO-egyenérték) vagy 9 (HO--egyenérték), és

minimális reakcióképesség:     10% vagy hat hónap után 50% (inkubációs vizsgálat).

3. funkció szerinti termékkategória: Talajjavító anyag

A talajjavító anyag a talajhoz való hozzáadásra szánt, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék, amelynek feladata a talaj fizikai vagy kémiai tulajdonságainak, szerkezetének vagy biológiai aktivitásának fenntartása, javítása vagy védelme.

3.A. funkció szerinti termékkategória: Szerves talajjavító anyag

1.A szerves talajjavító anyag kizárólag biológiai eredetű anyagokat tartalmaz, a fosszilis és a geológiai formációkba ágyazott anyagok kivételével.

2.A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékben jelen lévő szennyező anyagok mennyisége nem haladhatja meg a következő értékeket:

kadmium (Cd)    3 mg/kg szárazanyag-tartalom,

hat vegyértékű króm (Cr VI)    2 mg/kg szárazanyag-tartalom,

higany (Hg)    1 mg/kg szárazanyag-tartalom,

nikkel (Ni)    50 mg/kg szárazanyag-tartalom, és

ólom (Pb)    120 mg/kg szárazanyag-tartalom.

3.Amennyiben a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék tartalmaz az 1069/2009/EK rendelet szerinti állati mellékterméket,

a)a Szalmonella spp. nem lehet jelen a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékből vett 25 grammos mintában;

b)a következő két baktériumtípus egyike sem lehet jelen a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékben 1000 CFU/g friss tömeg értéket meghaladó koncentrációban:

Escherichia coli, vagy

Enterococcaceae.

Ezt legalább a szóban forgó két baktériumtípus egyike jelenlétének mérésével kell igazolni.

4.A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék legalább 40 tömegszázalék szárazanyagot tartalmaz.

5.A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék legalább 7,5 tömegszázalék szerves szént (C) tartalmaz.

3.B. funkció szerinti termékkategória: Szervetlen talajjavító anyag

1.A szervetlen talajjavító anyag a szerves talajjavító anyagtól eltérő talajjavító anyag.

2.A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékben jelen lévő szennyező anyagok mennyisége nem haladhatja meg a következő értékeket:

kadmium (Cd)    1,5 mg/kg szárazanyag-tartalom,

hat vegyértékű króm (Cr VI)    2 mg/kg szárazanyag-tartalom,

higany (Hg)    1 mg/kg szárazanyag-tartalom,

nikkel (Ni)    100 mg/kg szárazanyag-tartalom, és

ólom (Pb)    150 mg/kg szárazanyag-tartalom.

4. funkció szerinti termékkategória: Termesztőközeg

1.A termesztőközeg a gyökér fejlődését elősegítő szubsztrátként való használatra szánt, a talajtól eltérő anyag.

2.A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékben jelen lévő szennyező anyagok mennyisége nem haladhatja meg a következő értékeket:

kadmium (Cd)    3 mg/kg szárazanyag-tartalom,

hat vegyértékű króm (Cr VI)    2 mg/kg szárazanyag-tartalom,

higany (Hg)    1 mg/kg szárazanyag-tartalom,

nikkel (Ni)    100 mg/kg szárazanyag-tartalom, és

ólom (Pb)    150 mg/kg szárazanyag-tartalom.

3.A Szalmonella spp. nem lehet jelen a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékből vett 25 grammos mintában.

4.A következő két baktériumtípus egyike sem lehet jelen a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékben 1000 CFU/g friss tömeg értéket meghaladó koncentrációban:

a)Escherichia coli, vagy

b)Enterococcaceae.

Ezt legalább a szóban forgó két baktériumtípus egyike jelenlétének mérésével kell igazolni.

5. funkció szerinti termékkategória: Agronómiai adalékanyag

Az agronómiai adalékanyag növényeket tápanyaggal ellátó termékhez való hozzáadásra szánt, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék, amelynek feladata a szóban forgó termék tápanyagleadási tulajdonságainak javítása.

5.A. funkció szerinti termékkategória: Gátló

1.A gátló olyan anyag vagy keverék, amely késlelteti vagy megállítja mikroorganizmusok vagy enzimek bizonyos csoportjainak hatását.

2.Valamennyi anyagnak az 1907/2006/EK rendeletben foglaltak szerint olyan dokumentációban regisztrált anyagnak kell lennie 5 , amely tartalmazza

a)az 1907/2006/EK rendelet VI., VII. és VIII. mellékletében előírt információkat, és

b)az 1907/2006/EK rendelet 14. cikkében előírt kémiai biztonsági jelentést, amely kiterjed a termésnövelő termékként való használatra,

kivéve, ha kifejezetten alkalmazandó rájuk a szóban forgó rendelet IV. mellékletében vagy V. mellékletének 6., 7., 8. vagy 9. pontjában meghatározott, regisztrálási kötelezettség alóli mentességek valamelyike.

5.A.I. funkció szerinti termékkategória: Nitrifikációgátló

1.A nitrifikációgátló gátolja az ammónianitrogén (NH3-N) nitrit-nitrogénné (NO2-) történő biológiai oxidációját, ily módon lassítva a nitrát-nitrogén (NO3-) képződését.

2.Az olyan talajinkubációs vizsgálatnak, amely az ammónianitrogén (NH3-N) oxidációs sebességét a következőkön keresztül méri

az ammónianitrogén (NH3-N) eltűnése, vagy

az összes termelődő nitrit-nitrogén (NO2-) és nitrát-nitrogén (NO3-) az idő függvényében

egy nitrifikációgátlót tartalmazó talajmintában, statisztikai különbséget kell mutatnia az ammónianitrogén (NH3-N) oxidációs sebessége tekintetében a nitrifikációgátlót nem tartalmazó kontrollmintához képest.

5.A.II. funkció szerinti termékkategória: Ureázgátló

1.Az ureázgátló az ureáz enzimnek a karbamidra (CH4N2O) gyakorolt hidrolitikus hatását gátolja, elsősorban az ammónia illékonyságának csökkentése céljából.

2.A karbamid (CH4N2O) hidrolízise sebességének egy ureázgátlót tartalmazó talajmintában történő, in vitro, időhöz viszonyított mérése statisztikai különbséget kell, hogy mutasson a hidrolízis sebessége tekintetében az ureázgátlót nem tartalmazó kontrollmintához képest.

5.B. funkció szerinti termékkategória: Kelátképző anyag

1.A kelátképző anyag egy szerves anyag, melynek az a funkciója, hogy fokozza a tápanyagok hosszú távú rendelkezésre állását a növények számára; olyan molekulából áll, amely

kettő vagy több, elektronpárok leadására képes kötési ponttal rendelkezik egy központi átmenetifém-kationnal – cink (Zn), réz (Cu), vas (Fe), mangán (Mn), magnézium (Mg), kalcium (Ca) vagy kobalt (Co) – való kapcsolódáshoz, és

elég nagy ahhoz, hogy öt- vagy hattagú gyűrűs szerkezetet alkosson.

2.Az anyagnak az 1907/2006/EK rendeletben foglaltak szerint olyan dokumentációban regisztrált anyagnak kell lennie 6 , amely tartalmazza

a)az 1907/2006/EK rendelet VI., VII. és VIII. mellékletében előírt információkat, és

b)az 1907/2006/EK rendelet 14. cikkében előírt kémiai biztonsági jelentést, amely kiterjed a termésnövelő termékként való használatra,

kivéve, ha kifejezetten alkalmazandó rá a szóban forgó rendelet IV. mellékletében vagy V. mellékletének 6., 7., 8. vagy 9. pontjában meghatározott, regisztrálási kötelezettség alóli mentességek valamelyike.

3.A három napon át 7 és 8 pH-értékű standard Hoagland-oldatban tartott, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő terméknek stabilnak kell maradnia.

5.C. funkció szerinti termékkategória: Komplexképző anyag

1.A komplexképző anyag egy szerves anyag, melynek az a funkciója, hogy fokozza a tápanyagok hosszú távú rendelkezésre állását a növények számára, és amely képes lapos vagy térbeli szerkezet alkotására egy két vagy három vegyértékű átmenetifém-kationnal.

2.Az anyagnak az 1907/2006/EK rendeletben foglaltak szerint olyan dokumentációban regisztrált anyagnak kell lennie 7 , amely tartalmazza

a)az 1907/2006/EK rendelet VI., VII. és VIII. mellékletében előírt információkat, és

b)az 1907/2006/EK rendelet 14. cikkében előírt kémiai biztonsági jelentést, amely kiterjed a termésnövelő termékként való használatra,

kivéve, ha kifejezetten alkalmazandó rá a szóban forgó rendelet IV. mellékletében vagy V. mellékletének 6., 7., 8. vagy 9. pontjában meghatározott, regisztrálási kötelezettség alóli mentességek valamelyike.

3.Az egy napon át 6 és 7 pH-értékű vizes oldatban tartott, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő terméknek stabilnak kell maradnia.

6. funkció szerinti termékkategória: Növényi biostimuláns

1.A növényi biostimuláns olyan, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék, amely tápanyagtartalmától függetlenül stimulálja a növény tápanyagellátási folyamatait azzal a kizárólagos céllal, hogy a növény következő tulajdonságai közül egyet vagy többet javítson:

a)hatékony tápanyag-felhasználás,

b)abiotikusstressz-tolerancia, vagy

c)a növény minőségi tulajdonságai.

2.A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékben jelen lévő szennyező anyagok mennyisége nem haladhatja meg a következő értékeket:

kadmium (Cd)    3 mg/kg szárazanyag-tartalom,

hat vegyértékű króm (Cr VI)    2 mg/kg szárazanyag-tartalom, és

ólom (Pb)    120 mg/kg szárazanyag-tartalom.

3.A növényi biostimulánsnak rendelkeznie kell a címkéjén feltüntetett hatásokkal az ott meghatározott növények tekintetében.

6.A. funkció szerinti termékkategória: Mikrobiális növényi biostimuláns

1.A mikrobiális növényi biostimuláns kizárólag a II. melléklet 7. összetevő-kategóriájában említett, egy vagy több mikroorganizmusból áll.

2.A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékben jelen lévő szennyező anyagok mennyisége nem haladhatja meg a következő értékeket:

higany (Hg)    1 mg/kg szárazanyag-tartalom, és

nikkel (Ni)    50 mg/kg szárazanyag-tartalom.

3.A Szalmonella spp. nem lehet jelen a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékből vett 25 grammos vagy 25 milliliteres mintában.

4.Az Escherichia coli. nem lehet jelen a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékből vett 1 grammos vagy 1 milliliteres mintában.

5.Enterococcaceae családba tartozó baktérium nem lehet jelen a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékben 10 CFU/g friss tömeg mennyiséget meghaladó mértékben.

6.A Listeria monocytogenes nem lehet jelen a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékből vett 25 grammos vagy 25 milliliteres mintában.

7.A Vibrio spp. nem lehet jelen a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékből vett 25 grammos vagy 25 milliliteres mintában.

8.A Shigella spp. nem lehet jelen a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékből vett 25 grammos vagy 25 milliliteres mintában.

9.A Staphylococcus aureus nem lehet jelen a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékből vett 1 grammos vagy 1 milliliteres mintában.

10.A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékből vett mintában az aerob csíraszám nem haladhatja meg a 105 CFU/g vagy ml értéket, kivéve, ha a mikrobiális biostimuláns aerob baktérium.

11.A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékből vett mintában az élesztő- és penészszám nem haladhatja meg az 1000 CFU/g vagy ml értéket, kivéve, ha a mikrobiális biostimuláns gomba.

12.Amennyiben a mikrobiális növényi biostimuláns szuszpenzióból vagy oldatból áll, ahol

a szuszpenzió kétfázisú diszperzió, amelynek folyadékfázisában szuszpendált szilárd szemcsék találhatók, és

az oldat szilárd szemcsétől mentes folyadék,

a növényi biostimuláns pH-értéke legalább 4.

13.A mikrobiális növényi biostimuláns eltarthatósága a címkén meghatározott tárolási feltételek mellett legalább 6 hónap.

6.B. funkció szerinti termékkategória: Nem mikrobiális növényi biostimuláns

A nem mikrobiális növényi biostimuláns a mikrobiális növényi biostimulánstól eltérő növényi biostimuláns.

6.B.I. funkció szerinti termékkategória: Szerves nem mikrobiális növényi biostimuláns

1.A szerves nem mikrobiális növényi biostimuláns olyan anyagból vagy keverékből áll, amely kizárólag állati vagy növényi eredetű szént (C) tartalmaz.

2.A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékben jelen lévő szennyező anyagok mennyisége nem haladhatja meg a következő értékeket:

higany (Hg)    1 mg/kg szárazanyag-tartalom, és

nikkel (Ni)    50 mg/kg szárazanyag-tartalom.

3.A Szalmonella spp. nem lehet jelen a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékből vett 25 grammos mintában.

4.A következő két baktériumtípus egyike sem lehet jelen a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékben 1000 CFU/g friss tömeg mennyiséget meghaladó mértékben:

(a)Escherichia coli, vagy

(b)Enterococcaceae.

Ezt legalább a szóban forgó két baktériumtípus egyike jelenlétének mérésével kell igazolni.

6.B.II. funkció szerinti termékkategória: Szervetlen nem mikrobiális növényi biostimuláns

1.A szervetlen nem mikrobiális növényi biostimuláns a szerves nem mikrobiális növényi biostimulánstól eltérő nem mikrobiális növényi biostimuláns.

2.A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékben jelen lévő szennyező anyagok mennyisége nem haladhatja meg a következő értékeket:

higany (Hg)    2 mg/kg szárazanyag-tartalom,

nikkel (Ni)    120 mg/kg szárazanyag-tartalom, és

arzén (As)    60 mg/kg szárazanyag-tartalom.

7. funkció szerinti termékkategória: Kevert termésnövelő termék

1.A kevert termésnövelő termék olyan, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék, amely kettő vagy több, az 1–6. kategóriába tartozó, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékből áll.

2.Az e rendelet követelményeinek való megfelelést a keveréket alkotó minden egyes termésnövelő termék tekintetében az adott termésnövelő termékre alkalmazandó megfelelőségértékelési eljárás szerint kell igazolni.

3.A keverék nem változtathatja meg az azt alkotó termésnövelő termékek természetét

oly módon, hogy az káros hatással legyen az emberek, állatok vagy növények egészségére, a biztonságra vagy a környezetre a CE-jelöléssel ellátott, kevert termésnövelő termék raktározásának vagy felhasználásának ésszerűen előrelátható feltételei mellett, vagy

semmilyen más, jelentős módon.

4.A keverék gyártója a keverék tekintetében értékeli a fenti 1–3. pontban meghatározott követelményeknek való megfelelést, biztosítja, hogy a termék megfeleljen a III. mellékletben megállapított címkézési követelményeknek, továbbá az e rendelet 15. cikke (4) bekezdése értelmében vállalja a felelősséget a termék e rendelet követelményeinek való megfeleléséért a következő módon:

e rendelet 6. cikke (2) bekezdésének megfelelően kiállítja a CE-jelöléssel ellátott, kevert termésnövelő termék EU-megfelelőségi nyilatkozatát, és

a keveréket alkotó minden egyes termésnövelő termék tekintetében rendelkezik EU-megfelelőségi nyilatkozattal.

5.A CE-jelöléssel ellátott, kevert termésnövelő termékeket forgalmazó gazdasági szereplőknek minden egyes, összetevőként használt termésnövelő termékre, valamint a keverékre vonatkozó EU-megfelelőségi nyilatkozatok tekintetében tiszteletben kell tartaniuk e rendelet következő rendelkezéseit:

6. cikk (3) bekezdése (a gyártónak az EU-megfelelőségi nyilatkozat megőrzésére irányuló kötelezettsége);

7. cikk (2) bekezdésének a) pontja (a meghatalmazott képviselőnek az EU-megfelelőségi nyilatkozat megőrzésére irányuló kötelezettsége);

8. cikk (2) bekezdése (az importőr annak ellenőrzésére irányuló kötelezettsége, hogy a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő terméket kíséri az EU-megfelelőségi nyilatkozat);

8. cikk (8) bekezdése (az importőr azon kötelezettsége, hogy az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy példányát megőrizze és a piacfelügyeleti hatóságok számára elérhetővé tegye); és

9. cikk (2) bekezdése (a forgalmazó annak ellenőrzésére irányuló kötelezettsége, hogy a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő terméket kíséri az EU-megfelelőségi nyilatkozat);

II. MELLÉKLET
Összetevő-kategóriák

A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék kizárólag olyan összetevőket tartalmazhat, amelyek megfelelnek az alább felsorolt, egy vagy több összetevő-kategóriára vonatkozó követelményeknek.

Az összetevők – vagy az előállításukhoz felhasznált bemeneti anyagok – olyan anyagokat, amelyekre e rendelet I. melléklete határértékeket jelöl meg, nem tartalmazhatnak olyan mennyiségekben, amelyek veszélyeztethetik a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékre vonatkozóan a szóban forgó mellékletben meghatározott követelményeknek való megfelelést.

I. rész
Az összetevő-kategóriák áttekintése

1. összetevő-kategória: Primer anyagok és keverékek

2. összetevő-kategória: Nem feldolgozott vagy mechanikusan feldolgozott növények, növényi részek vagy növényi kivonatok

3. összetevő-kategória: Komposzt

4. összetevő-kategória: Energianövények fermentációs maradéka

5. összetevő-kategória: Energianövények fermentációs maradékától eltérő fermentációs maradék

6. összetevő-kategória: Élelmiszeripari melléktermékek

7. összetevő-kategória: Mikroorganizmusok

8. összetevő-kategória: Agronómiai adalékanyagok

9. összetevő-kategória: Tápanyagpolimerek

10. összetevő-kategória: A tápanyagpolimerektől eltérő polimerek

11. összetevő-kategória: Bizonyos állati melléktermékek

II. rész
Az összetevő-kategóriákra vonatkozó követelmények

Ez a rész meghatározza a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekben kizárólagosan használható összetevőket.

1. összetevő-kategória: Primer anyagok és keverékek

1.A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék az alábbiaktól eltérő anyagokat és keverékeket tartalmazhat 8 :

a)a 2008/98/EK irányelv szerinti hulladék;

b)a 2008/98/EK irányelv szerinti melléktermékek;

c)olyan anyagok, amelyek korábban az a) és a b) pontban említett anyagok összetevői voltak;

d)az 1069/2009/EK rendelet szerinti állati melléktermékek;

e)polimerek; vagy

f)a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék tápanyagleadási tulajdonságainak javítására szánt anyagok vagy keverékek.

2.A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekben felhasznált valamennyi anyagnak az 1907/2006/EK rendeletben foglaltak szerint olyan dokumentációban regisztrált anyagnak kell lennie, amely tartalmazza

a)az 1907/2006/EK rendelet VI., VII. és VIII. mellékletében előírt információkat, és

b)az 1907/2006/EK rendelet 14. cikkében előírt kémiai biztonsági jelentést, amely kiterjed a termésnövelő termékként való használatra,

kivéve, ha kifejezetten alkalmazandó rájuk a szóban forgó rendelet IV. mellékletében vagy V. mellékletének 6., 7., 8. vagy 9. pontjában meghatározott, regisztrálási kötelezettség alóli mentességek valamelyike.

2. összetevő-kategória: Nem feldolgozott vagy mechanikusan feldolgozott növények, növényi részek vagy növényi kivonatok

1.A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék olyan növényeket, növényi részeket vagy növényi kivonatokat tartalmazhat, amelyek nem estek át a következőktől eltérő feldolgozáson: vágás, őrlés, centrifugálás, préselés, szárítás, fagyasztva szárítás vagy vizes kivonás.

