Brüsszel, 2015.5.6.

COM(2015) 192 final

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Európai digitális egységes piaci stratégia

{SWD(2015) 100 final}


Részlet az „Új kezdet Európa számára: a munkahelyteremtés, a növekedés, a méltányosság és a demokratikus változás programja. Politikai iránymutatás a hivatalba lépő következő Európai Bizottság számára” című, 2014. július 15-i dokumentumból

2. sz. prioritás: Az összekapcsolt digitalizált egységes piac

Hiszem, hogy sokkal jobban ki kell használnunk a digitális technológiák kínálta lehetőségeket, amelyek nem ismernek határokat. Ennek megvalósításához vennünk kell a bátorságot, hogy a távközlési szabályokban, a szerzői jogokról szóló és az adatvédelmi jogszabályokban, a rádiófrekvenciák kezelésében és a versenyszabályok alkalmazásában megszüntessük a nemzeti elkülönülést.

Ha ezt megtesszük, biztosíthatjuk, hogy az európai polgárok hamarosan Európa szerte roamingdíjak fizetése nélkül tudják használni mobiltelefonjaikat. Biztosíthatjuk, hogy a fogyasztók elektronikus eszközeikkel Európában bárhol, határoktól függetlenül hozzáférjenek a szolgáltatásokhoz, zenéhez, filmekhez és sporteseményekhez. Olyan egyenlő versenyfeltételeket teremthetünk, amelyek között az Európai Unió területén terméket vagy szolgáltatást nyújtó vállalkozásokra azonos adatvédelmi és fogyasztóvédelmi szabályok vonatkoznak, függetlenül attól, hogy szerverük hol található meg. Egy összekapcsolt digitalizált egységes piac létrehozásával akár 250 milliárd eurónyi növekedési többletet is elérhetünk a következő Bizottság mandátuma során, egy élénk tudásalapú társadalmat és több százezer új munkahelyet teremtve, főként a fiatal munkavállalók számára.

Ennek eléréséhez mandátumom első hat hónapjában ambiciózus jogalkotási lépéseket tervezek egy összekapcsolt digitalizált egységes piac létrehozása felé, különösképpen a közös európai adatvédelmi szabályokra vonatkozó tárgyalások gyors lezárásával; a távközlési szabályok folyamatban lévő reformjának ambiciózusabbá tételével; a szerzői jogra vonatkozó szabályoknak a digitális forradalom és a fogyasztói magatartás változását figyelembe vevő korszerűsítésével; valamint az online és digitális vásárlásokra vonatkozó fogyasztóvédelmi szabályok korszerűsítésével és egyszerűsítésével. Mindezek kéz a kézben járnak a digitális jártasság és tanulás társadalmon belüli fejlesztésére irányuló erőfeszítésekkel, valamint az innovatív induló vállalkozások támogatásával. A digitális technológiák és az online szolgáltatások alkalmazásának növelését horizontális politikává kell tenni, lefedve a gazdaság és a közszféra valamennyi ágazatát.

Jean-Claude Juncker

1.Bevezetés: Miért van szükség a digitális egységes piacra?

A világgazdaság viharos gyorsasággal digitalizálódik. Az infokommunikációs technológiák (ikt) már nem minősülnek külön ágazatnak, hanem a modern, innovatív gazdasági rendszerek alapját képezik. Az internet és a digitális technológiák a gazdaság és a társadalom valamennyi szektorába való intenzív beágyazódás révén minden szinten átalakítják életvitelünket és munkamódszereinket: egyénenként, az üzleti világban és a közösségben is.

A változás mértéke és sebessége hatalmas lehetőség az innováció, a növekedés és a munkahelyteremtés számára, ugyanakkor nagy kihívást jelentő politikai kérdések merülnek fel a közigazgatási szervek szintjén, ami összehangolt uniós fellépést kíván. Minden tagállam hasonló problémákkal küzd, de a tagállami szint csak korlátozott mértékben teszi lehetővé, hogy kihasználják a forradalmi változásban rejlő lehetőségeket, és szembenézzenek az abban rejlő kihívásokkal. Számos kérdés megoldására az európai szint jelenti a megfelelő keretet. Az Európai Bizottság ezért tette kiemelt prioritássá a digitális egységes piac létrehozását.

A digitális egységes piac olyan piac, amelyben biztosított az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása, és ahol az egyének és vállalkozások akadálymentesen, a fogyasztó- és adatvédelmi szabályok messzemenő betartása és tisztességes versenyfeltételek mellett végezhetik internetes tevékenységeiket. A digitális egységes piac megvalósítása révén Európa megtarthatja a digitális gazdaságban elfoglalt vezető pozícióját, elősegítve az európai vállalkozások globális növekedését.

Európa rendelkezik az ahhoz szükséges képességekkel, hogy vezető szerepet töltsön be a világszintű digitális gazdaságban, de jelenleg nem használja ki e képességeit teljes mértékben. Ugyanis az egységes piac fizikai szegmensében nem létező fragmentáció és egyéb akadályok hátráltatják ebben. Ezen akadályok Európán belüli megszüntetése további 415 milliárd EUR-val növelné az európai GDP-t 1 . A digitális gazdaság új piacokat tár fel, jobb minőségű szolgáltatást és nagyobb választékot biztosít kedvezőbb árak mellett, valamint új munkalehetőségeket kínál. A digitális egységes piac új lehetőségeket kínál az induló vállalkozásoknak, a már létező vállalkozások pedig a több mint 500 millió lakost felölelő piac méretét kihasználva tovább növekedhetnek.

A digitális egységes piaci stratégia kidolgozásához hozzájárultak a tagállamok, az Európai Parlament és az érdekelt felek is. A stratégia több évre terjed ki, és olyan, egymást támogató kulcsfontosságú intézkedéseket ölel fel, amelyeket csak uniós szinten lehet meghozni. Az intézkedéseket úgy választották ki, hogy általuk a a lehető nagyobb hatás legyen elérhető, és hogy ez a Bizottság a megbízatása alatt a minőségi jogalkotás elvével összhangban megvalósíthassa azokat. Mindegyik intézkedést megfelelő konzultáció és hatásvizsgálat előzi majd meg. A digitális egységes piaci stratégia az alábbi három pillérre épül majd:

·Az internetes termékek és szolgáltatások elérhetőbbé tétele az európai fogyasztók és vállalkozók számára – ehhez gyorsan meg kell szüntetni az internetes és a fizikai szegmens közötti legfontosabb különbségeket, vagyis a tagállamközi internetes tevékenység útjában álló akadályokat.

·A digitális hálózatok és szolgáltatások fellendülését elősegítő feltételek megteremtése – ehhez nagy sebességű, biztonságos és megbízható infrastruktúrára és tartalomszolgáltatásra, valamint az innovációt, a beruházást, a tisztességes versenyt és az egyenlő versenyfeltételeket biztosító szabályozási környezetre van szükség.

·Az európai digitális gazdaság növekedési potenciáljának maximalizálása – ez az ikt-infrastruktúrába és a felhőalapú szolgáltatás és a big data technológiákba, valamint a kutatás-fejlesztésbe való beruházást igényel, amelynek révén növelhető az ipari versenyképesség, a közszolgáltatások színvonala, valamint a befogadás és a készségek és képességek szintje.

2.Európa-szerte jobb fogyasztói és vállalkozói hozzáférés az internetes termékekhez és szolgáltatásokhoz

A digitális egységes piac egész Európában új növekedési lehetőségeket kínál majd a vállalkozások és a vállalkozók számára. Ezért azonnal intézkedni kell a több országra kiterjedő internetes tevékenységet akadályozó tényezők megszüntetése, köztük a tagállami szerződési és szerzői jogban fennálló különbségek és a hozzáadottérték-adóval kapcsolatos terhek csökkentése érdekében. Ahhoz, hogy a fogyasztók megbízzanak a határon átnyúló internetes értékesítésben, megfizethető és minőségi csomagkézbesítési szolgáltatásra van szükség, ami jelenleg nem létezik. A stratégia céljai közé tartozik az is, hogy megfelelő e-kereskedelmi keretet alakítson ki, valamint megakadályozza a fogyasztók és a vállalkozások közötti igazságtalan különbségtételt akkor, amikor megpróbálnak a tartalmakhoz hozzáférni vagy online árut és szolgáltatást vásárolni az EU-n belül. A megkülönböztetés lehet állampolgárság, lakó- és tartózkodási hely vagy földrajzi hely szerinti korlátozás, amely ellentétes az uniós alapelvekkel.

2.1.A fogyasztók és az üzleti szféra bizalmát erősítő szabályok a határon átívelő elektronikus kereskedelemre vonatkozóan

A fogyasztók és a kisebb vállalkozások határon átívelő elektronikus kereskedelemtől való tartózkodásának egyik oka az, hogy ezekre az ügyletekre néha összetett, nem egyértelmű és tagállamonként eltérő szabályok vonatkoznak. Ha 28 különböző ország fogyasztóvédelmi és szerződési jogi szabályait kell figyelembe venni, az gátolja a vállalkozások határon átívelő kereskedelemben való részvételét, a fogyasztók pedig nem vehetik igénybe a verseny diktálta legkedvezőbb árat és az összes elektronikus ajánlatot.

·Az uniós fogyasztók évi 11,7 milliárd eurót takaríthatnának meg azzal, ha online vásárlásaik alkalmával az uniós termékek és szolgáltatások teljes választéka a rendelkezésükre állna.

