21.1.2014   

HU EN

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 18/1


TIZENÖTÖDIK ÉVES JELENTÉS A KATONAI TECHNOLÓGIA ÉS FELSZERELÉSEK KIVITELÉNEK ELLENŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK MEGHATÁROZÁSÁRÓL SZÓLÓ 2008/944/KKBP TANÁCSI KÖZÖS ÁLLÁSPONT 8. CIKKÉNEK (2) BEKEZDÉSE SZERINT

2014/C 18/01

BEVEZETÉS

Ez a jelentés az EU és tagállamai által a 2008/944/KKBP tanácsi közös álláspont (1) végrehajtása keretében 2012 és 2013 folyamán végzett tevékenységekre terjed ki. A hagyományos fegyverek kivitelét illetően a 2012-es naptári évre vonatkozóan közöl adatokat.

Az Európai Unió és tagállamai 2012-ben és 2013-ban is folytatták a katonai technológia és felszerelések kivitelének ellenőrzésére vonatkozó közös szabályok meghatározásáról szóló – és az EU fegyverkivitelről szóló, 1998 júniusa óta hatályban lévő magatartási kódexét 2008-ban felváltó – 2008/944/KKBP közös álláspont végrehajtását.

A közös álláspont 15. cikke szerint a közös álláspontot három évvel az elfogadását követően felül kell vizsgálni. Ennek alapján a Tanács – a hagyományos fegyverek kivitelével foglalkozó munkacsoport (COARM) segítségével – elvégezte a közös álláspont rendelkezéseinek és végrehajtásának kiterjedt értékelését. Az értékelés előzetes eredményei megerősítették – ahogyan az a Külügyek Tanácsának 2012. november 19-i következtetéseiben is szerepel –, hogy a közös álláspont szövege megfelelő a tagállamok fegyverkiviteli politikái közelítésének előmozdítására. A felülvizsgálat során több olyan terület is azonosításra került, amelyeken a közös álláspont konkrét végrehajtását illetően még további javulásra van szükség; folyamatban van a megfelelő megoldások megtalálása.

A következő harmadik országok hivatalosan is igazodtak a 2008/944/KKBP közös álláspont kritériumaihoz és alapelveihez: Bosznia-Hercegovina, Izland, Kanada, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Montenegró és Norvégia. 2012 óta egyedi információcsere-rendszer működik az EU és a közös állásponthoz igazodó harmadik országok között.

2012 és 2013 során a fegyverkivitel ellenőrzésének és a 2008/944/KKBP közös álláspont elveinek és szempontjainak harmadik országokban való előmozdítása érdekében folytatott uniós tevékenység támogatásáról szóló 2009/1012/KKBP tanácsi határozat (2) és 2012/711/KKBP tanácsi határozat (3) keretében a hatékony nemzeti fegyverkivitel-ellenőrzési rendszereket népszerűsítő tevékenységekre is sor került a kiválasztott harmadik országokban.

Az Unió és tagállamai továbbra is vezető szerepet töltöttek be a fegyverkereskedelmi szerződéssel kapcsolatos folyamatban. Ennek keretében alaposan felkészültek a fegyverkereskedelmi szerződésről szóló, 2012. júliusi és 2013. márciusi ENSZ-konferenciára, és tevékenyen részt vettek a konferenciákon. A fegyverkereskedelmi szerződés támogatása céljából a fegyverkereskedelmi szerződés támogatásának céljával végzett uniós tevékenységekről szóló 2010/336/KKBP tanácsi határozat (4) és a 2013/43/KKBP tanácsi határozat (5) keretében sor került a harmadik országok tájékoztatására.

Az EU korán elkötelezte magát a fegyverkereskedelmi szerződés támogatása mellett, és ezzel összhangban most elő kívánja mozdítani annak mihamarabbi hatálybalépését. Már valamennyi uniós tagállam aláírta a fegyverkereskedelmi szerződést és folyamatban van annak megerősítése, amely a vonatkozó nemzeti eljárási követelmények függvénye.

I.   A 2008/944/KKBP TANÁCSI KÖZÖS ÁLLÁSPONT VÉGREHAJTÁSA

1.   A 2008/944/KKBP közös álláspont végrehajtása a nemzeti jogszabályokban vagy közigazgatási szabályokban

A közös álláspont a EU fegyverkivitelről szóló magatartási kódexének továbbfejlesztett változata, és 2008 decemberében lépett a kódex helyébe. A közös álláspont egyebek mellett kiterjeszti az ellenőrzést a fegyverkereskedelemre, a fegyverek továbbítására és a technológia immateriális átruházására, és hatékonyabb eljárásokat vezet be a tagállamok fegyverkiviteli politikái közelítésének előmozdítására.

A tagállamok a nemzeti fegyverkivitel-ellenőrzési rendszereikben végrehajtják a közös álláspont rendelkezéseit, és biztosítaniuk kell, hogy a nemzeti jogszabályaik vagy a közigazgatási szabályaik összhangban legyenek a közös állásponttal. A közös álláspontnak a tagállamok fegyverkivitel-ellenőrzési rendszereiben történő nemzeti végrehajtásával kapcsolatos jelenlegi helyzetet a mellékletben szereplő C. táblázat tartalmazza.

2.   Felhasználói útmutató

A közös álláspont 13. cikkében említett felhasználói útmutató rendkívül fontos eszköz, amely a 2008/944/KKBP közös álláspont operatív rendelkezéseinek végrehajtását és kritériumainak értelmezését segítő, elfogadott iránymutatásokat foglalja össze.

Az útmutatót a COARM dolgozta ki, és azt szükség szerint naprakésszé teszik. Az útmutató elsősorban az exportengedélyekkel foglalkozó tisztviselők általi használatra készült, így jelentős mértékben és pragmatikus módon hozzájárul a tagállamok fegyverkivitel-ellenőrzési politikájának és eljárásainak összehangolásához. Az útmutató a nyilvánosság számára is hozzáférhető az Európai Külügyi Szolgálat weboldalán (6).

A felhasználói útmutató többek között az alábbi kérdésekkel foglalkozó szakaszokat tartalmaz:

a)   Az elutasításról adott értesítések és a konzultációk

Az elutasításról adott értesítések és a kétoldalú konzultációk az EU COREU elektronikus levelezőrendszerén keresztül továbbra is napi rendszerességgel zajlanak. Az információáramlás kellő időben történik, biztosítva a tagállamok meghatározott célországokkal és végfelhasználókkal szembeni fegyverkiviteli politikájának átláthatóságát.

A bejelentett elutasítások – a kétoldalú konzultációk eredményeivel együtt – megtalálhatók az elutasítások központi elektronikus uniós adatbázisában. Az Európai Külügyi Szolgálat által kezelt adatbázis egy dinamikus rendszer, amely tükrözi a tagállamok fegyverkivitel-ellenőrzési politikáját. A 2012-ben bejelentett elutasítások számát az (e jelentés mellékletében szereplő) A.I. táblázat táblázatainak d) sora tartalmazza célországonkénti és a katonai lista kategóriái szerinti bontásban; a tagállamok által kezdeményezett és a hozzájuk beérkezett konzultációs kérelmek számát a B.I. táblázat, a konzultációk célországonként lebontott számát pedig a B.II. táblázat mutatja.

b)   A kritériumok értelmezésére vonatkozó legjobb gyakorlat

A 2008/944/KKBP közös álláspont kritériumainak értelmezésére vonatkozó legjobb gyakorlatokat a COARM dolgozta ki a tagállamok legjobb gyakorlataira építve és az egyéb érdekelt felek által nyújtott hozzájárulások figyelembevételével.

A legjobb gyakorlatok célja, hogy nagyobb összhang alakuljon ki a tagállamok között a közös álláspontban foglalt kritériumok alkalmazása tekintetében. Ez többek között az exportengedély-kérelmek elbírálásakor figyelembe veendő tényezők meghatározása révén valósul meg. A legjobb gyakorlatokat az exportengedélyekkel foglalkozó tisztviselők, valamint az illetékes minisztériumokban és kormányzati szerveknél dolgozó egyéb tisztviselők általi felhasználásra szánták, akik a regionális, jogi (például emberi jogi vagy nemzetközi közjogi), technikai, fejlesztési, valamint biztonsági és katonai kérdésekkel kapcsolatos szakértelmükkel segítik a döntéshozatali folyamatot.

3.   A Tanács 2008/944/KKBP közös álláspontjának felülvizsgálata

A közös álláspont 15. cikke szerint a közös álláspontot három évvel az elfogadását követően felül kell vizsgálni. Ennek alapján az EU Tanácsának a hagyományos fegyverek kivitelével foglalkozó munkacsoportja (COARM) 2012-ben elvégezte a közös álláspont rendelkezéseinek kiterjedt értékelését. Az érdekelt felek, például az Európai Parlament és a civil társadalom bevonására a szokásos találkozók útján került sor. A felülvizsgálathoz kapcsolódó értékelés alapján megállapítható, hogy a közös álláspont és az abban meghatározott eszközök továbbra is megfelelően szolgálják a Tanács által 2008-ban meghatározott célokat, és szilárd alapot teremtenek a tagállamok fegyverkiviteli politikáinak összehangolásához.

