52014PC0518

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Szenegáli Köztársaság közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás és az ahhoz csatolt végrehajtási jegyzőkönyv megkötéséről /* COM/2014/0518 final - 2014/0238 (NLE) */


INDOKOLÁS

1.           A JAVASLAT HÁTTERE

A Tanács felhatalmazta az Európai Bizottságot, hogy az Európai Unió nevében tárgyalásokat folytasson a Szenegáli Köztársaság kormánya és az Európai Gazdasági Közösség közötti, a Szenegál partjainál folytatott halászatról szóló, 1981. június 1-jén hatályba lépett megállapodás megújításáról, valamint a halászati lehetőségek és a pénzügyi hozzájárulás meghatározásáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről. A tárgyalások eredményeként a tárgyalók 2014. április 25-én egy új megállapodás- és jegyzőkönyvtervezetet parafáltak. Az új megállapodás hatályon kívül helyezi és felváltja a meglévő megállapodást; a megállapodás a hatálybalépésének napjától számított ötéves időszakra szól, és hallgatólagosan megújítható. Az új jegyzőkönyv az ideiglenes alkalmazás 12. cikkben rögzített kezdőnapjától, vagyis a Felek általi aláírásának napjától számított ötéves időszakra szól.

Az új megállapodás fő célja egy naprakész – azaz a megreformált közös halászati politikának és külső dimenziójának prioritásait figyelembe vevő – keret biztosítása, amely a halászat területén lehetővé teszi az Európai Unió és a Szenegáli Köztársaság közötti stratégiai partnerség kialakítását.

A jegyzőkönyv célja, hogy az uniós hajóknak – a rendelkezésre álló, elsősorban a Kelet-közép-atlanti Halászati Bizottságtól (CECAF) származó tudományos értékelések figyelembevétele, valamint a legmérvadóbb tudományos szakvéleményeknek és az Atlanti Tonhal Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottság (ICCAT) ajánlásainak a tiszteletben tartása mellett – a rendelkezésre álló többlet korlátain belül halászati lehetőségeket biztosítson a szenegáli vizeken. Álláspontját a Bizottság többek között egy olyan, külső szakértők által készített előretekintő értékelés eredményeire alapozta, amely egy új megállapodás és jegyzőkönyv megkötésének a lehetőségét vizsgálta. A jegyzőkönyv egyúttal az Európai Unió és a Szenegáli Köztársaság közötti együttműködésnek is új lendületet kíván adni annak érdekében, hogy a szenegáli halászati övezetekben lehetővé váljon a fenntartható halászati politika fejlesztése és a halászati erőforrások felelősségteljes kiaknázása, ami mindkét fél érdekét szolgálja.

A jegyzőkönyv az alábbi halászati kategóriákban ír elő halászati lehetőségeket:

– 28 kerítőhálós tonhalhalászhajó,

– 8 horgászbotos halászhajó,

– 2 vonóhálós halászhajó (amelyek a mélyvízi, tengerfenéken élő szenegáli tőkehalra halásznak).

A Bizottság mindezek alapján javasolja, hogy a Tanács – a Parlament egyetértésével – fogadja el az új megállapodás és az új jegyzőkönyv megkötéséről szóló határozatot.

2.           AZ ÉRDEKELT FELEKKEL FOLYTATOTT KONZULTÁCIÓK ÉS A HATÁSVIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI

Az érdekelt felekkel az Európai Unió és a Szenegáli Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás megkötésének lehetőségét vizsgáló előretekintő értékelés keretében folyt egyeztetés. A technikai értekezletek során tagállami szakértőkkel is konzultáltak. A konzultációk azzal a következtetéssel zárultak, hogy az Uniónak érdekében áll a halászati megállapodást megújítani és egy jegyzőkönyvet megkötni a Szenegáli Köztársasággal.

3.           A JAVASLAT JOGI ELEMEI

Ezen eljárás megindítására a fenntartható halászati partnerségi megállapodás és a hozzá csatolt végrehajtási jegyzőkönyv aláírásának és ideiglenes alkalmazásának jóváhagyásáról szóló tanácsi határozathoz, valamint a halászati lehetőségek uniós tagállamok közötti elosztásáról szóló tanácsi rendelethez kapcsolódó eljárás megindításával párhuzamosan kerül sor.

4.           KÖLTSÉGVETÉSI VONZATOK

A pénzügyi hozzájárulás összege 1 808 000 EUR az első évben, 1 738 000 EUR a második, a harmadik és a negyedik évben, és 1 668 000 EUR az ötödik évben. A számítás alapja a következő:

a) a tonhal esetében 14 000 tonnás referenciamennyiséget, a szenegáli tőkehal esetében pedig 2 000 tonnás engedélyezett fogásmennyiséget alapul véve az e halászati erőforrásokhoz való hozzáférés értéke az első évben 1 058 000 EUR, a második, harmadik és negyedik évben 988 000 EUR, az ötödik évben pedig 918 000 EUR, valamint

b) évi 750 000 EUR a Szenegáli Köztársaság halászati politikájának fejlesztésére irányuló támogatás címén. Ez a támogatás megfelel a nemzeti halászati politika célkitűzéseinek és különösen a Szenegáli Köztársaságnak a tudományos kutatás ösztönzése, a jogellenes halászat nyomon követése és az ellene folytatott küzdelem előmozdítása, valamint a kisüzemi halászat támogatása tekintetében fennálló igényeinek, beleértve a sérült ökoszisztémák helyreállítását, ami elengedhetetlen a fiatal egyedekből álló állományok helyrehozásához.

2014/0238 (NLE)

Javaslat

A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Unió és a Szenegáli Köztársaság közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás és az ahhoz csatolt végrehajtási jegyzőkönyv megkötéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikke (2) bekezdésére, összefüggésben 218. cikke (6) bekezdésének a) pontjával és 218. cikkének (7) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére[1],

mivel:

(1)       Az Unió öt évre szóló, hallgatólagosan megújítható fenntartható halászati megállapodást és ahhoz tartozó, ötéves időszakra szóló végrehajtási jegyzőkönyvet írt alá a Szenegáli Köztársasággal, amelyek a halászat tekintetében a Szenegáli Köztársaság felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó vizeken halászati lehetőségeket biztosítanak az uniós hajóknak.

(2)       A 2014/.../EU határozatnak[2] megfelelően [...]-án/-én került sor a szóban forgó megállapodás és jegyzőkönyv aláírására, amelyek az aláírásuk napjától ideiglenesen alkalmazandók.

(3)       Helyénvaló a megállapodást és a végrehajtási jegyzőkönyvet az Unió nevében jóváhagyni.

(4)       A megállapodással létrejött egy vegyes bizottság, amelynek feladata a megállapodás alkalmazásának ellenőrzése. A vegyes bizottság továbbá a jegyzőkönyvvel összhangban jóváhagyhatja a jegyzőkönyv bizonyos módosításait. Az ilyen módosítások jóváhagyásának előmozdítása érdekében a Bizottságot indokolt felhatalmazni arra, hogy meghatározott feltételek mellett a módosításokat egyszerűsített eljárás keretében fogadja el,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió és a Szenegáli Köztársaság közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodást (a továbbiakban: megállapodás) és az ahhoz csatolt végrehajtási jegyzőkönyvet (a továbbiakban: jegyzőkönyv) a Tanács az Európai Unió nevében jóváhagyja.

A megállapodás és a jegyzőkönyv szövegét e határozat I. és II. melléklete tartalmazza.

2. cikk

A Tanács elnöke kijelöli az(oka)t a személy(eke)t, aki(k) az Európai Unió nevében jogosult(ak) megtenni a megállapodás 16. cikkében és a jegyzőkönyv 13. cikkében előírt értesítést, amellyel az Európai Unió a megállapodást és az ahhoz csatolt jegyzőkönyvet magára nézve jogilag kötelező erejűnek ismeri el.

3. cikk

Az e határozat III. mellékletében megállapított feltételek mellett az Európai Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az Unió nevében jóváhagyja a jegyzőkönyvnek a megállapodás 7. cikke szerint létrehozott vegyes bizottság által elfogadott módosításait.

4. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

                                                                       a Tanács részéről

                                                                       az elnök

[1]               HL C […]., […]., […]. o.

[2]               HL L […]., […]., […]. o.

