21.9.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 346/149


P8_TA(2015)0115

Az EK és Macedónia volt Jugoszláv Köztársaság között létrejött stabilizációs és társulási megállapodás ***I

Az Európai Parlament 2015. április 29-i jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság között létrejött stabilizációs és társulási megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg) (COM(2014)0394 – C8-0041/2014 – 2014/0199(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás – kodifikáció)

(2016/C 346/35)

Az Európai Parlament,

tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2014)0394),

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 207. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0041/2014),

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

tekintettel a jogszabályszövegek hivatalos egységes szerkezetbe foglalásának gyorsított munkamódszeréről szóló, 1994. december 20-i intézményközi megállapodásra (1),

tekintettel eljárási szabályzata 103. és 59. cikkére,

tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A8-0132/2015),

A.

mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport véleménye szerint a szóban forgó javaslat a meglévő szövegek érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza;

1.

elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.


(1)  HL C 102., 1996.4.4., 2. o.


P8_TC1-COD(2014)0199

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2015. április 29-én került elfogadásra az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság között létrejött stabilizációs és társulási megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról szóló (EU) 2015/… európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (kodifikált szöveg)

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, (EU) 2015/941 rendelet.)