Ugyanakkor arra is fény derült, hogy a tagállamok fegyverkivitel-ellenőrzési politikái közelítésének a lehető legjobb előmozdítása érdekében a közös álláspont végrehajtásában több eredményt is el lehetne érni. Ezért a COARM keretében folyamatban van a közös álláspont végrehajtásának javítását célzó munka. Alapos felülvizsgálatra vannak kiszemelve például olyan területek, mint az elutasításról adott értesítésekre és a konzultációkra vonatkozó mechanizmus információtartalma és az új informatikai támogató rendszere. Előkészítés alatt áll továbbá a felhasználói útmutató vonatkozó szakaszainak célzott naprakésszé tétele is.

4.   Tájékoztatási tevékenység

A közös álláspont 11. cikke felszólítja a tagállamokat, hogy „minden igyekezetükkel törekedjenek arra, hogy katonai technológiát vagy felszereléseket exportáló egyéb országokat is ösztönözzenek ezen közös álláspont kritériumainak alkalmazására”. Az EU és a tagállamok 2012 és 2013 folyamán is koordinált tájékoztatási tevékenységet folytattak, illetve folytatnak most is (lásd a mellékelt D. táblázatot).

A 2009/1012/KKBP határozat – amely 2012 márciusának végén hatályát vesztette – finanszírozást biztosított öt regionális tájékozató szemináriumhoz, valamint az EU és a vele szoros kapcsolatban álló harmadik országok közötti négy csereprogramhoz. A projektek technikai végrehajtását a német Szövetségi Gazdasági és Exportellenőrzési Hivatal (BAFA) irányította. A 2009/1012/KKBP határozat a hatályvesztése előtt még lehetővé tette, hogy a Cseh Köztársaság 2012 januárjában tanulmányi látogatást szervezzen Horvátországból, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságból és Montenegróból érkező tisztviselők számára.

A COARM ezt követően elvégezte a fegyverkivitel-ellenőrzéssel kapcsolatos, a 2009/1012/KKBP határozat alapján finanszírozott tájékoztatási tevékenységeinek széles körű értékelését annak céljából, hogy azonosítsa az erősségeket és a gyengeségeket, valamint hogy figyelembe vegye azokat a fegyverkivitel-ellenőrzéssel kapcsolatos jövőbeli tájékoztatási tevékenységeinek a kidolgozása során. Valamennyi érdekelt félnek lehetősége volt arra, hogy hozzájáruljon ehhez az értékeléshez, amelynek eredményeként elfogadásra került a 2012. november 19-i 2012/711/KKBP új tanácsi határozat, amely az EU közeli szomszédságában található országokra irányuló tájékoztatási tevékenységek újabb ciklusa számára biztosít forrásokat. A 2012/711/KKBP határozat 1,86 millió EUR-t irányoz elő erre a célra, és továbbfejleszti a tevékenységek skáláját és kibővíti azok számát; példaként említhetjük a kedvezményezett országok egyedi igényeihez igazított egyéni segítségnyújtási szakmai műhelyeket.

5.   Politikai párbeszéd keretében tartott találkozók

2012-ben és 2013-ban – félévenkénti rendszerességgel – politikai párbeszéd keretében Norvégiával, Kanadával, Ukrajnával, az Egyesült Államokkal és az Oroszországi Föderációval tartottak találkozókat a fegyverkivitel ellenőrzésével kapcsolatos kérdések megvitatása érdekében, és 2012-ben első ízben Szerbiával is sor került ilyen találkozóra.

E politikai párbeszédeknek köszönhetően eredményes megbeszélésekre kerülhetett sor olyan, kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdésekről, mint például az egyes célországokkal kapcsolatos fegyverkiviteli politika, a megfelelést és az ellenőrzést érintő kérdések, valamint a fegyverkereskedelmi szerződéssel kapcsolatos folyamat.

6.   Az Európai Unió közös katonai listájának naprakésszé tétele

Az Európai Unió közös katonai listája a közös kül- és biztonságpolitika keretébe tartozó kötelezettségvállalásnak minősül. A védelmi vonatkozású termékek jegyzékeként a védelmi vonatkozású termékek Közösségen belüli transzferére vonatkozó feltételek egyszerűsítéséről szóló, 2009. május 6-i 2009/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (7) mellékletét képezi.

A Tanács 2013. március 11-én elfogadta a lista naprakésszé tett változatát, amely figyelembe veszi a Wassenaari Megállapodás lőszerlistájának a Wassenaari Megállapodás 2012. évi plenáris ülésén jóváhagyott változásait. Az Európai Unió közös katonai listájának e naprakésszé tett változatát ezt követően 2013. március 27-én közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 90. számában (1. oldal).

7.   Fegyverkereskedelem

A Tanács megállapodott abban, hogy a fegyverkereskedelem ellenőrzéséről szóló, 2003. június 23-i 2003/468/KKBP közös álláspontban (8) foglalt információmegosztási követelményeket a 2008/944/KKBP közös álláspontban meghatározott mechanizmus révén kell teljesíteni. A 2003/468/KKBP közös álláspont 5. cikkével összhangban a tagállamok külön szabályokban állapodtak meg a kereskedelmi tevékenységre vonatkozóan megadott, valamint elutasított engedélyekkel kapcsolatos információk cseréje tekintetében. Ezen túlmenően a 2003/468/KKBP közös álláspont 4. és 5. cikkével összhangban azon tagállamok, amelyek előírásai értelmében a kereskedőknek írásos engedéllyel kell rendelkezniük a kereskedelmi tevékenység folytatásához, és/vagy amelyek nyilvántartást vezetnek a fegyverkereskedőkről, külön szabályokat hoztak létre a nyilvántartásban szereplő kereskedőkre vonatkozó releváns információk cseréje tekintetében. Az uniós tagállamok által a kereskedelmi tevékenységre vonatkozóan megadott, valamint elutasított engedélyekkel kapcsolatos információkat a mellékletben található A.III. táblázat tartalmazza.

A fegyverkereskedelemről szóló közös álláspont tagállami alkalmazására – vagy azon tagállamok tekintetében, amelyek a közös álláspontot még nem alkalmazzák teljes mértékben, az annak alkalmazásával kapcsolatos jelenlegi helyzetre – vonatkozó részletes információkat a mellékletben található C. táblázat tartalmazza.

8.   Az Európai Parlamenttel és a nem kormányzati szervezetekkel folytatott párbeszéd

A fegyverkivitel ellenőrzésével kapcsolatos kérdésekről az Európai Parlamenttel folytatott párbeszédre az Európai Külügyi Szolgálat létrehozása óta általában évente kerül sor, a COARM elnökének meghallgatásával. 2012-ben e meghallgatásra december 5-én került sor. Az EKSZ a fegyverkereskedelmi szerződéssel kapcsolatban továbbá rendszeresen egyeztetett az európai parlamenti képviselőkkel, és jelentős számú parlamenti kérdésre válaszolt a fegyverkivitelt érintő kérdésekkel kapcsolatban.

A korábbi gyakorlatot követve a COARM a 2012–2013-as időszakban hathavonként tartott találkozót nem kormányzati szervezetekkel.

II.   FEGYVERKERESKEDELMI SZERZŐDÉS

1.   Részvétel az előkészítő bizottság ülésein

Egy jogilag kötelező erejű és szilárd alapokon nyugvó fegyverkereskedelmi szerződés létrehozása az utóbbi években az Európai Unió elsődleges külpolitikai prioritásai közé tartozott.

A 2012–2013-as időszak alatt az Európai Unió és tagállamai szilárdan támogatták a fegyverkereskedelmi szerződés ENSZ által irányított kidolgozási folyamatát, és továbbra is részt vettek abban. A fegyverkereskedelmi szerződést előkészítő bizottság 2012 februárjában tartott utolsó ülésének és a 2012. júliusi és 2013. márciusi két diplomáciai konferenciának az előkészítéseként a COARM és a CODUN munkacsoport érdekelt tagjainak a fegyverkereskedelmi szerződéssel foglalkozó különleges alcsoportja rendszeresen ülésezett a véleménycsere és az álláspontok összehangolása érdekében, lehetővé téve ezáltal az EU számára, hogy továbbra is igen tevékeny és látható szereplő legyen a fegyverkereskedelmi szerződés kidolgozási folyamatában.