2.Az 1. pont alkalmazásában a növények magukban foglalják az algákat, de nem terjednek ki a kékmoszatokra.

3. összetevő-kategória: Komposzt

1.A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék kizárólag a következő bemeneti anyagok közül egy vagy több aerob komposztálásával nyert komposztot tartalmazhat:

a)a keletkezési helyen történő elkülönített gyűjtéséből származó, a 2008/98/EK irányelv értelmében vett biohulladék;

b)az 1069/2009/EK rendelet szerinti 2. és 3. kategóriába tartozó állati melléktermékek;

c)feldolgozatlan vagy kizárólag kézzel, mechanikusan vagy gravitációs úton, vízben való oldással, úsztatással, vizes kivonással, vízgőz-desztillációval, vagy kizárólag víz eltávolítása céljából hevítéssel feldolgozott, vagy levegőből – bármilyen módon – kivont, élő vagy elpusztult szervezetek vagy azok részei, kivéve

az olyan vegyes kommunális háztartási hulladék szerves része, amelyet mechanikai, fizikai-kémiai és/vagy manuális kezelés révén válogattak szét,

szennyvíziszap, ipari iszap vagy kotrásból származó iszap, és

az 1069/2009/EK rendelet szerinti 1. kategóriába tartozó állati melléktermékek;

d)komposztálási adalékanyagok, amelyek a komposztálási eljárás eredményességének vagy környezeti teljesítményének javításához szükségesek, amennyiben

az adalékanyag az 1907/2006/EK rendelet értelmében olyan dokumentációban regisztrált adalékanyag 9 , amely tartalmazza

az 1907/2006/EK rendelet VI., VII. és VIII. mellékletében előírt információkat, és

az 1907/2006/EK rendelet 14. cikkében előírt kémiai biztonsági jelentést, amely kiterjed a termésnövelő termékként való használatra, 

kivéve, ha kifejezetten alkalmazandó rá a szóban forgó rendelet IV. mellékletében vagy V. mellékletének 6., 7., 8. vagy 9. pontjában meghatározott, regisztrálási kötelezettség alóli mentességek valamelyike, és

az összes adalékanyag teljes koncentrációja nem haladja meg a bemeneti anyagok összsúlyának 5%-át; vagy

e)bármely, az a)–d) pontban felsorolt anyag, amely

előzőleg komposztáláson vagy lebontáson esett át, és

legfeljebb 6 mg/kg PAH16 10 szárazanyag-tartalommal rendelkezik.

2.A komposztálásra olyan létesítményben kerül sor,

amely csak a fenti 1. pontban felsorolt bemeneti anyagokat dolgozza fel, és

ahol a bemeneti anyagok és a kimeneti anyagok fizikailag még a tárolás közben sem érintkeznek egymással.

3.Az aerob komposztálás a biológiailag lebomló anyagok olyan ellenőrzött bomlásából áll, amely túlnyomó részben aerob, és amely biológiai úton termelt hő segítségével lehetővé teszi a termofil baktériumoknak megfelelő hőmérséklet kialakulását. Az anyag megfelelő tisztulásának és homogenitásának biztosítása érdekében minden egyes tétel minden részét rendszeresen és egészében át kell forgatni. A komposztálási folyamat során az egyes tételek minden részére a következő hőmérséklet-idő jellemzők valamelyikének kell érvényesülnie:

65°C-on vagy annál magasabb hőmérsékleten legalább 5 napig,

60°C-on vagy annál magasabb hőmérsékleten legalább 7 napig, vagy

55°C-on vagy annál magasabb hőmérsékleten legalább 14 napig.

4.A komposzt

a)legfeljebb 6 mg/kg PAH16 11 szárazanyag-tartalommal rendelkezhet, és

b)legfeljebb 5 g/kg 2 mm-nél nagyobb üveg, fém és műanyag makroszkopikus szennyeződésből álló szárazanyagot tartalmazhat.

5.[Publications office: Please insert the date occurring 5 years after the date of application of this Regulation] után a komposzt nem tartalmazhat több mint 2,5 g/kg 2 mm-nél nagyobb műanyag makroszkopikus szennyeződésből álló szárazanyagot. [Publications office: Please insert the date occurring 8 years after the date of application of this Regulation]-ig a 2,5 g/kg szárazanyag-határértéket a biohulladék elkülönített gyűjtését illető haladás figyelembevétele érdekében újra kell értékelni.

6.A komposztnak legalább a következő stabilitási kritériumok egyikének meg kell felelnie:

a)oxigénfelvételi sebesség:

meghatározás: annak mutatója, hogy a biológiailag lebomló szerves anyag egy adott időtartam alatt milyen mértékben bomlik le. A módszer nem alkalmazható olyan anyagra, amely több mint 20%-ban tartalmaz 10 mm-nél nagyobb részecskéket,

kritérium: maximum 25 mmol O2/kg szerves anyag/h; vagy

b)önmelegedési tényező:

meghatározás: szabványosított körülmények között a komposzt által elért maximális hőmérséklet mint aerob biológiai aktivitásának mutatója,

kritérium: minimum Rottegrad III.

4. összetevő-kategória: Energianövények fermentációs maradéka

1.A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék kizárólag a következő bemeneti anyagok közül egy vagy több anaerob lebontásával nyert fermentációs maradékot tartalmazhat:

a)más célra korábban fel nem használt növények. E pont alkalmazásában a növények magukban foglalják az algákat, de nem terjednek ki a kékmoszatokra.

b)Bomlást segítő adalékanyagok, amelyek a lebontási folyamat eredményességének vagy környezeti teljesítményének javításához szükségesek, amennyiben

az adalékanyag az 1907/2006/EK rendelet értelmében olyan dokumentációban regisztrált adalékanyag 12 , amely tartalmazza

az 1907/2006/EK rendelet VI., VII. és VIII. mellékletében előírt információkat, és

az 1907/2006/EK rendelet 14. cikkében előírt kémiai biztonsági jelentést, amely kiterjed a termésnövelő termékként való használatra,

kivéve, ha kifejezetten alkalmazandó rá a szóban forgó rendelet IV. mellékletében vagy V. mellékletének 6., 7., 8. vagy 9. pontjában meghatározott, regisztrálási kötelezettség alóli mentességek valamelyike, és

az összes adalékanyag teljes koncentrációja nem haladja meg a bemeneti anyagok összsúlyának 5%-át; vagy

c)Bármely, az a)–b) pontban említett, előzőleg lebontott anyag.

2.Az anaerob lebontásra olyan létesítményben kerül sor,

amely csak a fenti 1. pontban felsorolt bemeneti anyagokat dolgozza fel, és

ahol a bemeneti anyagok és a kimeneti anyagok fizikailag még a tárolás közben sem érintkeznek egymással.

3.Az anaerob lebontás a biológiailag lebomló anyagok olyan ellenőrzött bomlásából áll, amely túlnyomó részben anaerob és a mezofil vagy termofil baktériumoknak megfelelő hőmérsékleten történik. Az anyag megfelelő tisztulásának és homogenitásának biztosítása érdekében minden egyes tétel minden részét rendszeresen és egészében át kell forgatni. A lebontási folyamat során az egyes tételek minden részére a következő hőmérséklet-idő jellemzők valamelyikének kell érvényesülnie:

a)legalább 24 órán át tartó, 55°C-on történő termofil anaerob lebontás és legalább 20 napos hidraulikus tartózkodási idő;

b)55°C-on történő termofil anaerob lebontás, pasztörizálási szakaszt (70°C – 1h) is magában foglaló kezelési eljárással;

c)55°C-on történő termofil anaerob lebontás, amelyet komposztálás követ,

65°C-on vagy annál magasabb hőmérsékleten legalább 5 napig,

60°C-on vagy annál magasabb hőmérsékleten legalább 7 napig, vagy

55°C-on vagy annál magasabb hőmérsékleten legalább 14 napig;

d)37–40°C-on történő mezofil anaerob lebontás, pasztörizálási szakaszt (70°C – 1h) is magában foglaló kezelési eljárással; vagy

e)37–40°C-on történő mezofil anaerob lebontás, amelyet komposztálás követ,

65°C-on vagy annál magasabb hőmérsékleten legalább 5 napig,

60°C-on vagy annál magasabb hőmérsékleten legalább 7 napig, vagy

55°C-on vagy annál magasabb hőmérsékleten legalább 14 napig.

4.A fermentációs maradéknak mind a szilárd, mind a folyékony halmazállapotú része meg kell, hogy feleljen legalább a következő stabilitási kritériumok egyikének:

a)oxigénfelvételi sebesség:

meghatározás: annak mutatója, hogy a biológiailag lebomló szerves anyag egy adott időtartam alatt milyen mértékben bomlik le. A módszer nem alkalmazható olyan anyagra, amely több mint 20%-ban tartalmaz 10 mm-nél nagyobb részecskéket.

kritérium: maximum 50 mmol O2/kg szerves anyag/h; vagy

b)maradékbiogáz-potenciál:

meghatározás: a fermentációs maradékból egy 28 napos időszak alatt felszabaduló gáz aránya a mintában található illékony szilárd anyagokhoz képest. A vizsgálatot háromszor kell elvégezni, és az eredmények átlagolt értékét kell figyelembe venni a követelménynek való megfelelés kimutatásához. Illékony szilárd anyagok az anyagmintában található azon szilárd anyagok, amelyek a száraz szilárd anyag 550°C-on történő égésekor felszabadulnak.

kritérium: maximum 0,45 l biogáz/g illékony szilárd anyag.

5. összetevő-kategória: Energianövények fermentációs maradékától eltérő fermentációs maradék

1.A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék kizárólag a következő bemeneti anyagok közül egy vagy több anaerob lebontásával nyert fermentációs maradékot tartalmazhat:

a)a keletkezési helyen történő elkülönített gyűjtéséből származó, a 2008/98/EK irányelv értelmében vett biohulladék;

b)az 1069/2009/EK rendelet szerinti 2. és 3. kategóriába tartozó állati melléktermékek;

c)feldolgozatlan, vagy kizárólag kézzel, mechanikusan vagy gravitációs úton, vízben való oldással, úsztatással, vizes kivonással, vízgőz-desztillációval vagy kizárólag víz eltávolítása céljából hevítéssel feldolgozott, vagy levegőből – bármilyen módon – kivont, élő vagy elpusztult szervezetek vagy azok részei, kivéve

az olyan vegyes kommunális háztartási hulladék szerves részét, amelyet mechanikai, fizikai-kémiai és/vagy manuális kezelés révén válogattak szét,

szennyvíziszapot, ipari iszapot vagy kotrásból származó iszapot,

az 1069/2009/EK rendelet szerinti 1. kategóriába tartozó állati melléktermékeket;

d)bomlást segítő adalékanyagok, amelyek a lebontási eljárás eredményességének vagy környezeti teljesítményének javításához szükségesek, amennyiben

az adalékanyag az 1907/2006/EK rendelet 13 értelmében olyan dokumentációban regisztrált adalékanyag, amely tartalmazza

az 1907/2006/EK rendelet VI., VII. és VIII. mellékletében előírt információkat, és

az 1907/2006/EK rendelet 14. cikkében előírt kémiai biztonsági jelentést, amely kiterjed a termésnövelő termékként való használatra,

hacsak arra nem terjed ki a regisztrálási kötelezettség alóli, az említett rendelet IV. mellékletében vagy V. mellékletének 6., 7., 8. vagy 9. pontjában előírt mentesség, és

az összes adalékanyag teljes koncentrációja nem haladja meg a bemeneti anyagok összsúlyának 5%-át; vagy

e)bármely, az a)–d) pontban felsorolt anyag, amely

előzőleg komposztáláson vagy lebontáson esett át, és

legfeljebb 6 mg/kg PAH16 14 szárazanyag-tartalommal rendelkezik.

2.Az anaerob lebontásra olyan létesítményben kerül sor,

amely csak a fenti 1. pontban felsorolt bemeneti anyagokat dolgozza fel, és

ahol a bemeneti anyagok és a kimeneti anyagok fizikailag még a tárolás közben sem érintkeznek egymással.

3.Az anaerob lebontás a biológiailag lebomló anyagok olyan ellenőrzött bomlásából áll, amely túlnyomó részben anaerob, és a mezofil vagy termofil baktériumoknak megfelelő hőmérsékleten történik. Az anyag megfelelő tisztulásának és homogenitásának biztosítása érdekében minden egyes tétel minden részét rendszeresen és egészében át kell forgatni. A lebontási folyamat során az egyes tételek minden részére a következő hőmérséklet-idő jellemzők valamelyikének kell érvényesülnie:

a)Legalább 24 órán át tartó, 55°C-on történő termofil anaerob lebontás és legalább 20 napos hidraulikus tartózkodási idő;

b)55°C-on történő termofil anaerob lebontás, pasztörizálási szakaszt (70°C – 1h) is magában foglaló kezelési eljárással;

c)55°C-on történő termofil anaerob lebontás, amelyet komposztálás követ,

65°C-on vagy annál magasabb hőmérsékleten legalább 5 napig,

60°C-on vagy annál magasabb hőmérsékleten legalább 7 napig, vagy

55°C-on vagy annál magasabb hőmérsékleten legalább 14 napig;

d)37–40°C-on történő mezofil anaerob lebontás, pasztörizálási szakaszt (70°C – 1h) is magában foglaló kezelési eljárással; vagy

e)37–40°C-on történő mezofil anaerob lebontás, amelyet komposztálás követ,

65°C-on vagy annál magasabb hőmérsékleten legalább 5 napig,

60°C-on vagy annál magasabb hőmérsékleten legalább 7 napig, vagy

55°C-on vagy annál magasabb hőmérsékleten legalább 14 napig.

4.A fermentációs maradéknak sem a szilárd, sem a folyékony halmazállapotú része nem rendelkezhet több mint 6 mg/kg PAH16 15 szárazanyag-tartalommal.

5.A fermentációs maradék nem tartalmazhat több mint 5 g/kg 2 mm-nél nagyobb üveg, fém és műanyag makroszkopikus szennyeződésből álló szárazanyagot.

6.[Publications office: Please insert the date occurring 5 years after the date of application of this Regulation] után a fermentációs maradék nem tartalmazhat több mint 2,5 g/kg 2 mm-nél nagyobb műanyag makroszkopikus szennyeződésből álló szárazanyagot. [Publications office: Please insert the date occurring 8 years after the date of application of this Regulation]-ig a 2,5 g/kg szárazanyag-határértéket a biohulladék elkülönített gyűjtését illető haladás figyelembevétele érdekében újra kell értékelni.

7.A fermentációs maradéknak mind a szilárd, mind a folyékony halmazállapotú része meg kell, hogy feleljen legalább a következő stabilitási kritériumok egyikének:

a)Oxigénfelvételi sebesség:

Meghatározás: annak mutatója, hogy a biológiailag lebomló szerves anyag egy adott időtartam alatt milyen mértékben bomlik le. A módszer nem alkalmazható olyan anyagra, amely több mint 20%-ban tartalmaz 10 mm-nél nagyobb részecskéket.

Kritérium: maximum 50 mmol O2/kg szerves anyag/h; vagy

b)Maradékbiogáz-potenciál:

Meghatározás: a fermentációs maradékból egy 28 napos időszak alatt felszabaduló gáz aránya a mintában található illékony szilárd anyagokhoz képest. A vizsgálatot háromszor kell elvégezni, és az eredmények átlagolt értékét kell figyelembe venni a követelménynek való megfelelés kimutatásához. Illékony szilárd anyagok az anyagmintában található azon szilárd anyagok, amelyek a száraz szilárd anyag 550°C-on történő égésekor felszabadulnak.

Kritérium: maximum 0,45 l biogáz/g illékony szilárd anyag.

6. összetevő-kategória: Élelmiszeripari melléktermékek

1.A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék tartalmazhat a következő anyagok egyikéből álló összetevőt:

a)élelmiszeripari mésziszap, azaz az élelmiszerfeldolgozó-iparból származó azon anyag, amelyet szerves anyag karbonizálásával, kizárólag természetes forrásból származó égetett mész felhasználásával nyernek;

b)melasz, azaz a cukornád vagy cukorrépa cukorrá való feldolgozásának viszkózus mellékterméke; vagy

c)vinasz, azaz a melasz etanollá, aszkorbinsavvá vagy más termékké való fermentációja folyamatának viszkózus mellékterméke.

2.Az anyagnak az 1907/2006/EK rendeletben 16 foglaltak szerint olyan dokumentációban regisztrált anyagnak kell lennie, amely tartalmazza

a)az 1907/2006/EK rendelet VI., VII. és VIII. mellékletében előírt információkat, és

b)az 1907/2006/EK rendelet 14. cikkében előírt kémiai biztonsági jelentést, amely kiterjed a termésnövelő termékként való használatra,

kivéve, ha kifejezetten alkalmazandó rá a szóban forgó rendelet IV. mellékletében vagy V. mellékletének 6., 7., 8. vagy 9. pontjában meghatározott, regisztrálási kötelezettség alóli mentességek valamelyike.

7. összetevő-kategória: Mikroorganizmusok

A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék tartalmazhat olyan mikroorganizmusokat, ideértve az elpusztult vagy üres sejtes mikroorganizmusokat és annak a közegnek az ártalmatlan maradékanyagait, amelyeken azok termelése történt, amelyek

csupán szárítási vagy fagyasztva szárítási eljáráson mentek keresztül, és

amelyeket az alábbi táblázat tartalmaz:

Azotobacter spp.

Mikorizza-gombák

Rhizobium spp.

Azospirillum spp.

8. összetevő-kategória: Agronómiai adalékanyagok

1.A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék csak akkor tartalmazhat olyan anyagot vagy keveréket, amelynek funkciója a termésnövelő termék tápanyag leadási tulajdonságainak javítása, ha az adott anyag vagy keverék az ilyen agronómiai adalékanyagokra alkalmazandó megfelelőségértékelési eljárással összhangban bizonyítottan megfelel az e rendelet I. melléklete 5. funkció szerinti termékkategóriájába tartozó termékekre vonatkozó követelményeknek.

2.A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő terméknek olyan mennyiségben kell tartalmaznia az ilyen, a fentieknek megfelelő agronómiai adalékanyagot, hogy az

a)kiváltsa a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék felhasználójának adott információ szerinti hatást, és

b)a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék raktározásának vagy felhasználásának ésszerűen előrelátható feltételei mellett ne legyen összességében káros hatással az emberek, állatok vagy növények egészségére, a biztonságra vagy a környezetre.

3.A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék csak akkor tartalmazhat az I. melléklet 5.A.I. funkció szerinti termékkategóriájában meghatározottaknak megfelelő nitrifikációgátlót, ha a termésnövelő termék teljes nitrogéntartalmának (N) legalább 50%-a ammónium (NH4+) vagy karbamid (CH4N2O) formájú nitrogén (N).

4.A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék csak akkor tartalmazhat az I. melléklet 5.A.II. funkció szerinti termékkategóriájában meghatározottaknak megfelelő ureázgátlót, ha a termésnövelő termék teljes nitrogéntartalmának (N) legalább 50%-a karbamid (CH4N2O) formájú nitrogén (N).

5.A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék gyártójának rendelkeznie kell a konform agronómiai adalékanyagra vonatkozó EU-megfelelőségi nyilatkozattal.