I. melléklet

PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS

az Európai Unió és a Szenegáli Köztársaság között a fenntartható halászatról

AZ EURÓPAI UNIÓ, a továbbiakban: az Unió, és

A SZENEGÁLI KÖZTÁRSASÁG, a továbbiakban: Szenegál,

a továbbiakban: a Felek,

FIGYELEMBE VÉVE az Unió és Szenegál közötti – különösen a Cotonoui Megállapodás keretében megvalósuló – szoros munkakapcsolatot, és az e kapcsolat elmélyítésére irányuló kölcsönös óhajukat,

TEKINTETTEL az Egyesült Nemzetek 1982. évi tengerjogi egyezményére és a kizárólagos gazdasági övezeteken túlnyúló halállományokról szóló 1995. évi megállapodásra,

AZZAL AZ ELTÖKÉLT SZÁNDÉKKAL, hogy alkalmazzák az azon regionális halászati gazdálkodási szervezetek által meghozott döntéseket és ajánlásokat, amelyeknek a Felek tagjai,

TUDATÁBAN az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) által 1995-ben elfogadott, a felelősségteljes halászati magatartási kódexében megállapított elvek fontosságának,

AZZAL AZ ELTÖKÉLT SZÁNDÉKKAL, hogy az élő tengeri erőforrások fenntartható kiaknázásának és hosszú távú védelmének biztosítására kölcsönös érdekük szerint együttműködjenek a felelősségteljes halászat bevezetésének előmozdításában,

MEGGYŐZŐDVE arról, hogy ezen együttműködés alapja az, hogy a két Fél akár együttes, akár egyoldalú kezdeményezései és tevékenységei egymást kiegészítik, ami biztosítja a politikák koherenciáját és az erőfeszítések összhangját,

AZZAL AZ ELHATÁROZÁSSAL, hogy a Felek az említett együttműködés céljából kialakítsák a szenegáli halászati politika végrehajtásához szükséges párbeszédet, és abba bevonják a civil társadalom szereplőit, elsősorban a halászati szakembereket,

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy meghatározzák az uniós halászhajók által Szenegál vizein végzett halászati tevékenységekre, valamint az e vizeken folytatandó fenntartható halászat céljára nyújtott uniós támogatásra irányadó feltételeket,

AZZAL AZ ELHATÁROZÁSSAL, hogy a két Fél társaságai közötti együttműködés előmozdításával szorosabbra fűzzék a gazdasági együttműködést a halászati ágazatban és a kapcsolódó tevékenységek terén,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODNAK MEG:

1. cikk – Fogalommeghatározások

E megállapodás alkalmazásában:

a)      „szenegáli hatóságok”: a Szenegáli Köztársaság Halászati Minisztériuma;

b)      „uniós hatóságok”: az Európai Bizottság;

c)      „halászati tevékenység”: halak felkutatása, halászeszközök kivetése, kihelyezése, húzása és vontatása, a fogás fedélzetre vétele, hal és halászati termékek átrakása, fedélzeten tartása, fedélzeti feldolgozása, áthelyezése, ketreces tartása, hizlalása és kirakodása;

d)      „halászhajó”: bármely olyan hajó vagy más jármű, amelyet a szenegáli törvények értelmében halászatra használnak, halászat céljára felszereltek, illetve amely jellemzően halászati célt szolgál;

e)      „uniós halászhajó”: valamely tagállam lobogója alatt közlekedő és az Unióban lajstromozott halászhajó;

f)       „szenegáli vizek”: a Szenegál felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó vizek;

g)      „megállapodás”: a megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyv, annak melléklete és függelékei;

h)      „vis maior”: hirtelenül bekövetkező, előre nem látható és elkerülhetetlen események, amelyek a szenegáli vizeken veszélyeztethetik vagy megakadályozhatják a halászati tevékenység szokásos végzését.

2. cikk – Tárgy

E megállapodás megállapítja az alábbiak tekintetében irányadó elveket, szabályokat és eljárásokat:

a)      azok a feltételek, amelyek mellett az uniós halászhajók a rendelkezésre álló többlet erejéig halászati tevékenységet folytathatnak Szenegál vizein;

b)      gazdasági, pénzügyi, műszaki és tudományos együttműködés a halászati ágazatban, amelynek célja a fenntartható halászat előmozdítása a szenegáli vizeken, valamint Szenegál halászati ágazatának fejlesztése;

c)      a szenegáli vizeken folytatott halászat ellenőrzésének módjaira vonatkozó együttműködés a fenti szabályok és feltételek betartásának, a halállományok védelmére és kezelésére vonatkozó intézkedések hatékonyságának, valamint a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelem biztosításának céljából.

3. cikk – Elvek

(1)          A Felek vállalják, hogy Szenegál vizein előmozdítják a felelősségteljes halászatot a felelősségteljes halászat FAO által elfogadott magatartási kódexének megfelelően.

(2)          Szenegál vállalja, hogy nem nyújt az e megállapodásban előírtaknál kedvezőbb feltételeket a vizein tevékenységet folytató azon más külföldi flották szegmensei számára, amelyek hajói az e megállapodásban foglaltakkal azonos jellemzőkkel bírnak, és amelyek az e megállapodás hatálya alá tartozó fajokra halásznak.

(3)          A Felek vállalják annak biztosítását, hogy e megállapodást a Cotonoui Megállapodásnak az emberi jogok, a demokratikus elvek és a jogállamiság elengedhetetlen elemeiről, valamint a felelősségteljes kormányzás alapvető eleméről szóló 9. cikkével összhangban, az említett megállapodás 8. és 96. cikkében meghatározott eljárás keretében hajtják végre.

(4)          A Felek vállalják, hogy e megállapodást a felelősségteljes gazdasági és társadalmi irányítás elveivel összhangban hajtják végre, figyelemmel a halászati erőforrások állapotának megőrzésére is.

(5)          A Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek (ILO) a munkára vonatkozó alapelvekről és alapvető jogokról szóló nyilatkozata teljes mértékben alkalmazandó az uniós halászhajókra felvett tengerészekre. Ez különösen az egyesülési szabadságra és a kollektív tárgyalásokhoz való jog hathatós elismerésére, valamint a foglalkoztatás és foglalkozás tekintetében a megkülönböztetés kizárására vonatkozik.

(6)          A Felek konzultálnak egymással bármely olyan döntés meghozatala előtt, amely befolyásolhatja az uniós hajóknak az e megállapodás keretében végzendő tevékenységeit.

4. cikk – Hozzáférés a szenegáli vizekhez

(1)          Az uniós halászhajók csak akkor folytathatnak halászati tevékenységet a szenegáli vizeken, ha rendelkeznek az e megállapodás alapján kiállított halászati engedéllyel; minden, a megállapodás keretén kívüli halászati tevékenység folytatása tilos.

(2)          A szenegáli hatóságok kizárólag e megállapodás alapján állítanak ki halászati engedélyt az uniós halászhajók részére; a megállapodás keretén kívül ilyen hajókra vonatkozó engedélyek, különösen magánengedélyek kiállítása tilos.

5. cikk – Alkalmazandó jog és végrehajtás

(1)          Az e megállapodásban elfogadott rendelkezések sérelme nélkül a megállapodás által szabályozott halászati tevékenységek a szenegáli jog hatálya alá tartoznak.

(2)          A szenegáli hatóságok minden olyan jogszabályi változásról értesítik az uniós hatóságokat, amelyek érinthetik az uniós halászhajók tevékenységét. Az új jogi előírások az értesítés uniós hatóságok általi kézhezvételének napjától számított hatvanadik naptól kötelezőek az uniós halászhajók számára.

(3)          Szenegál vállalja, hogy minden szükséges intézkedést meghoz az e megállapodásban szereplő, a halászatra vonatkozó ellenőrzési rendelkezések hathatós alkalmazásáért. Az uniós halászhajók együttműködnek az ilyen ellenőrzések elvégzéséért felelős szenegáli hatóságokkal.

(4)          Az Unió vállalja, hogy megtesz minden szükséges lépést annak érdekében, hogy hajói megfeleljenek e megállapodás rendelkezéseinek és az azokhoz kapcsolódó szenegáli jogszabályoknak.

(5)          Az uniós hatóságok minden olyan jogszabályi változásról értesítik a szenegáli hatóságokat, amelyek érinthetik az uniós halászhajók e megállapodás keretében végzett tevékenységét.

6. cikk – Pénzügyi hozzájárulás

(1)          Az Unió e megállapodás keretében az alábbi célokat szolgáló pénzügyi hozzájárulást biztosít Szenegálnak:

a)       az uniós halászhajók szenegáli halászati erőforrásokhoz való hozzáférése költségeinek részleges fedezése, a hajótulajdonosokat terhelő költségektől függetlenül

b)      a szenegáli fenntartható halászati politika kidolgozására és végrehajtására alkalmas kapacitás ágazati támogatás révén történő megerősítése.

(2)          Az ágazati támogatásként biztosított pénzügyi hozzájárulás független a hozzáférési költségekhez kapcsolódó kifizetésektől. E hozzájárulás összegének meghatározása és kifizetése a szenegáli halászati ágazati politika céljainak az e megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyvben előírt módon, valamint éves és többéves végrehajtási programozás keretében történő megvalósításától függ.

(3)          Az Unió által biztosított pénzügyi hozzájárulás folyósítása évente, a jegyzőkönyvben foglalt módon történik. A hozzájárulás összege az alábbi esetekben felülvizsgálható:

a)       vis maior;

b)      az uniós halászhajóknak odaítélt halászati lehetőségeknek többek között az érintett állományokkal való gazdálkodás céljából történő csökkentése, amennyiben ez a rendelkezésre álló legmérvadóbb tudományos szakvélemények alapján szükségesnek bizonyul az erőforrások fenntartható védelme és kiaknázása érdekében;

c)       az uniós halászhajóknak nyújtott halászati lehetőségek növelése, amennyiben a rendelkezésre álló legmérvadóbb tudományos vélemény megerősíti, hogy az erőforrások állapota ezt lehetővé teszi;

d)      az ágazati támogatásként biztosított pénzügyi hozzájárulás feltételeinek átértékelése, amennyiben a Felek által megállapított éves és többéves programozási eredmények ezt indokolttá teszik;

e)       e megállapodás alkalmazásának a 13. cikk szerinti felfüggesztése;

f)       e megállapodásnak a 14. cikk szerinti felmondása.

7. cikk – Vegyes bizottság

(1)          Létrejön az uniós és a szenegáli hatóságok képviselőiből álló vegyes bizottság, amelynek feladata e megállapodás végrehajtásának nyomon követése. A bizottság ezenfelül a jegyzőkönyvet, a mellékletet és a függelékeket érintő módosításokat fogadhat el.