Az összehangolt uniós álláspont alapján az EU és tagállamai a harmadik országokkal – különösen a fő fegyvergyártó országokkal –, valamint az ENSZ-konferenciák elnökeivel, először Roberto Garcia Moritàn ENSZ-nagykövettel, majd Peter Woolcott ENSZ-nagykövettel is kiterjedt megbeszéléseket folytattak.

Az EU és tagállamai sajnálatosnak tartották, hogy a 2012. júliusi konferencián a szerződés végleges szövegéről nem született megállapodás, ezért tevékenyen részt vettek a tárgyalási folyamat folytatásában és annak a 2013 márciusában tartott záró ENSZ-konferencián történt sikeres lezárásában, valamint az ENSZ-közgyűlés 67/234 B. sz. határozatáról 2013. április 2-án tartott, elsöprő pozitív eredménnyel zárult szavazásban. A szerződést 2013. június 3-án nyitották meg az egyes államok általi aláírásra, és 2013 júliusáig az EU mind a 28 tagállama aláírta azt. Jelenleg a nemzeti megerősítés folyamata zajlik, amely a vonatkozó nemzeti eljárási követelmények függvénye.

Maga az EU nem lehet részes fele a fegyverkereskedelmi szerződésnek, mivel regionális integrációs szervezetek nem írhatják azt alá és nem csatlakozhatnak hozzá, ezt csak államok tehetik meg. Az EU kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések tekintetében ezért a 2013/269/KKBP (9) tanácsi határozat felhatalmazta a tagállamokat a szerződésnek az Európai Unió érdekében történő aláírására. A megerősítésre való felhatalmazásról szóló tanácsi határozat jelenleg arra vár, hogy az Európai Parlament megadja az egyetértését, hogy a Tanács hivatalosan elfogadhassa azt.

Az EU korán elkötelezte magát a fegyverkereskedelmi szerződés támogatása mellett, és ezzel összhangban most arra összpontosít, hogy előmozdítsa annak mihamarabbi hatálybalépését és maradéktalan végrehajtását; ezzel kapcsolatban kidolgozás alatt áll egy ezt a célt szolgáló, a fegyverkereskedelmi szerződés végrehajtása támogatásának céljával harmadik országokban végzett uniós tevékenységekről szóló eszköz.

2.   A fegyverkereskedelmi szerződés támogatásának céljával végzett uniós tevékenységekről szóló, 2010. június 14-i 2010/336/KKBP határozat és 2013. január 22-i 2013/43/KKBP határozat keretében végzett tájékoztatási tevékenységek

2009 óta az EU különösen aktív a fegyverkereskedelmi szerződés létrejöttéhez vezető folyamat harmadik országok körében történő előmozdításában, mégpedig annak céljából, hogy növelje az ENSZ-folyamatban való részvételt és elősegítse a jövőbeli szerződés különböző elemeinek jobb megértését az ENSZ-tagállamok körében.

2012-ben és 2013 eddigi részében a fegyverkereskedelmi szerződést támogató uniós tevékenységek számára a 2010/336/KKBP és 2013/43/KKBP határozatok biztosították a forrásokat. A 2010-es tanácsi határozat keretében tájékoztató szemináriumot tartottak a kelet- és dél-afrikai országok számára a kenyai Nairobiban (2012. február), a közel-keleti országok számára a libanoni Bejrútban (2012. március), az európai és a kaukázusi országok számára pedig Belgrádban (2012. április). A fegyverkereskedelmi szerződésről szóló 2012. júliusi konferencia alkalmával egy kísérőrendezvényre is sor került.

A 2013/43/KKBP határozat alapján finanszírozott tevékenységekkel két szeminárium foglalkozott, amelyekre 2013 februárjában/márciusában – a fegyverkereskedelmi szerződésről szóló 2013. márciusi konferencia előkészítéseként – és 2013 júniusában került sor. Az első szemináriumon a fegyverkereskedelmi szerződésről szóló záró ENSZ-konferencia előkészítéseként összegyűltek az érdekelt felek, elősegítve ezáltal a hivatalos ENSZ-konferencia előtti véleménycserét. A második szeminárium a fegyverkereskedelmi szerződés végrehajtásával kapcsolatban felmerült kihívásokkal foglalkozott, külön figyelmet szentelve a meglévő fegyverkivitel-ellenőrzési segítségnyújtási programok során szerzett tapasztalatokra, valamint a kedvezményezett országok igényeire.

III.   A KÖZELJÖVŐ PRIORITÁSAIRA VONATKOZÓ IRÁNYMUTATÁSOK A COARM SZÁMÁRA

A jogilag kötelező erejű 2008/944/KKBP közös álláspont elfogadásával meghatározásra kerültek a hagyományos fegyverek kivitelének tagállamok általi ellenőrzésére vonatkozó közös megközelítés alapvető elemei. Bár a közös álláspont elfogadása előrelépést jelent, mégis folytatni kell a munkát, különösen a közös álláspont végrehajtása terén, a felülvizsgálat során megállapítottak szerint. A 2012. november 19-i tanácsi következtetések alapján jelenleg a COARM munkálkodik a közös álláspont végrehajtásának javításán, hogy arra a felhasználói útmutató módosítása útján kerüljön sor.

A közeljövő prioritásaira vonatkozó iránymutatások a következők:

1.

az adott célországokkal szembeni fegyverkiviteli politikákra vonatkozó releváns információk uniós tagállamok közötti cseréjének folytatása;

2.

a 2008/944/KKBP közös álláspont végrehajtására vonatkozóan a közös álláspont felülvizsgálata során, a fegyverkereskedelmi szerződés rendelkezéseivel összhangban meghatározott javítások véglegesítése;

3.

adott esetben a felhasználói útmutató és az EU közös katonai listájának naprakésszé tétele, különösen annak céljából, hogy azok tükrözzék a felülvizsgálat eredményeként végrehajtott javításokat;

4.

annak biztosítása, hogy azon tagállamok, amelyek eddig ezt nem tették meg, elfogadják a következők teljes körű végrehajtásához szükséges megfelelő nemzeti rendelkezéseket vagy közigazgatási szabályokat:

a fegyverkereskedelem ellenőrzéséről szóló 2003/468/KKBP közös álláspont,

a katonai technológia és felszerelések kivitelének ellenőrzésére vonatkozó közös szabályok meghatározásáról szóló 2008/944/KKBP közös álláspont;

5.

a fegyverkereskedelmi szerződés mihamarabbi hatálybalépésének és maradéktalan végrehajtásának támogatása, a végrehajtás támogatását szolgáló, harmadik országokra vonatkozó uniós program révén;

6.

annak biztosítása, hogy a 2012/711/KKBP tanácsi határozat keretében a COARM hasznos tájékoztatási tevékenységeket folytasson;

7.

az EU és a 2008/944/KKBP közös állásponthoz csatlakozó harmadik országok közötti információcsere kidolgozásának folytatása, a legjobb gyakorlatok cseréjét is beleértve;

8.

az Európai Parlamenttel folytatott párbeszéd folytatása és a civil társadalommal és az iparral fennálló kapcsolatok továbbfejlesztése;

9.

a fegyverkivitelről szóló tizenhatodik éves uniós jelentés mielőbbi véglegesítésének és közzétételének a biztosítása.


(1)  HL L 335., 2008.12.13., 99. o.

(2)  HL L 348., 2009.12.29., 16. o.

(3)  HL L 321., 2012.11.20., 62. o.

(4)  HL L 152., 2010.6.18., 14. o.

(5)  HL L 20., 2013.1.23., 53. o.

(6)  http://www.eeas.europa.eu/non-proliferation-and-disarmament/arms-export-control/index_hu.htm

(7)  HL L 146., 2009.6.10., 1. o.

(8)  HL L 156., 2003.6.25., 79. o.

(9)  HL L 155., 2013.6.7., 9. o.


ANNEX

The attached tables contain the following information:

A.I

TABLES SETTING OUT EXPORTS AND LICENCE REFUSALS PER DESTINATION, PER REGION AND WORLD WIDE

A.II

TABLE SHOWING EXPORTS TO UNITED NATIONS-MANDATED OR OTHER INTERNATIONAL MISSIONS IN 2012

A.III

TABLE PROVIDING INFORMATION ON BROKERING LICENCES GRANTED AND DENIED PER MEMBER STATE

B.I

TABLE SHOWING TOTAL NUMBER OF CONSULTATIONS INITIATED AND TOTAL NUMBER OF CONSULTATIONS RECEIVED BY EACH MEMBER STATE IN 2012

B.II

TABLE SHOWING TOTAL NUMBER OF CONSULTATIONS FOR EACH DESTINATION CONCERNED IN 2012

C.

INFORMATION ON NATIONAL IMPLEMENTATION OF COMMON POSITION 2003/468/CFSP ON THE CONTROL OF ARMS BROKERING AND COMMON POSITION 2008/944/CFSP DEFINING COMMON RULES FOR THE CONTROL OF EXPORTS OF MILITARY TECHNOLOGY AND EQUIPMENT

D.