·Az uniós fogyasztók 61%-a bátran vásárol az interneten saját tagállambeli kiskereskedőtől, másik tagállamból azonban csak 38%.

·A kkv-knak mindössze 7%-a értékesíti termékeit más uniós tagállamban is.

Az egységes piacon a vállalkozásoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy közös szabályok alapján értékesítsenek. A fogyasztóvédelmi és a szerződési jogszabályok egy részét már teljes mértékben harmonizálták a elektronikus kereskedelem vonatkozásában (például, hogy milyen információkat kell a fogyasztó rendelkezésére bocsátani a szerződéskötés előtt, vagy a szerződéstől való elállásra vonatkozó szabályokat). A szerződés egyéb elemeire (például, hogy milyen módon orvosolható, ha a tárgyi eszköz nem felel meg az adásvételi szerződésben foglaltaknak) azonban csak a minimális harmonizációt biztosító uniós szabályok vonatkoznak, a tagállamok pedig előírhatnak szigorúbb szabályokat. Az interneten vásárolt hibás digitális tartalomra (például e-könyvek) semmilyen konkrét uniós szabály nem vonatkozik, és tagállami szabályozás is kevés van.

A másik tagállamban való internetes és digitális vásárlásra vonatkozó szabályok egyszerűsítése és modernizálása több vállalkozást ösztönöz majd arra, hogy ne csak belföldön értékesítsen, és fokozza majd a tagállamközi elektronikus kereskedelembe vetett fogyasztói bizalmat. A vállalkozások 57%-a úgy nyilatkozott, hogy beindítaná, illetve növelné a más uniós tagállamokba irányuló értékesítést abban az esetben, ha minden tagállamban ugyanazok a szabályok érvényesülnének.

A tagállamközi elektronikus kereskedelem fellendítését elősegítő feltételek megteremtése érdekében a Bizottság a 2015-ös munkaprogramjának megfelelően módosított jogalkotási javaslatot 2 nyújt majd be, tovább harmonizálva az adásvételi szerződés szerződő feleinek jogait és kötelességeit, és lehetővé téve, hogy a kereskedők a nemzeti jogszabályokra támaszkodhassanak. Egyrészt jogorvoslatot biztosítanak majd a szerződésszegés esetére, másrészt megfelelő időszakot jelölnek ki a jótállás érvényesítésére azzal a céllal, hogy a belső piaci kereskedőket ne riasszák el a tagállamközi kereskedelemben való részvételtől a szerződési jogban és a termékszabályokban – például címkézés – fennálló tagállami különbségek.

A közös szabályrendszer azonban nem elegendő: az eredményessé tételéhez szükség van a fogyasztóvédelmi szabályok elektronikus és digitális vásárlás esetén történő gyorsabb, agilisabb és következetesebb érvényesítésére is. A Bizottság javasolni fogja a fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló rendelet 3 felülvizsgálatát, amiben egyértelműsítik és kialakítják a végrehajtási hatóságok hatásköreit, valamint a jogsértések gyorsabb felderítése érdekében jobban összehangolják a piacfigyelő tevékenységeket és a riasztási mechanizmusokat. A Bizottság továbbá 2016-ban uniós szintű online vitarendezési platformot hoz létre.

A Bizottság 2015 vége előtt módosított javaslatot nyújt majd be i. a digitális tartalmak elektronikus vásárlására vonatkozó harmonizált uniós szabályokról, ii. amely lehetővé teszi majd a kereskedők számára, hogy a kötelező uniós szerződéses alapjogokat alapul véve nemzeti jogszabályaikra támaszkodjanak a tárgyi eszközök belföldi és tagállamközi internetes értékesítése során.

A Bizottság javaslatot tesz majd a fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló rendelet felülvizsgálatára a hatékonyabb együttműködési mechanizmusok kialakítása érdekében.

2.2.A megfizethető és minőségi tagállamközi csomagkézbesítés

A megfizethető és minőségi tagállamközi csomagkézbesítési szolgáltatás megalapozhatja a fogyasztók bizalmát a tagállamközi internetes értékesítés iránt. Az érdekeltek az átláthatóság hiányára, a kis szállítmányok túlzott költségeire, valamint a tagállamközi szállításban részt vevő különböző gazdasági szereplők közötti interoperabilitás hiányára és a végfogyasztó ebből következő kellemetlenségeire panaszkodnak.

·Az interneten jelenleg nem értékesítő, de ebbe az ágazatba beszállni kívánó vállalkozások 62%-a szerint probléma a túl magas szállítási díj.

·A tagállamközi csomagkézbesítésre a nemzeti postai szolgáltatók által felszámított díjak a becslések szerint a belföldi ár duplájától annak ötszöröséig terjednek.

Nem engedhető meg, hogy a csomagkézbesítés magas díja és a hatékonyság hiánya akadályozza a tagállamközi internetes kereskedelmet. Az ágazati önszabályozási folyamat eredményéről szóló jelentést 2015 júniusában kapja meg a Bizottság. A folyamat olyan minőségi és interoperabilitási aspektusokra irányul, mint a csomagkövetés (track and trace) és a csomagok gyorsabb kézbesítése, nem érinti azonban az árakat vagy a szabályozói felügyeletet. A Bizottság értékelni fogja az ágazat által hozott intézkedéseket, és a tagállamközi kézbesítés megfelelő működése érdekében kiegészítő intézkedéseket hoz majd az európai szállítmányok – köztük a kis küldemények – árának átláthatóbbá tételére és a tagállamközi csomagpiac szabályozói felügyeletének javítására vonatkozóan. A Bizottság két év elteltével értékelni fogja, hogy az elért eredmények tükrében szükségesek-e még a kiegészítő intézkedések.

A Bizottság 2016 első felében intézkedéseket vezet be az árak átláthatóságának javítása és a csomagkézbesítésre vonatkozó szabályozói felügyelet javítása érdekében.

2.3.Az indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozás megakadályozása

A területi alapú tartalomkorlátozás alatt az internetes értékesítők kereskedelmi okokból alkalmazott olyan módszereit értjük, amelyek eredményeként nem érhetők el a másik tagállambeli weboldalak. Néha a weboldal maga elérhető, de a fogyasztó nem vásárolhatja meg a kínált terméket vagy szolgáltatást. Előfordulhat az is, hogy a fogyasztót a weboldal automatikusan a vállalat helyi oldalára irányítja, ahol más árakat és más terméket vagy szolgáltatást lát. Más esetekben, amennyiben lehetséges a vásárlás, akkor a területi alapú tartalomkorlátozás eredményeként földrajzi helytől függően különböző árat fizet a fogyasztó. Erre példa, amikor az internetes autóbérlés esetében az egyik tagállambeli polgár más árat fizet ugyanannak az autónak a bérléséért, mint a másik tagállamból ugyanazt a szolgáltatást megvásárló személy. A területi alapú tartalomkorlátozás csak egy a vállalkozások széles eszköztárában, amellyel a nemzeti határok mentén szegmensekre bontják a piacot (területi korlátozások). A fogyasztók lehetőségeinek és választásának korlátozásával a területi alapú tartalomkorlátozás jelentősen hozzájárul a fogyasztói elégedetlenséghez és a belső piac felaprózódásához.

·Az Európai Fogyasztói Központok Hálózatához beérkező, az árkülönbségekkel vagy más földrajzi alapú megkülönböztetéssel kapcsolatos vásárlói panaszok 74%-a a tagállamközi internetes vásárláshoz kapcsolódik.

A területi alapú tartalomkorlátozás gyakorlata lehet a piaci szereplők egyoldalú döntésének eredménye, származhat a versenytársak piacfelosztásra irányuló megállapodásából vagy (a forgalmazás területi jogára irányuló) vertikális megállapodásból. A kínálat ily módon történő korlátozása és az abból eredő árkülönbség indokolt lehet például abban az esetben, ha az eladónak jogszabályi kötelezettségeket kell teljesítenie. A legtöbb esetben azonban indokolatlan a területi alapú internetes tartalomkorlátozás. Az indokolatlan módszereket kifejezetten be kell tiltani, hogy az uniós fogyasztók és vállalkozások teljes mértékben kihasználhassák az egységes piaci választék és alacsonyabb árak kínálta előnyöket.

A Bizottság 2016 első felében jogalkotási javaslatot nyújt be a területi alapú indokolatlan tartalomkorlátozás megszüntetése érdekében. A fellépésnek része lehet az elektronikus kereskedelemről szóló irányelv 4 , valamint a szolgáltatási irányelv 5 20. cikkében meghatározott keret célzott megváltoztatása.

A Bizottság ágazati vizsgálatot indít, amelynek célja, hogy megvizsgálja a versenyjognak az elektronikus kereskedelemre történő alkalmazását.

2.4.A digitális tartalomhoz való hozzáférés javítása - Modern, európaibb szerzői jogi keret

A szerzői jog a kreativitás és az európai kulturális ágazat alapköve. Az EU számára a globális versenyben nagyon fontos a kreativitás, egyes, a szerzői jogon alapuló ágazatokban pedig világszinten vezető szerepet tölt be. A digitális gazdaság növekedésének egyik fő mozgatórugója a digitális tartalom. Az európaiak 56%-a használja az internetet művelődési célokra; a digitális szórakoztatóipar és a média várhatóan két számjegyig terjedő mértékben (kb. 12%-kal) növekedik majd az elkövetkező öt évben. Változóban van a fogyasztói magatartás, a fogyasztók ugyanis egyre inkább mobileszközökön keresztül férnek hozzá a tartalmakhoz, és elvárják, hogy a tartalmak bármikor és bárhol hozzáférhetők legyenek.