(2)          A végrehajtás vegyes bizottság általi nyomon követése többek között az alábbiakat foglalja magában:

a)       a megállapodás végrehajtásának, értelmezésének és alkalmazásának ellenőrzése és különösen a 6. cikk (2) bekezdésében említett éves és többéves programozás meghatározása, illetve végrehajtásának értékelése;

b)      a közös érdeket képviselő, halászattal kapcsolatos kérdések megválaszolásához szükséges kapcsolatok biztosítása;

c)       fórumként való eljárás az e megállapodás értelmezéséből vagy alkalmazásából eredő viták békés rendezéséhez.

(3)          A vegyes bizottság döntéshozatali hatáskörén belül jóváhagyja az e megállapodáshoz tartozó jegyzőkönyvet, mellékletet és függelékeket érintő, alábbiakra vonatkozó módosításokat:

a)       a halászati lehetőségek és következésképpen a kapcsolódó pénzügyi hozzájárulás felülvizsgálata;

b)      az ágazati támogatás módjai;

c)       az uniós halászhajók által végzett halászati tevékenységekre irányadó feltételek.

A döntések meghozatala konszenzussal történik, és azokat az ülés jegyzőkönyvének mellékletében rögzítik.

(4)          A vegyes bizottság feladatait e megállapodás céljaival és a regionális halászati szervezetek által elfogadott vonatkozó szabályokkal összhangban végzi.

(5)          A vegyes bizottság évente legalább egyszer, az Unióban és Szenegálban felváltva, vagy egy közös megegyezéssel választott másik helyszínen ülésezik, és az üléseken az ülésnek otthont adó Fél elnököl. Bármelyik Fél kérésére rendkívüli ülést tartanak.

8. cikk – Együttműködés a halászati felügyelet, valamint a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat ellen folytatott küzdelem területén

A Felek vállalják, hogy a felelősségteljes és fenntartható halászat megvalósítása érdekében szoros együttműködés keretében fellépnek a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat ellen.

9. cikk – Tudományos együttműködés

(1)          A Felek a szenegáli vizekben található élő tengeri erőforrások állapotának hatékonyabb nyomon követése céljából ösztönzik a tudományos együttműködést.

(2)          A Felek a közös tudományos munkacsoport vagy az érintett nemzetközi szervezetek keretében konzultálnak egymással az Atlanti-óceán élő erőforrásai kezelésének és védelmének megerősítése, illetve a vonatkozó tudományos kutatásban való együttműködés céljából.

10. cikk – A halászati szakmai szervezetek, a magánszektor és a civil társadalom közötti együttműködés

(1)          A Felek ösztönzik a gazdasági és műszaki együttműködést a halászati ágazatban és az ahhoz kapcsolódó ágazatokban. A Felek többek között az e célból esetleg szükséges különböző intézkedések előmozdítása és összehangolása érdekében konzultálhatnak egymással.

(2)          A Felek vállalják, hogy előmozdítják a halászati technikákra és a halászeszközökre, valamint a halászati termékek tartósítására és ipari feldolgozására vonatkozó információk cseréjét.

(3)          A Felek törekednek arra, hogy az üzlet- és a beruházásfejlesztés számára kedvező környezet kialakításának ösztönzésével műszaki, gazdasági és kereskedelmi téren kedvező feltételeket teremtsenek a Felek vállalkozásai közötti kapcsolatok előmozdításához. Adott esetben támogatják vegyesvállalatok létrehozását.

11. cikk – Földrajzi hatály

Ezt a megállapodást egyrészről azokon a területeken kell alkalmazni, amelyeken az Európai Unióról szóló szerződés alkalmazandó, az ott meghatározott feltételekkel, másrészről Szenegál területén.

12. cikk – Időtartam

E megállapodást a hatálybalépésétől számított öt évig kell alkalmazni, és hallgatólagosan meghosszabbodik, kivéve, ha a megállapodást a 14. cikkel összhangban felmondják.

13. cikk – Felfüggesztés

(1)          E megállapodás végrehajtását bármelyik Fél egyoldalúan felfüggesztheti az alábbi esetekben:

a)       vis maior;

b)      a megállapodás értelmezésével vagy végrehajtásával kapcsolatos vita a felek között;

c)       e megállapodás rendelkezéseinek – többek között az emberi jogok tiszteletben tartását előíró 3. cikk (3) bekezdésének – valamely Fél általi megsértése.

(2)          A megállapodás felfüggesztéséről írásban értesítik a másik Felet, és a felfüggesztés az értesítés kézhezvételétől számított három hónap leteltével lép hatályba. A Felek a felfüggesztésről szóló értesítés időpontjától kezdődően egyeztetést folytatnak annak érdekében, hogy három hónapon belül békésen rendezzék a vitát. Az egyeztetések a felfüggesztés hatálybalépését követően is folytathatók. Békés rendezés esetén a megállapodás végrehajtása haladéktalanul folytatódik, a 6. cikkben említett pénzügyi hozzájárulás pedig arányosan és időarányosan csökken.

14. cikk – Felmondás

(1)          E megállapodást bármelyik Fél egyoldalúan felmondhatja az alábbi esetekben:

a)       vis maior;

b)      az érintett állományok romlása a rendelkezésre álló legmérvadóbb független és megbízható tudományos szakvélemény szerint;

c)       az uniós halászhajók számára biztosított halászati lehetőségek alacsony kihasználása;

d)      a Felek által a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelem terén vállalt kötelezettségek megsértése.

(2)          A megállapodás felmondásáról írásban értesíteni kell a másik Felet, és a felmondás az értesítés kézhezvételétől számított hat hónap leteltével lép hatályba, kivéve, ha a Felek közös megegyezéssel e határidő meghosszabbításáról döntenek. A Felek a felmondásról szóló értesítés időpontjától kezdődően egyeztetést folytatnak annak érdekében, hogy hat hónapon belül békésen rendezzék a vitát. Békés rendezés esetén a megállapodás végrehajtása haladéktalanul folytatódik, a 6. cikkben említett pénzügyi hozzájárulás pedig arányosan és időarányosan csökken.

15. cikk – Hatályon kívül helyezés

A Szenegáli Köztársaság kormánya és az Európai Gazdasági Közösség között létrejött, a Szenegál partjainál folytatott halászatról szóló, 1981. június 1-jén hatályba lépett megállapodás hatályát veszti.

16. cikk – Hatálybalépés

E megállapodás két-két eredeti példányban készült angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák és szlovén nyelven; e szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

Ez a megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor a Felek értesítik egymást a hatálybalépéshez szükséges eljárások befejezéséről.

17. cikk – Ideiglenes alkalmazás

E megállapodás a Felek általi aláírástól kezdődően a hatálybalépés napjáig ideiglenesen alkalmazandó.

II. melléklet Jegyzőkönyv

JEGYZŐKÖNYV az Európai Unió és a Szenegáli Köztársaság közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás végrehajtásáról

1. cikk Hatály

1. Az uniós halászhajók számára biztosított halászati lehetőségek a következők:

–  nagy távolságra vándorló fajok (az Egyesült Nemzetek 1982. évi tengerjogi egyezményének 1. mellékletében felsorolt fajok) az Atlanti Tonhal Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottság (ICCAT) által védett vagy halászati tilalom hatálya alá helyezett fajok kivételével;

(a) 28 fagyasztóval felszerelt kerítőhálós tonhalhalászhajó

(b) 8 horgászbotos halászhajó

–  mélyvízi tengerfenéken élő halfajok:

(c) 2 vonóhálós hajó

Ezt a bekezdést e jegyzőkönyv 5. és 6. cikkére is figyelemmel kell alkalmazni.

2. Az 1. pontban ismertetett halászati lehetőségek kizárólag a mellékletben felsorolt földrajzi koordinátáknak megfelelő szenegáli halászati övezetekben érvényesek.

2. cikk Időtartam

Ez a jegyzőkönyv és annak melléklete a hatálybalépésétől – vagy adott esetben az ideiglenes alkalmazásától – számítva 5 évig alkalmazandó.

3. cikk Pénzügyi hozzájárulás

1. A jegyzőkönyv teljes becsült értéke a 2. cikkben említett időszak vonatkozásában 13 930 000 EUR. A teljes összegen belül

1.1. a megállapodás 6. cikke szerinti pénzügyi hozzájárulás 8 690 000 EUR, amely a következőképp oszlik meg:

(1) az erőforrásokhoz való hozzáférésért járó pénzügyi hozzájárulásként az első évben 1 058 000 EUR, a második, harmadik és negyedik évben évi 988 000 EUR, az ötödik évben pedig 918 000 EUR, amely a nagy távolságra vándorló fajok esetében évi 14 000 tonnás referenciamennyiségnek felel meg.

(2) 5 éven át évi 750 000 EUR külön összeg Szenegál halászati ágazati politikájának végrehajtásához nyújtott támogatásként.

1.2. 5 240 000 EUR, amely a megállapodás 4. cikkének alkalmazásában és a II. fejezet 3. pontjában előírt szabályok szerint kiállított halászati engedélyek címén a hajótulajdonosok által fizetendő díj becsült összegének felel meg.

2. E cikk (1) bekezdését e jegyzőkönyv 5., 6., 7. és 8. cikkére és a megállapodás 13. és 14. cikkére is figyelemmel kell alkalmazni.