TABLE OF EU OUTREACH ACTIVITIES (JANUARY 2012 TO OCTOBER 2013)

E.

TABLE SHOWING INTERNET ADDRESSES FOR NATIONAL REPORTS ON ARMS EXPORTS

Brief descriptions of EU Common Military List  (1) categories

ML1

Smooth-bore weapons with a calibre of less than 20 mm, other arms and automatic weapons with a calibre of 12,7 mm (calibre 0,50 inches) or less and accessories, and specially designed components therefor

ML2

Smooth-bore weapons with a calibre of 20 mm or more, other weapons or armament with a calibre greater than 12,7 mm (calibre 0,50 inches), projectors and accessories, and specially designed components therefor

ML3

Ammunition and fuse setting devices, and specially designed components therefor

ML4

Bombs, torpedoes, rockets, missiles, other explosive devices and charges and related equipment and accessories, and specially designed components therefor

ML5

Fire control, and related alerting and warning equipment, and related systems, test and alignment and countermeasure equipment, specially designed for military use, and specially designed components and accessories therefor

ML6

Ground vehicles and components

ML7

Chemical or biological toxic agents, ‘riot control agents’, radioactive materials, related equipment, components and materials

ML8

‘Energetic materials’, and related substances

ML9

Vessels of war, (surface or underwater) special naval equipment, accessories, components and other surface vessels

ML10

‘Aircraft’, ‘lighter than air vehicles’, unmanned aerial vehicles, aero-engines and ‘aircraft’ equipment, related equipment and components, specially designed or modified for military use

ML11

Electronic equipment, not specified elsewhere on the EU Common Military List, and specially designed components therefor

ML12

High velocity kinetic energy weapon systems and related equipment, and specially designed components therefor

ML13

Armoured or protective equipment, constructions and components

ML14

Specialised equipment for military training or for simulating military scenarios, simulators specially designed for training in the use of any firearm or weapon specified by ML1 or ML2, and specially designed components and accessories therefor

ML15

Imaging or countermeasure equipment, specially designed for military use, and specially designed components and accessories therefor

ML16

Forgings, castings and other unfinished products the use of which in a specified product is identifiable by material composition, geometry or function, and which are specially designed for any products specified by ML1 to ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 or ML19

ML17

Miscellaneous equipment, materials and ‘libraries’, and specially designed components therefor

ML18

Production equipment and components of products referred to in the EU Common Military List

ML19

Directed energy weapon systems (DEW), related or countermeasure equipment and test models, and specially designed components therefor

ML20

Cryogenic and ‘superconductive’ equipment, and specially designed components and accessories therefor

ML21

‘Software’ specially designed or modified for the ‘development’, ‘production’‘use’ of equipment or materials controlled by the EU Common Military List

ML22

‘Technology’ for the ‘development’, ‘production’ or ‘use’ of items controlled in the EU Common Military List

TABLE A.I

Figures of Table A.I are broken down per Member State, and where possible per EU Common Military List category where (a) = number of licences issued; (b) = value of licences issued in euros; (c) = value of arms exports in euros (if available) (2).

Total EU licence refusals to each destination, region and worldwide are provided, broken down by EU Common Military List category; (d) = number of licence refusals (small discrepancies may appear between breakdowns and totals due to refusals concerning more than one ML item or refusals for items other than those appearing in the ML (3)); (e) = criteria numbers on which refusals are based (the approximate number of times each criterion is invoked is indicated in brackets).

NB:

Statistics are compiled differently by each Member State: no uniform standard is used. Consequently, owing to current procedures in the area of arms export reporting or data protection legislation, not all countries have been able to submit the same information (4):

With regard to actual exports authorised by EU Member States (row c)), it is important to note that Belgium, Denmark, Germany, Poland, Greece, Ireland and the United Kingdom could not supply these data while France and Italy have reported total values only. No aggregation is therefore reported at the EU level, except for destinations where all the EU Member States that exported to the destination in question can report under row c).

With regard to the use of global and general licences notably applied to intraEU transfers pursuant to Directive 2009/43/EC, it is important to note that the actual value of arms transfers and exports under global and general licences is generally reported by EU Member States. This is however dependant on the Member States' ability to report on actual values (row c)) as described above and to possible additional national specificities as explained in footnote no 3.

It is important to bear in mind that exports to destinations subject to EU arms embargoes comply with the terms, conditions and possible exceptions set out in the decisions imposing such embargoes. The full list and details of embargoes is available at: http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf

TABLES SETTING OUT EXPORTS AND REFUSALS PER DESTINATION, PER REGION AND WORLDWIDE

EXPORTS AND REFUSALS PER (NON-EMBARGOED) DESTINATION

EXPORTS AND REFUSALS PER DESTINATION (WHEN DESTINATION IS SUBJECT TO AN EU ARMS EMBARGO)

EXPORTS AND REFUSALS PER REGION:

Central America and the Caribbean

(Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and Grenadines, Trinidad and Tobago)

Central Asia

(Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan)

European Union

(Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark; Denmark (Greenland), Denmark (Faeroes),Estonia, Finland, France, France (French Polynesia), France (Mayotte), France (New Caledonia), Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Netherlands (Aruba),Netherlands (Netherlands Antilles), Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom, United Kingdom (Bermuda), United Kingdom (Cayman Islands), United Kingdom (Channel Islands),United Kingdom (Gibraltar), United Kingdom (St Helena), United Kingdom (Turcs and Caicos Islands)

Middle East

(Bahrain, Egypt, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Palestinian controlled territories, Qatar, Saudi Arabia, Syria, United Arab Emirates, Yemen)

North Africa

(Algeria, Libya, Morocco, Tunisia)

North America

(Canada, United States)

North East Asia

(China (Mainland), China (Hong Kong), China (Macao), Korea (Democratic People’s Rep. of), Korea (Republic of), Japan, Mongolia, Taiwan)

Oceania

(Australia, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Micronesia (Fed. States of), Nauru, New Zealand, Palau, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Vanuatu)

Other European Countries

(Albania, Andorra, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Georgia, Holy See, Iceland, Liechtenstein, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Kosovo (under UNSCR 1244/99); Republic of Moldova, Monaco, Montenegro, Norway, Russian Federation, Serbia, St Marino, Switzerland, Turkey, Ukraine)

South America

(Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela)

South Asia

(Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka)

South East Asia

(Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Timor Leste, Vietnam)

Sub-Saharan Africa

(Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo (Republic of), Congo (Democratic Republic of), Djibouti, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Ivory Coast, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Sao Tome and Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, South Africa, Sudan, South Sudan, Swaziland, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe)

EXPORTS AND REFUSALS WORLDWIDE

EU ARMS EXPORTS PER DESTINATION IN 2012

Key: (a) = number of licences issued, (b) = value of licences issued in Euros, (c) = value of arms exports in Euros (if available) (d) = total EU number of licence refusals (small discrepancies may appear between breakdowns and totals due to refusals concerning more than one ML item or refusals for items other than those appearing in the ML); (e) = criteria numbers on which refusals are based (the approximate number of times each criterion is invoked is indicated in brackets)

ALBANIA

 

 

ML 1

ML 2

ML 6

ML 8

ML 10

ML 11

ML 22

TOTAL per destination

Belgium

a

1

 

 

 

 

 

 

1

b

700

 

 

 

 

 

 

700

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

 

1

 

 

 

1

b

 

 

 

30 426

 

 

 

30 426

c

 

 

 

30 040

 

 

 

30 040

Finland

a

1

 

 

 

 

 

 

1

b

25 000

 

 

 

 

 

 

25 000

c

36 456

 

 

 

 

 

 

36 456

France

a

 

2

1

 

3

1

1

8

b

 

324 000

1 000 000

 

152 182 499

290 000

400 000

154 196 499

c

 

 

 

 

 

 

 

18 561 543

TOTAL PER ML category

a

2

2

1

1

3

1

1

11

b

25 700

324 000

1 000 000

30 426

152 182 499

290 000

400 000

154 252 625

c

36 456

 

 

30 040

 

 

 

18 628 039

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 


ALGERIA

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 8

ML 9

Belgium

a

 

 

 

3

1

 

 

 

 

b

 

 

 

17 702

229 999

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

1

1

1

5

 

1

 

 

 

b

41 115

1 322 717

31 554 055

8 466 955

 

2 022 280

 

 

 

c

41 115

1 322 717

25 463 345

15 127 043

466 064

2 060 195

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

 

 

1

5

 

 

 

b

 

 

 

 

 

3 273 631

 

 

 

c

 

 

 

 

 

9 719 968

 

 

 

France

a

 

 

 

 

1

 

5

 

 

b

 

 

 

 

454 079

 

412 600

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

 

 

 

1

3

6

 

1

1

b

 

 

 

423 784

259 800

271 785 674

 