6.A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő terméket forgalomba hozó gazdasági szereplőknek mind a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékre, mind pedig a konform agronómiai adalékanyagra vonatkozó EU-megfelelőségi nyilatkozatok tekintetében tiszteletben kell tartaniuk e rendelet következő rendelkezéseit:

a)a 6. cikk (3) bekezdése (a gyártónak az EU-megfelelőségi nyilatkozat megőrzésére irányuló kötelezettsége);

b)a 7. cikk (2) bekezdésének (a) pontja (a meghatalmazott képviselőnek az EU-megfelelőségi nyilatkozat megőrzésére irányuló kötelezettsége);

c)a 8. cikk (2) bekezdése (az importőr annak biztosítására irányuló kötelessége, hogy a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő terméket kíséri EU-megfelelőségi nyilatkozat);

d)a 8. cikk (8) bekezdése (az importőr azon kötelessége, hogy az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy példányát megőrizze és a piacfelügyeleti hatóságok számára elérhetővé tegye); és

e)a 9. cikk (2) bekezdése (a forgalmazó annak ellenőrzésére irányuló kötelessége, hogy a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő terméket kíséri-e az EU-megfelelőségi nyilatkozat);

9. összetevő-kategória: Tápanyagpolimerek

1.A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék csak olyan polimereket tartalmazhat, amelyek kizárólag az 1. összetevő-kategória leírásának megfelelő monomer anyagokból készültek, amelyek esetében a polimerizálás célja egy vagy több monomer anyag tápanyagleadásának szabályozása.

2.A polimerek legalább 3/5-ének forró vízben oldhatónak kell lennie.

3.A polimerek nem tartalmazhatnak formaldehidet.

10. összetevő-kategória: A tápanyagpolimerektől eltérő polimerek

1.A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék csak azokban az esetekben tartalmazhat tápanyagpolimerektől eltérő polimereket, amelyekben a polimer célja

a)a víz tápanyagrészecskékbe való behatolásának és ezáltal a tápanyagok leadásának szabályozása (amely esetben a polimert általában „bevonóanyagként” emlegetik), vagy

b)a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék vízmegtartó képességének a növelése.

2.[Publications office, please insert the date occurring three years after the date of application of this Regulation]-tól/től kezdve teljesíteni kell a következő feltételt: A polimernek képesnek kell lennie a fizikai és biológiai bomlásra, amelynek eredményeképpen a nagy része végül széndioxidra (CO2), biomasszára és vízre bomlik le. A szervesszén-tartalma legalább 90%-ának legfeljebb 24 hónap alatt CO2-dá kell alakulnia, az alábbi a)–c) pontban meghatározott biológiai lebonthatósági vizsgálat szerint.

a)A vizsgálatot 25°C ± 2°C-on kell elvégezni.

b)A vizsgálatot a műanyagok talajokban való teljes aerob biológiai lebonthatóságának meghatározására szolgáló módszer szerint kell lefolytatni a kémiai oxigénigény vagy a keletkező szén-dioxid-mennyiség mérésével.

c)A vizsgálatban referenciaanyagként a vizsgált anyag méretével azonos méretű mikrokristályos cellulózport kell használni.

d)A vizsgálat elvégzése előtt a vizsgált anyag nem tehető ki a film bomlásának gyorsítását célzó körülményeknek vagy eljárásoknak, mint amilyen a hő- vagy a fényhatás.

3.A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék felhasználásának ésszerűen előrelátható körülményei között sem a polimer, sem a bomlási melléktermékei nem lehetnek összességében káros hatással az állatok vagy a növények egészségére vagy a környezetre. A polimereknek meg kell felelniük a növénynövekedési akut toxicitási vizsgálat, a földigiliszták akut toxicitási vizsgálata és a talaj mikroorganizmusaival való nitrifikációgátlási vizsgálat során, a következők szerint:

a)Az akut növénynövekedési vizsgálatban a vizsgált anyagnak kitett talajon nőtt vizsgált növényfajok csírázási arányának és növényi biomasszájának meg kell haladnia a vizsgált anyagnak ki nem tett megfelelő trágyázatlan talajon nőtt ugyanazon növényfajok csírázási arányának és növényi biomasszájának 90%-át.

b)Az eredmény csak akkor tekinthető érvényesnek, ha a kontrolltalajban (azaz a trágyázatlan talajban):

a magoknak legalább 70%-a kicsírázott;

a csíranövények nem mutatják fitotoxikus hatások látható jeleit (például klorózis, elhalás, hervadás, levél- és szárdeformációk), és a növények csak az adott fajnál szokásos növekedési és morfológiai változatosságot mutatják;

az átlagos túlélési arány a kikelt kontroll-csíranövények esetében legalább 90% a vizsgálat időtartama alatt; és

az adott faj környezeti feltételei megegyeznek, a termesztő közeg pedig azonos mennyiségű talajmátrixot, támogató közeget vagy ugyanabból a forrásból származó táptalajt tartalmaz.

c)Az akut toxicitásra vonatkozó földigiliszta-vizsgálatban a vizsgált anyagnak kitett talajban megfigyelt pusztulás és az életben maradó földigiliszták biomasszája nem különbözhet 10%-nál nagyobb arányban a vizsgált anyagnak ki nem tett megfelelő trágyázatlan talajban megfigyelttől. Az eredmény érvényesnek tekintendő, amennyiben

az ellenőrzőközegben (azaz a trágyázatlan talajban) megfigyelt pusztulási arány < 10%, és

a trágyázatlan talajban a földigiliszták átlagos biomassza-vesztesége (átlagos súly) nem haladja meg a 20%-ot.

d)A talajlakó mikroorganizmusokkal végzett akut nitrifikációgátlási vizsgálatban a vizsgált anyagnak kitett talajban a nitritképződésnek meg kell haladnia a vizsgált anyagnak ki nem tett megfelelő nyerstalajban végbemenő nitritképződés 90%-át. Az eredmény érvényesnek tekintendő, amennyiben a párhuzamos ellenőrző minták (nyerstalaj) és a vizsgált minták közötti eltérés kisebb mint ± 20%.

11. összetevő-kategória: Bizonyos állati melléktermékek

A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék az alábbi táblázatnak megfelelően tartalmazhat az 1069/2009/EK rendelet értelmében vett olyan állati melléktermékeket, amelyek már elérték az előállítási láncnak az említett rendelettel összhangban meghatározott végpontját:

III. MELLÉKLET
Címkézési követelmények

Ez a melléklet a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek címkézésére vonatkozó követelményeket határozza meg. Az I. mellékletben meghatározott egyes funkció szerinti termékkategóriákra vonatkozóan az e melléklet 2. és 3. részében előírt követelmények vonatkoznak az adott funkció szerinti termékkategória minden alkategóriájába tartozó, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekre.

1. rész
Általános címkézési követelmények

1.Az e rendelet értelmében megkövetelt információelemeket egyértelműen el kell különíteni mindenféle egyéb információelemtől.

2.Az alábbi információelemeket kell megadni:

a)a funkció szerinti termékkategória neve az I. melléklet I. részének megfelelően;

b)a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék mennyisége tömegben vagy térfogatban kifejezve;

c)a javasolt felhasználásra vonatkozó utasítások, beleértve a javasolt adagolást és a javasolt célnövényeket;

d)az emberek, állatok vagy növények egészségére, a biztonságra vagy a környezetre jelentett kockázatok kezelése érdekében javasolt intézkedésekkel kapcsolatos tájékoztatás; valamint

e)a termék tömegének legalább 5 %-át kitevő összetevők ismertetése szárazanyagban kifejezett tömegük szerinti csökkenő sorrendben, megadva a II. melléklet szerinti megfelelő összetevő-kategóriát.

3.Amennyiben a megfelelőség-értékelési eljárásban bejelentett szervezet is részt vett, meg kell adni a bejelentett szervezet azonosítószámát.

4.Amennyiben a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék tartalmaz az 1069/2009/EK rendelet szerinti, trágyától eltérő állati mellékterméket, fel kell tüntetni a következő felhasználói utasítást: „A termékkel kezelt talajról csak 21 napos várakozási idő elteltével termelhető ki olyan fűféle, amellyel haszonállatokat etetnek, akár kaszálás, akár legeltetés útján valósul meg az etetés.”

5.Amennyiben a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék tartalmaz olyan anyagot, amelyre a 315/93/EGK rendelettel, a 396/2005/EK rendelettel, a 470/2009/EK rendelettel vagy a 2002/32/EK irányelvvel összhangban meghatároztak az élelmiszerek és a takarmányok esetében megengedett legmagasabb maradékanyag-határértékeket, akkor a 2.c) pontban említett utasításoknak biztosítaniuk kell, hogy a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék felhasználása ne vezessen az élelmiszer vagy a takarmány esetében az említett határértékek túllépéséhez.

6.Az I. mellékletnek megfelelő funkció szerinti termékkategória neve nem tüntethető fel olyan CE-jelöléssel ellátott termésnövelő terméken, amely nem esett át sikeres megfelelőség-értékelésen e rendeletnek megfelelően.

7.A 2–6. pontban előírtaktól eltérő információelemekre az alábbi szabályok vonatkoznak:

a)nem téveszthetik meg a felhasználót, például nem tulajdoníthatnak a terméknek olyan tulajdonságot, amellyel nem rendelkezik, vagy nem sugallhatják, hogy a termék egyedi jellemzőkkel rendelkezik, ha azokkal valójában más hasonló termékek is rendelkeznek;

b)ellenőrizhető tényezőkön alapulnak; valamint

c)csak akkor tartalmaznak olyan állításokat, mint „fenntartható” vagy „környezetbarát”, ha ezek az állítások széles körben elismert útmutatók, szabványok vagy rendszerek alapján objektíven ellenőrizhetők.

8.Az „alacsony klórtartalmú” és hasonló állítások csak akkor tüntethetők fel, ha a klórtartalom (Cl-) nem több, mint 30 g/kg.

2. rész
Termék-specifikus címkézési követelmények

1. funkció szerinti termékkategória: Trágya

1.A nitrogén- (N), foszfor- (P) és kálium- (K) tartalmat akkor kell feltüntetni, ha e tápanyagok legalább az I. mellékletben az adott CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék tekintetében meghatározott minimális mennyiségben megtalálhatók a termékben.

2.A II. melléklet szerinti 8. összetevő-kategóriába tartozó ureázgátlót vagy nitrifikációgátlót tartalmazó trágyákra (3. és 4. pont) az alábbi szabályok vonatkoznak:

a)a címkén értelemszerűen fel kell tüntetni az „ureázgátló” vagy a „nitrifikációgátló” szót, valamint azon bejelentett szervezet azonosítószámát, amely az ureázgátló vagy a nitrifikációgátló megfelelőség-értékelését megvizsgálta;

b)a nitrifikációgátló-tartalmat az ammónium-nitrogén (NH4) és a karbamid-nitrogén (CH4N2O) formájában jelen lévő összes nitrogén (N) tömegszázalékában kell megadni;

c)az ureázgátló-tartalmat a karbamid-nitrogén (CH4N2O) formájában jelen lévő összes nitrogén (N) tömegszázalékában kell megadni;

d)meg kell adni azon műszaki adatokat, amelyek alapján a felhasználó meghatározhatja az általa termesztett növényen való alkalmazás arányát és időzítését.

1.A. funkció szerinti termékkategória: Szerves trágya

A következő információelemeket kell feltüntetni:

a)a nitrogén (N), foszfor (P) vagy kálium (K) garantált tápanyagok vegyjele N-P-K sorrendben;

b)a magnézium (Mg), kalcium (Ca), kén (S) vagy nátrium (Na) garantált tápanyagok vegyjele Mg-Ca-S-Na sorrendben;

c)a nitrogén (N), foszfor (P) vagy kálium (K) garantált tápanyagok teljes mennyiségét jelző számok és zárójelben a magnézium (Mg), kalcium (Ca), kén (S) vagy nátrium (Na) teljes mennyiségét jelző számok;

d)a következő garantált tápanyagok mennyisége és egyéb paraméterek az alábbi sorrendben, a trágya tömegszázalékában kifejezve:

összes nitrogén (N)

a szerves nitrogén (N) minimális mennyisége, megadva a felhasznált szerves anyag eredetét;

az ammónia-nitrogén formájában jelen lévő nitrogén (N);

összes foszfor-pentoxid (P2O5);

összes kálium-oxid (K2O);

magnézium-oxid (MgO), kalcium-oxid (CaO), kén-trioxid (SO3) és nátrium-oxid (Na2O),

ha e tápanyagok vízben teljes mértékben oldható formában vannak jelen, akkor csak a vízben oldható tartalmat kell megadni;

amennyiben az említett tápanyagok oldható része a teljes mennyiségüknek legalább egy negyedét kiteszi, akkor a teljes mennyiséget és a vízben oldható mennyiséget is meg kell adni; valamint

egyéb esetekben a teljes mennyiséget kell megadni;

összes réz (Cu) és cink (Zn), ha a szárazanyagban 200 mg/kg illetve 600 mg/kg fölötti mennyiségben vannak jelen;

szerves szén (C); valamint

szárazanyag.

1.B. funkció szerinti termékkategória: Szerves-ásványi trágya

1.A makroelemek kapcsán a következő információelemeket kell feltüntetni:

a)a nitrogén (N), foszfor (P) vagy kálium (K) garantált tápanyagok vegyjele N-P-K sorrendben;

b)a magnézium (Mg), kalcium (Ca), kén (S) vagy nátrium (Na) garantált tápanyagok vegyjele Mg-Ca-S-Na sorrendben;

c)a nitrogén (N), foszfor (P) vagy kálium (K) garantált tápanyagok teljes mennyiségét jelző számok és zárójelben a magnézium (Mg), kalcium (Ca), kén (S) vagy nátrium (Na) teljes mennyiségét jelző számok;

d)a következő garantált tápanyagok mennyisége az alábbi sorrendben, a trágya tömegszázalékában kifejezve:

összes nitrogén (N)

a szerves nitrogén (N) minimális mennyisége, megadva a felhasznált szerves anyag eredetét;

a nitrát-nitrogén formájában jelen lévő nitrogén (N);

az ammónia-nitrogén formájában jelen lévő nitrogén (N);

a karbamid-nitrogén formájában jelen lévő nitrogén (N);

összes foszfor-pentoxid (P2O5);

vízben oldható foszfor-pentoxid (P2O5);

semleges ammónium-citrátban oldható foszfor-pentoxid (P2O5);

őrölt foszfát jelenléte esetén a hangyasavban oldható foszfor-pentoxid (P2O5);

összes kálium-oxid (K2O);

vízben oldható kálium-oxid (K2O);

magnézium-oxid (MgO), kalcium-oxid (CaO), kén-trioxid (SO3) és nátrium-oxid (Na2O),

ha e tápanyagok vízben teljes mértékben oldható formában vannak jelen, akkor csak a vízben oldható tartalmat kell megadni;

amennyiben az említett tápanyagok oldható része a teljes mennyiségüknek legalább egy negyedét kiteszi, akkor a teljes mennyiséget és a vízben oldható mennyiséget is meg kell adni;

egyéb esetekben a teljes mennyiséget kell megadni; valamint

e)karbamid (CH4N2O) jelenléte esetén a trágya használata során feltáródó ammónia lehetséges hatása a levegő minőségére, a megfelelő óvintézkedések megtételére vonatkozó ajánlások.

2.Meg kell adni az alábbi egyéb elemeket a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék tömegszázalékában kifejezve:

szervesszén-tartalom (C); valamint

szárazanyag-tartalom.

1.B.I. funkció szerinti termékkategória: Szilárd szerves-ásványi trágya

Amennyiben a bór (B), kobalt (Co), réz (Cu), vas (Fe), mangán (Mn), molibdén (Mo) és cink (Zn) legalább az alábbi táblázatban tömegszázalékban meghatározott minimális mennyiségben megtalálhatók a termékben,

és szándékosan adták a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékhez, akkor azokat jelezni kell; és

egyébként lehet jelezni.

Mikroelem

Haszonnövényeknél vagy füves területeken való használatra

Kertészeti használatra

Bór (B)

0,01

0,01

Kobalt (Co)

0,002

n. a.

Réz (Cu)

0,01

0,002

Vas (Fe)

0,5

0,02

Mangán (Mn)

0,1

0,01

Molibdén (Mo)

0,001

0,001

Cink

0,01

0,002

A szóban forgó anyagokat a makroelemeket követően kell felsorolni. A következő információelemeket kell feltüntetni:

a)a garantált mikroelemek neve és vegyjele az alábbi sorrendet követve: bór (B), kobalt (Co), réz (Cu), vas (Fe), mangán (Mn), molibdén (Mo) és cink (Zn), valamint ezek ellenionja(i) neve;

b)a mikroelemek teljes mennyisége a trágya tömegszázalékában;

ha e tápanyagok vízben teljes mértékben oldható formában vannak jelen, akkor csak a vízben oldható tartalmat kell megadni;

amennyiben az említett tápanyagok oldható része a teljes mennyiségüknek legalább egy negyedét kiteszi, akkor a teljes mennyiséget és a vízben oldható mennyiséget is meg kell adni; valamint

egyéb esetekben a teljes mennyiséget kell megadni;

c)ha a garantált mikroelem(ek) egy vagy több kelátképző anyaggal kelátot képez(nek), akkor a mikroelem neve és vegyjele után fel kell tüntetni a következő megjelölést:

„kelátképző anyag: ...” (a kelátképző anyag(ok) neve vagy rövidítése), a mikroelem-kelát mennyisége a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék tömegszázalékában kifejezve;

d)ha a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék egy vagy több komplexképző anyaggal kötött mikroeleme(ke)t tartalmaz, akkor

a mikroelem kémiai azonosítása után fel kell tüntetni a következő megjelölést: „komplexképző anyag: ...”, a mikroelem-komplex mennyisége a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék tömegszázalékában kifejezve; valamint

a komplexképző anyag nevét vagy rövidítését;

e)a címkén szerepelnie kell a következő nyilatkozatnak: „Csak kifejezetten szükséges esetben használandó. Ne lépje túl a megfelelő adagolást.”

1.B.II. funkció szerinti termékkategória: Folyékony szerves-ásványi trágya

Amennyiben a bór (B), kobalt (Co), réz (Cu), vas (Fe), mangán (Mn), molibdén (Mo) és cink (Zn) legalább az alábbi táblázatban tömegszázalékban meghatározott minimális mennyiségben megtalálhatók a termékben,

és szándékosan adták a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékhez, akkor azokat jelezni kell; és

egyébként lehet jelezni.

Mikroelem

Tömegszázalék

Bór (B)

0,01

Kobalt (Co)

0,002

Réz (Cu)

0,002

Vas (Fe)

0,02

Mangán (Mn)

0,01

Molibdén (Mo)

0,001

Cink

0,002

A szóban forgó anyagokat a makroelemeket követően kell felsorolni. A következő információelemeket kell feltüntetni:

a)a garantált mikroelemek neve és vegyjele az alábbi sorrendet követve: bór (B), kobalt (Co), réz (Cu), vas (Fe), mangán (Mn), molibdén (Mo) és cink (Zn), valamint ezek ellenionja(i) neve;

b)a mikroelemek teljes mennyisége a trágya tömegszázalékában;

ha e tápanyagok vízben teljes mértékben oldható formában vannak jelen, akkor csak a vízben oldható tartalmat kell megadni;

amennyiben az említett tápanyagok oldható része a teljes mennyiségüknek legalább egy negyedét kiteszi, akkor a teljes mennyiséget és a vízben oldható mennyiséget is meg kell adni; valamint

egyéb esetekben a teljes mennyiséget kell megadni;

c)ha a garantált mikroelem(ek) egy vagy több kelátképző anyaggal kelátot képez(nek), akkor a mikroelem neve és vegyjele után fel kell tüntetni a következő megjelölést:

„kelátképző anyag: ...” (a kelátképző anyag(ok) neve vagy rövidítése), a mikroelem-kelát mennyisége a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék tömegszázalékában kifejezve;

d)ha a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék egy vagy több komplexképző anyaggal kötött mikroeleme(ke)t tartalmaz, akkor

a mikroelem kémiai azonosítása után fel kell tüntetni a következő megjelölést: „komplexképző anyag: ...”, a mikroelem-komplex mennyisége a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék tömegszázalékában kifejezve; valamint

a komplexképző anyag nevét vagy rövidítését;

e)a címkén szerepelnie kell a következő nyilatkozatnak: „Csak kifejezetten szükséges esetben használandó. Ne lépje túl a megfelelő adagolást.”