3. Szenegál gondoskodik az uniós halászhajók szenegáli halászati övezetekben végzett tevékenységének megfigyeléséről, biztosítva ezáltal a nagy távolságra vándorló fajok tekintetében az 1.1. pont (1) bekezdésében meghatározott referenciamennyiség, valamint a tengerfenéken élő fajok tekintetében az e jegyzőkönyv mellékletéhez tartozó függelékben szereplő kapcsolódó adatlapon feltüntetett teljes kifogható mennyiség megfelelő kezelését, figyelembe véve az állományok állapotát és a rendelkezésre álló többletet. E megfigyelés keretében Szenegál tájékoztatja az uniós hatóságokat, amennyiben a szenegáli halászati övezetekben tevékenykedő uniós halászhajók általi fogások mennyisége eléri a referenciamennyiség 80 %-át vagy a tengerfenéken élő fajok teljes kifogható mennyiségének 80 %-át. Az értesítés kézhezvételét követően az Unió tájékoztatja a tagállamokat.

4. Amennyiben a fogások mennyisége eléri a referenciamennyiség 80 %-át vagy a tengerfenéken élő fajok teljes kifogható mennyiségének 80 %-át, Szenegál havi rendszerességgel ellenőrzi az uniós halászhajók által ejtett fogásokat. A megfigyelés az e jegyzőkönyv melléklete IV. fejezetének 1. szakaszában említett elektronikus jelentéstételi rendszer (ERS) bevezetését követően napi rendszerességűvé válik. Szenegál tájékoztatja az uniós hatóságokat a fent említett referenciamennyiség vagy teljes kifogható mennyiség eléréséről. Az értesítés kézhezvételét követően az Unió tájékoztatja a tagállamokat is.

5. Ha a nagy távolságra vándorló fajoknak az európai uniós halászhajók által a szenegáli vizeken kifogott éves mennyisége meghaladja az 1.1. pont (1) bekezdésében szereplő éves referenciamennyiséget, az éves pénzügyi hozzájárulás összege minden egyes további kifogott tonna után 55 EUR-val emelkedik az első évre, 50 EUR-val a második, harmadik és negyedik évre, illetve 45 EUR-val az ötödik évre vonatkozóan.

6. A tengerfenéken élő fajoknak az e jegyzőkönyv mellékletéhez tartozó függelékben szereplő kapcsolódó adatlapon feltüntetett teljes kifogható mennyisége megegyezik az ilyen fajok legnagyobb engedélyezett kifogható mennyiségével. Ha e fajok éves kifogott mennyisége túllépi a teljes kifogható mennyiséget, a hajótulajdonosok által fizetendő, az említett adatlapon szereplő díj összege a fogástöbblet tekintetében 50 %-kal nő.

7. Az Európai Unió által kifizetett teljes éves összeg azonban nem haladhatja meg az 1.1. pont (1) bekezdésében említett összeg kétszeresét. Ha az uniós halászhajók által kifogott mennyiségek meghaladják az ezen összeg kétszeresének megfelelő mennyiséget, az e határértéket meghaladó mennyiségért járó összeget a következő évben kell kifizetni.

8. Az 1.1. pont (1) bekezdésében említett, az uniós halászhajóknak a szenegáli halászati erőforrásokhoz való hozzáféréséért nyújtott pénzügyi hozzájárulást az Unió az első évben a jegyzőkönyv ideiglenes alkalmazásának kezdőnapjától számítva legkésőbb kilencven (90) napon belül, a későbbi években pedig a jegyzőkönyv aláírásának évfordulóján kifizeti.

9. Az 1.1. pont (1) bekezdésében említett pénzügyi hozzájárulást egy szenegáli államkincstári számlára kell utalni. Az 1.1. pont (2) bekezdésében említett, ágazati támogatásként biztosított pénzügyi hozzájárulást az államkincstárnál nyitott betéti számlán a Tengeri Halászati Igazgatóság részére kell rendelkezésre bocsátani. A számla adatait Szenegál hatóságai évente közlik az Európai Bizottsággal.

4. cikk Ágazati támogatás

1. A vegyes bizottság legkésőbb három (3) hónappal e jegyzőkönyv hatálybalépésének vagy adott esetben ideiglenes alkalmazásának időpontját követően többéves ágazati programot fogad el annak alkalmazási szabályaival együtt, ideértve különösen a következőket:

(1) éves és többéves iránymutatások, amelyek alapján a 3. cikk 1.1. pontjának (2) bekezdésében szereplő pénzügyi hozzájárulás felhasználásra kerül;

(2) egy- és többéves terv alapján elérendő célok ahhoz, hogy idővel bevezetésre kerüljön a fenntartható és felelősségteljes halászat, figyelembe véve a nemzeti halászati politika vagy más olyan politika keretében Szenegál által – különösen a kisüzemi halászat támogatása, a felügyelet, az ellenőrzés és a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelem, illetve a szenegáli halászati ágazaton belüli tudományos kapacitás megerősítése vonatkozásában – kifejezett prioritásokat, amelyek kapcsolódnak a felelősségteljes és fenntartható halászat bevezetéséhez, vagy arra hatással vannak;

(3) az évente elért eredmények értékelésére szolgáló kritériumok és eljárások, adott esetben beleértve bizonyos költségvetési és pénzügyi mutatókat is.

2. A vegyes bizottság meghatározza a célokat és becslést készít a projektek várható hatásáról, hogy azok alapján jóváhagyhassa az ágazati támogatásként biztosított pénzügyi hozzájárulás Szenegál általi felhasználását.

3. Szenegál minden évben ismerteti az ágazati pénzügyi támogatással végrehajtott projektek előrehaladottsági fokát, amelyet a vegyes bizottság éves végrehajtási jelentés formájában megvizsgál. Az jegyzőkönyv lejárta előtt Szenegál zárójelentést is készít.

4. Az ágazati támogatásként biztosított pénzügyi hozzájárulás kifizetése részletekben történik az ágazati támogatás végrehajtása során elért eredmények elemzése és a programozás során meghatározott igények alapján. Az Unió teljesen vagy részlegesen felfüggesztheti az e jegyzőkönyv 3. cikke 1.1. pontjának (2) bekezdésében szereplő külön pénzügyi hozzájárulás kifizetését, ha:

4.1. a vegyes bizottság keretében készített értékelést követően megállapítható, hogy az elért eredmények nincsenek összhangban a programozással;

4.2. a pénzügyi hozzájárulást nem az elfogadott programozásnak megfelelően használják fel.

A pénzügyi hozzájárulás folyósítása a Felek közötti konzultáció és megállapodás után, és/vagy abban az esetben folytatódik, ha a pénzügyi végrehajtás 4. bekezdésben említett eredményei ezt igazolják. Mindazonáltal a 3. cikk 1.1. pontjának (2) bekezdésében említett külön pénzügyi hozzájárulás kifizetése nem teljesíthető a jegyzőkönyv lejártát követő hat (6) hónapos időszak után.

5. A többéves ágazati program valamennyi javasolt módosítását a vegyes bizottság hagyja jóvá.

5. cikk Tudományos együttműködés

1. A Felek vállalják, hogy a nyugat-afrikai térségben előmozdítják a felelősségteljes halászatra irányuló együttműködést. A Felek vállalják, hogy betartják az Atlanti Tonhal Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottság (ICCAT) minden ajánlását és határozatát, valamint hogy figyelembe veszik más érintett regionális szervezetek, például a Kelet-közép-atlanti Halászati Bizottság (CECAF) tudományos szakvéleményeit.

2. A Felek vállalják, hogy az e jegyzőkönyv végrehajtásához kapcsolódó tudományos kérdések vizsgálata céljából rendszeresen és a szükséges gyakorisággal összehívják a közös tudományos munkacsoportot. A közös tudományos munkacsoport megbízatását, összetételét és működését a vegyes bizottság határozza meg.

3. Az Atlanti Tonhal Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottság (ICCAT) keretében elfogadott ajánlások és határozatok alapján, valamint a rendelkezésre álló legmérvadóbb tudományos szakvélemények, például a CECAF szakvéleményei és adott esetben a közös tudományos munkacsoport ülésein megfogalmazott következtetések fényében a vegyes bizottság az e jegyzőkönyv hatálya alá tartozó halfajokkal való fenntartható gazdálkodást célzó és az uniós halászhajók tevékenységét érintő intézkedéseket hoz.

6. cikk A halászati lehetőségek felülvizsgálata

1. A vegyes bizottság – a közös tudományos munkacsoport jóváhagyása esetén – felülvizsgálhatja az 1. cikk 1. bekezdésében említett halászati lehetőségeket, ha az ICCAT ajánlásai és határozatai, valamint a CECAF szakvéleményei alátámasztják, hogy az ilyen felülvizsgálat biztosítja az e jegyzőkönyvben említett halfajokkal való fenntartható gazdálkodást.

2. Ebben az esetben a 3. cikk 1.1. pontjának (1) bekezdésében előírt pénzügyi hozzájárulást arányosan és időarányosan ki kell igazítani. Mindazonáltal az Unió által fizetendő pénzügyi hozzájárulás teljes összege nem haladhatja meg a 3. cikk 1.1. pontjának (1) bekezdésében említett összeg kétszeresét.

7. cikk Új halászati lehetőségek és a felderítő halászat

1. Abban az esetben, ha az uniós halászhajók olyan halászati tevékenységet kívánnak végezni, amelyekről e jegyzőkönyv 1. cikke nem rendelkezik, a Felek a vegyes bizottság keretében konzultálnak az új tevékenységek esetleges engedélyezéséről. Adott esetben a vegyes bizottság elfogadja az új halászati lehetőségekre alkalmazandó feltételeket, és szükséges esetén módosítja ezt a jegyzőkönyvet és annak mellékletét.