11 275

136 336

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

 

1

1

 

 

b

 

 

 

 

 

3 456 000

248 695

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lithuania

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

 

 

 

 

 

1

 

 

 

b

 

 

 

 

 

34 000 000

 

 

 

c

 

 

 

 

 

102 596

 

 

 

Poland

a

 

 

 

1

 

8

 

 

 

b

 

 

 

2 475

 

5 427 041

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovakia

a

 

 

 

 

 

1

 

 

 

b

 

 

 

 

 

2 568 318

 

 

 

c

 

 

 

 

 

519 334

 

 

 

Spain

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sweden

a

 

 

 

 

1

 

 

 

 

b

 

 

 

 

57 372 666

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

3

 

 

1

2

 

 

 

 

b

866 316

 

 

808

62 150

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

4

1

1

11

9

23

6

1

1

b

907 431

1 322 717

31 554 055

8 911 724

58 378 694

322 532 944

661 295

11 275

136 336

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ALGERIA

 

 

ML 10

ML 11

ML 13

ML 14

ML 15

ML 16

ML 17

ML 18

ML 21

ML 22

TOTAL per destination

Belgium

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

247 701

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

10

b

 

 

 

515 867

 

 

 

 

 

 

43 922 989

c

 

 

 

35 572

 

 

22 162

 

 

 

44 538 213

Czech Republic

a

5

1

 

 

 

 

 

1

1

 

14

b

3 278 663

 

 

 

 

 

 

14 219

 

 

6 566 513

c

8 309 358

 

 

 

 

 

 

14 151

 

 

18 043 477

France

a

3

5

5

 

23

 

 

 

 

15

57

b

218 307

1 534 453

199 675

 

18 456 382

 

 

 

 

1 674 633

22 950 128

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 829 363

Germany

a

2

2

 

 

 

2

 

 

 

2

20

b

350 635

51 196

 

 

 

4 084

 

 

 

13 697 956

286 720 740

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Italy

a

1

1

1

 

1

 

 

 

 

 

262 857 947

b

242 583 216

12 594 987

795 000

 

3 180 048

 

 

 

 

 

155 558 497

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lithuania

a

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

90 040

 

 

 

 

 

 

 

 

90 040

c

 

63 050

 

 

 

 

 

 

 

 

63 050

Netherlands

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 000

34 075 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102 596

Poland

a

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

b

14 086 157

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 515 673

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovakia

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 568 318

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

519 334

Spain

a

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sweden

a

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57 372 666

c

 

 

 

 

 

 

19 214 871

 

 

 

19 214 871

United Kingdom

a

 

4

1

 

3

 

 

 

 

1

15

b

 

89 232

14 033

 

786 819

 

 

 

 

31

1 819 389

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

25

14

7

2

27

2

 

1

1

19

155

b

260 516 978

14 359 908

1 008 708

515 867

22 423 249

4 084

 

14 219

 

15 447 620

738 707 102

d

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

e

 

 

 

 

 

 

 

2(1); 7(1)

 

 

2(1); 7(1)


ANDORRA

 

 

ML 1

ML 3

ML 6

TOTAL per destination

Belgium

a

1

3

 

4

b

1 400

18 595

 

19 995

c

 

 

 

 

Germany

a

27

5

1

33

b

102 738

85 529

25 000

213 267

c

 

 

 

 

Portugal

a

1

 

 

1

b

 

 

 

 

c

 

 

 

 

Spain

a

8

4

 

12

b

22 590

12 355

 

34 945

c

18 219

 

 

18 219

Sweden

a

 

 

 

 

b

 

 

 

 

c

 

15 210

 

15 210

TOTAL PER ML category

a

37

12

1

50

b

126 728

116 479

25 000

268 207

d

 

 

 

 

e

 

 

 

 


ANGOLA

 

 

ML 1

ML 3

ML 4

ML 6

ML 7

ML 10

ML 11

ML 15

Estonia

a

 

 

 

 

 

1

 

 

b

 

 

 

 

 

10 800

 

 

c

 

 

 

 

 

10 800

 

 

France

a

 

 

3

 

 

 

 

 

b

 

 

391 621

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

1

 

 

2

 

 

 

 

b

5 553

 

 

1 385 000

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Greece

a

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

2 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugal

a

38

1

 

 

 

2

 

 

b

 

 

 

 

 

97 125

 

 

c

 

 

 

 

 

30 612

 

 

Slovakia

a

 

 

 

1

 

 

 

 

b

 

 

 

714 738

 

 

 

 

c

 

 

 

714 738

 

 

 

 

Spain

a

 

 

 

 

 

1

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

 

 

 

 

1

2

1

 

b

 

 

 

 

27 908

51 591

31 075

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

39

1

3

3

1

6

1

1

b

5 553

 

391 621

2 099 738

27 908

159 516

31 075

2 000

d

 

 

 

 

1

 

 

 

e

 

 

 

 

1(1)

 

 

 


ANGOLA

 

 

ML 22

TOTAL per destination

Estonia

a

 

1

b

 

10 800

c

 

10 800

France

a

 

3

b

 

391 621

c

 

84 048

Germany

a

 

3

b

 

1 390 553

c

 

 

Greece

a

 

1

b

 

2 000

c

 

 

Portugal

a

 

41

b

 

97 125

c

 

30 612

Slovakia

a

 

1

b

 

714 738

c

 

714 738

Spain

a

 

1

b

 

 

c

 

 

United Kingdom

a

1

5

b

249

110 823

c

 

 

TOTAL PER ML category

a

1

56

b

249

2 717 660

d

 

1

e

 

1(1)


ANTIGUA AND BARBUDA

 

 

ML 3

TOTAL per destination

United Kingdom

a

1

1

b

13 504

13 504

c

 

 

TOTAL PER ML category

a

1

1

b

13 504

13 504

d

 

 

e

 

 


ARGENTINA

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 8

ML 9

ML 10

Austria

a

7

 

1

 

 

1

 

 

 

b

1 152 300

 

5 994

 

 

64 290

 

 

 

c

583 717

 

5 994

 

 

64 290

 

 

 

Belgium

a

3

 

1

 

 

 

 

 

 

b

541 923

 

120 000

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

 

3

 

 

 

 

 

b

 

 

 

697 200

 

 

 

 

 

c

 

 

253 530

584 705

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

6 092

 

 

 

 

 

 

 

 

France

a

 

 

 

1

 

 

 

 

19

b

 

 

 

2 500

 

 

 

 

1 869 546

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

8

 

 

1

2

1

7

7

4

b

56 902

 

 

214 800

3 245

35 960

1 016

635 645

16 308

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hungary

a

1

 

 

 

 

 

 

 

 

b

70 000

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

1

1

 

 

1

 

 

 

1

b

0

34 171

 

 

27 719

 

 

 

103 155

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

 

 

 

 

3

 

 

 

 

b

 

 

 

 

86 666

 

 

 

 

c

 

 

 

 

187 735

 

 

 

 

Romania

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

53 181

Spain

a

18

 

1

1

 

 

 

 

1

b

27 971

 

2 250

1 932 960

 

 

 

 

 

c

22 171

 

2 250

1 932 960

 

 

 

 

 

Sweden

a

 

 

1

 

 

 

 

 

 

b

 

 

66 842

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

18

 

3

 

 

 

 

 

2

b

284 707

 

97 240

 

 

 

 

 

7 207

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

56

1

7

6

6

2

7

7

27

b

2 133 803

34 171

292 326

2 847 460

117 630

100 250

1 016

635 645

1 996 216

d

 

 

 

 

1

 

 

2

5

e

 

 

 

 

1(1)

 

 

1(1); 5(1)

1 (5)


ARGENTINA

 

 

ML 11

ML 13

ML 14

ML 15

ML 22

TOTAL per destination

Austria

a

 

 

 

 

 

9

b

 

 

 

 

 

1 222 584

c

 

 

 

 

 

654 001

Belgium

a

 

 

 

1

 

5

b

 

 

 

291 536

 

953 459

c

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

 

 

 

3

b

 

 

 

 

 

697 200

c

 

 

 

 

 

838 235

Czech Republic

a

 

 

1

 

 

1

b

 

 

103 642

 

 

103 642

c

 

 

96 317

 

 

96 317

Finland

a

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

6 092

France

a

2

 

 

3

6

31

b

975 621

 

 

293 520

756 129

3 897 316

c

 

 

 

 

 

5 124 866

Germany

a

1

 

 

 

1

32

b

85 160

 

 

 

360 000

1 409 036

c

 

 

 

 

 

 

Hungary

a

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

70 000

c

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

 

4

b

 

 

 

 

 

165 045

c

 

 

 

 

 

129 650

Netherlands

a

 

 

 

 

 

3

b

 

 

 

 

 

86 666

c

 

 

 

 

 

187 735

Romania

a

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

53 181

Spain

a

 