A szerzői jogi védelem alatt álló tartalommal kapcsolatos szolgáltatáshoz másik tagállamból történő hozzáférést és a hordozhatóságot még gyakran akadályozzák különböző tényezők, főleg az audiovizális programok esetében. Ami a hordozhatóságot illeti, a fogyasztókat a belső határ átlépésekor a szerzői jogra hivatkozva még mindig gyakran megakadályozzák abban, hogy a lakóhelyük szerinti országban megszerzett tartalomszolgáltatást (pl. videoszolgáltatás) használják.

·A digitális szolgáltatások egyéni vásárlók számára történő internetes értékesítését fontolgató vállalkozások 45%-a nyilatkozta azt, hogy a szerzői jog jelentette korlátozások akadályozzák őket a külföldre történő értékesítésben.

·Az online videotékák esetében a filmeknek csak 4%-a érhető el a határon túlról.

Ezenfelül a fogyasztók, ha szerzői jogi védelem alatt álló tartalmat kívánnak interneten keresztül vásárolni vagy elérni, gyakran azt az üzenetet kapják, hogy a tartalom egyáltalán nem, vagy az adott országból nem hozzáférhető. Ez a helyzet részben a szerzői jog territorialitásából és a jogrendezéssel kapcsolatos nehézségekből adódik. Más esetekben a jogtulajdonos és a terjesztő közötti szerződéses korlátozásból vagy a terjesztők által hozott üzleti döntésből adódik az, hogy valami nem érhető el vagy nem hozzáférhető. Ennek hátterében néha a bizonyos típusú (audiovizuális) művek finanszírozásával kapcsolatos területi kizárólagosság húzódik meg.

A szöveg- és adatbányászat-alapú, kereskedelmi és nem kereskedelmi célú kutatási innovációt (pl. a szöveg és az adatkészletek fontos korrelációk és előfordulások keresése érdekében történő másolását) akadályozza a nem egyértelmű jogi keret és a nemzeti szinten eltérő megközelítés. A szerzői jogra vonatkozó többi javaslattal együtt a Bizottság egyrészt megvizsgálja, hogy fokozni kell-e a jogbiztonságot annak érdekében, hogy a kutatók és az oktatási intézmények több, szerzői jogi védelem alatt álló anyagot használjanak fel más országból is, hogy kihasználhassák az e technológiák és a határon átnyúló együttműködés kínálta előnyöket, másrészt hogy ezek a javaslatok milyen hatást gyakorolnak az érdekelt felekre.

A szerzői jog üzleti mértékű megsértését hatékonyan és kiegyensúlyozottan szankcionáló polgári jogi rendszer központi szerepet játszik az innovációba és a munkahelyteremtésbe történő beruházások terén. Ezenfelül a szerzői jogi védelem alatt álló művek vonatkozásában egyértelműsíteni kell az internetes közvetítői tevékenységre vonatkozó szabályokat, különös tekintettel ezen közvetítők tartalomterjesztésben játszott növekvő szerepére. Meg kell fontolni az alkotók tisztességes díjazását biztosító intézkedések bevezetését a jövőbeni tartalomteremtés elősegítése érdekében.

Európának összehangoltabb szerzői jogi rendszerre van szüksége, olyanra, amely az erős kulturális sokféleségre alapozva a tagállamközi tartalomátadás és -fogyasztás lehetővé tételével egyidejűleg ösztönzi az alkotó tevékenységet és a beruházásokat. A Bizottság e célból olyan megoldásokat terjeszt majd elő, amelyek maximálisan kiszélesítik a felhasználók számára elérhető kínálatot, és új lehetőségeket nyitnak a tartalom létrehozói előtt, ugyanakkor megőrzik az uniós média- és innovatív tartalmak finanszírozását. A Bizottság felülvizsgálja továbbá a műholdas műsorsugárzásról és a vezetékes továbbközvetítésről szóló irányelvet 6 annak felmérése érdekében, hogy szükséges-e kiterjeszteni az irányelv hatályát az internetes közvetítésekre, és hogy indokolt-e további intézkedések bevezetése a műsorszolgáltatás európai szintű hozzáférhetőségének javítása érdekében.

A Bizottság 2015 vége előtt olyan jogalkotási javaslatot terjeszt elő a nemzeti szerzői jogi rendszerek közötti különbségek csökkentése érdekében, amely további harmonizáló intézkedéseken keresztül Európa-szerte lehetővé tenné a felhasználók számára a szélesebb körű internetes hozzáférést a különböző művekhez. A javaslatok közé tartoznak a következők: i. a jogosan megszerzett tartalom teljes hordozhatósága, ii. az audiovizuális ágazatban meglévő jogok értékének tiszteletben tartása mellett tagállamközi hozzáférés biztosítása a jogosan megvásárolt internetes szolgáltatásokhoz, iii. a különleges (pl. oktatási, szöveg- és adatbányászati stb.) célú tartalom más tagállamban történő felhasználásával kapcsolatos jogbiztonság növelése harmonizált kivételek révén, iv. a közvetítői tevékenységre vonatkozó szabályok egyértelműsítése a szerzői jogi védelem alatt álló tartalomra vonatkozóan, valamint v. a szellemitulajdon-jogok érvényesíthetőségének korszerűsítése e jogok üzletszerű megsértésére („kövesd a pénzt” megközelítés) és a tagállamközi kiterjesztésre összpontosítva.

2.5.A hozzáadottérték-adóval kapcsolatos terhek és az egyéb akadályok csökkentése a külföldre történő értékesítés esetében

A több különböző nemzeti rendszernek való megfelelésből adódó problémák ténylegesen akadályozzák a (fizikai és az elekronikus) tagállamközi értékesítésbe beszállni kívánó vállalkozásokat. A „teljesítési helyre” vonatkozó új szabályok (a 28 tagállam egyöntetű támogatását élvező) hatálybalépésével 2015. január 1-je óta a telekommunikációra, a műsorszolgáltatásra és az elektronikus szolgáltatásra érvényes hozzáadottérték-adót a szolgáltató helyett a fogyasztó szék-/lakóhelye alapján számítják fel.

Ezzel párhuzamosan az érintett vállalkozások költségeinek és adminisztratív terheinek csökkentése érdekében elektronikus nyilvántartásba vételi és fizetési rendszert alakítottak ki. Ezt a rendszert ki kell terjeszteni az EU-n belül és kívül rendelt tárgyi eszközökre is. A vállalkozások ahelyett, hogy az ügyfél lakó-/székhelye szerint jelentik be és fizetik a héát az egyes tagállamoknak, átállhatnának a saját tagállamban történő egységes bejelentésre és fizetésre.

Jelenleg a harmadik országból interneten keresztül rendelt áru kis szállítmány esetén importmentességet élvez, amellyel héamentesen szállítható a csomag a magánügyfelekhez. Ez a harmadik országbeli beszállítók számára versenyelőnyt jelent az uniós beszállítókkal szemben; számos tagállam jelezte, hogy piaci torzulás lépett fel. Erre a mentességre nem lenne tovább szükség, ha egységes és egyszerűsített elektronikus nyilvántartásba vételi és fizetési mechanizmus keretében gyűjtenék be a héát.

·A tagállamközi értékesítésben részt venni kívánó uniós vállalkozásnak minden egyes megcélzott tagállam után évente legalább 5000 euró héa-megfelelési költséggel kell számolnia.

·Az uniós vállalkozások a héamentes áruk miatt jelentős hátrányban vannak a nem uniós vállalkozásokkal szemben. Ez a torzulás akár 4,5 milliárd EUR bevételkiesést is jelenthet évente.

A Bizottság arra törekszik, hogy minimalizálja héarendszerek különbözősége miatt a tagállamközi elektronikus kereskedelemre háruló terheket, egyenlő versenyfeltételeket teremtsen az uniós vállalkozások számára, és biztosítsa, hogy a héabevétel a fogyasztó szerinti tagállamhoz jusson. A Bizottság az általános héareform keretében megvizsgálja majd bizonyos elektronikus szolgáltatások, például az elektronikus könyvek és az internetes publikációk adóügyi megítélését is.

A Bizottság továbbá a közvetlen adózással kapcsolatban rövidesen cselekvési tervet terjeszt elő a társasági adó egységes piacon történő megújításával kapcsolatban, amely szerint a nyereség után – a digitális gazdaság esetében is – abban a tagállamban kellene adózni, amelyben az keletkezett.

A Bizottság 2016-ban jogalkotási javaslatokat nyújt be az eltérő héarendszerek miatt a vállalkozásokra háruló adminisztratív teher csökkentése érdekében, amelyek i. kiterjesztenék a jelenlegi egységes elektronikus nyilvántartásba vételi és fizetési mechanizmus hatályát a tárgyi eszközök EU-n belüli vagy harmadik országból történő internetes megvásárlására, ii. az induló internetes vállalkozásokat segítendő uniós egyszerűsítést (héa-határérték) vezetnének be, iii. lehetővé tennék, hogy a székhely szerinti ország végezze az ellenőrzést, és héa-szempontból a több tagállamban is működő vállalkozásokat egyszer ellenőrizzék, valamint iv. megszüntetnék a harmadik országbeli beszállítók kis importszállítmányaira érvényes héamentességet.