2. Az új halászati tevékenységek engedélyezése során figyelembe kell venni a legmérvadóbb tudományos szakvéleményeket, és adott esetben a kutatási célú halászati utak közös tudományos munkacsoport által validált eredményeit.

3. Az 1. bekezdés szerinti konzultációkat követően a vegyes bizottság engedélyezhet a szenegáli halászati övezetekben teendő felderítő halászati utakat az új halászatok műszaki kivitelezhetőségének és gazdasági megtérülésének vizsgálata érdekében. E célból a vegyes bizottság Szenegál kérésére eseti alapon meghatározza a fajokat, a feltételeket és a szükségesnek tartott egyéb paramétereket. A felderítő halászatot a Felek a közös tudományos munkacsoport által meghatározott feltételek szerint végzik.

8. cikk Felfüggesztés

E jegyzőkönyv végrehajtását – a pénzügyi hozzájárulás folyósítását is ideértve – bármelyik Fél egyoldalúan felfüggesztheti a megállapodás 13. cikkében felsorolt esetekben és feltételek mellett.

9. cikk Felmondás

E jegyzőkönyvet bármelyik Fél egyoldalúan felmondhatja a megállapodás 14. cikkében felsorolt esetekben és feltételek mellett.

10. cikk Az adatcsere számítógépesítése

1. Szenegál és az Európai Unió törekszik arra, hogy a lehető leghamarabb létrehozza a megállapodás végrehajtásával összefüggő minden információ és dokumentum elektronikus cseréjéhez szükséges számítógépes rendszereket.

2. Az elektronikus formátumú dokumentumokat minden esetben a papíralapú dokumentumokkal egyenértékűnek kell tekinteni.

3. Szenegál és az Európai Unió haladéktalanul értesíti egymást a számítógépes rendszerek bárminemű meghibásodásáról. Ilyen esetben automatikusan a megállapodás végrehajtásához kapcsolódó valamennyi információ és dokumentum papírváltozatát kell használni.

11. cikk Bizalmas adatkezelés

1. Szenegál és az Európai Unió vállalja, hogy a megállapodás alkalmazása során kapott, az uniós halászhajókkal és azok tevékenységével összefüggő név szerinti adatokat mindenkor a titoktartási és adatvédelmi rendelkezéseik maradéktalan tiszteletben tartásával kezelik.

2. A Felek gondoskodnak arról, hogy csupán a szenegáli halászati övezetekben folytatott halászatra vonatkozó összesített adatokat hozzák nyilvánosságra, az ICCAT és más regionális halászati gazdálkodási szervezetek idevágó rendelkezéseit is tiszteletben tartva. Azokat az adatokat, amelyek titkosnak minősülhetnek, az illetékes hatóságok kizárólag a megállapodás végrehajtása érdekében, valamint a halászati gazdálkodás, az ellenőrzés és a felügyelet céljára használhatják fel.

12. cikk A jegyzőkönyv ideiglenes alkalmazása

Ez a jegyzőkönyv, valamint annak melléklete és függelékei a Felek általi aláírásuk napjától ideiglenesen alkalmazandók.

13. cikk Hatálybalépés

Ez a jegyzőkönyv, valamint annak melléklete és függelékei azon a napon lépnek hatályba, amelyen a Felek írásban értesítik egymást a hatálybalépéshez szükséges eljárások befejezéséről.

A JEGYZŐKÖNYV MELLÉKLETE

AZ EURÓPAI UNIÓS HAJÓK ÁLTAL A SZENEGÁLI HALÁSZATI ÖVEZETBEN VÉGZETT HALÁSZATI TEVÉKENYSÉGEKRE IRÁNYADÓ FELTÉTELEK

I. fejezet – Általános rendelkezések

1. Az illetékes hatóság kijelölése

E melléklet alkalmazásában és ellenkező megjelölés hiányában az Európai Unióra (EU) vagy a Szenegáli Köztársaságra (Szenegál) az illetékes hatóság címén történő hivatkozás az alábbiakat jelenti:

– az EU esetében: az Európai Bizottság, adott esetben az EU szenegáli küldöttsége útján,

– a Szenegáli Köztársaság esetében: a Szenegáli Köztársaság Tengerügyi és Halászati Minisztériuma.

2. E melléklet rendelkezéseinek alkalmazásában nincs különbség a „halászati engedély” fogalma és a „jogosítvány” szenegáli jogszabályokban meghatározott fogalma között.

3. Halászati övezetek

Szenegáli halászati övezetnek minősülnek a szenegáli vizek azon részei, amelyeken Szenegál a megállapodás 5. cikkének 1. bekezdése szerint engedélyezi az uniós halászhajók által végzett halászati tevékenységeket.

3.1. A szenegáli halászati övezetek és az alapvonalak földrajzi koordinátái e jegyzőkönyv mellékletének 4. függelékében szerepelnek.

3.2. Hasonlóképpen, a hatályos nemzeti jogszabályoknak megfelelően a halászati tilalom hatálya alatt álló övezetek, úgymint a nemzeti parkok, a védett tengeri területek és az ívóhelyek, valamint a hajózási tilalom hatálya alá tartozó övezeteket szintén e jegyzőkönyv mellékletének 4. függeléke ismerteti.

3.3. Szenegál a halászati engedély kiadásakor közli a hajótulajdonosokkal a halászati övezetek és a tilalom hatálya alá tartozó övezetek határait.

3.4. Szenegál tájékoztató jelleggel az említett övezeteket érintő minden módosításról legalább két hónappal a módosítás alkalmazását megelőzően értesíti az Európai Bizottságot.

4. Biológiai nyugalmi időszak

Az e jegyzőkönyv keretében halászati tevékenység végzésére engedéllyel rendelkező uniós halászhajók tiszteletben tartják a szenegáli jogszabályok értelmében bevezetett biológiai nyugalmi időszakokat.

5. Ügynök kijelölése

A szenegáli kikötőkben kirakodni vagy átrakodni kívánó valamennyi uniós halászhajót egy Szenegálban letelepedett ügynöknek kell képviselnie.

6. A hajótulajdonosok általi kifizetések rendeltetési számlája

Szenegál a jegyzőkönyv hatálybalépése előtt közli az Európai Unióval azon államkincstári számlájának adatait, amelyre az uniós halászhajókat a megállapodás keretében terhelő pénzösszegeket be kell fizetni. A banki átutalásokkal járó költségeket a hajótulajdonosok viselik.

7. Kapcsolattartók

Szenegál Tengerügyi és Halászati Minisztériumának, valamint Halászati Állományvédelmi és Felügyeleti Igazgatóságának (DPSP) elérhetőségei a 7. függelékben szerepelnek.

II. fejezet – halászati engedélyek

1.         A halászati engedély kiadásának előfeltételei – jogosult hajók

A megállapodás 4. cikkében említett halászati engedélyek kibocsátásának az a feltétele, hogy a hajónak szerepelnie kell az uniós halászhajók nyilvántartásában, valamint hogy a megállapodás keretében a Szenegálban végzett halászati tevékenységből eredően a hajótulajdonosra, a hajóparancsnokra vagy a hajóra háruló minden korábbi kötelezettségnek eleget tettek.

2.         Halászati engedély iránti kérelem

1. Az Európai Unió illetékes hatóságai legalább húsz (20) munkanappal az engedély érvényességének kérelmezett kezdőnapja előtt Szenegál Halászati és Tengerügyi Misztériuma elé terjesztik elektronikus úton minden olyan hajó kérelmét, amely a megállapodás keretében halászni szándékozik; az ilyen kérelmek másolatát el kell juttatni az EU szenegáli küldöttségéhez. Az eredeti példányokat az Európai Unió illetékes hatóságai az Európai Unió küldöttségén keresztül közvetlenül megküldik a Tengeri Halászati Igazgatóságnak.

2. A kérelmeket az 1. függelékben szereplő mintának megfelelő nyomtatványon kell benyújtani a Tengeri Halászati Igazgatóságnak.

3. Minden halászati engedély iránti kérelemhez csatolni kell a következő iratokat:

– az érvényességi időszakra esedékes átalánydíj előlegének befizetéséről szóló igazolás;

– a hajót oldalnézetből mutató színes fénykép.

4. Azoknál a hajóknál, amelyeknél a műszaki jellemzők nem változtak, a halászati engedély hatályos jegyzőkönyv alapján történő megújításakor a vonatkozó kérelemhez csak a díj megfizetéséről szóló igazolást kell csatolni.

3.         Átalánydíj/előleg

1. A tengerfenéken élő fajokhoz kapcsolódó díj összege a 2. függelékben található adatlapon szerepel. A halászati engedélyeket az említett adatlapon feltüntetett előlegnek az illetékes nemzeti hatóságokhoz történő befizetését követően állítják ki.