 

 

1

 

22

b

 

 

 

591 128

 

2 554 309

c

 

 

 

544 263

 

2 501 644

Sweden

a

 

1

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

66 842

c

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

 

 

 

 

 

23

b

 

 

 

 

 

389 154

c

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

3

1

1

5

7

136

b

1 060 781

 

103 642

1 176 184

1 116 129

11 615 253

d

 

 

 

 

1

9

e

 

 

 

 

1(1); 5(1)

1(8); 5(2)


ARMENIA

 

 

TOTAL per destination

TOTAL PER ML category

a

 

b

 

c

 

d

 

e

 

Total number of denials include 3 denials under category ML 1 based on criteria 1, 4 and 7


AUSTRALIA

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 8

Austria

a

33

3

 

1

2

8

 

 

b

1 708 979

33 750

 

983 664

185 112

69 672 829

 

 

c

623 962

10 816

 

983 664

185 112

51 272 829

 

 

Belgium

a

13

3

 

1

 

2

 

 

b

19 591 295

18 621

 

5 000

 

117 000

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

 

 

 

2

 

 

b

 

 

 

 

 

110 000

 

 

c

 

 

 

 

 

105 000

 

 

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

1

 

 

b

 

 

 

 

 

15 511

 

 

c

 

 

 

44 300

 

 

 

 

Denmark

a

1

 

 

5

1

 

 

 

b

 

 

 

962 307

14 023

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland

a

2

 

2

 

 

 

7

 

b

28 655

 

1 074 000

 

 

 

18 258

 

c

4 828

 

1 419 897

 

 

 

2 477

 

France

a

3

7

 

8

4

1

 

 

b

60 618

187 637

 

13 294 542

46 501 467

99 623

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

287

 

20

3

3

30

2

11

b

2 328 546

 

2 327 969

432 187

85 004

4 458 605

187

2 776

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Greece

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Ireland

a

2

 

 

 

7

 

 

 

b

2 200

 

 

 

2 605 996

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

2

4

 

3

 

5

 

 

b

456

57 260

 

3 869 464

 

2 354 914

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

1

 

 

1

 

 

 

 

b

275

 

 

2 372 670

 

 

 

 

c

275

 

 

 

 

 

 

 

Poland

a

 

 

 

 

 

2

 

 

b

 

 

 

 

 

15 482

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Romania

a

5

 

 

 

 

 

 

 

b

3 906

 

 

 

 

 

 

 

c

4 015

 

 

 

 

 

 

 

Slovenia

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

298 460

 

 

c

 

 

 

 

 

171 236

 

 

Spain

a

1

 

 

1

 

 

 

 

b

10 000

 

 

330 000

 

 

 

 

c

9 675

 

 

330 000

 

 

 

 

Sweden

a

 

 

4

 

1

 

 

 

b

 

 

45 351 867

 

49 258 596

 

 

 

c

 

286 578

658 910

117 865

38 123 026

 

 

 

United Kingdom

a

69

3

4

9

3

12

19

1

b

2 997 578

36 992

5 407

680 052

72 780

7 569 828

148 955

219

c

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

419

20

30

32

21

63

28

12

b

26 732 508

334 260

48 759 243

22 929 886

98 722 978

84 712 252

167 400

2 995

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 


AUSTRALIA

 

 

ML 9

ML 10

ML 11

ML 13

ML 14

ML 15

ML 16

ML 17

Austria

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Belgium

a

 

2

 

 

 

 

 

 

b

 

51 146

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

 

 

 

 

1

 

b

 

 

 

 

 

 

7 375

 

c

 

 

 

 

 

 

6 833

 

Czech Republic

a

 

 

2

 

1

1

 

 

b

 

 

1 095

 

 

 

 

 

c

 

 

1 082

 

 

 

 

 

Denmark

a

 

 

 

1

 

 

 

 

b

 

 

 

68 753

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

17 800

 

 

 

 

 

France

a

23

57

8

2

 

23

 

2

b

44 323 035

689 476 916

5 109 635

3 468 286

 

55 918 546

 

4 139 236

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

43

17

36

 

4

3

12

3

b

2 648 945

579 241

3 223 515

 

996 010

155 089

1 466 103

19 655

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Greece

a

 

 

 

 

 

1

 

 

b

 

 

 

 

 

1 784

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Ireland

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

13

3

 

 

2

1

 

 

b

1 266 676

429 750

 

 

1 133 000

2 538 614

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

1

1

 

 

 

 

 

 

b

4 400 000

534

 

 

 

 

 

 

c

999 369

534

 

 

 

 

 

 

Poland

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Romania

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenia

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Spain

a

4

1

 

 

 

 

 

 

b

201 545 162

 

 

 

 

 

 

 

c

503 425 707

 

1 039 043

 

 

 

 

 

Sweden

a

 

 

1

1

2

 

 

 

b

 

 

558 216

 

771 011

 

 

 

c

 

 

221 568

 

771 011

5 906

 

 

United Kingdom

a

10

28

9

2

 

2

 

3

b

47 908

4 696 107

165 975

1 132

 

19 888

 

34 853 931

c

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

94

109

56

6

9

31

13

8

b

254 231 726

695 233 694

9 058 436

3 538 171

2 900 021

58 633 921

1 473 478

39 012 822

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 


AUSTRALIA

 

 

ML 18

ML 21

ML 22

TOTAL per destination

Austria

a

 

 

 

47

b

 

 

 

72 584 334

c

 

 

 

53 076 383

Belgium

a

 

 

 

21

b

 

 

 

19 783 062

c

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

 

3

b

 

 

 

117 375

c

 

 

 

111 833

Czech Republic

a

 

 

 

5

b

 

 

 

16 606

c

 

 

 

45 382

Denmark

a

 

2

1

11

b

 

148 639

144 616

1 338 338

c

 

 

 

 

Finland

a

 

 

 

11

b

 

 

 

1 120 913

c

 

 

 

1 445 002

France

a

 

1

32

171

b

 

732 817

3 051 474

866 363 833

c

 

 

 

150 584 599

Germany

a

9

4

10

497

b

103 324

270 200

509 292

19 606 648

c

 

 

 

 

Greece

a

 

 

 

1

b

 

 

 

1 784

c

 

 

 

 

Ireland

a

 

 

 

9

b

 

 

 

2 608 196

c

 

 

 

 

Italy

a

2

1

 

36

b

49 509 058

548 000

 

61 707 192

c

 

 

 

26 509 964

Netherlands

a

 

 

2

6

b

 

 

45 001

6 818 480

c

 

 

45 000

1 045 178

Poland

a

 

 

 

2

b

 

 

 

15 482

c

 

 

 

 

Romania

a

 

 

 

5

b

 

 

 

3 906

c

 

 

 

4 015

Slovenia

a

 

 

 

 

b

 

 

 

298 460

c

 

 

 

171 236

Spain

a

 

2

1

10

b

 

1 344 194

240 000

203 469 356

c

 

698 981

237 567

505 740 973

Sweden

a

 

 

 

9

b

 

 

558 222

96 497 912

c

222 785

 

61 582

40 469 231

United Kingdom

a

 

6

4

184

b

 

35 334

8 080

51 340 166

c

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

11

16

50

1 028

b

49 612 382

3 079 184

4 556 685

1 403 692 043

d

 

 

 

 

e

 

 

 

 


AUSTRIA

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 8

Belgium

a

8

 

 

 

 

 

 

4

b

441 106

 

 

 

 

 

 

264 377

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

1

 

 

 

 

 

 

 

b

65 411

 

 

 

 

 

 

 

c

70 511

750

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

2

 

2

 

 

 

1

 

b

 

 

16 861

 

 

 

9 637

 

c

945 260

 

26 671

 

1 443 290

44 662 378

107 025

 

Denmark

a

 

 

 

 

1

 

 

 

b

 

 

 

 

990 000

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Estonia

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland

a

2

 

 

 

 

 

 

 

b

180 594

 

 

 

 

 

 

 

c

181 466

 

10 043

 

 

 

600

 

France

a

 

 

1

1

1

3

1

 

b

 

 

62 465

61 152

900

3 592 634

18 929

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

4

6

30

8

4

168

 

 

b

2 575

37 390

996 913

32 418

9 738

14 376 368

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Hungary

a

5

 

5

8

 

1

 

 

b

469 912

 

2 328 590

3 260 080

 

16 595

 

 

c

5 538

 

436 632

298 362

 

101 511

 

 

Italy

a

 

 

 

 

1

 

 

 

b

 

 

 

 

3 205 054

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Malta

a

2

 

 

 

 

 

 

 

b

11 600

 

 

 

 

 

 

 

c

11 600

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

6

 

 

 

 

1

 

 

b

17 600

 

 

 

 

3 576

 

 

c

1 750

 

 

 

 

3 576

 

 