3.Megfelelő feltételek és egyenlő versenyfeltételek a fejlett digitális hálózatok és az innovatív szolgáltatások számára

A digitális egységes piacot megbízható, nagy sebességű, megfizethető hálózatokra és olyan szolgáltatásokra kell építeni, amelyek az innovációt ösztönözve biztosítják a fogyasztó magánélethez és a személyes adatok védelméhez való alapvető jogának érvényesülését. Ehhez erős, versenyképes és dinamikus távközlési szektorra van szükség, amely végrehajtja a szükséges beruházásokat, és felhasználja a felhőalapú számítástechnikában és a big data technológiában rejlő eszközöket, valamint a dolgok internetét. Egyes internetes platformok piaci ereje aggályokat ébreszthet, különösen a legnagyobbaké, amelyek egyre inkább kritikus fontosságúvá válnak a többi piaci szereplő számára.

3.1.A távközlési szabályok célnak megfelelő naprakésszé tétele

Az ikt-hálózatok biztosítják az életünk minden aspektusát megkönnyítő és az európai gazdasági fellendülés hajtóerejének számító digitális termékek és szolgáltatások gerincét. A jól működő piacok révén megfizethető áron hozzáférhetővé válik a nagy teljesítményű, helyhez kötött és vezeték nélküli széles sávú infrastruktúra. Az uniós távközlési szabályok egymást követő módosításai és az uniós versenyszabályok alkalmazása alapvetően hozzájárult ahhoz, hogy javult a piacok versenyképessége, csökkentek az árak és jobb minőségű szolgáltatáshoz jutnak a fogyasztók és a vállalkozások. A tényleges verseny kulcsfontosságú szerepet játszik a távközlési hálózatokba való beruházásoknál.

Az ágazat jelenleg strukturális változáson megy keresztül, egyelőre azonban hátrányt jelentenek számára a széttagolt nemzeti piacok, a szabályozási következetesség és az előrejelezhetőség hiánya az EU-n belül (különösen a rádiófrekvenciás spektrum esetében), valamint a vidéki területeken való elégtelen mértékű beruházás. Ezeket a problémákat csak részben fogják megoldani az egységes távközlési piaci csomagról folyó tárgyalások során. A csomaggal kapcsolatos folyamat élénkítése érdekében a Bizottság felülvizsgálja majd az összes kapcsolódó jogszabályt, és adott esetben javaslatot tesz a szükséges változtatásokra. Ebben az irányban az első lényeges lépés az egységes távközlési piaci csomag elfogadása, amely a Bizottság várakozásai szerint egyértelmű és harmonizált szabályokat biztosít a hálózatsemlegességre nézve, és nagy lépést jelent a barangolási pótdíjak végleges megszüntetése felé, különösen az adatletöltésben.

A rádiófrekvenciás spektrum a széles sávú szolgáltatások kiépítésének egyik alapköve. A spektrumkezelés nemzeti szinten történik, a tagállamok a frekvenciahasználati jogok értékesítéséből értékes bevételhez jutnak (e bevételek a tagállamoknál maradnak majd). A nemzeti spektrumkezelés azonban változatos feltételeket eredményez (pl. eltérő engedélyi időtartamok és lefedettségi követelmények): a nemzeti szintű frekvenciaelosztásra érvényes következetes uniós célkitűzések és feltételek hiánya akadályozza a piacra történő belépést és a versenyt, valamint Európa-szerte rontja a beruházási körülmények előreláthatóságát. Ezért a rádiófrekvenciás spektrumot a tagállamoknak a digitális egységes piac szükségleteinek megfelelő, harmonizált keret alapján kellene kezelniük.

A Bizottság konkrét javaslatokat tesz majd a 700 MHz-es sáv összehangolt megnyitására, amely sáv különösen alkalmas arra, hogy - az audiovizuális médiaszolgáltatások forgalmazásának sajátos igényeit figyelembe véve - széles sávú szolgáltatásokat nyújtsanak rajta vidéki területeken.

Mindazonáltal, mivel a spektrum létfontosságúnak számít az összekapcsoltság biztosításához,, a spektrum kezelését és szabályozását illetően is alapvető változásokra van szükség . A 800 MHz-es sáv (az eredeti, digitális hozadékkal járó frekvenciasáv) lassú és befejezetlen megnyitása a vezeték nélküli széles sávú szolgáltatások előtt akadályozta például a 4G-s mobilhálózatok kiépítését és az ezen a sávon működő okostelefonok elterjedését.

Ezenfelül a helyhez kötött hálózatokban alig alakult ki teljes infrastrukturális verseny, kivéve az olyan nagy népsűrűségű területeket, ahol már rendelkezésre álltak a kábelhálózatok, vagy ahol a helyi önkormányzat cselekedett. Egyszerűsíteni kell és arányosabbá kell tenni a szabályozást azokon a területeken, ahol regionális vagy nemzeti szinten infrastrukturális verseny alakult ki. A tényleges verseny és a kockázatoknak megfelelő megtérülés biztosítása mellett ösztönözni kell a nagyon nagy kapacitású hálózatok kiépítését. Többek között az egyetemes szolgáltatási irányelv 7 felülvizsgálatának részeként megvizsgálják, hogyan tehetők elérhetővé a legtávolabbi térségek is, és hogyan valósíthatók meg a közérdekű célkitűzések (például nagy kapacitású kapcsolat az iskolákban, egyetemeken és kutatóközpontokban).

A változó piaci és technológiai környezet az intézményi keret megszilárdítását teszi szükségessé. Többek között erősíteni kell az olyan szervek szerepét, amelyekben a tagállami hatóságok is képviseltetik magukat, például az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete vagy a a rádiófrekvencia-politikával foglalkozó csoport.

A távközlési szolgáltatók egyre több olyan szolgáltatással versenyeznek, amelyeket a végfelhasználók a hagyományos elektronikus hírközlési szolgáltatás (például a telefónia) helyett használnak, e szolgáltatások azonban eltérő szabályozás alá esnek. A távközlési szabályok felülvizsgálata során áttekintik, milyen módon biztosíthatók minden szereplő számára az egyenlő versenyfeltételek abban az esetben, ha versengő szolgáltatást kínálnak, valamint azt is, hogyan fedezhetők az EU hosszú távú összekapcsoltsági igényei.

A Bizottság 2016-ban javaslatokat terjeszt elő a távközlési szabályozási keret nagyszabású megváltoztatása érdekében, a következőkre összpontosítva: i. a frekvenciapolitika és -kezelés következetes megközelítése az egységes piacon, ii. az egységes szabályozás hiányának kezelése révén a valóban egységes piac feltételeinek megteremtése, ezáltal méretgazdaságosságot biztosítva a hatékony hálózatüzemeltetők és szolgáltatók számára, valamint a fogyasztók hatékony védelmét lehetővé téve, iii. egyenlő versenyfeltételek és a szabályok következetes alkalmazása a piaci szereplők számára, iv. a nagy sebességű, széles sávú hálózatokba történő beruházás ösztönzése (többek között az egyetemes szolgáltatási irányelv felülvizsgálata), valamint v. hatékonyabb intézményi szabályozási keret.

3.2.A 21. század média-keretrendszere

Az audiovizuális környezetre hatást gyakorolnak a gyors technológiai változások és a tartalomterjesztés kialakuló új üzleti modelljei. A nézők egyre változatosabb formákban igénylik az interneten elérhető audiovizuális tartalmat, a hordozható eszközök (például az okostelefonok) pedig megváltoztatják a nézői viselkedést. Az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv 8  megkönnyítette az audiovizuális programok és médiaszolgáltatások Unión belüli forgalmazását. Az irányelv hatókörébe már egyaránt beletartozik a televíziós műsorszolgáltatás és a lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatás, az irányelv mindkét szolgáltatásra vonatkozóan meghatározza a közös minimumkövetelményeket. A lekérhető szolgáltatások egyes szempontjaira azonban kevesebb kötelezettség vonatkozik, mivel a felhasználók több választási lehetőséggel rendelkeznek és nagyobb kontrollt gyakorolnak a tartalom és a lekérés időpontja felett.

A szabályozási keret megélénkítette a piacot; gondoskodni kell arról, hogy a keret lépést tartson a piac és a technológia fejlődésével. A Bizottság megvizsgálja, hogy szükséges-e a műsorszolgáltatásra és a lekérhető szolgáltatásokra érvényes szabályrendszer módosítása. A Bizottság azt is megfontolja, hogy kiterjessze-e a szabályok jelenlegi hatókörét az irányelv hatályán jelenleg kívül eső új szolgáltatásokra, valamint az irányelv földrajzi hatályán kívül eső szereplőkre. A Bizottság az online videotékákban elérhető európai művek kínálatának katalogizálását ösztönző intézkedéseket is foganatosít majd.

A Bizottság felülvizsgálja majd az audiovizuális médiaszolgáltatási irányelvet, amelynek során az irányelv hatályára, valamint az összes piaci szereplőre érvényes szabályok jellegére, különösen az európai művek promóciós intézkedéseire, a kiskorúakat védő szabályokra, valamint a reklámszabályokra összpontosít majd.