1.C. funkció szerinti termékkategória: Szervetlen trágya

1.C.I. funkció szerinti termékkategória: Makroelem-tartalmú szervetlen trágya

1.A makroelemek kapcsán a következő információelemeket kell feltüntetni:

a)a nitrogén (N), foszfor (P) vagy kálium (K) garantált tápanyagok vegyjele N-P-K sorrendben;

b)a magnézium (Mg), kalcium (Ca), kén (S) vagy nátrium (Na) garantált tápanyagok vegyjele Mg-Ca-S-Na sorrendben;

c)a nitrogén (N), foszfor (P) vagy kálium (K) garantált tápanyagok teljes mennyiségét jelző számok és zárójelben a magnézium (Mg), kalcium (Ca), kén (S) vagy nátrium (Na) teljes mennyiségét jelző számok;

d)a következő garantált tápanyagok mennyisége az alábbi sorrendben, a trágya tömegszázalékában kifejezve:

összes nitrogén (N);

a nitrát-nitrogén formájában jelen lévő nitrogén (N);

az ammónia-nitrogén formájában jelen lévő nitrogén (N);

a karbamid-nitrogén formájában jelen lévő nitrogén (N);

a karbamid-formaldehidben, izobutilidén-dikarbamidban, krotonilidén-dikarbamidban jelen lévő nitrogén (N);

a ciánamid-nitrogén formájában jelen lévő nitrogén (N);

összes foszfor-pentoxid (P2O5);

vízben oldható foszfor-pentoxid (P2O5);

semleges ammónium-citrátban oldható foszfor-pentoxid (P2O5);

őrölt foszfát jelenléte esetén a hangyasavban oldható foszfor-pentoxid (P2O5);

vízben oldható kálium-oxid (K2O);

magnézium-oxid (MgO), kalcium-oxid (CaO), kén-trioxid (SO3) és nátrium-oxid (Na2O),

ha e tápanyagok vízben teljes mértékben oldható formában vannak jelen, akkor csak a vízben oldható tartalmat kell megadni;

amennyiben az említett tápanyagok oldható része a teljes mennyiségüknek legalább egy negyedét kiteszi, akkor a teljes mennyiséget és a vízben oldható mennyiséget is meg kell adni; valamint

egyéb esetekben a teljes mennyiséget kell megadni; valamint

e)karbamid (CH4N2O) jelenléte esetén a trágya használata során feltáródó ammónia lehetséges hatása a levegő minőségére, a megfelelő óvintézkedések megtételére vonatkozó ajánlások.

1.C.I.a) funkció szerinti termékkategória: Makroelem-tartalmú, szilárd szervetlen trágya

1.A trágyát a következők szerint kell címkézni:

a)„komplex” ha minden szemcse tartalmazza valamennyi garantált tápanyagot a garantált mennyiségben; és

b)„keverék” egyéb esetekben.

2.Fel kell tüntetni a trágya szemcseméretét, méghozzá a megadott szemméretű szitán áteső százalék feltüntetésével.

3.A szemcsék alakját is jelezni kell a következők egyikének megadásával:

a)granulátum,

b)pellet,

c)por, ha a termék legalább 90 %-a átesik 1,0 mm-es szemméretű szitán, vagy

d)prill.

4.A bevonatos trágyák esetében meg kell adni a bevonóanyag(ok) nevét, az egyes anyagokkal bevont arányt és a következő adatokat:

a)a bevont frakció feltáródási ideje hónapokban kifejezve, frakciónként megadva a feltáródó tápanyagok százalékát;

b)a gyártó által a feltáródási idő meghatározásához használt médiumnak (oldószer vagy szubsztrátum) a nevét;

c)azt a hőmérsékletet, amelyen a vizsgálatot végezték;

d)a polimerrel bevont trágyák esetében fel kell tüntetni a következő megjegyzést: „A tápanyagok feltáródási üteme a szubsztrátum hőmérsékletének függvényében változhat. Ilyen esetben szükség lehet az adagolás kiigazítására.”; valamint

e)a kénnel (S) és kénpolimerrel bevont trágyák esetében fel kell tüntetni a következő megjegyzést: „A tápanyagok feltáródási üteme a szubsztrátum hőmérsékletének és a biológiai aktivitásnak a függvényében változhat. Ilyen esetben szükség lehet az adagolás kiigazítására.”;

5.Amennyiben a bór (B), kobalt (Co), réz (Cu), vas (Fe), mangán (Mn), molibdén (Mo) és cink (Zn) legalább az alábbi táblázatban tömegszázalékban meghatározott minimális mennyiségben megtalálhatók a termékben,

és szándékosan adták a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékhez, akkor azokat jelezni kell; és

egyébként lehet jelezni.

Mikroelem

Haszonnövényeknél vagy füves területeken való használatra

Kertészeti használatra

Bór (B)

0,01

0,01

Kobalt (Co)

0,002

n. a.

Réz (Cu)

0,01

0,002

Vas (Fe)

0,5

0,02

Mangán (Mn)

0,1

0,01

Molibdén (Mo)

0,001

0,001

Cink

0,01

0,002

A szóban forgó anyagokat a makroelemeket követően kell felsorolni. A következő információelemeket kell feltüntetni:

a)a garantált mikroelemek neve és vegyjele az alábbi sorrendet követve: bór (B), kobalt (Co), réz (Cu), vas (Fe), mangán (Mn), molibdén (Mo) és cink (Zn), valamint ezek ellenionja(i) neve;

b)a mikroelemek teljes mennyisége a trágya tömegszázalékában;

ha e tápanyagok vízben teljes mértékben oldható formában vannak jelen, akkor csak a vízben oldható tartalmat kell megadni;

amennyiben az említett tápanyagok oldható része a teljes mennyiségüknek legalább egy negyedét kiteszi, akkor a teljes mennyiséget és a vízben oldható mennyiséget is meg kell adni; valamint

egyéb esetekben a teljes mennyiséget kell megadni;

c)ha a garantált mikroelem(ek) egy vagy több kelátképző anyaggal kelátot képez(nek), akkor a mikroelem neve és vegyjele után fel kell tüntetni a következő megjelölést:

„kelátképző anyag: ...” (a kelátképző anyag(ok) neve vagy rövidítése), a mikroelem-kelát mennyisége a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék tömegszázalékában kifejezve;

d)ha a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék egy vagy több komplexképző anyaggal kötött mikroeleme(ke)t tartalmaz, akkor

a mikroelem kémiai azonosítása után fel kell tüntetni a következő megjelölést: „komplexképző anyag: ...”, a mikroelem-komplex mennyisége a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék tömegszázalékában kifejezve; valamint

a komplexképző anyag nevét vagy rövidítését;

e)a címkén szerepelnie kell a következő nyilatkozatnak: „Csak kifejezetten szükséges esetben használandó. Ne lépje túl a megfelelő adagolást.”

1.C.I.b) funkció szerinti termékkategória: Makroelem-tartalmú, folyékony szervetlen trágya

1.A címkén jelezni kell, hogy a trágya szuszpenzió vagy oldat formájában van-e, t.i.

a szuszpenzió kétfázisú diszperzió, amelynek folyadékfázisában szuszpendált szilárd szemcsék találhatók, és

az oldat szilárd szemcsétől mentes folyadék.

2.Meg kell adni a tápanyagtartalmat a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék tömegszázalékában kifejezve.

3.Amennyiben a bór (B), kobalt (Co), réz (Cu), vas (Fe), mangán (Mn), molibdén (Mo) és cink (Zn) legalább az alábbi táblázatban tömegszázalékban meghatározott minimális mennyiségben megtalálhatók a termékben,

és szándékosan adták a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékhez, akkor azokat jelezni kell; és

egyébként lehet jelezni.

Mikroelem

Tömegszázalék

Bór (B)

0,01

Kobalt (Co)

0,002

Réz (Cu)

0,002

Vas (Fe)

0,02

Mangán (Mn)

0,01

Molibdén (Mo)

0,001

Cink

0,002

A szóban forgó anyagokat a makroelemeket követően kell felsorolni. A következő információelemeket kell feltüntetni:

a)a garantált mikroelemek neve és vegyjele az alábbi sorrendet követve: bór (B), kobalt (Co), réz (Cu), vas (Fe), mangán (Mn), molibdén (Mo) és cink (Zn), valamint ezek ellenionja(i) neve;

b)a mikroelemek teljes mennyisége a trágya tömegszázalékában;

ha e tápanyagok vízben teljes mértékben oldható formában vannak jelen, akkor csak a vízben oldható tartalmat kell megadni;

amennyiben az említett tápanyagok oldható része a teljes mennyiségüknek legalább egy negyedét kiteszi, akkor a teljes mennyiséget és a vízben oldható mennyiséget is meg kell adni; valamint

egyéb esetekben a teljes mennyiséget kell megadni;

c)ha a garantált mikroelem(ek) egy vagy több kelátképző anyaggal kelátot képez(nek), akkor a mikroelem neve és vegyjele után fel kell tüntetni a következő megjelölést:

„kelátképző anyag: ...” (a kelátképző anyag(ok) neve vagy rövidítése), a mikroelem-kelát mennyisége a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék tömegszázalékában kifejezve;

d)ha a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék egy vagy több komplexképző anyaggal kötött mikroeleme(ke)t tartalmaz, akkor

a mikroelem kémiai azonosítása után fel kell tüntetni a következő megjelölést: „komplexképző anyag: ...”, a mikroelem-komplex mennyisége a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék tömegszázalékában kifejezve; valamint

a komplexképző anyag nevét vagy rövidítését;

e)a címkén szerepelnie kell a következő nyilatkozatnak: „Csak kifejezetten szükséges esetben használandó. Ne lépje túl a megfelelő adagolást.”

1.C.II. funkció szerinti termékkategória: Mikroelem-tartalmú szervetlen trágya

1.A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékben található garantált mikroelem-tartalmat e tápanyagok nevének és vegyjelének az alábbi sorrend szerinti megadásával kell feltüntetni: bór (B), kobalt (Co), réz (Cu), vas (Fe), mangán (Mn), molibdén (Mo) és cink (Zn), valamint ezek ellenionja(i) neve;

2.ha a garantált mikroelem(ek) egy vagy több kelátképző anyaggal kelátot képez(nek), és az egyes kelátképző anyagok azonosíthatók és mennyiségük mérhető, továbbá a vízben oldható mikroelem-tartalom legalább 1 %-ával kelátot képeznek, akkor a mikroelem neve és vegyjele után fel kell tüntetni a következő megjegyzést:

„kelátképző anyag: ...” (a kelátképző anyag(ok) neve vagy rövidítése), a mikroelem-kelát mennyisége a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék tömegszázalékában kifejezve.

3.ha a garantált mikroelem(ek) egy vagy több kompleképző anyaggal komplex vegyület képez(nek), akkor a mikroelem neve és vegyjele után fel kell tüntetni a következő megjelölést:

„komplexképző anyag: ...”, a mikroelem-komplex mennyisége a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék tömegszázalékában kifejezve; valamint

a komplexképző anyag nevét vagy rövidítését.

4.Fel kell tüntetni a következő figyelmeztetést: „Csak kifejezetten szükséges esetben használandó. Ne lépje túl a megfelelő adagolást.”

1.C.II.a) funkció szerinti termékkategória: Egyetlen mikroelemet tartalmazó szervetlen trágya

1.A címkén fel kell tüntetni az I. melléklet II. részében az 1.C.II.a) funkció szerinti termékkategóriánál szereplő táblázatban említett megfelelő tipológiát.

2.A mikroelem teljes mennyiségét a trágya tömegszázalékában kifejezve kell megadni.

ha a mikroelem vízben teljes mértékben oldható formában van jelen, akkor csak a vízben oldható tartalmat kell megadni;

amennyiben a mikroelem oldható része a teljes mennyiségéknek legalább egy negyedét kiteszi, akkor a teljes mennyiséget és a vízben oldható mennyiséget is meg kell adni; valamint

egyéb esetekben a teljes mennyiséget kell megadni.

1.C.II.b) funkció szerinti termékkategória: Több mikroelemet tartalmazó szervetlen trágya

1.A mikroelemeket csak akkor lehet a címkén jelezni, ha a trágyában legalább az alábbi mennyiségekben megtalálhatók:

Mikroelem

Kelát és komplex formától eltérő

Kelát vagy komplex vegyület formájában

Bór (B)

0,2

n. a.

Kobalt (Co)

0,02

0,02

Réz (Cu)

0,5

0,1

Vas (Fe)

2

0,3

Mangán (Mn)

0,5

0,1

Molibdén (Mo)

0,02

n. a.

Cink

0,5

0,1

2.Ha a trágya formája szuszpenzió vagy oldat, akkor a címkén ezt értelemszerűen jelezni kell.

3.A mikroelemek teljes mennyiségét a trágya tömegszázalékában kifejezve kell megadni.

ha a mikroelemek vízben teljes mértékben oldható formában vannak jelen, akkor csak a vízben oldható tartalmat kell megadni;

amennyiben az említett mikroelemek oldható része a teljes mennyiségüknek legalább a felét kiteszi, akkor a teljes mennyiséget és a vízben oldható mennyiséget is meg kell adni; valamint

egyéb esetekben a teljes mennyiséget kell megadni.

2. funkció szerinti termékkategória: Meszezőanyag

A következő paramétereket az alábbi sorrendben kell megadni:

semlegesítőképességi egyenérték;

szemcseméret a megadott szemméretű szitán áteső százalék feltüntetésével;

összes CaO a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék tömegszázalékában kifejezve;

összes MgO a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék tömegszázalékában kifejezve;

reaktivitás, kivéve égetett és oltott meszezőanyagok esetén; valamint

a természetes eredetű salakok és karbonátok esetében: a reaktivitás meghatározásához használt módszer.

3. funkció szerinti termékkategória: Talajjavító anyag

A következő paramétereket az alábbi sorrendben kell megadni, a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék tömegszázalékában kifejezve:

szárazanyag;

szervesszén (C);

összes nitrogén (N);

összes foszfor-pentoxid (P2O5);

összes kálium-oxid (K2O);

összes réz (Cu) és cink (Zn), ha a szárazanyagban 200 mg/kg illetve 600 mg/kg fölötti mennyiségben vannak jelen; valamint

pH.

4. funkció szerinti termékkategória: Termesztőközeg

A következő paramétereket az alábbi sorrendben kell megadni:

elektromos vezetőképesség, kivéve ásványgyapot esetében;

pH;

mennyiség

ásványgyapot esetében a darabszám, a darabok hossza, magassága és szélessége;

egyéb előre formázott termesztőközegek esetében azok mérete legalább két dimenzióban, valamint

egyéb termesztőközegek esetében a teljes térfogat;

az előre formázott termesztőközegek kivételével a mennyiséget a 60 mm-nél nagyobb részecskeméretű anyagok térfogatában kell kifejezni;

összes nitrogén (N);

összes foszfor-pentoxid (P2O5); valamint

összes kálium-oxid (K2O).

5. funkció szerinti termékkategória: Agronómiai adalékanyag

Erre a termékkategóriára csak az általános címkézési követelmények alkalmazandók.

6. funkció szerinti termékkategória: Növényi biostimuláns

A következő információelemeket kell feltüntetni:

a)fizikai megjelenés;

b)gyártási és lejárati idő;

c)tárolási feltételek;

d)alkalmazási mód(ok);

e)adagolás, időzítés (a növényi fejlődés szakaszai szerint) és az alkalmazás gyakorisága;

f)állítás szerinti hatás az egyes célnövényekre; valamint

g)a termék hatékonyságát befolyásoló utasítások, többek között a talajkezelési gyakorlatokra, a műtrágya-használatra, a növényvédő szerekkel való összeférhetetlenségre, a javasolt permetezőfejekre és permetnyomásra vonatkozó ajánlások.

6.A. funkció szerinti termékkategória: Mikrobiális növényi biostimuláns

A címkén fel kell tüntetni a következő szöveget: „A mikroorganizmusok érzékenységi reakciókat okozhatnak.”

7. funkció szerinti termékkategória: Kevert termésnövelő termék

A kevert termésnövelő termékre vonatkozik minden, az azt alkotó CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekre alkalmazandó címkézési követelmény, és a mennyiségeket a CE-jelöléssel ellátott végső termésnövelő termék viszonylatában kell kifejezni.

3. rész
A tűréshatárokra vonatkozó szabályok

1.Egy CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék garantált tápanyagtartalmától vagy fizikai-kémiai tulajdonságaitól a valós értékek csak az adott funkció szerinti termékkategória tekintetében itt megadott tűréshatárokon belül térhetnek el. A tűréshatárok célja a gyártásbeli, mintavételi és elemzésbeli eltérések lefedése.

2.Az e részben az egyes garantált paraméterek tekintetében megadott tűréshatárok tömegszázalékban kifejezett negatív és pozitív eltérések.

3.A gyártó, importőr vagy forgalmazó nem élhet vissza rendszerszerűen a tűréshatárokkal.

4.Az 1. ponttól eltérve egy CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék olyan összetevőjének valós aránya, amely tekintetében az I. melléklet minimális vagy maximális tartalmat ír elő, nem maradhat el a minimális tartalomtól, illetve nem haladhatja meg a maximális tartalmat.