2. A kerítőhálós tonhalhalászhajók és a horgászbotos halászhajók esetében a Szenegál halászati övezeteiben halászott zsákmány tonnája után euróban fizetendő díj összege a következőképpen kerül meghatározásra:

55 EUR a jegyzőkönyv alkalmazásának első évében;

60 EUR a jegyzőkönyv alkalmazásának második és harmadik évében;

65 EUR a jegyzőkönyv alkalmazásának negyedik évében;

70 EUR a jegyzőkönyv alkalmazásának ötödik évében.

A halászati engedélyeket a következő átalányösszegeknek az illetékes nemzeti hatóságokhoz történő befizetését követően állítják ki:

–        A kerítőhálós tonhalhalászhajók esetében:

–           hajónként 13 750 EUR, amely a jegyzőkönyv alkalmazásának első évében évi 250 tonnás fogásért fizetendő díj összegének felel meg;

–           hajónként 15 000 EUR, amely a jegyzőkönyv alkalmazásának második és harmadik évében évi 250 tonnás fogásért fizetendő díj összegének felel meg;

–           hajónként 16 250 EUR, amely a jegyzőkönyv alkalmazásának negyedik évében évi 250 tonnás fogásért fizetendő díj összegének felel meg;

–           hajónként 17 500 EUR, amely a jegyzőkönyv alkalmazásának ötödik évében évi 250 tonnás fogásért fizetendő díj összegének felel meg.

–       Horgászbotos halászhajók esetében:

–           hajónként 8 250 EUR, amely a jegyzőkönyv alkalmazásának első évében évi 150 tonnás fogásért fizetendő díj összegének felel meg;

–           hajónként 9 000 EUR, amely a jegyzőkönyv alkalmazásának második és harmadik évében évi 150 tonnás fogásért fizetendő díj összegének felel meg;

–           hajónként 9 750 EUR, amely a jegyzőkönyv alkalmazásának negyedik évében évi 150 tonnás fogásért fizetendő díj összegének felel meg;

–           hajónként 10 500 EUR, amely a jegyzőkönyv alkalmazásának ötödik évében évi 150 tonnás fogásért fizetendő díj összegének felel meg.

3. Az átalánydíj összege a kikötői illetékek és a szolgáltatások költségeinek kivételével minden nemzeti és helyi adót magában foglal.

4. Ha a halászati engedély érvényességi időtartama – többek között biológiai nyugalmi időszak miatt – rövidebb egy évnél, az említett átalány-hozzájárulás összegét a halászati engedély érvényességi időszakával időarányosan csökkenteni kell.

4.         A halászati engedély kiállítása és a halászati engedéllyel rendelkező hajók ideiglenes jegyzéke

1. A 2.2. és 2.3. pont szerint benyújtott halászati engedély iránti kérelmek kézhezvételét követően Szenegál minden hajókategóriára vonatkozóan 5 napon belül elkészíti a halászati engedéllyel rendelkező hajók ideiglenes jegyzékét.

2. E jegyzéket azonnal el kell juttatni a halászati ellenőrzésért felelős nemzeti hatóságnak és az EU-nak.

3. Az ideiglenes jegyzéket az EU továbbítja a hajótulajdonosnak vagy az ügynöknek. Ha az EU irodái zárva vannak, Szenegál az ideiglenes jegyzéket közvetlenül is kiadhatja a hajótulajdonosnak vagy képviselőjének, arról másolatot küldve az EU részére.

4. A hajók az ideiglenes jegyzékbe való felvételük időpontjától halászhatnak. A halászati engedély kibocsátásáig az ideiglenes jegyzék egy példányát mindenkor e hajók fedélzetén kell tartani.

5. A halászati engedélyt minden hajó esetében a Tengeri Halászati Igazgatóság állítja ki és továbbítja – az EU szenegáli küldöttségén keresztül – a hajótulajdonosok vagy azok képviselői részére, a fenti 2.3. pontban említett iratok átvételét követő húsz (20) munkanapon belül.

6. Ugyanakkor annak érdekében, hogy az övezetben mielőbb megkezdődhessen a halászat, a halászati engedély másolatát elektronikus úton meg kell küldeni a hajótulajdonosoknak. E másolati példány a halászati engedély kiállításának napjától számítva legfeljebb 60 napig használható. Ebben az időszakban a másolati példány az eredetivel azonos értékűnek minősül.

7. E szakasz 4. és 6. pontjának sérelme nélkül a halászati engedélyt mindenkor a fedélzeten kell tartani.

5.         A halászati engedély átruházása

1. A halászati engedélyt egy meghatározott hajó nevére kell kiállítani, és az engedély nem ruházható át.

2. Az EU kérésére és igazolt vis maior – például egy hajó elveszítése vagy súlyos műszaki meghibásodás miatt a forgalomból való hosszabb ideig történő kivonása – esetén azonban a hajó halászati engedélye újabb díj fizetése nélkül pótolható egy másik, a pótolandó hajóéval azonos kategóriába tartozó hajó nevére kiállított új halászati engedéllyel.

3. Ebben az esetben egy esetleges kiegészítő fizetés meghatározásához a fogások szintjének kiszámításakor a két hajó teljes fogásainak összegét kell figyelembe venni.

4. Az érvénytelenített halászati engedélyt a pótolt hajó tulajdonosának vagy képviselőjének az EU szenegáli küldöttségén keresztül vissza kell juttatnia a Tengeri Halászati Igazgatóságnak.

5. Az új halászati engedély azon a napon lép hatályba, amikor az érvénytelenített halászati engedélyt visszajuttatják a Tengeri Halászati Igazgatóságnak. Az EU küldöttségét tájékoztatni kell a halászati engedély átruházásáról.

6.         Az engedély érvényességi időtartama

1. A kerítőhálós tonhalhalászhajók és a horgászbotos halászhajók halászati engedélyeit egyéves időszakra állítják ki. A mélyvízi tengerfenéken halászó vonóhálós hajók halászati engedélyeit negyedéves időszakra állítják ki.

2. A halászati engedélyek megújíthatók.

3. A halászati engedélyek érvényességi időszaka kezdetének megállapításához a következő fogalmak alatt az alábbiak értendők:

– éves időszak: a jegyzőkönyv alkalmazásának első évében a jegyzőkönyv hatálybalépésének napja és ugyanazon év december 31. közötti időszak; ezt követően minden teljes naptári év; a jegyzőkönyv alkalmazásának utolsó évében a január 1. és a jegyzőkönyv lejárati dátuma közötti időszak;

– negyedéves időszak: a jegyzőkönyv alkalmazásának kezdetén a jegyzőkönyv hatálybalépésének napja és a következő negyedév első napja közötti időszak, amely utóbbi csak január 1-jei, április 1-jei, július 1-jei vagy október 1-jei nap lehet; ezt követően minden teljes negyedév; a jegyzőkönyv alkalmazásának végén az utolsó teljes negyedév vége és a jegyzőkönyv lejárati dátuma közötti időszak.

7.         Segédhajók

1. Az EU kérésére Szenegál a halászati engedéllyel rendelkező uniós halászhajók számára engedélyezi segédhajók igénybevételét.

2. Ez a segítség nem foglalhat magában üzemanyag-feltöltést és a fogások átrakodását.

3. A segédhajóknak az EU valamely tagállamának lobogója alatt kell közlekedniük, és nem rendelkezhetnek halfogásra alkalmas eszközökkel.

4. A segédhajókra a halászati engedély iránti kérelmek benyújtását szabályozó, a II. fejezetben említett eljárás vonatkozik, a rájuk alkalmazandó mértékben.

5. Szenegál elkészíti az engedélyezett segédhajók jegyzékét és azt haladéktalanul eljuttatja a halászati ellenőrzésért felelős nemzeti hatóságnak és az EU-nak.

III. fejezet – Technikai intézkedések

A halászati engedéllyel rendelkező, a mélyvízi tengerfenéken halászatot folytató vonóhálós hajókra az övezet, a halászeszközök és a járulékos fogások tekintetében alkalmazandó technikai intézkedéseket a 2. függelékben foglalt adatlap határozza meg.

A tonhalhalászhajók tiszteletben tartják az ICCAT által elfogadott valamennyi ajánlást és határozatot.

IV. fejezet – Ellenőrzés, megfigyelés és felügyelet

1. szakasz: A fogások bejelentésére vonatkozó rendelkezések

1.         Halászati napló

1. A megállapodás keretében halászó uniós hajók parancsnokai halászati naplót vezetnek, amelynek az egyes halászati kategóriákra vonatkozó mintája e melléklet 3a. és 3b. függelékében található.

2. A hajóparancsnok a halászati naplót minden olyan napra vonatkozóan kitölti, amelyet a hajó Szenegál halászati övezetében tölt.

3. A hajóparancsnok a halászati naplóba minden nap feljegyzi a kifogott és fedélzeten tárolt – a FAO hárombetűs kódjával azonosított – fajok élőtömeg-kilogrammban vagy adott esetben az egyedek számában kifejezett mennyiségét. A főbb fajok esetében a hajóparancsnok megemlíti azt is, ha nem történt fogás.

4. Adott esetben a hajóparancsnok minden nap beírja a halászati naplóba az egyes fajok tengerbe visszadobott, élőtömeg-kilogrammban vagy adott esetben az egyedek számában kifejezett mennyiségét.

5. A halászati naplót olvashatóan, nagybetűkkel kell kitölteni, és azt a hajóparancsnoknak alá kell írnia.

6. A halászati naplóban rögzített adatok pontosságáért a hajóparancsnok felel.

2.         A fogások bejelentése

1. A hajó fogásait a hajóparancsnok a Szenegál halászati övezeteiben töltött időszakra vonatkozó halászati naplóinak a szenegáli hatóságok részére történő átadásával jelenti be.