3.3.A célnak megfelelő szabályozási környezet kialakítása a platformok és közvetítők vonatkozásában

3.3.1.Az internetes platformok szerepe

Az internetes platformok (pl. keresőprogramok, közösségi média, elektronikus kereskedelmi platformok, alkalmazás-áruházak, ár-összehasonlító oldalak) egyre központibb szerephez jutnak a társadalmi és gazdasági életben: a fogyasztók számára lehetővé teszik az információk internetes elérését, a vállalkozások pedig kiaknázhatják az elektronikus kereskedelem előnyeit. Európa nagy lehetőségekkel rendelkezik ezen a téren, a szétaprózódott piac viszont visszatartja, és akadályozza a vállalkozások növekedését.

A platformok a fogyasztóikra vonatkozóan hatalmas adathalmazt generálnak, halmoznak fel és ellenőriznek, amiből algoritmusokkal nyernek használható információt. Ezek az adathalmazok exponenciálisan növekednek – az interneten keringő összes adat 90%-a két éven belül keletkezett. Ezenkívül a platformok megújítják a digitális gazdaságot, segítik a kisebb vállalkozásokat az internet használatában és az új piacok elérésében. A mobilitási szolgáltatások, a turizmus, a zene, az audiovizuális tartalom, az oktatás, a pénzügy, a szállások és a munkaerő-felvétel terén létrejött új platformok gyorsan hatalmas kihívást generáltak a hagyományos üzleti modelleknek, és exponenciálisan növekedtek. A megosztásalapú gazdaság létrejötte a javuló fogyasztói választékon keresztül egyrészt lehetőséget kínál a hatékonyság növelésére, másrészt növekedést és munkalehetőségeket generál, ugyanakkor új szabályozási kérdéseket vet fel 9 .

Bár a hatás a szóban forgó platform típusától és piaci erejétől függ, némelyik ilyen platform befolyást gyakorol az internetes piacokra való bejutásra is, és jelentős befolyással rendelkezik afelett, hogy a különböző szereplők milyen megtérülést érnek el a piacon. Ez számos aggályt vet fel egyes platformok növekvő piaci erejére vonatkozóan: átláthatatlan az, hogyan használják a megszerzett információt, alkupozíciójuk nagyon erős az ügyféléhez képest, ami tükröződik a szerződési feltételekben (különösen a kkv-k irányában), saját szolgáltatások promóciója a versenytársakkal szemben, átláthatatlan árazási politika, valamint az árképzési és értékesítési feltételek korlátozása.

Néhány internetes platform több gazdasági ágazatban is versenyez, és úgy használja piaci erejét, hogy számos kérdés merül fel, ami a versenyszabályok konkrét esetre való alkalmazásán túl további elemzést igényel.

3.3.2.Az interneten elérhető jogellenes tartalmak elleni küzdelem

Az internet fejlődését erősen meghatározta az elektronikus kereskedelemről szóló irányelvben lefektetett azon alapelv, miszerint az internetes szolgáltatásközvetítők mindaddig nem felelnek az általuk közvetített, tárolt vagy gazdagépként kínált tartalomért, ameddig kizárólag passzívan áll rendelkezésre e tartalom. Ugyanakkor jogellenes tartalom – például a terrorizmushoz/gyermekpornográfiához kapcsolódó jogellenes tevékenység vagy a mások tulajdonjogát (pl. szerzői jogokat) sértő információ – azonosítása esetén a közvetítőknek el kell távolítaniuk azt. Jelenleg lassú és bonyolult is lehet az a folyamat, amíg a tárhelyszolgáltató korlátozza a jogellenes tartalomhoz való hozzáférést és eltávolítja a tartalmat, ugyanakkor tévedésből lekerülhet a legális tartalom is. Az érdekeltek 52,7%-a szerint gyakran hatástalan és átláthatatlan a jogellenes tartalom elleni fellépés. A nemzeti gyakorlatokban fennálló különbségek hátráltathatják a jogérvényesítést (ami károsan hat az internetes bűnözés elleni küzdelemre), és aláássa az online világba vetett bizalmat. Az interneten elérhető digitális tartalom mennyiségének növekedése várhatóan egyre inkább próbára teszi majd a jelenlegi rendelkezéseket. Nem mindig egyszerű annak meghatározása, hogy mit is kell tenniük a közvetítőknek az általuk közvetített, tárolt vagy gazdagépként kínált tartalommal ahhoz, hogy elveszítsék az elektronikus kereskedelemről szóló irányelvben foglalt felelősség alóli mentességüket.

A közelmúlt eseményei további dimenzióval gazdagították az arról folyó nyilvános vitát, hogy fokozni kell-e az interneten fellelhető jogellenes tartalom elleni védelem szintjét. Az internetes platformok értékelésével egyidőben a Bizottság elemzi majd annak szükségességét, hogy a szólásszabadság és a tájékoztatáshoz való jog alapvető jogára gyakorolt hatás tükrében vezessen-e be olyan új intézkedéseket a jogellenes internetes tartalmak kezelésére, mint például – a legális tartalom megőrzése mellett – a jogellenes tartalom eltávolítására vonatkozó szigorú eljárások, vagy megköveteljen-e gondossági kötelezettséget a közvetítőktől, azaz hogy nagyobb felelősséggel és kellő gondossággal járjanak el a hálózat- és rendszerkezelés során.

A Bizottság 2015 vége előtt megkezdi a platformok (megosztásalapú gazdaságban játszott) és az internetes közvetítők szerepének átfogó értékelését, ami a következő kérdésekre is kiterjed: i. a keresési eredmények (fizetett linkek és/vagy reklám) átláthatósága, ii. a platformok által gyűjtött adatok felhasználása, iii. a platformok és a beszállítók közötti kapcsolat, iv. az egyének és vállalkozók azon képességének korlátozása, hogy az egyik platformról a másikra váltsanak, valamint v. a jogellenes internetes tartalom legeredményesebb kezelési módjai.

3.4.A digitális szolgáltatásokba, valamint a személyes adatok kezelésébe vetett bizalom és e szolgáltatások biztonságának megerősítése

A számítógépes fenyegetés problémája nem ismer határokat; negatív hatást gyakorol a gazdaságra, a polgárok alapvető jogaira és a társadalom egészére. A bűncselekmények (például adatkifürkészés, internetes fizetési csalás, személyazonosság-lopás, üzleti titok megsértése) számának növekedése jelentős veszteségeket okoz a gazdaságnak. E bűncselekmények miatt gyakran akadozik a szolgáltatás, sérülnek az alapvető jogok, és csökken a polgárok internetes tevékenységekbe vetett bizalma.

A tagállamok és az uniós intézmények rég elismerték annak szükségességét, hogy védeni kell hálózatainkat és a kritikus infrastruktúrát, valamint hatékonyan kell kezelni a számítógépes fenyegetéseket. Ennek érdekében nemzeti és uniós kiberbiztonsági stratégiát és szabályokat fogadtak el. A jelenleg a jogalkotási folyamatban lévő kiberbiztonsági irányelv 10 elfogadása fontos előrelépést jelent majd. Az európai kiberbiztonsági stratégia 11 egyik fő prioritása, hogy ipari és technológiai forrásokat biztosítson a kiberbiztonság számára. Még tapasztalhatók hiányosságok a hálózati biztonságra alkalmazott, gyorsan változó technológiák és megoldások terén. Integráltabb megközelítésre lenne szükség annak érdekében, hogy növeljük az uniós ipar számára elérhető megoldások biztonságosságát, valamint elősegítsük e megoldások vállalkozások, hatóságok és polgárok körében történő elterjesztését. Ezenfelül hatékonyan kell fellépni az internetes bűnözéssel szemben. A Bizottság e kérdéssel kapcsolatban az európai biztonsági stratégiába 12 foglalta bele javaslatait.

·Mindössze az európaiak 22%-a bízik meg teljesen a keresőprogramokat, közösségi hálózatokat és elektronikus levelezési szolgáltatásokat nyújtó vállalatokban.

·Az internetfelhasználók 72%-a aggódik amiatt, hogy túl sok személyes adatot kérnek tőlük az interneten.

A személyes adatok és a magánélet védelme tekintetében az EU elkötelezett az Alapjogi Charta 7. és 8. cikkében garantált legmagasabb védelem mellett. Az általános adatvédelmi rendelet 13 hozzájárul majd a digitális szolgáltatásokba vetett bizalom növeléséhez, mivel védi az egyéneket az európai piacon szolgáltatást kínáló vállalkozások által feldolgozott személyi adataik vonatkozásában.

Az elektronikus hírközlési szolgáltatásokra külön szabályok (elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv 14 ) vonatkoznak, amelyeket adott esetben felül kell majd vizsgálni az általános uniós adatvédelmi szabályok elfogadását követően, mivel a jelenlegi irányelv legtöbb cikke csak az elektronikus hírközlési szolgáltatókra, azaz a hagyományos távközlési vállalatokra vonatkozik. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó, az interneten keresztül kommunikációs szolgáltatást biztosító szolgáltatókra tehát nem vonatkozik az irányelv.

2016 első felében a Bizottság kiberbiztonsági köz-magán társulás létrehozását kezdeményezi az internetes hálózatbiztonsági technológiák és megoldások terén.

Az új uniós szabályok 2015 végére várható elfogadását követően a Bizottság felülvizsgálja az elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelvet azzal a céllal, hogy az adatfeldolgozás érintettjeinek magas szintű védelmet, a piaci szereplőknek pedig egyenlő versenyfeltételeket biztosítson.