Poland

a

3

1

 

 

 

 

 

 

b

36 502

900

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugal

a

56

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Romania

a

3

 

 

 

 

 

 

 

b

72 318

 

 

 

 

 

 

 

c

60 077

 

 

 

 

 

 

 

Slovakia

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenia

a

 

8

 

 

 

1

 

 

b

 

99 662

 

 

 

3 030

 

 

c

 

111 403

 

 

 

 

 

 

Spain

a

6

 

4

 

 

13

 

 

b

1 122 571

 

388 537

 

 

15 916 536

 

 

c

35 370

 

273 483

 

 

3 103 181

 

 

Sweden

a

 

 

1

 

 

 

 

 

b

 

 

3 710

 

 

 

 

 

c

 

13 736

459 977

4 671

 

 

 

11 272

United Kingdom

a

27

 

 

 

1

4

4

 

b

835 769

 

 

 

34 282

78 916

23 399

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

125

15

43

17

8

191

6

4

b

3 255 958

137 952

3 797 076

3 353 650

4 239 974

33 987 655

51 965

264 377

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 


AUSTRIA

 

 

ML 9

ML 10

ML 11

ML 13

ML 14

ML 15

ML 16

ML 17

Belgium

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

1

2

 

2

 

 

b

 

 

 

11 043

 

778 547

 

 

c

 

 

687 052

31 893

 

212 789

 

963 121

Denmark

a

 

 

 

1

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Estonia

a

 

 

 

1

 

 

 

 

b

 

 

 

4 395

 

 

 

 

c

 

 

 

4 395

 

 

 

 

Finland

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

France

a

 

5

1

 

 

4

 

 

b

 

206 274

1 194 879

 

 

365 216

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

4

15

19

 

3

8

2

23

b

67 005

686 419

5 138 278

 

54 057

31 535

84 777

460 400

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Hungary

a

1

 

 

 

 

 

 

 

b

500 000

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

7

3

 

 

 

 

 

b

 

59 766 027

92 111

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Malta

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

 

 

 

 

 

 

1

 

b

 

 

 

 

 

 

182 260

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Poland

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugal

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Romania

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovakia

a

 

 

 

1

 

 

 

 

b

 

 

 

16 600

 

 

 

 

c

 

 

 

16 600

 

 

 

 

Slovenia

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Spain

a

 

3

 

 

 

 

 

 

b

 

2 068 789

 

 

 

 

 

 

c

 

55 768

 

 

 

 

 

 

Sweden

a

 

 

 

1

1

 

 

 

b

 

 

 

 

36 713

 

 

 

c

 

62 591

 

378 892

 

 

 

 

United Kingdom

a

 

4

4

 

 

2

 

 

b

 

65 721

81 122

 

 

198 358

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

5

34

28

6

4

16

3

23

b

567 005

62 793 230

6 506 390

32 038

90 770

1 373 656

267 037

460 400

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 


AUSTRIA

 

 

ML 18

ML 21

ML 22

TOTAL per destination

Belgium

a

 

 

 

12

b

 

 

 

705 483

c

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

 

1

b

 

 

 

65 411

c

 

 

 

71 261

Czech Republic

a

 

 

 

10

b

 

 

 

816 088

c

 

 

 

49 079 479

Denmark

a

 

 

 

2

b

 

 

 

990 000

c

 

 

 

 

Estonia

a

 

 

 

1

b

 

 

 

4 395

c

 

 

 

4 395

Finland

a

 

 

 

2

b

 

 

 

180 594

c

 

 

 

192 109

France

a

 

 

1

18

b

 

 

10 647

5 513 096

c

 

 

 

932 380

Germany

a

43

2

18

357

b

332 144

500 001

2 257 188

25 067 206

c

 

 

 

 

Hungary

a

 

 

 

20

b

 

 

 

6 575 177

c

 

 

 

842 043

Italy

a

 

1

 

12

b

 

88 786

 

63 151 979

c

 

 

 

31 917 831

Malta

a

 

 

 

2

b

 

 

 

11 600

c

 

 

 

11 600

Netherlands

a

 

 

 

8

b

 

 

 

203 436

c

 

 

 

5 326

Poland

a

 

 

 

4

b

 

 

 

37 402

c

 

 

 

 

Portugal

a

 

 

 

56

b

 

 

 

 

c

 

 

 

 

Romania

a

 

 

 

3

b

 

 

 

72 318

c

 

 

 

60 077

Slovakia

a

 

 

 

1

b

 

 

 

16 600

c

 

 

 

16 600

Slovenia

a

 

 

 

9

b

 

 

 

102 692

c

 

 

 

111 403

Spain

a

 

 

 

26

b

 

 

 

19 496 433

c

 

 

 

3 467 802

Sweden

a

 

 

 

3

b

 

 

 

40 423

c

 

 

 

931 139

United Kingdom

a

 

 

 

46

b

 

 

 

1 317 567

c

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

43

3

19

593

b

332 144

588 787

2 267 835

124 367 900

d

 

 

 

 

e

 

 

 

 


AZERBAIJAN

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 6

ML 7

ML 8

ML 11

Bulgaria

a

 

 

2

 

1

 

1

 

b

 

 

10 219 970

 

2 586 938

 

281 900

 

c

 

 

 

 

1 080 540

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

 

1

 

1

 

 

b

 

 

 

66 261

 

1 351 740

 

 

c

 

 

 

24 102

 

1 303 119

 

 

Estonia

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland

a

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

3 583 900

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Poland

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Romania

a

3

1

1

 

 

 

 

1

b

450 933

144 491

66 601

 

 

 

 

19 375

c

92 565

36 123

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

3

1

3

1

1

1

1

2

b

450 933

144 491

10 286 571

66 261

2 586 938

1 351 740

281 900

3 603 275

d

1

 

 

1

 

1

 

1

e

2(1); 3 (1)

 

 

1(1)

 

1(1); 5(1)

 

1(1); 4(1)


AZERBAIJAN

 

 

ML 14

ML 18

ML 22

TOTAL per destination

Bulgaria

a

 

 

 

4

b

 

 

 

13 088 808

c

 

 

 

1 080 540

Czech Republic

a

 

1

 

3

b

 

724

 

1 418 725

c

 

724

 

1 327 945

Estonia

a

1

 

 

1

b

2 470

 

 

2 470

c

2 470

 

 

2 470

Finland

a

 

 

 

1

b

 

 

 

3 583 900

c

 

 

 

 

Poland

a

 

 

1

1

b

 

 

153 045

153 045

c

 

 

 

 

Romania

a

 

 

 

6

b

 

 

 

681 400

c

 

 

 

128 688

TOTAL PER ML category

a

1

1

1

16

b

2 470

724

153 045

18 928 348

d

 

 

 

7

e

 

 

 

1(5); 2(1); 3(1); 4(2); 5(1)

Total number of denials include:

1 denial under category ML 5 based on criterion 1,

1 denial under category ML 10 based on criterion 1,

1 denial under category ML 16 based on criterion 4


BAHAMAS

 

 

ML 10

TOTAL per destination

United Kingdom

a

1

1

b

1 243 000

1 243 000

c

 

 

TOTAL PER ML category

a

1

1

b

1 243 000

1 243 000

d

 

 

e

 

 


BAHRAIN

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 9

Austria

a

6

 

 

 

 

 

 

 

b

41 594

 

 

 

 

 

 

 

c

41 594

 

 

 

 

 

 

 

Belgium

a

 

 

2

 

 

 

 

 

b

 

 

10 018 005

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

5

 

 

 

 

 

 

 

b

5 057 551

 

 

 

 

 

 

 

c

229 405

 

 

 

 

 

 

 

Finland

a

 

 

 

 

 

 

1

 

b

 

 

 

 

 

 

9 568

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

France

a

 

 

 

 

1

 

1

 

b

 

 

 

 

209 464

 

251 357

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

1

 

1

 

 

1

 

1

b

120 000

 

408

 

 

600

 

3 626 193

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

5

 

 

 

 

 

 

b

 

278 223

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvia

a

 

 

1

 

 

 

 

 

b

 

 

155

 

 

 

 

 

c

 

 

155

 

 

 

 

 

Netherlands

a

 

 

 

 

1

 

 

 

b

 

 

 

 

229 494

 

 

 

c

 

 

 

 

228 603

 

 

 

Spain

a

 

1

2

5

 

 

 

 

b

 

346 222

19 766 625

21 145 345

 

 

 

 

c

 

 

 

21 145 345

 

 

 

 

Sweden

a

 

 

 

 

2

 

 

 

b

 

 

 

 

6 528 199

 

 

 

c

 

 

 

 

4 153 755

 

 

 

United Kingdom

a

8

 

1

1

1

 

1

 

b

5 249 198

 

4 226

7 334

17 085

 