1. funkció szerinti termékkategória: Trágya

1.A. funkció szerinti termékkategória: Szerves trágya

A garantált tápanyagtartalomra és egyéb paraméterekre vonatkozó tűréshatárok

szerves szén (C)

± 20 % relatív eltérés a garantált értékhez képest, abszolút értékben legfeljebb 2,0 százalékpont

szárazanyag-tartalom

± 5,0 százalékpont abszolút értékben

összes nitrogén (N)

± 50 % relatív eltérés a garantált értékhez képest, abszolút értékben legfeljebb 1,0 százalékpont

szerves nitrogén (N)

± 50 % relatív eltérés a garantált értékhez képest, abszolút értékben legfeljebb 1,0 százalékpont

összes foszfor-pentoxid (P2O5)

± 50 % relatív eltérés a garantált értékhez képest, abszolút értékben legfeljebb 1,0 százalékpont

összes kálium-oxid (K2O)

± 50 % relatív eltérés a garantált értékhez képest, abszolút értékben legfeljebb 1,0 százalékpont

összes és vízben oldható magnézium-oxid, kalcium-oxid, kén-trioxid vagy nátrium-oxid

± 25 % az egyes tápanyagformák garantált mennyiségéhez képest, abszolút értékben legfeljebb 1,5 százalékpont

összes réz (Cu)

± 50 % relatív eltérés a garantált értékhez képest, abszolút értékben legfeljebb 2,5 százalékpont

összes cink (Zn)

± 50 % relatív eltérés a garantált értékhez képest, abszolút értékben legfeljebb 2,0 százalékpont

mennyiség

- 5 % relatív eltérés a garantált értékhez képest

1.B. funkció szerinti termékkategória: Szerves-ásványi trágya

A szervetlen makroelem-formák tekintetében garantált tartalomra vonatkozó tűréshatárok

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3 

Na2O

± 25 % az egyes tápanyagformák garantált mennyiségéhez képest, abszolút értékben legfeljebb 2,0 százalékpont

± 25 % az egyes tápanyagformák garantált mennyiségéhez képest, abszolút értékben legfeljebb 1,5 százalékpont

± 25 % a garantált mennyiségéhez képest, abszolút értékben legfeljebb 0,9 százalékpont

Mikroelem-tartalmú trágyák

A mikroelem-formák tekintetében garantált tartalomra vonatkozó tűréshatárok

lefeljebb 2 % koncentráció esetén

± 20 % a garantált értékhez képest

2,1 és 10 % közötti koncentráció esetén

± 0,3 százalékpont abszolút értékben

10 % fölötti koncentráció esetén

± 1,0 százalékpont abszolút értékben

szerves szén: ± 20 % relatív eltérés a garantált értékhez képest, abszolút értékben legfeljebb 2,0 százalékpont

szerves nitrogén: ± 50 % relatív eltérés a garantált értékhez képest, abszolút értékben legfeljebb 1,0 százalékpont

összes réz (Cu):     ± 50 % relatív eltérés a garantált értékhez képest, abszolút értékben legfeljebb 2,5 százalékpont

összes cink (Zn):    ± 50 % relatív eltérés a garantált értékhez képest, abszolút értékben legfeljebb 2,0 százalékpont

szárazanyag-tartalom ± 5,0 százalékpont abszolút értékben

mennyiség: -5 % relatív eltérés a garantált értékhez képest

1.C. funkció szerinti termékkategória: Szervetlen trágya

1.C.I. funkció szerinti termékkategória: Makroelem-tartalmú szervetlen trágya

A makroelem-formák tekintetében garantált tartalomra vonatkozó tűréshatárok

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3 

Na2O

± 25 % az egyes tápanyagformák garantált mennyiségéhez képest, abszolút értékben legfeljebb 2,0 százalékpont

± 25 % az egyes tápanyagformák garantált mennyiségéhez képest, abszolút értékben legfeljebb 1,5 százalékpont

± 25 % a garantált mennyiségéhez képest, abszolút értékben legfeljebb 0,9 százalékpont

szemcseméret: ± 10 % relatív eltérés az adott szitán áteső garantált százalékhoz képest

mennyiség: ± 5 % relatív eltérés a garantált értékhez képest

1.C.II. funkció szerinti termékkategória: Mikroelem-tartalmú szervetlen trágya

Mikroelem-tartalmú trágyák

A mikroelem-formák tekintetében garantált tartalomra vonatkozó tűréshatárok

lefeljebb 2 % koncentráció esetén

± 20 % a garantált értékhez képest

2,1 és 10 % közötti koncentráció esetén

± 0,3 százalékpont abszolút értékben

10 % fölötti koncentráció esetén

± 1,0 százalékpont abszolút értékben

mennyiség: ± 5 % relatív eltérés a garantált értékhez képest

2. funkció szerinti termékkategória: Meszezőanyag

A garantált paraméterekre vonatkozó tűréshatárok

semlegesítőképességi egyenérték

± 3

szemcseméret

± 10 % relatív eltérés az adott szitán áteső garantált százalékhoz képest

összes kalcium-oxid

± 3,0 százalékpont abszolút értékben

összes magnézium-oxid

8 % alatti koncentráció esetén

8 és 16 % közötti koncentráció esetén

legalább 16 % koncentráció esetén

± 1,0 százalékpont abszolút értékben

± 2,0 százalékpont abszolút értékben

± 3,0 százalékpont abszolút értékben

reakciókészség

± 15 százalékpont abszolút értékben

mennyiség

- 5 % relatív eltérés a garantált értékhez képest

3. funkció szerinti termékkategória: Talajjavító anyag

A garantált tápanyag formái és egyéb garantált minőségi kritériumok

A garantált paraméterekre vonatkozó tűréshatárok

pH

± 0,7 a gyártás idején

± 1,0 a forgalmazási lánc bármely szakaszában

szerves szén (C)

± 10 % relatív eltérés a garantált értékhez képest, abszolút értékben legfeljebb 1,0 százalékpont

összes nitrogén (N)

± 20 % relatív eltérés a garantált értékhez képest, abszolút értékben legfeljebb 1,0 százalékpont

összes foszfor-pentoxid (P2O5)

± 20 % relatív eltérés a garantált értékhez képest, abszolút értékben legfeljebb 1,0 százalékpont

összes kálium-oxid (K2O)

± 20 % relatív eltérés a garantált értékhez képest, abszolút értékben legfeljebb 1,0 százalékpont

szárazanyag

± 10 % relatív eltérés a garantált értékhez képest

mennyiség

- 5 % relatív eltérés a garantált értékhez képest a gyártás idején

- 25 % relatív eltérés a garantált értékhez képest a forgalmazási lánc bármely szakaszában

szerves szén (C) / szerves nitrogén (N)

± 20 % relatív eltérés a garantált értékhez képest, abszolút értékben legfeljebb 2,0 százalékpont

szemcseméret

± 10 % relatív eltérés az adott szitán áteső garantált százalékhoz képest

4. funkció szerinti termékkategória: Termesztőközeg

A garantált tápanyag formái és egyéb garantált minőségi kritériumok

A garantált paraméterekre vonatkozó tűréshatárok

elektromos vezetőképesség

± 50 % relatív eltérés a gyártás idején

± 75 % relatív eltérés a forgalmazási lánc bármely szakaszában

pH

± 0,7 a gyártás idején

± 1,0 a forgalmazási lánc bármely szakaszában

mennyiség térfogatban (liter vagy m³)

- 5 % relatív eltérés a gyártás idején

- 25 % relatív eltérés a forgalmazási lánc bármely szakaszában

a 60 mm-nél nagyobb részecskékből álló anyagok mennyisége (térfogata)

- 5 % relatív eltérés a gyártás idején

- 25 % relatív eltérés a forgalmazási lánc bármely szakaszában

az előre formázott termesztőközeg mennyisége (térfogata)

- 5 % relatív eltérés a gyártás idején

- 25 % relatív eltérés a forgalmazási lánc bármely szakaszában

vízben oldható nitrogén (N)

± 50 % relatív eltérés a gyártás idején

± 75 % relatív eltérés a forgalmazási lánc bármely szakaszában

vízben oldható foszfor-pentoxid (P2O5)

± 50 % relatív eltérés a gyártás idején

± 75 % relatív eltérés a forgalmazási lánc bármely szakaszában

vízben oldható kálium-oxid (K2O)

± 50 % relatív eltérés a gyártás idején

± 75 % relatív eltérés a forgalmazási lánc bármely szakaszában

6. funkció szerinti termékkategória: Növényi biostimuláns

Garantált tartalom, g/kg vagy g/l, 20 °C-on

Tűréshatárok

legfeljebb 25

± 15 % relatív eltérés a 6. termékkategória esetében

± 15 % relatív eltérés ha a növényi biostimulánst más CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekkel keverik a 7. termékkategória keretében

legalább 25 és legfeljebb 100 között

± 10 % relatív eltérés

legalább 100 és legfeljebb 250 között

± 6 % relatív eltérés

legalább 250 és legfeljebb 500 között

± 5 % relatív eltérés

500 fölött

± 25g/kg vagy ± 25g/l

IV. MELLÉKLET
Megfelelőségértékelési eljárások

1. rész
A megfelelőségértékelési eljárások alkalmazása

Ez a rész az e melléklet második részében rögzített megfelelőségértékelési eljárások moduljainak alkalmazását határozza meg a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekre vonatkozóan, a II. mellékletben meghatározott összetevő-kategóriáiktól és az I. mellékletben meghatározott termékfunkció szerinti kategóriáktól függően.

1.A belső gyártásellenőrzés alkalmazása (A. modul)

1.Az A. modul azon CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek esetében használható, amelyek összetételében kizárólag az alábbiak közül egy vagy több található:

a)primer anyagok vagy keverékek, az 1. összetevő-kategóriának megfelelően,

b)energianövények fermentációs maradéka, a 4. összetevő-kategóriának megfelelően,

c)élelmiszeripari melléktermékek, a 6. összetevő-kategóriának megfelelően,

d)mikroorganizmusok, a 7. összetevő-kategóriának megfelelően,

e)agronómiai adalékanyagok, a 8. összetevő-kategóriának megfelelően,

f)tápanyagpolimerek, a 9. összetevő-kategóriának megfelelően.

2.Az A. modul ezenfelül a 7. funkció szerinti termékkategóriában meghatározott kevert termésnövelő termékek esetében is használható.

3.Az 1.) és a 2.) ponttól eltérve az A. modul nem használható a következőkre vonatkozóan:

a)magas nitrogéntartalommal rendelkező, egyetlen vagy több makroelemet tartalmazó, szilárd szervetlen ammónium-nitrát trágya, az 1.C.I.a)i–ii.A) funkció szerinti termékkategóriának megfelelően, vagy az ilyen terméket tartalmazó kevert termésnövelő termék,

b)nitrifikációgátló, az 5.A.I. funkció szerinti termékkategóriának megfelelően,

c)ureázgátló, az 5.A.II. funkció szerinti termékkategóriának megfelelően, és

d)növényi biostimuláns, a 6. funkció szerinti termékkategóriának megfelelően.

2.A belső gyártásellenőrzés és felügyelt termékvizsgálat együttes alkalmazása (A1. modul)

Az A1. modult kell használni az 1.C.I.a)iii.A) funkció szerinti termékkategóriában meghatározott, magas nitrogéntartalommal rendelkező, egyetlen vagy több makroelemet tartalmazó, szilárd szervetlen ammónium-nitrát trágya esetében, vagy az ilyen terméket tartalmazó, a 7. funkció szerinti termékkategóriában meghatározott, kevert termésnövelő termékek esetében.

3.Az EU-típusvizsgálat (B. modul) és a belső gyártásellenőrzésen alapuló típusmegfelelőség (C. modul) alkalmazása

1.A B. modul a C. modullal együttesen azon CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek esetében használható, amelyek kizárólag az alábbi összetevők közül tartalmaznak egyet vagy többet:

a)nem feldolgozott vagy mechanikusan feldolgozott növény, növényi rész vagy növényi kivonat, a 2. összetevő-kategóriának megfelelően,

b)tápanyag-polimerektől eltérő polimerek, a 10. összetevő-kategóriának megfelelően,

c)bizonyos állati melléktermékek, a 11. összetevő-kategóriának megfelelően, vagy

d)azon összetevő-kategóriák, amelyek esetében az A. modul az alkalmazásáról szóló 1. szakasz 1. pontja értelmében alkalmazható.

2.A B. modul és a C. modul alkalmazható ezenkívül a következők esetében:

a)nitrifikációgátló, az 5.A.I. funkció szerinti termékkategóriának megfelelően,

b)ureázgátló, az 5.A.II. funkció szerinti termékkategóriának megfelelően,

c)növényi biostimuláns, a 6. funkció szerinti termékkategóriának megfelelően, és

d)azon termék, amely esetében az A. modul az alkalmazásáról szóló 1. szakasz 2. pontja értelmében alkalmazható.

3.Az 1. és 2. ponttól eltérve a B. modul és a C. modul nem alkalmazható az 1.C.I.a)i–ii.A) funkció szerinti termékkategóriában meghatározott, magas nitrogéntartalommal rendelkező, egyetlen vagy több makroelemet tartalmazó, szilárd szervetlen ammónium-nitrát trágya esetében, vagy az ilyen terméket tartalmazó kevert termésnövelő termék esetében.

4.A gyártási eljárás minőségbiztosításának alkalmazhatósága (D1. modul)

1.A D1. modul bármely CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék esetében alkalmazható.

2.Az 1. ponttól eltérve a D1. modul nem alkalmazható az 1.C.I.a)i–ii.A) funkció szerinti termékkategóriában meghatározott, magas nitrogéntartalommal rendelkező, egyetlen vagy több makroelemet tartalmazó, szilárd szervetlen ammónium-nitrát trágya esetében, vagy az ilyen terméket tartalmazó kevert termésnövelő termék esetében.

2. rész
A megfelelőségértékelési eljárások leírása

A. modul – Belső gyártásellenőrzés

1.A modul leírása

1.A belső gyártásellenőrzés azon megfelelőségértékelési eljárás, amellyel a gyártó eleget tesz az alábbi 2., 3. és 4. szakaszban megállapított kötelezettségeknek, továbbá biztosítja és saját kizárólagos felelősségére kijelenti, hogy az érintett CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek megfelelnek e rendelet rájuk alkalmazandó követelményeinek.

2.Műszaki dokumentáció

2.1A gyártó kidolgozza a műszaki dokumentációt. A dokumentáció lehetővé teszi annak értékelését, hogy a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék megfelel-e a vonatkozó követelményeknek, és tartalmazza a kockázat(ok) megfelelő elemzését és értékelését.

2.2A műszaki dokumentáció meghatározza az alkalmazandó követelményeket, és – az értékelés szempontjából szükséges mértékben – ismerteti a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék tervét, gyártását és felhasználását. A műszaki dokumentációnak legalább a következő elemeket kell tartalmaznia:

a)a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék általános leírását,

b)a tervezési és gyártási rajzokat és terveket,

c)a rajzok és tervek, valamint a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék felhasználása megértéséhez szükséges leírásokat és magyarázatokat,

d)a teljes mértékben vagy részben alkalmazott olyan harmonizált szabványok jegyzékét, amelyek hivatkozásait az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétették, illetve azon esetekben, ahol ezeket a harmonizált szabványokat nem alkalmazzák, azoknak a megoldásoknak a leírását, amelyeket e rendelet alapvető követelményeinek teljesítése érdekében alkalmaztak, az egységes előírásokat vagy az egyéb alkalmazott vonatkozó műszaki előírásokat is ideértve. Részben alkalmazott harmonizált szabványok esetében a műszaki dokumentációban fel kell tüntetni, hogy mely részeket alkalmazták,

e)az elvégzett tervezési számítások, vizsgálatok stb. eredményeit, valamint

f)a vizsgálati jelentéseket.

3.Gyártás

3.A gyártónak minden szükséges intézkedést meg kell tennie annak érdekében, hogy a gyártási eljárás és ennek figyelemmel kísérése biztosítsa azt, hogy az előállított CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek megfelelnek a fenti 2. szakaszban említett műszaki dokumentációnak és e rendelet rájuk alkalmazandó követelményeinek.

4.CE-jelölés, EU-megfelelőségi nyilatkozat

4.1.A gyártó az e rendelet értelmében alkalmazandó követelményeknek megfelelő termésnövelő termékek mindegyikén feltünteti a CE-jelölést.

4.2.A gyártó a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék minden tételére vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot állít ki, amelyet a műszaki dokumentációval együtt a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék forgalomba hozatala után tíz évig megőriz a nemzeti hatóságok számára történő bemutatás céljából. A megfelelőségi nyilatkozat azonosítja azt a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő terméket, amelyre vonatkozóan kiállították.

4.3.Minden CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékhez mellékelni kell az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát.

5.Meghatalmazott képviselő

5.A gyártónak a fenti 4. szakaszban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró meghatalmazott képviselő révén is teljesíthetőek, amennyiben azok szerepelnek a megbízásban.

A1. modul – Belső gyártásellenőrzés és felügyelt termékvizsgálat

1.A modul leírása

1.A belső gyártásellenőrzés és felügyelt termékvizsgálat azon megfelelőségértékelési eljárás, amellyel a gyártó eleget tesz az alábbi 2., 3. 4. és 5. szakaszban megállapított kötelezettségeknek, továbbá biztosítja és saját kizárólagos felelősségére kijelenti, hogy az érintett CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek megfelelnek e rendelet rájuk alkalmazandó követelményeinek.

2.Műszaki dokumentáció

2.1.A gyártó kidolgozza a műszaki dokumentációt. A dokumentáció lehetővé teszi annak értékelését, hogy a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék megfelel-e a vonatkozó követelményeknek, és tartalmazza a kockázat(ok) megfelelő elemzését és értékelését.

2.2.A műszaki dokumentáció meghatározza az alkalmazandó követelményeket, és – az értékelés szempontjából szükséges mértékben – ismerteti a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék tervét, gyártását és felhasználását. A műszaki dokumentációnak értelemszerűen tartalmaznia kell legalább a következőket:

a)a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék általános leírását,

b)a tervezési és gyártási rajzokat és terveket,

c)a rajzok és tervek, valamint a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék felhasználása megértéséhez szükséges leírásokat és magyarázatokat,

d)azoknak a telephelyeknek a nevét és címét, valamint azon telephelyek üzemeltetőinek nevét és címét, ahol a terméknek és a termék fő összetevőinek a gyártása történt,

e)a teljes mértékben vagy részben alkalmazott olyan harmonizált szabványok jegyzékét, amelyek hivatkozásait az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétették, illetve azon esetekben, ahol ezeket a harmonizált szabványokat nem alkalmazzák, azoknak a megoldásoknak a leírását, amelyeket e rendelet alapvető követelményeinek teljesítése érdekében alkalmaztak, az egységes előírásokat vagy az egyéb alkalmazott vonatkozó műszaki előírásokat is ideértve. Részben alkalmazott harmonizált szabványok esetében a műszaki dokumentációban fel kell tüntetni, hogy mely részeket alkalmazták,

f)az elvégzett tervezési számítások, vizsgálatok stb. eredményeit, valamint

g)a vizsgálati jelentéseket.

3.Gyártás

3.A gyártónak minden szükséges intézkedést meg kell tennie annak érdekében, hogy a gyártási eljárás és annak figyelemmel kísérése biztosítsa azt, hogy az előállított CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek megfelelnek a fenti 2. szakaszban említett műszaki dokumentációnak és e rendelet követelményeinek.

4.Az olajvisszatartásra és a robbanékonyságra vonatkozó termékellenőrzések

4.Az alábbi 4.1–4.3. szakaszban leírt ciklusokat és vizsgálatot a termék reprezentatív mintáján legalább háromhavonta el kell végezni a gyártó nevében, annak ellenőrzése érdekében, hogy az megfelel-e

a)az e rendelet I. melléklete 1.C.I.a)i–ii.A) funkció szerinti termékkategóriájának 4. bekezdésében rögzített olaj-visszatartási követelménynek, és

b)az e rendelet I. melléklete 1.C.I.a)i–ii.A) funkció szerinti termékkategóriájának 5. bekezdésében rögzített, robbanékonyságra vonatkozó követelménynek.

A vizsgálatokat a gyártó által választott bejelentett szervezet felelőssége mellett kell elvégezni.

4.1.Az e rendelet I. melléklete 1.C.I.a)i–ii.A) funkció szerinti termékkategóriájának 4. bekezdésében rögzített olaj-visszatartási követelménynek való megfelelés vizsgálata előtti hőkezelési ciklusok

4.1.1.A módszer elve és fogalommeghatározás

4.1.1.Erlenmeyer-lombikban szobahőmérsékletről 50 °C-os hőmérsékletre melegítjük és két órán át ezen a hőmérsékleten tartjuk a mintát (50 °C-os fázis). Ezt követően 25 °C-os hőmérsékletre hűtjük és két órán át ezen a hőmérsékleten tartjuk a mintát (25 °C-os fázis). A két egymást követő, 50 °C-os, illetve 25 °C-os fázis együttesen alkot egy hőkezelési ciklust. Két hőkezelési ciklus elvégzését követően a vizsgálati mintát 20 ± 3 °C-os hőmérsékleten tartjuk az olaj-visszatartási érték meghatározása céljából.

4.1.2.Eszközök

4.1.2.Szokásos laboratóriumi felszerelés, különösen:

a)25 ( 1), illetve 50 ( 1)°C-on termosztált vízfürdők,

b)Erlenmeyer-lombikok egyenként 150 ml-es térfogattal.

4.1.3.Az eljárás

4.1.3.1.Az egyes 70 ( 5) grammos vizsgálati mintákat helyezzük egy-egy Erlenmeyer-lombikba és dugóval zárjuk le.

4.1.3.2.Kétóránként helyezzük át az egyes lombikokat az 50 °C-os fürdőből a 25 °C-os fürdőbe és viszont.

4.1.3.3.Tartsuk állandó értéken az egyes fürdők vízhőmérsékletét, a vizet pedig gyors keveréssel tartsuk mozgásban annak érdekében, hogy a vízszint a minta szintje felett legyen. A dugót habgumi kupakkal védjük meg a vízpára-lecsapódástól.