2. Az e szakasz 4. pontja szerinti, a halászati tevékenységekre vonatkozó adatok közlésére szolgáló elektronikus jelentéstételi rendszer bevezetéséig a halászati naplókat az alábbi módok egyikén kell átadni:

i. valamely szenegáli kikötőn történő áthaladáskor minden egyes halászati napló eredeti példányát be kell nyújtani Szenegál helyi képviselőjének, aki annak átvételét írásban igazolja;

ii. ha a hajó anélkül hagyja el Szenegál halászati övezeteit, hogy kikötne valamely szenegáli kikötőben, minden egyes halászati napló eredeti példányát a következők szerint kell elküldeni:

(a) szkennelt formában a Szenegál által közölt e-mail címre. A bejelentés fogadását Szenegál válasz e-mailben haladéktalanul visszaigazolja;

vagy kivételes esetben:

(b) faxon, a Szenegál által megadott faxszámra; illetve

(c) a kikötőbe való megérkezéstől számítva 14 napon belül, de legkésőbb 45 nappal a szenegáli halászati övezet elhagyását követően Szenegálnak küldött levél formájában.

3. A hajóparancsnok minden halászati napló egy példányát megküldi az EU részére. A tonhalhalászhajók esetében a hajóparancsnok minden halászati napló egy példányát megküldi az alábbi tudományos intézetek egyikének is:

(i)      Institut de recherche pour le développement (IRD);

(ii)     Instituto Español de Oceanografia (IEO), vagy

(iii)    Instituto Nacional de Investigaçao Agrária y das Pescas (INIAP), valamint

(v)     Centre de Recherche Océanographique de Dakar Thiaroye (CRODT).

4. Ha a hajó halászati engedélyének érvényességi időszaka alatt visszatér Szenegál halászati övezetébe, újabb fogási jelentést kell készítenie.

5. A fogási jelentésre vonatkozó rendelkezések be nem tartása esetén Szenegál a hiányzó fogások bejelentéséig felfüggesztheti az érintett hajó halászati engedélyét, és a hajótulajdonost az e célból a hatályos nemzeti jogszabályban előírt vonatkozó rendelkezések szerint büntetéssel sújthatja. Ismételt jogszabálysértés esetén Szenegál megtagadhatja a halászati engedély megújítását.

6. Szenegál haladéktalanul tájékoztatja az Európai Uniót az ilyen összefüggésben alkalmazott mindennemű szankcióról.

3.         A vonóhálós hajók negyedéves fogási jelentése

Az e szakasz 4. pontja szerinti, a halászati tevékenységre vonatkozó adatok közlésére szolgáló elektronikus jelentéstételi rendszer bevezetéséig az Európai Bizottság az e melléklet 3c. függelékében szereplő minta alapján minden negyedév harmadik hónapjának végéig bejelenti a Tengeri Halászati Igazgatóságnak az előző negyedév során a vonóhálós hajók által ejtett fogások mennyiségét.

4.         A halászati tevékenységre vonatkozó adatok közlésére szolgáló elektronikus jelentéstételi rendszerre (ERS) való áttérés

A Felek megállapodnak abban, hogy biztosítják a 6. függelékben meghatározott műszaki jellemzőkön alapuló, a halászati tevékenységre vonatkozó adatok közlésére szolgáló elektronikus jelentéstételi rendszerre való áttérést. A Felek vállalják, hogy a mielőbbi áttérés biztosítása érdekében közös szabályokat határoznak meg. Szenegál haladéktalanul tájékoztatja az Európai Uniót, amint az áttérés feltételei teljesültek. A Felek megállapodnak abban, hogy az említett információ megküldésétől számított két hónapon belül teljesen működőképessé teszik a rendszert.

5.         A tonhalhalászhajókra vonatkozó díjkimutatás

1. Éves jelentés

1.1. A halászati naplók és a hajóparancsnok által szolgáltatott információk alapján tett éves fogási jelentéseket hitelesítésre megküldik a fent említett tudományos intézeteknek.

1.2. A hitelesítést követően e jelentéseket ellenőrzés céljából elküldik a Tengeri Halászati Igazgatóság, a DPSP és a CRODT részére.

1.3. Szenegál mielőbb értesíti az EU-t az ellenőrzés eredményéről.

1.4. Amennyiben pontosításokra van szükség, az EU az uniós tudományos intézetekhez fordul, és e pontosításokról tájékoztatja Szenegált. A tájékoztatás elektronikus úton történik.

1.5. Szükség esetén összeül a közös tudományos munkacsoport.

1.6. Amennyiben szükséges, az ellenőrzési folyamatról további egyeztetéseket folytatnak, indokolt esetben valamennyi tudományos intézet részvételével tartott ülés keretében.

2. Végleges díjkimutatás

2.1. Az EU a fent említett tudományos intézetek és központ által megerősített fogási jelentések alapján minden tonhalhalászhajóra vonatkozóan megállapítja az adott hajó által az előző naptári évi halászati idény után fizetendő díjak végleges kimutatását.

2.2. Az EU e végleges díjkimutatást továbbítja Szenegálnak és a hajótulajdonosnak a fogások ejtésének évét követő év július 15. napja előtt.

2.3. Ha a végleges díjkimutatás összege meghaladja a halászati engedély megszerzéséért előzetesen befizetett átalánydíjat, a hajótulajdonos az egyenleget legkésőbb az adott év augusztus 30-ig megfizeti Szenegálnak. Ha a végleges díjkimutatás összege kevesebb az előzetes átalánydíjnál, a fennmaradó összeget nem térítik vissza a hajótulajdonosnak.

2. szakasz: Belépés a szenegáli vizekre és az onnan való kilépés

1. Az e jegyzőkönyv keretében a szenegáli vizeken tevékenységet folytató uniós halászhajók az említett vizekre való belépésre vagy onnan történő kilépésre vonatkozó szándékukról legalább hat (6) órával a belépés vagy a kilépés időpontja előtt értesítik Szenegál illetékes hatóságait.

2. A szenegáli vizekre való belépésre és az onnan való kilépésre vonatkozó értesítés során a hajóknak – a 6. függelék 2. szakaszában foglalt rendelkezések sérelme nélkül – egyúttal meg kell adniuk földrajzi helyzetüket és az adott pillanatban már a fedélzeten található, a FAO hárombetűs kódjával azonosított, élőtömeg-kilogrammban vagy szükség esetén egyedszámban kifejezett fogásokat is. Ezeket a közléseket e-mail vagy fax útján kell megküldeni a 7. függelékben szereplő címekre.

3. Ha egy hajót olyan halászati tevékenységen érnek tetten, amelyről nem értesítette Szenegál illetékes hatóságait, e hajót halászati engedéllyel nem rendelkező hajónak kell tekinteni és esetében a nemzeti jogszabályokban előírt szankciókat kell alkalmazni.

4. A szenegáli illetékes hatóságok e-mail címét, fax- és telefonszámát, valamint rádiós elérhetőségét mellékelni fogják a halászati engedélyhez.

3. szakasz: Átrakás és kirakodás

1. A horgászbotos halászhajók a Szenegál halászati övezeteiben ejtett fogásokat a dakari kikötőben rakodják ki, és a halat a gazdasági szereplők közötti egyeztetés alapján meghatározott nemzetközi piaci áron értékesíthetik a helyi vállalkozások részére.

2. Az e jegyzőkönyv keretében a szenegáli vizeken tevékenységet folytató olyan uniós halászhajóknak, amelyek Szenegál vizein átrakást végeznek, az említett műveletet a szenegáli illetékes hatóság engedélye alapján a dakari kikötő területén kell végrehajtaniuk.

3. A fogásokat kirakodó vagy átrakodó hajótulajdonosok vagy ügynökeik kötelesek legalább 72 órával az adott művelet tervezett megkezdése előtt jelenteni az illetékes szenegáli hatóságoknak a következő adatokat:

3.1. a fogásokat átrakni vagy kirakodni szándékozó halászhajók neve;

3.2. a szállítóhajó vagy a kirakodás helye szerinti kikötő neve;

3.3. az átrakásra vagy kirakodásra szánt mennyiség fajonként;

3.4. az átrakás vagy kirakodás napja;

3.5. az átrakott vagy kirakodott fogások rendeltetési helye.

4. Az átrakást vagy kirakodást a szenegáli vizek elhagyásának kell tekinteni. A hajónak át kell adnia a szenegáli illetékes hatóságok részére a fogási jelentéseket, és jelentenie kell vagy a halászat folytatására, vagy a szenegáli vizek elhagyására vonatkozó szándékát.

5. A szenegáli vizeken a fenti pontokban nem említett minden átrakási vagy kirakodási művelet tilos. E rendelkezés megsértői a hatályos szenegáli szabályozás által előírt szankciókkal sújthatók.

4. szakasz: Műholdas hajómegfigyelési rendszer (VMS)

1.         A hajók helyzetmeghatározási üzenetei – VMS-rendszer

1. A halászati engedéllyel rendelkező uniós halászhajóknak műholdas hajómegfigyelési rendszerrel (Vessel Monitoring System – VMS) kell rendelkezniük, amely földrajzi helyzetüket automatikusan és folyamatosan, kétóránként közli a lobogójuk szerinti állam halászati felügyelő központjával (Fisheries Monitoring Center – FMC).

2. Minden helyzetmeghatározási jelentésnek:

i.       tartalmaznia kell az alábbiakat:

(a) a hajó azonosító jelét;

(b) a halászhajó legutóbbi helyzetét (földrajzi hosszúság és szélesség) 500 méternél kisebb megengedett eltéréssel, 99 %-os konfidencia-intervallummal;

(c) a helyzet feljegyzésének napját és időpontját;

(d) a hajó sebességét és irányát;

ii.      az e melléklet 5. függelékében található formátum szerint konfiguráltnak kell lennie.