30 603

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

20

6

7

6

5

1

3

1

b

10 468 343

624 445

29 789 419

21 152 679

6 984 242

600

291 528

3 626 193

d

5

5

 

2

2

6

2

 

e

2(4); 3(3); 4(1)

2(4); 3(2)

 

2(2); 3(2)

2(3); 3(2)

2(5); 3(7); 6(1)

2(2); 3(2)

 


BAHRAIN

 

 

ML 10

ML 11

ML 15

ML 17

ML 21

ML 22

TOTAL per destination

Austria

a

 

 

 

 

 

 

6

b

 

 

 

 

 

 

41 594

c

 

 

 

 

 

 

41 594

Belgium

a

 

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

 

10 018 005

c

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

 

5

b

 

 

 

 

 

 

5 057 551

c

 

 

 

 

 

 

229 405

Finland

a

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

9 568

c

 

 

 

 

 

 

 

France

a

3

2

6

 

 

4

17

b

35 409

890 223

3 381 584

 

 

379 862

5 147 900

c

 

 

 

 

 

 

76 732 081

Germany

a

1

 

 

 

1

 

6

b

504 640

 

 

 

75 120

 

4 326 961

c

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

 

 

5

b

 

 

 

 

 

 

278 223

c

 

 

 

 

 

 

434 958

Latvia

a

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

155

c

 

 

 

 

 

 

155

Netherlands

a

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

229 494

c

 

 

 

 

 

 

228 603

Spain

a

 

 

 

 

 

 

8

b

 

 

 

 

 

 

41 258 192

c

 

 

 

 

 

 

21 145 345

Sweden

a

 

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

 

6 528 199

c

 

 

 

 

 

419 890

4 573 645

United Kingdom

a

10

3

 

1

1

1

28

b

136 439

271 078

 

1

2 743

1

5 718 708

c

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

14

5

6

1

2

5

82

b

676 488

1 161 301

3 381 584

1

77 863

379 863

78 614 550

d

 

 

1

 

 

 

27

e

 

 

2(1); 3(1)

 

 

 

2(21); 3(19); 4(1); 6(1)


BANGLADESH

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 8

ML 9

Austria

a

9

 

 

 

 

 

 

 

b

24 150

 

 

 

 

 

 

 

c

14 000

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

 

1

 

3

 

 

b

 

 

 

380 889

 

351 180

 

 

c

 

 

 

380 889

 

293 980

 

 

Czech Republic

a

1

 

 

 

 

2

 

 

b

2 386

 

 

 

 

210 196

 

 

c

 

 

 

192 452

 

 

 

 

Finland

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

France

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

 

1

3

 

 

 

1

1

b

 

8 570

17 980

 

 

 

108

321 960

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

1

 

 

 

 

 

b

 

 

0

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Lithuania

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Malta

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

 

 

 

 

1

 

 

 

b

 

 

 

 

287 372

 

 

 

c

 

 

 

 

232 978

 

 

 

Poland

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugal

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Romania

a

1

 

 

 

 

 

 

 

b

9 725

 

 

 

 

 

 

 

c

 

85 386

 

 

 

 

 

 

Slovakia

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Spain

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

184 370

 

 

 

 

United Kingdom

a

1

 

2

 

 

4

 

 

b

37 404

 

29 832

 

 

697 519

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

12

1

6

1

1

9

1

1

b

73 665

8 570

47 812

380 889

287 372

1 258 895

108

321 960

d

1

 

1

 

 

2

 

 

e

7(1)

 

2(1)

 

 

2(1); 3(1)

 

 


BANGLADESH

 

 

ML 10

ML 11

ML 14

ML 15

ML 16

ML 22

TOTAL per destination

Austria

a

 

 

 

 

 

 

9

b

 

 

 

 

 

 

24 150

c

 

 

 

 

 

 

14 000

Bulgaria

a

 

 

 

 

1

 

5

b

 

 

 

 

1 477

 

733 546

c

 

 

 

 

1 477

 

676 346

Czech Republic

a

9

1

 

 

 

 

13

b

295 546

 

 

 

 

 

508 128

c

1 108 834

 

 

 

 

 

1 301 286

Finland

a

 

1

 

 

 

 

1

b

 

122 670

 

 

 

 

122 670

c

 

122 670

 

 

 

 

122 670

France

a

 

4

 

2

 

1

7

b

 

547 550

 

1 077 625

 

5 825

1 631 000

c

 

 

 

 

 

 

420 900

Germany

a

1

 

 

 

 

 

7

b

12 720

 

 

 

 

 

361 338

c

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

1

 

 

 

 

2

b

 

835 040

 

 

 

 

835 040

c

 

 

 

 

 

 

0

Lithuania

a

1

 

 

 

 

 

1

b

176 142

 

 

 

 

 

176 142

c

176 142

44 753

 

 

 

 

220 895

Malta

a

2

 

 

 

 

 

2

b

594 798

 

 

 

 

 

594 798

c

594 798

 

 

 

 

 

594 798

Netherlands

a

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

287 372

c

 

 

 

 

 

 

232 978

Poland

a

3

 

 

 

 

 

3

b

24 172

 

 

 

 

 

24 172

c

 

 

 

 

 

 

 

Portugal

a

2

2

 

 

 

 

4

b

342 101

638 433

 

 

 

 

980 534

c

333 884

272 801

 

 

 

 

606 685

Romania

a

1

 

 

 

 

 

2

b

1 287 327

 

 

 

 

 

1 297 052

c

2 574 654

 

 

 

 

 

2 660 040

Slovakia

a

2

 

 

 

 

 

2

b

149 220

 

 

 

 

 

149 220

c

117 053

 

 

 

 

 

117 053

Spain

a

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

184 370

United Kingdom

a

 

2

1

 

 

2

12

b

 

5 189

194 279

 

 

54 350

1 018 573

c

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

21

11

1

2

1

3

71

b

2 882 026

2 148 882

194 279

1 077 625

1 477

60 175

8 743 735

d

1

 

 

 

 

 

5

e

2(1); 8(1)

 

 

 

 

 

2(3); 3(1); 7(1); 8(1)


BARBADOS

 

 

ML 1

ML 3

ML 7

TOTAL per destination

Austria

a

2

 

 

2

b

41 000

 

 

41 000

c

19 833

 

 

19 833

Hungary

a

 

1

 

1

b

 

55 425

 

55 425

c

 

48 025

 

48 025

United Kingdom

a

1

3

1

5

b

653

97 825

3 621

102 099

c

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

3

4

1

8

b

41 653

153 250

3 621

198 524

d

 

 

 

 

e

 

 

 

 


BELGIUM

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 8

Austria

a

2

 

1

 

 

 

 

 

b

25 073

 

 

 

 

 

 

 

c

25 073

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

1

 

 

 

1

 

 

 

b

600

 

 

 

351 410

 

 

 

c

600

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

6

 

4

 

 

1

1

 

b

10 341

 

1 119 460

 

 

8 273

 

 

c

32 440

 

897 604

 

 

7 522

 

1 282 771

Denmark

a

 

 

1

6

1

 

 

 

b

 

 

1 852

3 570 265

10 500

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Estonia

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland

a

4

 

2

 

 

 

1

 

b

440 188

 

888 338

 

 

 

3 465

 

c

725 687

 

315 073

 

 

 

 

 

France

a

4

1

6

15

5

7

 

3

b

566 672

750

1 052 170

7 356 890

147 816

3 004 302

 

660 960

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

25

 

26

5

8

120

2

1

b

98 836

 

2 501 500

184 006

2 663 095

3 646 086

488

354

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Greece

a

4

 

 

 

 

 

 

 

b

406 686

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Hungary

a

1

 

 

 

 

 

 

 

b

280 000

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

13

 

14

3

1

3

 

 

b

255 055

 

4 979 822

112 132

13 184

250 000

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Poland

a

 

 

3

 

 

 

 

 

b

 

 

523 850

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugal

a

806

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Romania

a

2

 

 

 

 

2

 

 

b

22 060

 

 

 

 

5 160

 

 

c

8 845

 

 

 

 

5 160

 

 

Slovakia

a

1

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Spain

a

5

 

4

6

 

2

 

 

b

1 101 436

 

1 281 516

978 926

 

 

 

 

c

23 076

 

1 350 416

99 172

 

 

 

 

Sweden

a

2

 

 

 

2

 

 

7

b

16 650

 

 

 

1 696 142

 

 

1 466 477

c

5 881

 

295 027

 

9 595

 

 

2 680 497

United Kingdom

a

31

1

4

3

8

10

2

 

b

1 846 810

2 237

59 235

109 364

165 965

2 340 693

42 669

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

907

2

65

38

26

145

6

11

b

5 070 407

2 987

12 407 743

12 311 583

5 048 112

9 254 514

46 622

2 127 791

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 


BELGIUM

 

 

ML 9

ML 10

ML 11

ML 13

ML 14