4.2.Az I. melléklet 1.C.I.a)i–ii.A) funkció szerinti termékkategóriájának 5. bekezdésében rögzített robbanékonysági vizsgálat előtti hőkezelési ciklusok

4.2.1.A módszer elve és fogalommeghatározás

4.2.1.Vízálló tartályban szobahőmérsékletről 50 °C-ra melegítjük és egy órán át ezen a hőmérsékleten tartjuk a mintát (50 °C-os fázis). Ezt követően 25 °C-ra hűtjük és egy órán át ezen a hőmérsékleten tartjuk a mintát (25 °C-os fázis). A két egymást követő, 50 °C-os, illetve 25 °C-os fázis együttesen alkot egy hőkezelési ciklust. A megfelelő számú hőkezelési ciklus után a mintát tartsuk 20 (± 3) °C-os hőmérsékleten a robbanékonysági vizsgálat végrehajtásáig.

4.2.2.Eszközök

a)20 és 51 °C között termosztált vízfürdő, amelynek melegedési és hűtési teljesítménye legalább 10 °C/h, vagy két vízfürdő, amelyek közül az egyik 20 °C-on, a másik pedig 51 °C-on termosztált. A vízfürdő(k)ben folyamatosan keverni kell a vizet; a fürdő térfogatának elég nagynak kell lennie ahhoz, hogy a víz megfelelő áramlását biztosítsa.

b)Rozsdamentes acéltartály, amely mindenütt vízzáró, és a közepén termoelemmel van ellátva. A tartály külső szélessége 45 ( 2) mm, falvastagsága 1,5 mm (lásd az 1. ábrát). A tartály magassága és hosszúsága a vízfürdő mennyiségének megfelelően választható meg, például a hosszúság 600 mm, a magasság 400 mm.

4.2.3.Az eljárás

4.2.3.Helyezzünk egyetlen robbantáshoz szükséges mennyiségű műtrágyát a tartályba, és zárjuk le a zárófedelet. Helyezzük a tartályt a vízfürdőbe. Melegítsük fel a vizet 51 °C-ra, és mérjük meg a hőmérsékletet a trágya közepén. Egy órával azután, hogy a hőmérséklet a középpontban elérte az 50 °C-t, a vizet hűtsük le. Egy órával azután, hogy a hőmérséklet a középpontban 25 °C-ra süllyedt, a vizet újra melegítsük fel a második ciklus megkezdéséhez. Két vízfürdő esetén mindegyik felmelegítési/lehűtési szakasz után helyezzük át a tartályt a másik fürdőbe.

1. ábra

4.3.Az I. melléklet 1.C.I.a)i–ii.A) funkció szerinti termékkategóriájának 5. bekezdésében rögzített robbanékonysági vizsgálat

4.3.1.Leírás

4.3.1.1.A vizsgálatot a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékből vett reprezentatív mintán kell elvégezni. A robbanékonysági vizsgálat elvégzése előtt a minta teljes tömegét öt, a fenti 4.2. szakasz rendelkezéseinek megfelelő hőkezelési ciklusnak kell alávetni.

4.3.1.2.A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék robbanékonysági vizsgálatát vízszintes acélcsőben kell elvégezni az alábbi feltételek mellett:

a)varratmentes acélcső,

b)csőhossz: legalább 1000 mm,

c)névleges külső átmérő: legalább 114 mm,

d)névleges falvastagság: legalább 5 mm,

e)erősítő: a választott erősítő típusának és tömegének olyannak kell lennie, hogy a mintára gyakorolt robbanási nyomást a lehető legnagyobbra fokozza a minta robbanásátviteli készségének meghatározása céljából,

f)vizsgálati hőmérséklet: 15–25 °C,

g)robbanást detektáló ólom próbahengerek: átmérő 50 mm és magasság 100 mm,

h)a 150 mm-enként elhelyezett ólomhengerek vízszintesen támasztják alá a csövet. A vizsgálatot kétszer kell elvégezni. A vizsgálat akkor tekinthető következtetések levonására alkalmasnak, ha az alátámasztó ólomhengerek közül egy vagy több mindkét vizsgálat során 5%-nál kisebb mértékben nyomódik össze.

4.3.2.A módszer elve

4.3.2.A vizsgálati mintát acélcsőbe zárjuk, és detonációs hatásnak vetjük alá robbanásindító töltet segítségével. A robbanás terjedését a csövet a vizsgálat alatt vízszintesen tartó ólomhengerek összenyomódásának mértékéből határozzuk meg.

4.3.3.Anyagok

a)Plasztik robbanóanyag, amely 83–86% pentritet tartalmaz

Sűrűség: 1500 – 1600 kg/m3 

Detonációs sebesség: 7300 – 7700 m/s

Tömeg: 500 (± 1) gramm.

b)Hét hajlékony robbanózsinór-darab nemfém-hüvelyben

Töltőtömeg: 11–13 g/m

Az egyes zsinórok hossza: 400 (± 2) mm.

c)Másodlagos robbanóanyagból sajtolt pellet, a detonátor befogadására alkalmas mélyedéssel

Robbanóanyag: hexogén/viasz 95/5, tetril vagy más hasonló másodlagos robbanóanyag, hozzáadott grafittal vagy anélkül

Sűrűség: 1500 – 1600 kg/m3

Átmérő: 19–21 mm

Magasság: 19–23 mm

Középső mélyedés a detonátor befogadására: átmérő 7–7,3 mm, mélység 12 mm.

d)ISO 65-1981-Heavy Series-ben meghatározott varrat nélküli acélcső, névleges méretek DN 100 (4'')

Külső átmérő: 113,1–115,0 mm

Falvastagság: 5,0–6,5 mm

Hossz: 1 005 (± 2) mm.

e)Fenéklemez

Anyag: jó hegeszthető minőségű acél

Méretek: 160×160 mm

Vastagság: 5–6 mm.

f)Hat ólomhenger

Átmérő: 50 (± 1) mm

Magasság: 100–101 mm

Anyaguk: legalább 99,5 %-os tisztaságú lágyólom.

g)Acéltömb

Hossz: legalább 1 000 mm

Szélesség: legalább 150 mm

Magasság: legalább 150 mm

Tömeg: legalább 300 kg, ha nincs stabil alap az acéltömb számára.

h)Műanyag- vagy kartonpapírhenger az indítótöltet számára

Falvastagság: 1,5–2,5 mm

Átmérő: 92–96 mm

Magasság: 64–67 mm.

i)Detonátor (elektromos vagy nem elektromos) 8-tól 10-ig terjedő iniciációs erővel

j)Fakorong

Átmérő: 92–96 mm. Az átmérőnek illeszkednie kell a műanyag- vagy kartonpapírhenger (fenti h) pont) belső átmérőjéhez

Vastagság: 20 mm.

k)A detonátorral (fenti i) pont) egyező méretű farúd

l)Gombostűk (maximális hosszúság: 20 mm)

4.3.4.Az eljárás

4.3.4.1.Az indítótöltet előkészítése az acélcsőbe való behelyezésre

4.3.4.1.A szükséges felszerelés meglététől függően az indítótöltet robbanóanyaga beindítható vagy

az alábbi 4.3.4.1.1. szakaszban meghatározott hétpontos egyidejű iniciálással, vagy

az alábbi 4.3.4.1.2. szakaszban meghatározott, sajtolt pellettel történő központi iniciálással.

4.3.4.1.1.Hétpontos egyidejű iniciálás

4.3.4.1.1.A használatra előkészített indítótöltetet az alábbi 2. ábra mutatja.

4.3.4.1.1.1.Fúrjunk lyukakat a fakorongba (a fenti 4.3.3. szakasz j) pontja) a korong tengelyével párhuzamosan a középponton és hat, egy 55 mm átmérőjű koncentrikus kör mentén szimmetrikusan elhelyezkedő ponton. A lyukak átmérője a használt gyújtózsinór (a fenti 4.3.3. szakasz b) pontja) átmérőjétől függően 6 és 7 mm között legyen (ld. a 2. ábra A–B részét).

4.3.4.1.1.2.Vágjunk le hét, egyenként 400 mm-es darabot a hajlékony gyújtózsinórból (a fenti 4.3.3. szakasz b) pontja), tiszta vágásokkal és a végek azonnali leragasztásával elkerülve a robbanóanyag bárminemű veszteségét. Dugjuk át a hét zsinórdarabot a fakorong (a fenti 4.3.3. szakasz j) pontja) hét lyukán úgy, hogy a korong másik oldalán néhány cm kiálljon a végükből. Az egyes zsinórdarabok végétől 5–6 mm-re szúrjunk gombostűt (a fenti 4.3.3. szakasz l) pontja) átlósan a zsinórdarabok textilhüvelyébe, és kenjük be ragasztóval a zsinórok külsejét a gombostűk melletti 2 cm-es sávban. Végül húzzuk meg a zsinórok hosszabbik végét, hogy a gombostűk érintkezzenek a fakoronggal.

4.3.4.1.1.3.Formáljuk a plasztik robbanóanyagot (a fenti 4.3.3. szakasz a) pontja) henger alakúra, amelynek átmérője a henger (a fenti 4.3.3. szakasz h) pontja) átmérőjétől függően 92 és 96 mm között van. Állítsuk fel ezt a hengert egy vízszintes felületen, és helyezzük bele a megformázott robbanóanyagot. Ezután helyezzük a hét gyújtózsinórt tartó fakorongot 17 a henger tetejére és nyomjuk le a robbanóanyagig. Állítsuk be úgy a henger magasságát (64 és 67 mm között), hogy a legfelső pereme ne legyen feljebb a fa szintjénél. Végül – például kapcsok vagy apró szögek használatával – rögzítsük a hengert a fakoronghoz, körben az egész kerületén.

4.3.4.1.1.4.Csoportosítsuk úgy a hét gyújtózsinór szabad végeit a farúd (a fenti 4.3.3. szakasz k) pontja) körül, hogy a végeik mind egy, a rúdra merőleges síkba kerüljenek. Ragasztószalaggal rögzítsük kötegbe azokat a farúd körül 18 .

4.3.4.1.2.Központi iniciálás sajtolt pellettel

4.3.4.1.2.A használatra előkészített indítótöltetet a 3. ábra mutatja.

4.3.4.1.2.1.A sajtolt pellet elkészítése

4.3.4.1.2.1.A szükséges biztonsági intézkedések megtétele után helyezzünk 10 gramm másodlagos robbanóanyagot (a fenti 4.3.3. szakasz c) pontja) egy 19–21 mm belső átmérőjű formába, és sajtoljuk a megfelelő alakra és sűrűségre. (Az átmérő/magasság arány durván 1:1 legyen.) A forma aljának közepén egy éknek kell lennie, amely 12 mm magas 7,0–7,3 mm átmérőjű (a használt detonátor átmérőjétől függően), és egy henger alakú mélyedést alakít ki a töltetben a detonátor későbbi behelyezéséhez.

4.3.4.1.2.2.Az indítótöltet elkészítése

4.3.4.1.2.2.Helyezzük a robbanóanyagot (a fenti 4.3.3. szakasz a) pontja) a hengerbe (a fenti 4.3.3. szakasz h) pontja), amely függőlegesen áll sík felszínen, majd nyomjuk le fapréssel, hogy a robbanóanyag henger alakú formát öltsön, a közepén mélyedéssel. Helyezzük a sajtolt pelletet ebbe a mélyedésbe. Fedjük be a henger alakúra formált és a sajtolt pelletet tartalmazó robbanóanyagot egy fakoronggal (a fenti 4.3.3. szakasz j) pontja), amelynek középen 7,0–7,3 mm átmérőjű lyuk található a detonátor számára. A falemezt és a hengert egymást keresztező két ragasztószalaggal rögzítsük egymáshoz. A farúd (a fenti 4.3.3. szakasz k) pontja) behelyezésével győződjünk meg arról, hogy a korongba fúrt lyuk és az összesajtolt pelletben lévő mélyedés ugyanazon a tengelyen helyezkedik el.

4.3.4.2.Az acélcsövek előkészítése a robbanékonysági vizsgálathoz

4.3.4.2.Az acélcső (a fenti 4.3.3. szakasz d) pontja) egyik végétől 4 mm-re fúrjunk egymással átellenben két, az oldalfalra merőleges, 4 mm átmérőjű lyukat. Rögzítsük hegesztés útján a fenéklapot (a fenti 4.3.3. szakasz e) pontja) a cső másik végéhez, a cső teljes kerülete körül teljesen kitöltve az alsó lap és a cső fala közötti derékszöget olvasztott fémmel.

4.3.4.3.Az acélcső megtöltése és az indítótöltet behelyezése

4.3.4.3.Lásd a 2. és 3. ábrát.

4.3.4.3.1.A vizsgálati mintát, az acélcsövet és az indítótöltetet 20 ( 5) °C-ra kell kondicionálni. Két robbantási vizsgálathoz 16–18 kg vizsgálati anyag szükséges.

4.3.4.3.2.1Állítsuk a csövet függőleges helyzetbe, hogy a négyzet alakú alsó fenéklemez szilárd, sima felületre, lehetőleg betonra támaszkodjon. Töltsük meg a csövet körülbelül magasságának egyharmadáig a vizsgálati mintával, és egymás után ötször ejtsük függőlegesen 10 cm-ről a földre, hogy a prillt vagy granulátumokat, amennyire csak lehetséges, tömörítsük a csőben. A tömörítés gyorsításának érdekében a leejtések között összesen 10-szer üssük meg az oldalfalat 750–1000 grammos kalapáccsal.

4.3.4.3.2.2.Ismételjük meg ezt a töltési módszert a vizsgálati minta újabb adagjával. Végül további mennyiséget adagoljunk úgy, hogy az a cső 10-szer végzett felemelése és leejtése, valamint a közben végzett összesen 20 kalapácsütés általi tömörítés után a töltet a felső végétől számított 70 mm-es távolságig töltse meg a csövet.

4.3.4.3.2.3.Az acélcsőben a vizsgálati minta töltési magasságát úgy kell beállítani, hogy a később behelyezendő (a fenti 4.3.4.1.1. vagy 4.3.4.1.2. szakaszban meghatározott) indítótöltet szoros érintkezésben legyen a mintával, annak teljes felületén.

4.3.4.3.3.Helyezzük az indítótöltetet a csőbe úgy, hogy érintkezzen a mintával; a fakorong felső felületének 6 mm-rel a cső vége alatt kell lennie. Gondoskodjunk arról, hogy a robbanóanyag és a vizsgálati minta valóban szorosan érintkezzen, ha szükséges, a mintából kis mennyiségeket vegyünk el, vagy tegyünk hozzá. Az 2. és 3. ábrán látható módon a cső nyitott végénél helyezzünk sasszegeket a lyukakba úgy, hogy a két végük a csőre támaszkodjon.

4.3.4.4.Az acélcső és az ólomhengerek elhelyezése (lásd 4. ábra)

4.3.4.4.1.Számozzuk meg az ólomhengerek alját (a fenti 4.3.3. szakasz f) pontja) 1-től 6-ig. Tegyünk hat jelet egymástól 150 mm-re a vízszintes alapon nyugvó acéltömb (4.3.7.) középvonalán úgy, hogy az első jelölés legalább 75 mm-re legyen a tömb szélétől. Helyezzünk függőlegesen minden egyes jelölésre egy ólomhengert úgy, hogy az egyes hengerek aljának középpontja illeszkedjen a jelöléshez.

4.3.4.4.2.A 4.3.4.3. szerint előkészített acélcsövet fektessük vízszintesen az ólomhengerekre oly módon, hogy a cső tengelye párhuzamos legyen az acéltömb középvonalával, és a cső hegesztett vége 50 mm-rel nyúljon túl a 6. számú ólomhengeren. Hogy megakadályozzuk a cső legurulását, helyezzünk kisméretű faékeket az ólomhengerek és cső fala közé (egyet minden oldalra), vagy helyezzünk kereszt alakban fadarabokat a cső és az acéltömb közé.

Megjegyzés: Győződjünk meg arról, hogy a cső érintkezik mind a hat ólomhengerrel; a cső felületének enyhe görbületét kiegyenlíthetjük a cső hosszanti tengelye körüli forgatásával; ha bármely ólomhenger túl hosszú lenne, óvatosan ütögessük a kérdéses hengert kalapáccsal, ameddig el nem éri a megfelelő magasságot.

4.3.4.5.Felkészülés a robbantásra

4.3.4.5.1.Állítsuk össze a 4.3.4.4. szakasz szerinti eszközöket egy bunkerben vagy más megfelelően előkészített föld alatti helyen (például bányában vagy alagútban). Ügyeljünk arra, hogy az acélcső hőmérséklete a robbantás előtt 20 (5) °C-on maradjon.

Megjegyzés: Amennyiben ilyen robbantási helyszín nem áll rendelkezésre, a művelet fagerendákkal letakart, betonnal bélelt munkagödörben is elvégezhető. A robbanás hatására acélszilánkok csapódhatnak szét nagy mozgási energiával, ezért a robbantást lakott területtől vagy közforgalmú utaktól megfelelő távolságra kell végezni.

4.3.4.5.2.Ha hétpontos iniciálással ellátott indítótöltetet használunk, ügyeljünk arra, hogy a gyújtózsinórokat a 4.3.4.1.1.4. ponthoz tartozó lábjegyzetben leírt módon feszítsük ki, és amennyire csak lehetséges, vízszintesen rendezzük el.

4.3.4.5.3.Végezetül távolítsuk el a farudat, és tegyük be a helyére a detonátort. A robbantást addig ne hajtsuk végre, ameddig a veszélyzónából nem evakuáltunk mindenkit, és a vizsgálatot végző személyzet nem vonult védett helyre.

4.3.4.5.4.Robbantsuk fel a robbanóanyagot.

4.3.4.6.1.Várjuk meg, hogy a füst (gáznemű és esetleg mérgező bomlástermékek, például dinitrogén gázok) eloszoljon, azután gyűjtsük be az ólomhengereket és mérjük meg magasságukat nóniuszos tolómércével.

4.3.4.6.2.Jegyezzük fel az összes jelöléssel ellátott ólomhenger esetében az összenyomódás mértékét a 100 mm-es eredeti magasság százalékában kifejezve. Amennyiben a hengerek ferdén nyomódtak össze, mérjük meg a legkisebb és a legmagasabb értéket és vegyük ezek középértékét.

4.3.4.7.Szükség esetén a robbanási sebesség folyamatos mérésére érzékelőt alkalmazhatunk; az érzékelőt a cső tengelyével egyező hosszanti irányban vagy az oldalfal mentén kell behelyezni.

4.3.4.8.Mintánként két robbantási vizsgálatot kell végrehajtani.

4.3.5.Vizsgálati jelentés

4.3.5.Az egyes robbantási vizsgálatok vizsgálati jelentésében a következő paraméterek értékeit kell feltüntetni:

az acélcső külső átmérőjének és falvastagságának ténylegesen mért értéke,

az acélcső Brinell-féle keménysége,

a cső és a minta hőmérséklete közvetlenül a robbantás előtt,

az acélcsőben levő minta tényleges sűrűsége (kg/m3),

az egyes ólomhengerek magassága a robbantás után, megadva a henger sorszámát,

az indítótöltet iniciálásának módja.

4.3.5.1.A vizsgálati eredmények értékelése

4.3.5.1.Amennyiben minden egyes robbantás esetén legalább egy ólomhenger összenyomódása 5% alatti, a vizsgálatot bizonyító erejűnek kell tekinteni.

2. ábra

3. ábra

4. ábra

5.Megfelelőségi jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat

5.1.A gyártó az e rendelet értelmében alkalmazandó követelményeknek megfelelő termésnövelő termékek mindegyikén feltünteti a CE-jelölést.

5.2.A gyártó a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék minden tételére vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot állít ki, amelyet a műszaki dokumentációval együtt a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék forgalomba hozatala után tíz évig megőriz a nemzeti hatóságok számára történő bemutatás céljából. A megfelelőségi nyilatkozat azonosítani kell azt a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő terméket, amelyre vonatkozóan kiállították.