4.A digitális gazdaság növekedési potenciáljának maximalizálása

Kevesebb mint egy évtizeden belül a gazdasági tevékenységek többsége a digitális infrastruktúrát, a hardvereket és szoftvereket, az alkalmazásokat és az adatokat integráló digitális ökoszisztémáktól függ majd. Amennyiben az EU meg kívánja őrizni versenyképességét és erős iparát, valamint sikerrel kívánja megvalósítani az intelligens ipar és szolgáltató gazdaság irányába történő elmozdulást, akkor digitalizálnia kell valamennyi ágazatot. A digitális gazdaság által termelt hozzáadott érték 75%-a nem az ikt-gyártóktól, hanem a hagyományos iparból ered; a leggyengébb lábakon a digitális technológiák vállalkozások általi felhasználása áll. Az uniós vállalkozásoknak csak 1,7%-a alkalmazza teljes mértékben a fejlett digitális technológiákat 15 , 41%-uk pedig egyáltalán nem használja azokat. A digitalizálás a többi gazdasági ágazatban – például a közlekedés (intelligens közlekedési rendszerek) vagy az energia (intelligens energiahálózat, mérések) 16 terén – is példátlan lehetőségeket kínál.

Az EU-nak számos intézkedést kell hoznia annak érdekében, hogy az európai ipar élére álljon az infokommunikációs technológiák, az automatizálás, valamint a fenntartható gyártási és feldolgozási technológiák kifejlesztésének és alkalmazásának, és ezáltal kiszolgálja a jövő piacait. A digitális gazdaság hozzájárulhat a társadalom befogadóbbá válásához is. A polgárok és a vállalkozások jelenleg nem részesülnek teljes mértékben a digitális szolgáltatások (e-kormányzat, e-egészségügy, e-energia, e-szállítás) előnyeiből, jóllehet azokhoz Unió-szerte akadálytalanul kellene hozzáférniük.

A Bizottság tájékoztatni fogja a szociális partnereket a fejleményekről, és fel fogja kérni őket, hogy vegyék fel a digitális egységes piac kérdését az európai szintű szociális párbeszédük napirendjére.

4.1.Az adatgazdaság építése

Az óriási méretű adathalmazok, a felhőalapú szolgáltatások és a dolgok internete központi jelentőséggel bír az EU versenyképessége szempontjából. Az adatok a közvélekedés szerint valamennyi gazdasági ágazatban, különösen a kkv-k (és az induló vállalkozások) körében, valamint a társadalom egészében katalizálják a gazdasági növekedést, az innovációt és a digitalizálást. A big data és a nagy teljesítményű számítástechnika a hatékonyabb és gyorsabban reagáló „nyitott tudomány” felé történő elmozdulás részeként megváltoztatja a kutatás és a tudásmegosztás módjait is.

·A big data ágazat évi 40%-kal növekszik, hétszer olyan gyorsan, mint az informatikai piac.

A szétaprózódott piac túl kis méretű a felhőalapú számítástechnika, a big data, az adatalapú gazdaság és a dolgok internete számára ahhoz, hogy azok megfelelően kibontakoztathassák potenciáljukat Európában. A digitális és az adattechnológiák kínálta lehetőségek teljes kihasználásához meg kell szüntetni a technikai és jogi akadályokat. A különböző korlátozások – például az adatok helyére vonatkozóan (azaz a tagállamok arra vonatkozó követelményei, hogy az adatokat területükön belül kell tartani) – arra kényszerítik a szolgáltatókat, hogy valamennyi régióban és országban drága helyi infrastruktúrákat (adatközpontokat) építsenek ki. A szerzői jogi szabályok fragmentált megvalósítása, valamint az adatok további felhasználásával kapcsolatos egyértelmű szabályok hiánya tovább akadályozza a tagállamközi adatfelhasználás és a technológiák új alkalmazásának (pl. szöveg- és adatbányászat) fejlődését. A nyílt és interoperábilis rendszerek és szolgáltatások, valamint a szolgáltatások közötti adathordozhatóság hiánya újabb akadályt támaszt a tagállamközi adatáramlás és az új szolgáltatások (például multimodális szállítási tájékoztatási rendszerek, adatközpontú tudomány) kialakulása előtt. A dolgok internetének beindulásához fontos a (személyes adatokhoz kapcsolódó felelősségen túli) felelősség kérdésével kapcsolatos jogbiztonság.

A biztonsággal, az alapvető jogok betartásával és általánosságban az adatvédelemmel kapcsolatos aggályok miatt sem a vállalkozások, sem a fogyasztók nem érzik magukat elég magabiztosnak ahhoz, hogy adataik tárolásához és feldolgozásához tagállamközi felhőalapú szolgáltatásokat vegyenek igénybe. Az adatvédelmi reformcsomag elfogadása révén biztosítottá válik, hogy a személyes adatok feldolgozására Unió-szerte egységes, naprakész szabályok vonatkoznak majd. A szerződések azonban gyakran kizárják vagy nagymértékben korlátozzák a felhőszolgáltató szerződéses felelősségét abban az esetben, ha az adat már nem elérhető vagy használhatatlan, továbbá megnehezíthetik a szerződés felbontását is. Az adatok tehát gyakorlatilag nem hordozhatóak. Az adatvédelem terén mind a jelenlegi, mind a jövőbeli jogi keret tiltja a személyes adatok Unión belüli szabad mozgásának korlátozását. A szabad adatforgalom egyéb okból történő korlátozásával a keret nem foglalkozik. A tagállamok tehát nem korlátozhatják a személyes adatok szabad mozgását a magánélet és a személyes adatok védelmére hivatkozva, más okokra hivatkozva azonban igen. Az adatok EU-n belüli helyére vonatkozó minden szükségtelen korlátozást meg kell szüntetni és meg kell előzni.

A Bizottság 2016-ban európai szabad adatáramlási kezdeményezésre tesz majd javaslatot, amely foglalkozna az EU-n belüli szabad adatforgalomnak a személyes adatok védelmén kívüli indokokkal történő korlátozásával és az adatok tárolási vagy feldolgozási célokra érvényes helyének indokolatlan korlátozásaival. A kezdeményezés különböző helyzetekben (üzleti, fogyasztói, géppel generált, gép-gép) foglalkozik a tulajdon, az interoperabilitás, a felhasználhatóság és az adatokhoz való hozzáférés kérdésével. A kezdeményezés révén az innováció elősegítése érdekében ösztönzik majd a közadatokhoz való hozzáférést. A Bizottság európai kezdeményezést indít a felhőalapú számítástechnikával kapcsolatban, amely kiterjed a felhőalapú szolgáltatások hitelesítésére, a szerződésekre, a felhőszolgáltató-váltásra és a kutatási célú nyílt tudományos felhőre.

4.2.A versenyképesség erősítése az interoperabilitás és a szabványosítás erősítése révén

A digitális gazdaságban az interoperabilitás azt jelenti, hogy a digitális összetevők (eszközök, hálózatok, adatraktárak) eredményesen kommunikálnak egymással. Idetartozik továbbá a szállítói lánc elemeinek, illetve az ipari és szolgáltatási ágazatoknak a jobb összekapcsolódása, valamint a tagállamok közösségei, szolgálatai és hatóságai közötti hatékonyabb kapcsolat. Az egyes tagállamokban fejlesztés alatt álló elektronikus kormányzati szolgáltatásoknak nem elszigetelve, hanem az egymás közti kommunikációt lehetővé téve kellene létrejönniük. A tagállamok között jelenleg egyetértés uralkodik az interoperabilitás megvalósításához szükséges alapkövetelmények kérdésében, amelyek alapját a Bizottság 2010-ben kiadott, az európai interoperabilitási kerettel foglalkozó közleménye képezi. E keret naprakésszé tétele és bővítése szükséges.

A szabványosítás alapvető szerepet játszik a digitális egységes piacon megjelenő új technológiák interoperabilitásának növelésében. Segítheti olyan új technológiák kifejlődését is, mint az 5G vezeték nélküli kommunikáció, a digitalizált gyártás (ipar 4.0) és építőipari folyamatok, az adatközpontú és a felhőalapú szolgáltatások, a kiberbiztonság, az e-egészségügy, az e-szállítás és a mobilfizetés. Ebben a tekintetben elengedhetetlen elem az IKT-szabványosítás uniós gördülőterve. Fokozni kell erőfeszítéseinket annak érdekében, hogy a szabványosítás mértéke lépést tartson a technológiai változással. Az ipari szereplők jelenleg alulról kiindulva döntik el, hogy mely területeken szabványosítanak; a folyamat egyre inkább Európán kívül zajlik, ami hosszú távon aláássa versenyképességünket. Meg kell állapítanunk, mely területeken hiányoznak és lennének kritikus fontosságúak a technológiai szabványok az ipari és szolgáltatási szektor digitalizálásának elősegítéséhez (pl. a dolgok internete, a kiberbiztonság, a big data és a felhőalapú számítástechnika), valamint meg kell bízni a szabványügyi szerveket a gyors kidolgozással.

A digitális gazdaságban a szabványmegfelelőségi szempontból elengedhetetlen szabadalmak (olyan szabadalmak, amelyek a szabványok tulajdonjogán alapulnak) egyre inkább meghatározó szerepet játszanak a szabványosításban, és számos iparágban az üzleti modellek fontos elemévé váltak, amikor arra kerül a sor, hogyan változtassák pénzzé a kutatás-fejlesztésbe tett beruházást. A Bizottság úgy véli, hogy a kizárólagos jogok nélküli feltételek biztosítása érdekében kiegyensúlyozott tárgyalási keretre van szükség a jogtulajdonosok és a szabványok szempontjából alapvető szabadalmak alkalmazói között.

Ezenkívül az interoperabilitás biztosításához gyakran nem elegendő az, hogy rendelkezésre áll a szabvány, mivel azt a beszállítóknak integrálniuk kell a megoldásaikba. A közbeszerzés fontos szereppel bír a szabványok ügyének előmozdításában; a tagállamok az ajánlatkérők segítése és a nemzeti szabványok elfogadásának felgyorsítása céljával katalogizálták az ikt-szabványokat és az interoperabilitási előírásokat. A nemzeti katalógusok európai katalógusokban történő összesítése megszüntetné az uniós piac szétaprózottságát.

A Bizottság integrált szabványosítási tervet készít majd elő, amelyben a digitális egységes piac számára kulcsfontosságúnak ítélt technológiákra és területekre – beleértve az alapvető ágazati interoperabilitást és az egészségügy (telemedicina, mobilegészségügy), közlekedés (utazástervezés, e-fuvarozás), környezet és energia területén érvényes szabványokat – összpontosítva azonosítja és meghatározza a szabványosítási prioritásokat. A Bizottság felülvizsgálja és kiterjeszti az európai interoperabilitási keret hatókörét.

4.3.Inkluzív e-társadalom

A Bizottság célja az inkluzív digitális egységes piac elősegítése, amelyben a polgárok és a vállalkozások rendelkeznek a szükséges készségekkel és lehetőségekkel ahhoz, hogy részesedjenek az összekapcsolt és többnyelvű e-szolgáltatások, az e-kormányzat, e-igazságügy, e-egészségügy, e-energia vagy az e-szállítás előnyeiből.

4.3.1.    Digitális készségek és szakértelem

A digitálisan képzett munkavállalók iránti kereslet évente megközelítőleg 4%-kal növekszik. Határozott lépések nélkül 2020-ra a szakemberhiány következtében a betöltetlen ikt-álláshelyek száma elérheti a 825 000-t. Az uniós polgárok digitális alapkészségei javultak ugyan (a lakosság 55%-áról 59%-ra), de még hosszú út áll előttünk. Valamennyi gazdasági ágazatban növelni kell a munkavállalók digitális készségeinek szintjét, az álláskeresőknek pedig a foglalkoztathatóságuk javítása érdekében van erre szükségük. A digitális forradalomhoz való alkalmazkodás érdekében változtatni kell az oktatási és képzési rendszereken. E változások olyan uniós szintű kezdeményezésekre épülhetnek, mint a digitális munkahelyekkel foglalkozó nagykoalíció, az Európai Programozási Hét és a Megnyíló oktatás.

A tantervekért a tagállamok viselik a felelősséget, ezért nekik kell sürgősen cselekedniük az alapvető digitális készségek hiányának megszüntetése érdekében. A Bizottság támogatni fogja a tagállami erőfeszítéseket, és felvállalja a neki szánt szerepet a digitális készségek és képesítések elismerésének javításában és az ikt-szakértelem Európán belüli növelése terén.

A Bizottság a készségekre és a képzésre irányuló jövőbeli kezdeményezésekben kulcsösszetevőként foglalkozik majd a digitális készségekkel és szakértelemmel.

4.3.2.    Elektronikus kormányzat

Jóllehet az európai közszolgáltatások – változó mértékben – befogadták az új technológiákat, de többet kell tenni annak érdekében, hogy megújuljon a közigazgatás, megvalósuljon a tagállamközi interoperabilitás, és könnyebbé váljon a polgárokkal való interakció.

A polgárok és vállalkozások rendelkezésére álló szolgáltatások költséghatékonyságának és minőségének javításában döntő szerepet játszanak az internetes közszolgáltatások. A hatékonyságjavulás egyik példája a „csakis egyszer” elv – a közigazgatási szervek csak az esetek 48%-ában használják fel újrakérdezés nélkül a polgárokról és vállalkozásokról már rendelkezésükre álló adatokat. Az elv hatókörének az adatvédelmi jogszabályokkal összhangban történő kiterjesztése 2017-ig uniós szinten évente 5 milliárd EUR nettó megtakarítást jelentene. A Bizottság kísérleti projektet indít majd a „csakis egyszer” elv polgárok és vállalkozások érdekében történő felhasználása céljából, és megvizsgálja, hogy lehetséges-e uniós szintű biztonságos elektronikus megoldás (biztonságos online dokumentumtár) kidolgozása. A „csakis egyszer” elv hatókörének EU-n belüli kiterjesztése tovább javítaná a digitális egységes piac hatékonyságát.

A közbeszerzés az uniós GDP megközelítőleg 19%-át teszi ki, az uniós szintű e-közbeszerzés pedig várhatóan évi 50 milliárd EUR-s megtakarítással járna. A 2014. évi közbeszerzési reformcsomag 17 2018. októberig tervezi az elektronikus közbeszerzésre való teljes átállást. Tekintve, hogy sok tagállam lassan állt neki a végrehajtásnak, csak fokozott erőfeszítéssel érhető el a kitűzött cél.

Az állami hatóságok és polgárok/vállalkozások közötti kapcsolattartás jelenleg szétaprózódott és hiányos. A vállalkozások és a polgárok tagállamközi tevékenységével kapcsolatos igényeinek jobb kielégítéséhez a következőkre lehet támaszkodni: az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz digitális szolgáltatási infrastruktúrái, valamint a meglévő európai portálok, hálózatok, szolgáltatások és rendszerek (pl. Európa Önökért, egyablakos ügyintézés, termékinformációs kapcsolattartó pontok, építőanyag-információs kapcsolattartó pontok) bővítése, integrálása és egyetlen digitális átjáró egységben való tömörítése. EU-szerte ösztönözni kell az elektronikus dokumentumok használatát a vállalkozásokra és egyénekre háruló költségek és adminisztratív teher csökkentése érdekében.

Az egységes szabályozás hiánya és a növekedést, valamint a belső piacon való tagállamközi működést nehezítő akadályok visszatartják a vállalkozásokat. Számos tagállam fellépést sürgetett, köztük például a vállalkozások gyors (24 órán belüli) megalapításának elősegítése érdekében. A Bizottság úgy véli, hogy a cégnyilvántartások összekapcsolására és a „csakis egyszer” elvre támaszkodva bármelyik letelepedett vállalkozásnak képesnek kellene lennie arra, hogy működését más tagállamokra is kiterjessze, és egy hónapon belül páneurópai vállalkozássá váljon 18 .

A Bizottság új e-kormányzási cselekvési tervet terjeszt elő a 2016–2020-as időszakra, amelyben foglalkozni fog i. a cégnyilvántartások 2017-ig történő tényleges összekapcsolásával, ii. és a „csakis egyszer” elv kísérleti projektre irányuló, a tagállamokkal közös kezdeményezés 2016-os elindításával, iii. az európai és nemzeti portálok egyetlen digitális átjáró egységben való tömörítéséhez vezető bővítésével és integrálásával, hogy felhasználóbarát tájékoztatási rendszer jöjjön létre mind a polgárok, mind a vállalkozások számára, valamint iv. az elektronikus közbeszerzésre és az interoperábilis elektronikus aláírásra történő teljes tagállami átállás felgyorsításával.

5.A digitális egységes piac megvalósítása

A digitális egységes piac kulcsfontosságú része az EU arra irányuló stratégiájának, hogy a jövőre felkészülve továbbra is magas életszínvonalat biztosítson a lakosságnak. A stratégiában felvázolt intézkedések megvalósításához politikai akaratra és eszközökre van szükség. Továbbá a pénzeszközök és források mozgósítása, valamint a kulcsszereplők irányítási struktúrájának kialakítása szükséges ahhoz, hogy az uniós intézmények, a tagállamok és az érdekelt felek hatékonyan megvalósíthassák a stratégia célkitűzéseit. A Bizottság jogalkotási javaslatokat nyújt majd be azokon a területeken, ahol kellően bizonyított az akadályok megszüntetésének szükségessége, és intézkedik majd annak érdekében, hogy a fogyasztók és a vállalkozások kihasználhassák az egységes piac dimenzióit. Azokon a területeken, ahol további konzultációra és bizonyítékokra van szükség a megfelelő fellépés azonosításához, a Bizottság bevonja az érdekelteket a rendelkezésre álló opciók megvitatásába. A felvázolt program együttműködést és ambiciózus lépéseket igényel a Bizottság, a Parlament és a tagállamok részéről.