6.Meghatalmazott képviselő

6.A gyártónak a fenti 5. szakaszban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró meghatalmazott képviselő révén is teljesíthetőek, amennyiben azok szerepelnek a megbízásban.

B. modul: EU-típusvizsgálat

1.Az EU-típusvizsgálat a megfelelőségértékelési eljárás azon része, amelynek keretében egy bejelentett szervezet megvizsgálja a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék műszaki tervét, valamint ellenőrzi és tanúsítja, hogy a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék műszaki terve megfelel e rendelet követelményeinek.

2.A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék műszaki terve megfelelőségére vonatkozó értékelés elvégezhető az alábbi 3.2. pontban említett műszaki dokumentáció és alátámasztó bizonyíték vizsgálata révén, továbbá a termék egy vagy több kritikus összetevőjének a tervezett termelés szempontjából reprezentatív mintáin végzett vizsgálata révén (a gyártási típus és tervezési típus kombinációja);

3.1.A gyártónak az EU-típusvizsgálatra vonatkozó kérelmet egyetlen, általa választott bejelentett szervezethez kell benyújtania.

3.2.A kérelem az alábbiakat tartalmazza:

a)a gyártó neve és címe, és amennyiben a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, annak neve és címe is,

b)írásos nyilatkozat arról, hogy ugyanazt a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be,

c)a műszaki dokumentáció. A műszaki dokumentációnak lehetővé kell tennie annak értékelését, hogy a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék megfelel-e e rendelet alkalmazandó követelményeinek, és tartalmaznia kell a kockázat(ok) megfelelő elemzését és értékelését. A műszaki dokumentáció meghatározza az alkalmazandó követelményeket, és – az értékelés szempontjából szükséges mértékben – ismerteti a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék tervét, gyártását és felhasználását. A műszaki dokumentációnak értelemszerűen tartalmaznia kell legalább a következőket:

a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék általános leírását,

a tervezési és gyártási rajzokat és terveket,

a rajzok és tervek, valamint a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék felhasználása megértéséhez szükséges leírásokat és magyarázatokat,

a teljes mértékben vagy részben alkalmazott olyan harmonizált szabványok jegyzékét, amelyek hivatkozásait az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétették, illetve azon esetekben, ahol ezeket a harmonizált szabványokat nem alkalmazzák, azoknak a megoldásoknak a leírását, amelyeket e rendelet alapvető követelményeinek teljesítése érdekében alkalmaztak, az egységes előírásokat vagy az egyéb alkalmazott vonatkozó műszaki előírásokat is ideértve. Részben alkalmazott harmonizált szabványok esetében a műszaki dokumentációban fel kell tüntetni, hogy mely részeket alkalmazták,

az elvégzett tervezési számításokat, vizsgálatok stb. eredményeit,

a vizsgálati jelentéseket,

amennyiben a termék az 1069/2009/EK rendelet értelmében vett állati melléktermékeket tartalmaz, vagy azokból áll, az említett rendeletben előírt kereskedelmi okmányt vagy egészségügyi bizonyítványt, valamint annak bizonyítékát, hogy az állati melléktermék elérte az előállítási láncnak az említett rendelet értelmében vett végpontját;

d)a tervezett gyártás szempontjából reprezentatív mintákat. A bejelentett szervezet további mintákat is kérhet a vizsgálati program végrehajtásához;

e)a műszaki tervezésnél alkalmazott megoldás megfelelőségét alátámasztó bizonyíték. Ez az alátámasztó bizonyíték minden alkalmazott dokumentumot felsorol, különösen akkor, ha a vonatkozó harmonizált szabványokat nem teljes egészükben alkalmazták. Az alátámasztó bizonyítéknak, amennyiben szükséges, tartalmaznia kell a gyártó megfelelő laboratóriumában vagy a gyártó nevében és felelősségére egy másik vizsgálati laboratóriumban az egyéb vonatkozó műszaki előírásokkal összhangban elvégzett vizsgálatok eredményeit.

4.A bejelentett szervezet:

a)A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékre vonatkozóan:

(1)megvizsgálja a műszaki dokumentációt és az alátámasztó bizonyítékot a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék műszaki tervezése megfelelőségének értékelése céljából;

b)a mintadarab(ok)ra vonatkozóan:

(2)ellenőrzi, hogy a mintadarab(ok) gyártása a műszaki dokumentációban leírtak szerint történt-e, továbbá megállapítja, melyek azok az összetevők, amelyeket a vonatkozó harmonizált szabványok és/vagy műszaki előírások alkalmazandó rendelkezéseinek megfelelően terveztek meg, és melyek azok az összetevők, amelyeket az egyéb vonatkozó műszaki előírásokkal összhangban terveztek meg;

(3)elvégzi vagy elvégezteti azokat a megfelelő vizsgálatokat és teszteket, amelyekkel ellenőrizheti, hogy a gyártó, ahol úgy döntött, hogy alkalmazza a vonatkozó harmonizált szabványok és/vagy műszaki előírások szerinti megoldásokat, azokat megfelelően alkalmazta-e;

(4)elvégzi vagy elvégezteti azokat a megfelelő vizsgálatokat és teszteket, amelyekkel ellenőrizheti, hogy ahol nem a vonatkozó harmonizált szabványok és/vagy műszaki előírások szerinti megoldásokat alkalmazták, a gyártó által alkalmazott megoldások megfelelnek-e e rendelet megfelelő alapvető követelményeinek;

(5)megállapodik a gyártóval az ellenőrzések és vizsgálatok elvégzésének helyszínéről.

5.A bejelentett szervezet elkészíti a 4. ponttal összhangban elvégzett tevékenységeket és azok eredményeit rögzítő értékelő jelentést. A bejelentő hatóságokkal szembeni kötelezettségeinek sérelme nélkül a bejelentett szervezet e jelentés tartalmának egészét vagy részét kizárólag a gyártó hozzájárulásával teszi közzé.

6.1.Amennyiben a típus megfelel az e rendeletben foglalt, az érintett CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékre alkalmazandó követelményeknek, akkor a bejelentett szervezet EU-típusvizsgálati tanúsítványt állít ki a gyártó számára. A tanúsítvány tartalmazza a gyártó nevét és címét, a vizsgálat eredményeit, érvényességének (esetleges) feltételeit és a jóváhagyott típus azonosításához szükséges adatokat. A tanúsítványnak egy vagy több melléklete is lehet.

6.2.A tanúsítvány és mellékletei tartalmazzák az összes olyan lényeges információt, amelyek lehetővé teszik annak értékelését, hogy a gyártott CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék megfelel-e a vizsgált típusnak, továbbá amelyek lehetővé teszik a további, gyártás közbeni ellenőrzést.

6.3.Amennyiben a típus nem felel meg e rendelet követelményeinek, a bejelentett szervezet megtagadja az EU-típusvizsgálati tanúsítvány kiállítását, és a megtagadás részletes indoklása mellett tájékoztatja erről a kérelmezőt.

7.1.A bejelentett szervezet tájékozódik a tudomány mindenkori általánosan elismert állásának olyan változásairól, amelyek arra engednek következtetni, hogy a jóváhagyott típus a továbbiakban esetleg nem felel meg e rendelet követelményeinek, és megállapítja, hogy ezek a változások szükségessé tesznek-e további vizsgálatot. Amennyiben igen, a bejelentett szervezet tájékoztatja erről a gyártót.

7.2.A gyártó értesíti az EU-típusvizsgálati tanúsítvánnyal kapcsolatos műszaki dokumentációt őrző bejelentett szervezetet a jóváhagyott típus minden olyan módosításáról, amely befolyásolhatja a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék e rendelet követelményeinek való megfelelését vagy a tanúsítvány érvényességének feltételeit. Az ilyen módosítások az eredeti EU-típusvizsgálati tanúsítvány kiegészítésének formájában további jóváhagyást igényelnek.

8.1.Mindegyik bejelentett szervezet tájékoztatja bejelentő hatóságát az általa kibocsátott vagy visszavont EU-típusvizsgálati tanúsítványokról és/vagy ezek kiegészítéseiről, továbbá – rendszeres időközönként vagy kérésre – bejelentő hatósága rendelkezésére bocsátja a visszautasított, felfüggesztett vagy más módon korlátozott tanúsítványok és/vagy kiegészítések listáját.

8.2.Minden bejelentett szervezet tájékoztatja a többi bejelentett szervezetet az általa visszautasított, visszavont, felfüggesztett vagy más módon korlátozott EU-típusvizsgálati tanúsítványokról és/vagy kiegészítésekről, továbbá kérésre az általa kiadott tanúsítványokról és/vagy kiegészítésekről.

8.3.Kérésre a Bizottság, a tagállamok és a többi bejelentett szervezet rendelkezésére bocsátható az EU-típusvizsgálati tanúsítványok és/vagy kiegészítéseik egy példánya. Kérésre a Bizottság és a tagállamok megkaphatják a műszaki dokumentáció és a bejelentett szervezet által végzett vizsgálatok eredményeinek egy példányát.

8.4.A bejelentett szervezet a tanúsítvány érvényességének végéig köteles megőrizni az EU-típusvizsgálati tanúsítvány, illetve annak mellékletei és kiegészítései másolatát, valamint a gyártó által benyújtott dokumentációt tartalmazó műszaki dokumentációt.

9.A gyártó a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék forgalomba hozatala után tíz évig köteles megőrizni és a nemzeti hatóságok számára elérhetővé tenni az EU-típusvizsgálati tanúsítvány, annak mellékletei és kiegészítései egy példányát a műszaki dokumentációval együtt.

10.A gyártó meghatalmazott képviselője is benyújthatja a 3. pontban említett kérelmet, és teljesítheti a 7. és a 9. pontban meghatározott kötelezettségeket, amennyiben ez szerepel a megbízásában.

C. modul – Belső gyártásellenőrzésen alapuló típusmegfelelőség

1.A modul leírása

1.A belső gyártásellenőrzésen alapuló típusmegfelelőség a megfelelőségértékelési eljárásnak azon része, amellyel a gyártó eleget tesz a 2. és 3. pontban meghatározott kötelezettségeknek, továbbá biztosítja és kijelenti, hogy az érintett CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek megfelelnek az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, és eleget tesznek e rendelet rájuk alkalmazandó követelményeinek.

2.Gyártás

2.A gyártó minden szükséges intézkedést meghoz annak érdekében, hogy a gyártási eljárás és annak nyomon követése biztosítsa, hogy az előállított CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék megfeleljen az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt jóváhagyott típusnak és e rendelet rá vonatkozó követelményeinek.

3.Megfelelőségi jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat

3.1.A gyártó minden olyan termésnövelő terméken feltünteti a CE-jelölést, amely megfelel az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, és eleget tesz e rendelet követelményeinek.

3.2.A gyártó a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék minden tételére vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot állít ki, amelyet a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék forgalomba hozatala után tíz évig megőriz a nemzeti hatóságok számára történő bemutatás céljából. A megfelelőségi nyilatkozatban azonosítani kell a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék azon tételét, amelyre vonatkozóan kiállították.

3.3.Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát kérésre az érintett hatóságok rendelkezésére kell bocsátani.

4.Meghatalmazott képviselő

4.A gyártónak a 3. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró meghatalmazott képviselő révén is teljesíthetőek, amennyiben azok szerepelnek a megbízásban.

D1. modul: A gyártási folyamat minőségbiztosítása

1.A modul leírása

2.A gyártási folyamat minőségbiztosítása azon megfelelőségértékelési eljárás, amellyel a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék gyártója eleget tesz a 2., 4. és 7. szakaszban megállapított kötelezettségeknek, továbbá biztosítja és saját kizárólagos felelősségére kijelenti, hogy az érintett CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek megfelelnek e rendelet rájuk alkalmazandó követelményeinek.

2.Műszaki dokumentáció

3.A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék gyártója összeállítja a műszaki dokumentációt. A dokumentáció lehetővé teszi annak értékelését, hogy a termék megfelel-e a vonatkozó követelményeknek, és tartalmazza a kockázat(ok) megfelelő elemzését és értékelését. A műszaki dokumentáció meghatározza az alkalmazandó követelményeket, és – az értékelés szempontjából szükséges mértékben – ismerteti a termék tervét, gyártását és felhasználását. A műszaki dokumentációnak értelemszerűen tartalmaznia kell legalább a következőket:

a)a termék általános leírását;

b)tervezési és gyártási rajzokat és terveket, beleértve a gyártási folyamat olyan írásba foglalt bemutatását és ábráját, amelyen minden kezelés, tároló tartály és terület egyértelműen azonosítva van,

c)a rajzok és tervek, valamint a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék felhasználása megértéséhez szükséges leírásokat és magyarázatokat,

d)a teljes mértékben vagy részben alkalmazott olyan harmonizált szabványok jegyzékét, amelyek hivatkozásait az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétették, illetve azon esetekben, ahol ezeket a harmonizált szabványokat nem alkalmazzák, azoknak a megoldásoknak a leírását, amelyeket e rendelet alapvető követelményeinek teljesítése érdekében alkalmaztak, az egységes előírásokat vagy az egyéb alkalmazott vonatkozó műszaki előírásokat is ideértve. Részben alkalmazott harmonizált szabványok esetében a műszaki dokumentációban fel kell tüntetni, hogy mely részeket alkalmazták,

e)az elvégzett tervezési számításokat, vizsgálatok stb. eredményeit,

f)a vizsgálati jelentéseket,

g)amennyiben a termék az 1069/2009/EK rendelet értelmében vett állati melléktermékeket tartalmaz, vagy azokból áll, az említett rendeletben előírt kereskedelmi okmány vagy egészségügyi bizonyítvány, valamint annak bizonyítéka, hogy az állati melléktermék elérte az előállítási láncnak az említett rendelet értelmében vett végpontját.

3.A műszaki dokumentáció rendelkezésre állása

4.A gyártó a műszaki dokumentációt a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék forgalomba hozatala után tíz évig köteles megőrizni az illetékes nemzeti hatóságok számára történő bemutatás céljából.

4.Gyártás

4.A gyártó az 5. pontban meghatározott módon jóváhagyott minőségbiztosítási rendszert működtet az érintett termékek gyártása, végső ellenőrzése és tesztelése céljából; és aláveti magát a 6. pontban meghatározott felügyeletnek.

5.Minőségbiztosítási rendszer

5.1.A gyártó minőségbiztosítási rendszert alkalmaz, amely biztosítja, hogy a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek megfeleljenek e rendelet rájuk vonatkozó követelményeinek.

5.1.1.A minőségbiztosítási rendszernek magában kell foglalnia minőségbiztosítási célkitűzéseket és a vezetőségnek a termékminőséget illető feladatait és hatásköreit meghatározó szervezeti felépítést.

5.1.1.1.A II. mellékletben meghatározott 3. összetevő-kategóriába tartozó komposztra és 5. összetevő-kategóriába tartozó fermentációs maradékra vonatkozóan a gyártó felső vezetése:

a)biztosítja, hogy rendelkezésre állnak a minőségbiztosítási rendszer létrehozásához és működtetéséhez szükséges megfelelő (humán, infrastrukturális és tárgyi) erőforrások;

b)kinevezi a szervezet vezetésének azon tagját, aki felelős a következőkért:

a minőségirányítási folyamatok meghatározása, elfogadása, bevezetése és fenntartása;

a gyártó felső vezetésének teendő, a minőségirányítás teljesítményére és bármely szükséges fejlesztésére vonatkozó jelentéstétel;

az ügyfelek szükségletei és a jogszabályi követelmények figyelembevételének előmozdítása a gyártó szervezetén belül, a munkavállalókban annak tudatosítása, hogy a minőségirányítási követelmények mennyire relevánsak és jelentősek e rendelet jogi követelményeinek a teljesítése érdekében;

annak biztosítása, hogy minden egyes személy, akinek a feladatai kihatnak a termékminőségre, megfelelő képzést és utasításokat kapjon; és

az alábbi 5.1.4. pontban említett minőségirányítási dokumentáció besorolásának biztosítása;

c)minden évben belső ellenőrzést végez, vagy a tervezettnél hamarabb is, amennyiben ezt bármely olyan jelentős változás indokolja, amely befolyásolhatja a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék minőségét; és

d)biztosítja, hogy meghatározásra kerültek a szervezeten belüli és kívüli kommunikáció módjai, és hogy a minőségirányítás hatékonyságára vonatkozóan is zajlik kommunikáció.

5.1.2.A minőségbiztosítási rendszert gyártási, minőség-ellenőrzési és minőségbiztosítási módszerek, eljárások és módszeres intézkedések révén kell alkalmazni.

5.1.2.1.A II. mellékletben meghatározott 3. összetevő-kategóriába tartozó komposztra és 5. összetevő-kategóriába tartozó fermentációs maradékra vonatkozóan a rendszernek biztosítania kell a komposztálási és lebontási folyamatokra az említett mellékletben meghatározott kritériumoknak való megfelelést.

5.1.3.A minőségbiztosítási rendszernek magában kell foglalnia a gyártás előtt, alatt és után meghatározott gyakorisággal elvégzendő ellenőrzéseket és vizsgálatokat.

5.1.3.1.A II. mellékletben meghatározott 3. összetevő-kategóriába tartozó komposztra és 5. összetevő-kategóriába tartozó fermentációs maradékra vonatkozóan az ellenőrzéseknek és vizsgálatoknak a következő elemeket kell magukban foglalniuk:

a)a bemeneti anyagok minden egyes tételére vonatkozóan rögzíteni kell a következő adatokat:

(1)beérkezés dátuma;

(2)tömegben kifejezett mennyiség (vagy a térfogaton és a sűrűségen alapuló becslés);

(3)a bemeneti anyag beszállítójának azonosítása;

(4)a bemeneti anyag típusa;

(5)minden egyes tételnek és a telephelyen való elhelyezésének azonosítása. A minőségirányítás céljára a gyártási folyamatban végig egyetlen azonosító kódot kell a tételhez rendelni; és

(6)a tétel elutasítása esetén a tétel elutasításának oka, és a hely, ahova azt elszállították.

b)Szakképzett személyzetnek kell szemrevételeznie a bemeneti anyagok minden egyes szállítmányát, és ellenőriznie azt, hogy az megfelel a II. melléklet 3. és 5. összetevő-kategóriájába tartozó bemeneti anyagokra vonatkozó előírásoknak.

c)A gyártó bármely adott bemeneti anyag bármely szállítmányát elutasítja, amennyiben a szemrevételezés során gyanú merül fel a következőkre vonatkozóan:

a komposztálási vagy a lebontási folyamatra vagy a végső, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék minőségére veszélyes vagy káros anyagok jelenléte, vagy

a II. melléklet 3. és 5. összetevő-kategóriájára vonatkozó előírásokkal való összeférhetetlenség, különösen műanyagoknak a makroszkopikus szennyeződésekre vonatkozó határérték túllépéséhez vezető jelenléte.

d)A személyzetet képzésben kell részesíteni

a bemeneti anyagok lehetséges veszélyes tulajdonságairól, valamint

azon jellegzetességekről, amelyek lehetővé teszik e veszélyes tulajdonságoknak és a műanyagok jelenlétének a felismerését.

e)A kimeneti anyagokból mintát kell venni annak ellenőrzése érdekében, hogy azok megfelelnek azon összetevő anyagokra vonatkozó előírásoknak, amelyeket a II. melléklet 3. és 5. összetevő-kategóriája a komposzt és a fermentációs maradék tekintetében tartalmaz, valamint hogy a kimeneti anyag tulajdonságai nem veszélyeztetik a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő terméknek az I. mellékletben foglalt alkalmazandó követelményeknek való megfelelését.

f)A kimeneti anyagból legalább a következő gyakorisággal kell mintát venni:

Éves felhasználás
(tonna)

Minta/év

≤ 3000

1

3001–10000

2

10001–20000

3

20001–40000

4

40001–60000

5

60001–80000

6

80001–100000

7

100001–120000

8

120001–140000

9

140001–160000

10

160001–180000

11

> 180000

12

g)Amennyiben bármely vizsgált kimeneti anyagminta túllép az e rendelet I. és II. mellékletének megfelelő szakaszában meghatározott legalább egy alkalmazandó határértéket, a minőségirányításért a fenti 5.1.1.1(b) pont szerint felelős személy:

(1)egyértelműen azonosítja a nem megfelelőnek bizonyult termékeket és azok raktározási helyét,

(2)elemzi a meg nem felelés okait, és meghoz minden szükséges intézkedést megismétlődésük elkerülésére,

(3)az 5.1.4. bekezdésben meghatározott minőségbiztosítási feljegyzésekben rögzíti, hogy újrafeldolgozásra vagy a termék eltávolítására kerül sor.