5.1.Beruházás az egységes digitális piacba

A digitális egységes piaci stratégia fő törekvése, hogy megfelelő beruházási klímát teremtsen a digitális hálózatok, a kutatás és az innovatív vállalkozások számára. A megfelelő keretfeltételek megteremtése erősíti a beruházói bizalmat, ezáltal ösztönzi a magánberuházást. Digitális törekvéseink megvalósításához jelentős beruházásra van szükség. Az EU már elkülönítette a digitális egységes piaci infrastruktúrák és szolgáltatások megvalósítására, valamint a kutatásra és az innovatív kkv-kra (köztük az induló vállalkozásokra) fordítandó összeget. Az európai strukturális és beruházási alapokból körülbelül 21,4 milliárd EUR-t kell erre a területre fordítani. Különös erőfeszítést igényel a városi és a vidéki területek közötti digitális szakadék áthidalása. A jelenlegi uniós programokat kiegészítve az Európai Stratégiai Beruházási Alapot 19 úgy alakították ki, hogy számos digitális projektben is részt vegyen, elsősorban az innovációra és kutatásra fordítandó magas részarány (és magasabb kockázatvállalás) révén. További jelentős finaszírozási lehetőségek nyílnak meg az Európai Beruházási Bank és az Európai Beruházási Alap révén.

A digitális gazdaság szempontjából kiemelkedő fontossággal bírnak az innovatív vállalkozók. Sikerükhöz elengedhetetlen a finanszírozási eszközökhöz (köztük a saját és a kockázati tőkéhez) való hozzáférés. Az EU a sajáttőke-finanszírozás támogatására számos intézkedést hozott, köztük olyan szabályozási eszközöket is bevetett, mint az európai kockázatitőke-alapokról szóló rendelet. Tovább kell azonban munkálkodni a megfelelő finanszírozás rendelkezésre bocsátása érdekében, mivel a sokféle vállalati alapszabály és az ezekhez kapcsolódó jogi kockázatok és költségek Európa-szerte akadályozzák az induló vállalkozásokba való beruházást és a vállalkozások bővülését 20 .

Az infokommunikációs technológiákba való beruházásra szánt uniós pénzeszközök korábbi hiányos felhasználásából levont tapasztalatokat figyelembe véve a Bizottság együttműködik az Európai Beruházási Bankkal, a projektgazdákkal és a tagállamokkal annak érdekében, hogy teljes mértékben felhasználásra kerüljenek a rendelkezésre álló beruházási alapok, valamint kihasználják a technikai segítséget és a finanszírozási eszközök közötti szinergiákat.

5.2.Nemzetközi dimenzió

A megvalósult digitális egységes piac mérete segíti majd a vállalkozásokat abban, hogy az uniós belső piacot meghaladó mértékben nőjenek, az EU-t pedig vonzóbbá teszi a világvállalatok számára. Fenn kell tartani az európai piac nyitottságát, és azt tovább kell bővíteni a digitális szegmens felé. Az EU-nak továbbra is arra kell törekednie, hogy kereskedelmi partnerei ugyanilyen nyitottak legyenek, és hatékonyan érvényesítsék a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat. A világszintű elektronikus kereskedelem útjában álló akadályok elsősorban az európai vállalkozásokat érintik hátrányosan, mivel az EU világelső a digitális szolgáltatások exportja terén. Ezzel kapcsolatban – többek között az Unió szabadkereskedelmi megállapodásai révén – ambiciózusan tovább kell fejleszteni az elektronikus kereskedelmi és beruházási politikát 21 . A digitális egységes piac megvalósulása szintén segítheti a 2015 utáni fejlesztési célok elérését. A Bizottság az internet szabadságának és nyitottságának megtartása érdekében a többérdekeltes modell keretében fenntartható megközelítést dolgoz ki az internetirányításra vonatkozóan.

5.3.A digitális egységes piac hatékony irányítása

A stratégia intézkedéseinek időbeli végrehajtására vonatkozó megosztott felelősségre tekintettel a Bizottság bevonja az Európai Parlamentet és a Tanácsot, és elmélyíti a két intézménnyel folytatott együttműködést. A Bizottság folyamatos párbeszédet indít az érdekelt felekkel, így tájékoztatva őket a politikai döntéshozatal lépéseiről, valamint így biztosítva a stratégia hatékony végrehajtását. A digitális egységes piaci stratégia átfogó jellegére tekintettel a megvalósításhoz célorientált tanácsadói és támogatói csoportokra lesz szükség. A Bizottság arra ösztönzi az Európai Tanácsot, hogy biztosítsa a megfelelő lendületet és rendszeresen ellenőrizze az elért eredményeket. A Bizottság a kapcsolódó tudás összevonása és nyilvános rendelkezésre bocsátása révén igyekszik javítani a digitális egységes piacra vonatkozó adatok és elemzések minőségét. Tovább dolgozik a digitális gazdaság és társadalom fejlettségét mérő mutatón is. A Bizottság rendszeresen jelentést tesz a stratégiával kapcsolatos haladásról.

6.Következtetés

A digitális egységes piaci stratégia az európai társadalom átalakításáról szól, amelynek révén a társadalom magabiztosan tekinthet a jövőbe. A Bizottság felkéri az Európai Parlamentet és a Tanácsot, hogy a digitális egységes piac mielőbbi megvalósítása érdekében támogassa e stratégiát, és az érdekelt felekkel szoros együttműködésben vegyen részt annak végrehajtásában.Melléklet: A digitális egységes piac megvalósításának ütemterve

Intézkedések 22

Ütemezés

Az internetes termékek és szolgáltatások elérhetőbbé tétele az európai fogyasztók és vállalkozók számára

Mind a fogyasztók, mind a vállalkozások számára egyszerű és hatékony tagállamközi szerződési szabályokra irányuló jogalkotási javaslatok

2015

A fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló rendelet felülvizsgálata

2016

A csomagkézbesítésre vonatkozó intézkedések

2016

Széles körű felülvizsgálat a területi alapú indokolatlan tartalomkorlátozás megszüntetésére irányuló jogalkotási javaslatok előkészítése céljából

2015

Versenyjogi vizsgálat indítása az e-kereskedelemi ágazatban, az internetes termékkereskedelemre és az internetes szolgáltatásnyújtásra vonatkozóan

2015

A szerzői jogi rendszer reformjára irányuló jogalkotási javaslatok

2015

A műholdas műsorsugárzásról és a vezetékes továbbközvetítésről szóló irányelv felülvizsgálata

2015/2016

Az eltérő héaszabályozások miatt a vállalkozásokra háruló adminisztratív terhek csökkentésére irányuló jogalkotási javaslatok

2016

A digitális hálózatok és szolgáltatások fellendülését elősegítő feltételek megteremtése

A távközlési szabályozás reformjára irányuló jogalkotási javaslatok

2016

Az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv felülvizsgálata

2016

Átfogó elemzés a piaci platformok szerepéről és a jogellenes internetes tartalomról

2015

Az elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv felülvizsgálata

2016

Szerződéses kiberbiztonsági köz-magán társulás létrehozása

2016

A digitális gazdaság növekedési potenciáljának maximalizálása

Az adatok tulajdonjogára, a (pl. a felhőszolgáltatók közötti) szabad adatforgalomra és az európai számítási felhőre irányuló kezdeményezések

2016

A kulcsfontosságú ikt-szabványokra irányuló terv elfogadása és az európai interoperabilitási keret kiterjesztése a közszolgáltatásokra

2015

Új e-kormányzási cselekvési terv, a „csakis egyszer” elvre irányuló kezdeményezés és a cégnyilvántartások összekapcsolására irányuló kezdeményezés

2016

(1)

   Az ebben a dokumentumban szereplő adatokat alátámasztó referenciák „Az európai digitális egységes piaci stratégia – Elemzés és tények” című bizottsági szolgálati munkadokumentumban [SWD(2015) 100] találhatók. A munkadokumentum részletesebben ismerteti a kezelni kívánt kihívásokat és a stratégiát alátámasztó tényezőket.

(2)

   COM(2011) 635 – 2011/0284 (COD)

(3)

   2006/2004/EK rendelet

(4)

   2000/31/EK irányelv

(5)

   2006/123/EK irányelv

(6)

   Az 1993. szeptember 27-i 93/83/EGK tanácsi irányelv.

(7)

   2002/22/EK irányelv.

(8)

   2010/13/EU irányelv

(9)

   Ezekkel a kérdésekkel a következő belső piaci stratégia és az elektronikus kereskedelmi keret foglalkozik majd.

(10)

   COM(2013) 48 final.

(11)

   JOIN(2013) 1 final.

(12)

   COM(2015) 185.

(13)

   COM(2012) 11 final.

(14)

   2002/58/EK irányelv.

(15)

   Például mobilinternet, felhőalapú számítástechnika, közösségi hálózatok vagy big data.

(16)

   Lásd „A stabil és alkalmazkodóképes energiaunió és az előretekintő éghajlat-politika keretstratégiája” című bizottsági közleményt [COM(2015) 80 final].

(17)

   2014/24/EU irányelv, 2014/25/EU irányelv.

(18)

   A Bizottság az e célok eléréséhez szükséges lépéseket az egységes piaci stratégiában vázolja majd fel.

(19)

   COM(2014) 903 final.

(20)

   A Bizottság az egységes piaci stratégiával és a tőkepiaci unióval [COM(2015) 63] kapcsolatos munkája során megvizsgálja, hogy miként lehetne több kockázati tőkét vonzani Európába.

(21)

   A Bizottság 2015 őszén terjeszti be az új kereskedelmi és beruházási stratégiát, abban foglalkozik majd az elektronikus kereskedelem napirendjének kulcskérdéseivel.

(22)

   Amennyiben a felsorolt intézkedés várhatóan jelentős hatást fejt ki, a Bizottság a minőségi jogalkotás elvére tekintettel külön hatásvizsgálatot készít majd.