5.1.4.A gyártó megőrzi a minőségbiztosítási feljegyzéseket, így például az ellenőrzési jelentéseket és a vizsgálatok adatait, a kalibrálási adatokat, az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentéseket stb.

5.1.4.1.A II. mellékletben meghatározott 3. összetevő-kategóriába tartozó komposztra és 5. összetevő-kategóriába tartozó fermentációs maradékra vonatkozóan a minőségbiztosítási feljegyzésekből ki kell tűnnie, hogy megtörtént a bemeneti anyagok, a gyártás, a raktározás, valamint a be- és a kimeneti anyagok e rendelet vonatkozó követelményeinek való megfelelése tényleges ellenőrzése. Mindegyik dokumentumnak olvashatónak és a megfelelő használati helyén elérhetőnek kell lennie, és valamennyi elavult változatot azonnal el kell távolítani mindenhonnan, ahol használják, vagy legalábbis elavultként kell megjelölni. A minőségirányítási dokumentáció legalább a következő adatokat tartalmazza:

a)cím,

b)verziószám,

c)a kiállítás napja,

d)a kiállító személy neve,

e)a bemeneti anyagok tényleges ellenőrzéséről készült feljegyzések,

f)a gyártási folyamat tényleges ellenőrzéséről készült feljegyzések,

g)a kimeneti anyagok tényleges ellenőrzéséről készült feljegyzések,

h)a meg nem felelésekre vonatkozó feljegyzések,

i)jelentések a telephelyen történt minden balesetről vagy váratlan eseményről, azok ismert vagy gyanított okairól és a meghozott intézkedésekről,

j)harmadik személyek panaszainak és az azok nyomán tett intézkedéseknek a feljegyzése,

k)azon képzés időpontja, típusa és témája, amelyen a termékminőségért felelős személyek részt vettek,

l)a belső ellenőrzések eredményei és a meghozott intézkedések,

m)a külső felülvizsgálati ellenőrzések eredményei és a meghozott intézkedések.

5.1.5.A kívánt termékminőség elérését és a minőségbiztosítási rendszer tényleges működését ellenőrizni kell.

5.1.5.1.A II. mellékletben meghatározott 3. összetevő-kategóriába tartozó komposztra és 5. összetevő-kategóriába tartozó fermentációs maradékra vonatkozóan a gyártónak éves belső ellenőrzési programot kell létrehoznia a minőségbiztosítási rendszernek való megfelelés ellenőrzésére, amely program során:

(1)be kell vezetni és dokumentálni kell a belső ellenőrzések tervezésének és lefolytatásának, a nyilvántartás vezetésének és az eredményekről való jelentések összeállításának felelőseit és követelményeit meghatározó eljárást. Jelentést kell készíteni a minőségbiztosítási rendszerben meghatározottaktól való eltérésekről, és minden korrekciós intézkedést jelenteni kell. A minőségirányítási dokumentációhoz mellékelni kell a belső ellenőrzésről készített feljegyzéseket.

(2)Prioritásként kell kezelni a külső ellenőrzések során azonosított meg nem feleléseket.

(3)Egyetlen ellenőr sem ellenőrizheti a saját munkáját.

(4)Az ellenőrzött terület felelős vezetése biztosítja, hogy a szükséges korrekciós intézkedéseket a lehető legrövidebb időn belül meghozzák.

(5)A valamely más minőségirányítási rendszer keretében végzett belső ellenőrzést figyelembe lehet venni, amennyiben azt kiegészíti az e minőségbiztosítási rendszer követelményeit vizsgáló ellenőrzés.

5.2.A gyártó az általa választott akkreditált bejelentett szervezetnél kérelmezi minőségbiztosítási rendszere értékelését az érintett termékekkel kapcsolatban. A kérelem az alábbiakat tartalmazza:

-    a gyártó neve és címe, és amennyiben a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, annak neve és címe is,

-    írásos nyilatkozat arról, hogy ugyanazt a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be,

-    a tervezett termékkategóriára vonatkozó minden lényeges információ,

-    a minőségbiztosítási rendszerrel kapcsolatos dokumentáció,

-    a minőségbiztosítási rendszer 5.1. pontban és annak alpontjaiban meghatározott elemeire vonatkozó műszaki dokumentáció.

5.3.A gyártó által alkalmazott összes elemet, követelményt és rendelkezést rendszerezett és áttekinthető módon írásbeli intézkedések, eljárások és utasítások formájában kell dokumentálni. A minőségbiztosítási rendszer dokumentációjának lehetővé kell tennie a minőségbiztosítási programok, tervek, kézikönyvek és feljegyzések egységes értelmezését. Tartalmaznia kell különösen a fenti 5.1. pontban és annak alpontjaiban szereplő összes minőségirányítási elem megfelelő leírását.

5.4.1.A bejelentett szervezet értékeli a minőségirányítási rendszert annak megállapítása céljából, hogy az megfelel-e az 5.1. pontban és annak alpontjaiban említett követelményeknek.

5.4.2.A minőségbiztosítási rendszernek a vonatkozó harmonizált szabvány megfelelő előírásait teljesítő elemei tekintetében a bejelentett szervezet vélelmezi az említett követelményeknek való megfelelést.

5.4.3.A minőségirányítási rendszerekkel kapcsolatos tapasztalatok mellett az auditcsoport legalább egy olyan taggal rendelkezik, aki tapasztalt az érintett termékterület és gyártástechnológia értékelése területén, és ismeri e rendelet alkalmazandó követelményeit. Az ellenőrzés részét képezi a gyártó telephelyén tett értékelő látogatás. Az ellenőrzést végző csoport felülvizsgálja a 2. pontban említett műszaki dokumentációt annak ellenőrzése érdekében, hogy a gyártó képes-e meghatározni e rendelet alkalmazandó követelményeit, és el tudja-e végezni az ahhoz szükséges vizsgálatokat, hogy biztosíthassa a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék e követelményeknek való megfelelését.

5.4.4.A döntésről értesíteni kell a gyártót. Az értesítésnek tartalmaznia kell az ellenőrzés alapján levont következtetéseket és az indokolással ellátott értékelési döntést.

5.5.A gyártó vállalja, hogy teljesíti a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből eredő kötelezettségeit, továbbá hogy a rendszert úgy tartja fenn, hogy az megfelelő és hatékony maradjon.

5.6.1.A gyártónak a minőségbiztosítási rendszert érintő minden tervezett változtatásról tájékoztatnia kell a minőségbiztosítási rendszert eredetileg jóváhagyó bejelentett szervezetet.

5.6.2.A bejelentett szervezet értékeli a javasolt változtatásokat, és eldönti, hogy a módosított minőségbiztosítási rendszer a továbbiakban is megfelel-e az 5.2. pontban említett követelményeknek, vagy újabb értékelés szükséges.

5.6.3.Döntéséről értesíti a gyártót. Az értesítés tartalmazza a vizsgálat következtetéseit és az indokolással ellátott értékelési döntést.

6.A bejelentett szervezet felelősségére gyakorolt felügyelet

6.1A felügyelet célja annak biztosítása, hogy a gyártó megfelelően teljesítse a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből eredő kötelezettségeket.

6.2.A gyártó értékelés céljából beengedi a bejelentett szervezetet a gyártás, ellenőrzés és vizsgálat, valamint a raktározás helyszíneire, és rendelkezésére bocsát minden szükséges információt, különösen az alábbiakat:

-    a minőségbiztosítási rendszer dokumentációja,

-    a 2. pontban említett műszaki dokumentáció,

-    a minőségügyi feljegyzések, mint például az ellenőrzési jelentések és vizsgálati adatok, a kalibrációs adatok és az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések.

6.3.1.A bejelentett szervezet időszakos ellenőrzéseket végez, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a gyártó fenntartja és alkalmazza-e a minőségbiztosítási rendszert, továbbá ellenőrzési jelentést juttat el a gyártónak.

6.3.2.A II. mellékletben meghatározott 3. összetevő-kategóriába tartozó komposztra és 5. összetevő-kategóriába tartozó fermentációs maradékra vonatkozóan a bejelentett szervezetnek minden egyes ellenőrzés során mintát kell vennie a kimeneti anyagból, és azt elemeznie kell, az ellenőrzéseket pedig a következő gyakorisággal kell elvégezni:

a)a szóban forgó létesítmény bejelentett szervezet általi felügyeletének első évében: az 5.1.3.1.(f) pontban foglalt táblázat szerinti mintavételi gyakorisággal; és

b)a felügyelet további éveiben: az 5.1.3.1.(f) pontban foglalt táblázat szerinti mintavételi gyakorisághoz képest fele olyan gyakran.

6.4.Emellett a bejelentett szervezet váratlan látogatásokat is tehet a gyártónál. Az ilyen látogatások során a bejelentett szervezet szükség esetén termékvizsgálatokat végezhet vagy végeztethet a minőségbiztosítási rendszer helyes működésének ellenőrzése érdekében. A bejelentett szervezetnek a gyártó rendelkezésére kell bocsátania a látogatási jelentést, valamint – amennyiben vizsgálatokat is végeztek – a vizsgálati jelentést.

7.Megfelelőségi jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat

7.1.A gyártó elhelyezi a CE-jelölést és – az 5.2. pontban említett bejelentett szervezet felelősségére – a bejelentett szervezet azonosító számát minden olyan terméken, amely eleget tesz e rendelet alkalmazandó követelményeinek.

7.2.1.A gyártó a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék minden egyes tételére vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot állít ki, amelyet a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék forgalomba hozatala után tíz évig megőriz a nemzeti hatóságok számára történő bemutatás céljából. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat azonosítja a termék azon tételét, amely tekintetében kiállították.

7.2.2.Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát kérésre az érintett hatóságok rendelkezésére kell bocsátani.

8.A minőségbiztosítási rendszer dokumentációjának rendelkezésre állása

8.A gyártó a termék forgalomba hozatala után legalább tíz éven át megőrzi a nemzeti hatóságok számára való bemutatás céljából a következőket:

-    az 5.3. pontban említett dokumentáció,

-    az 5.6. pontban és annak alpontjaiban említett jóváhagyott módosítás,

-    a bejelentett szervezet 5.6.1–5.6.3., 6.3. és 6.4. pontokban említett döntései és jelentései.

9.A bejelentett szervezet tájékoztatási kötelezettsége

9.1.Minden bejelentett szervezet tájékoztatja bejelentő hatóságait a minőségbiztosítási rendszerek általa kiadott vagy visszavont jóváhagyásairól, továbbá – rendszeres időközönként vagy kérésre – elérhetővé teszi bejelentő hatóságai számára a minőségbiztosítási rendszerek elutasított, felfüggesztett vagy más módon korlátozott jóváhagyásainak jegyzékét.

9.2.Minden bejelentett szervezet tájékoztatja a többi bejelentett szervezetet a minőségbiztosítási rendszer általa elutasított, felfüggesztett vagy visszavont jóváhagyásáról, valamint kérésre a minőségbiztosítási rendszerek általa kiadott jóváhagyásairól.

10.Meghatalmazott képviselő

A gyártónak a 3., 5.2., 5.6.1–5.6.3. pontban, a 7. és a 8. szakaszban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró meghatalmazott képviselő révén is teljesíthetőek, amennyiben azok szerepelnek a megbízásban.

V. MELLÉKLET
(XXX. sz.) EU–MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
19

1.    A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék (termék-, típus-, tétel- vagy sorozatszám):

2.    A gyártó és adott esetben meghatalmazott képviselője neve és címe:

3.    Ez az EU-megfelelőségi nyilatkozat a gyártó kizárólagos felelőssége mellett került kiállításra.

4.    A nyilatkozat tárgya (A termék azonosítása a nyomonkövethetőség biztosítása érdekében. Ha a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék azonosításához szükséges, akkor kép is megadható.):

5.    A nyilatkozat fent ismertetett tárgya megfelel a következő vonatkozó uniós harmonizációs jogszabály(ok)nak:

6.    Az alkalmazott harmonizált szabványokra vagy azokra az egyéb műszaki előírásokra való hivatkozás, amelyekkel kapcsolatban a megfelelőségi nyilatkozat kiállításra kerül:

7.    Adott esetben: a(z) ...........................(név, szám) bejelentett szervezet elvégezte a ................................(a beavatkozás megnevezése), és a következő tanúsítványt adta ki:

8.     További információk:

A nyilatkozat a következő gyártó nevében és megbízásából kerül aláírásra:

(a kiállítás helye és dátuma):

(név, beosztás) (aláírás):

(1) A Tanács 1993. február 8-i 315/93/EGK rendelete az élelmiszerekben előforduló szennyező anyagok ellenőrzésére vonatkozó közösségi eljárások megállapításáról (HL L 37., 1993.2.13., 1. o.).
(2) Az Európai Parlament és a Tanács 2005. február 23-i 396/2005/EK rendelete a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 70., 2005.3.16., 1. o.).
(3) Az Európai Parlament és a Tanács 2009. május 6-i 470/2009/EK rendelete az állati eredetű élelmiszerekben előforduló farmakológiai hatóanyagok maradékanyag-határértékeinek meghatározására irányuló közösségi eljárásokról, a 2377/90/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről, és a 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 152., 2009.6.16., 11. o.).
(4) Az Európai Parlament és a Tanács 2002. május 7-i 2002/32/EK irányelve a takarmányban előforduló nemkívánatos anyagokról (HL L 140., 2002.5.30., 10. o.).
(5) Az Európai Unióban visszanyert adalékanyag esetében ez a feltétel akkor teljesül, ha – az 1907/2006/EK rendelet 2. cikke (7) bekezdése d) pontjának i. alpontjával összhangban – az adalékanyag azonos az itt megjelölt információt tartalmazó dokumentációban regisztrált anyaggal, és a termésnövelő termék gyártója rendelkezik az 1907/2006/EK rendelet 2. cikke (7) bekezdése d) pontjának ii. alpontja szerinti információval.
(6) Az Európai Unióban visszanyert adalékanyag esetében ez a feltétel akkor teljesül, ha – az 1907/2006/EK rendelet 2. cikke (7) bekezdése d) pontjának i. alpontjával összhangban – az adalékanyag azonos az itt megjelölt információt tartalmazó dokumentációban regisztrált anyaggal, és a termésnövelő termék gyártója rendelkezik az 1907/2006/EK rendelet 2. cikke (7) bekezdése d) pontjának ii. alpontja szerinti információval.
(7) Az Európai Unióban visszanyert adalékanyag esetében ez a feltétel akkor teljesül, ha – az 1907/2006/EK rendelet 2. cikke (7) bekezdése d) pontjának i. alpontjával összhangban – az adalékanyag azonos az itt megjelölt információt tartalmazó dokumentációban regisztrált anyaggal, és a termésnövelő termék gyártója rendelkezik az 1907/2006/EK rendelet 2. cikke (7) bekezdése d) pontjának ii. alpontja szerinti információval.
(8) Egy anyagnak az 1. összetevő-kategóriából történő kizárása nem jelenti azt, hogy ne lenne alkalmazható összetevőként egy másik összetevő-kategóriában, amennyiben arra különböző követelmények vonatkoznak. Lásd például az állati melléktermék 11. összetevő-kategóriáját, a polimerek 9. és 10. összetevő-kategóriáját, valamint az agronómiai adalékanyagok 8. összetevő-kategóriáját.
(9) Az Európai Unióban visszanyert adalékanyag esetében ez a feltétel akkor teljesül, ha – az 1907/2006/EK rendelet 2. cikke (7) bekezdése d) pontjának i. alpontjával összhangban – az adalékanyag azonos az itt megjelölt információt tartalmazó dokumentációban regisztrált anyaggal, és a termésnövelő termék gyártója rendelkezik az 1907/2006/EK rendelet 2. cikke (7) bekezdése d) pontjának ii. alpontja szerinti információval.
(10) Az összes naftalin, acenaftilén, acenaftén, fluorén, fenantrén, antracén, fluorantén, pirén, benz[a]antracén, krizén, benz[b]fluorantén, benz[k]fluorantén, benz[a]pirén, indenol[1,2,3-cd]pirén, dibenz[a,h]antracén és benz[g,h,i]perilén.
(11) Az összes naftalin, acenaftilén, acenaftén, fluorén, fenantrén, antracén, fluorantén, pirén, benz[a]antracén, krizén, benz[b]fluorantén, benz[k]fluorantén, benz[a]pirén, indenol[1,2,3-cd]pirén, dibenz[a,h]antracén és benz[g,h,i]perilén.
(12) Az Európai Unióban visszanyert adalékanyag esetében ez a feltétel akkor teljesül, ha – az 1907/2006/EK rendelet 2. cikke (7) bekezdése d) pontjának i. alpontjával összhangban – az adalékanyag azonos az itt megjelölt információt tartalmazó dokumentációban regisztrált anyaggal, és a termésnövelő termék gyártója rendelkezik az 1907/2006/EK rendelet 2. cikke (7) bekezdése d) pontjának ii. alpontja szerinti információval.
(13) Az Európai Unióban visszanyert adalékanyag esetében ez a feltétel akkor teljesül, ha – az 1907/2006/EK rendelet 2. cikke (7) bekezdése (d) pontjának i. alpontjával összhangban – az adalékanyag azonos az itt megjelölt információt tartalmazó dokumentációban regisztrált anyaggal, és a termésnövelő termék gyártója rendelkezik az 1907/2006/EK rendelet 2. cikke (7) bekezdése d) pontjának ii. alpontja szerinti információval.
(14) Az összes naftalin, acenaftilén, acenaftén, fluorén, fenantrén, antracén, fluorantén, pirén, benz[a]antracén, krizén, benz[b]fluorantén, benz[k]fluorantén, benz[a]pirén, indenol[1,2,3-cd]pirén, dibenz[a,h]antracén és benz[g,h,i]perilén.
(15) Az összes naftalin, acenaftilén, acenaftén, fluorén, fenantrén, antracén, fluorantén, pirén, benz[a]antracén, krizén, benz[b]fluorantén, benz[k]fluorantén, benz[a]pirén, indenol[1,2,3-cd]pirén, dibenz[a,h]antracén és benz[g,h,i]perilén.
(16) Az Európai Unióban visszanyert anyag esetében ez a feltétel akkor teljesül, ha – az 1907/2006/EK rendelet 2. cikke (7) bekezdése (d) pontjának i. alpontjával összhangban – az adalékanyag azonos az itt megjelölt adatokat tartalmazó dokumentációban regisztrált anyaggal, és a termésnövelő termék gyártója rendelkezik az 1907/2006/EK rendelet 2. cikke (7) bekezdése d) pontjának ii. alpontja szerinti információval.
(17) A korong átmérőjének mindig meg kell felelnie a henger belső átmérőjének.
(18) NB: amíg a hat szélső, a kerületen elhelyezkedő zsinórnak feszesnek kell lennie az összeállítás után, a középső zsinórnak némileg lazának kell maradnia.
(19) A gyártótól függ, hogy megszámozza-e az EU-megfelelőségi nyilatkozatot.