3. A szenegáli halászati övezetbe való belépést követően regisztrált első földrajzi helyzetet az „ENT” kóddal kell azonosítani. Minden későbbi helyzetet a „POS” kóddal kell jelölni a szenegáli halászati övezetből való kilépést követően feljegyzett első helyzet kivételével, amelyet az „EXI” kóddal kell jelölni.

4. A lobogó szerinti állam halászati felügyelő központja biztosítja a helyzetmeghatározási jelentések automatikus kezelését és adott esetben elektronikus továbbítását. A helyzetmeghatározási jelentéseket biztonságos módon kell feljegyezni, és három évig meg kell őket őrizni.

2.         A hajó általi üzenetküldés a VMS-rendszer meghibásodása esetén

1. A hajóparancsnoknak mindenkor meg kell győződnie arról, hogy hajójának VMS-rendszere teljes mértékben működőképes-e, illetve hogy a helyzetmeghatározási jelentések megfelelően elküldésre kerülnek-e a lobogó szerinti állam halászati felügyelő központjához.

2. Meghibásodás esetén a hajó VMS-rendszerét egy hónapon belül meg kell javítani vagy ki kell cserélni. E határidő leteltével a hajó nem halászhat tovább Szenegál halászati övezeteiben.

3. A Szenegál halászati övezeteiben hibás VMS-rendszerrel halászó hajóknak az e szakasz 1.2. pontjának i. alpontja szerinti valamennyi kötelező információt tartalmazó helyzetmeghatározási jelentésüket e-mail, rádió vagy fax útján legalább négyóránként meg kell küldeniük a lobogó szerinti állam halászati felügyelő központjának.

3.         A helyzetmeghatározási jelentések biztonságos közlése Szenegállal

1. A lobogó szerinti állam halászati felügyelő központja automatikusan továbbítja az érintett hajók helyzetmeghatározási jelentéseit Szenegál halászati felügyelő központjának. A lobogó szerinti állam és Szenegál halászati felügyelő központja kölcsönösen kicserélik kapcsolattartási e-mail címeiket, és haladéktalanul tájékoztatják egymást az e címekben bekövetkező mindennemű változásról.

2. A lobogó szerinti állam és Szenegál halászati felügyelő központja között a helyzetmeghatározási jelentések továbbítása biztonságos kommunikációs rendszeren keresztül, elektronikus úton történik.

3. Szenegál halászati felügyelő központja haladéktalanul tájékoztatja a lobogó szerinti állam halászati felügyelő központját és az EU-t a halászati engedéllyel rendelkező valamely hajó egymást követő helyzetmeghatározási jelentéseinek fogadásában bekövetkező minden kiesésről, amennyiben az érintett hajó nem jelentette be a szenegáli halászati övezetből való kilépését.

4.         A kommunikációs rendszer hibás működése

1. Szenegál meggyőződik arról, hogy elektronikus berendezései kompatibilisek a lobogó szerinti állam halászati felügyelő központjának berendezéseivel, és haladéktalanul tájékoztatja az EU-t a kommunikációban és a helyzetmeghatározási jelentések fogadásában bekövetkező mindennemű hibáról, hogy a legrövidebb időn belül műszaki megoldást lehessen találni a problémára.

2. Minden esetleges vita esetében a vegyes bizottság elé kell terjeszteni az ügyet.

3. A hajóparancsnok tekintendő felelősnek a hajó VMS-rendszerének minden bizonyított manipulálásáért, amelynek célja a rendszer működésének megzavarása vagy a helyzetmeghatározási jelentések meghamisítása. Minden jogsértés a Szenegál hatályos jogszabályaiban előírt szankciókkal sújtandó.

5.         A helyzetmeghatározási jelentések küldési gyakoriságának módosítása

1. Jogsértést bizonyítani látszó, megalapozott indokok alapján Szenegál az EU-nak küldött másolattal kérheti a lobogó szerinti állam halászati felügyelő központjától, hogy meghatározott kivizsgálási időszak időtartamára csökkentse egy órára a hajó jelentésküldési intervallumát.

2. Az okirati bizonyítékokat Szenegál megküldi a lobogó szerinti állam halászati felügyelő központjának és az EU-nak.

3. A lobogó szerinti állam halászati felügyelő központja haladéktalanul a fokozott gyakoriság szerint továbbítja az érintett hajó helyzetmeghatározási jelentéseit Szenegál részére.

4. A meghatározott kivizsgálási időszak végén Szenegál tájékoztatja a lobogó szerinti állam halászati felügyelő központját és az EU-t az esetleges következményekről.

6.         A VMS-üzenetek érvényessége jogvita esetén

A Felek közötti vita esetén kizárólag a VMS-rendszer által elküldött helyzetmeghatározási adatok hitelesek.

5. szakasz: Megfigyelők

1. A halászati tevékenységek megfigyelése

1.1. A halászati engedéllyel rendelkező hajók a megállapodás keretében végzett halászati tevékenységeik megfigyelésére irányuló rendszer hatálya alá tartoznak.

1.2. A tonhalhalászhajók esetében e megfigyelési rendszernek összhangban kell lennie az Atlanti Tonhal Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottság (ICCAT) által elfogadott ajánlásokban foglalt rendelkezésekkel.

2. Kijelölt hajók és megfigyelők

2.1. A halászati engedély kiállításakor Szenegál tájékoztatja az EU-t és a hajótulajdonost vagy ügynökét azokról hajókról, amelyeknek megfigyelőt kell a fedélzetükre felvenniük, valamint arról az időtartamról, amelyet a megfigyelő az egyes hajók fedélzetén tölt.

2.2. Szenegál legkésőbb a megfigyelő fedélzetre szállásának tervezett napja előtt 15 nappal közli az EU-val és a megfigyelőt a fedélzetre felvenni köteles hajó tulajdonosával vagy annak ügynökével a hajóra kijelölt megfigyelő nevét. Szenegál a kijelölt hajókat és megfigyelőket érintő mindennemű változásról haladéktalanul tájékoztatja az EU-t és a hajótulajdonost vagy annak ügynökét.

2.3. Szenegál törekszik arra, hogy ne jelöljön ki megfigyelőket olyan hajók számára, amelyek fedélzetén már van megfigyelő, vagy amelyek a Szenegál halászati övezetein kívüli halászati övezetekben kifejtett tevékenységük keretében már hivatalosan kötelesek megfigyelőt fedélzetükre venni az adott halászati idényben.

2.4. A mélyvízi tengerfenéken halászatot folytató vonóhálós hajók esetében a fedélzeten töltött idő nem haladhatja meg a két hónapot. A megfigyelők csak a feladataik elvégzéséhez szükséges ideig maradhatnak a hajó fedélzetén.

3. Átalányösszegű pénzügyi hozzájárulás

3.1. Az éves átalánydíj megfizetésekor a fagyasztóval felszerelt kerítőhálós tonhalhalászhajók és a horgászbotos halászhajók tulajdonosai minden hajó után 400 EUR-s átalányösszeget is fizetnek a DPSP-nek a megfigyelői program megfelelő lebonyolításáért.

3.2. A negyedéves átalánydíj megfizetésekor a vonóhálós hajók tulajdonosai minden hajó után 100 EUR-s átalányösszeget is fizetnek a DPSP-nek a megfigyelői program megfelelő lebonyolításáért.

4. A megfigyelők fizetése

A megfigyelő fizetését és társadalombiztosítási járulékait Szenegál fedezi.

5. A hajóra való felvétel feltételei

5.1. A megfigyelő hajóra való felvételének feltételeit és különösen a fedélzeten töltött időtartamot a hajótulajdonosok vagy azok ügynökei és Szenegál közötti kölcsönös megegyezéssel kell meghatározni.

5.2. A megfigyelőt a hajó fedélzetén tisztként kell kezelni. Mindazonáltal a megfigyelő fedélzeten történő elszállásolásakor figyelembe kell venni a hajó műszaki szerkezetét.

5.3. A megfigyelő fedélzeten való elszállásolásának és étkeztetésének költségeit a hajótulajdonos viseli.

5.4. A hajóparancsnok saját felelősségi körében mindent megtesz a megfigyelő fizikai biztonságának és általános kényelmének biztosítása érdekében.

5.5. A megfigyelő rendelkezésére kell bocsátani a feladatai ellátásához szükséges valamennyi eszközt. A megfigyelőnek hozzáférést kell biztosítani a kommunikációs eszközökhöz, a hajó halászati tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó iratokhoz, beleértve különösen a halászati naplót és a navigációs naplót, valamint a hajó azon részeihez, amelyek közvetlenül kapcsolódnak megfigyelői feladatai teljesítéséhez.

6. A megfigyelő kötelezettségei

6.1. Fedélzeten tartózkodásának teljes időtartama alatt a megfigyelő:

6.2. minden megfelelő intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a hajó fedélzetén való tartózkodása ne szakítsa meg és ne hátráltassa a halászati műveleteket;

6.3. óvja a hajó fedélzetén található javakat és eszközöket;

6.4. tiszteletben tartja a hajóhoz tartozó valamennyi irat bizalmas jellegét.

7. A megfigyelő fedélzetre szállása és kiszállása

7.1. A megfigyelő a hajótulajdonos által választott kikötőben száll a fedélzetre.

7.2. A hajótulajdonos vagy képviselője a beszállást megelőzően legalább tíz nappal közli Szenegállal a megfigyelő fedélzetre szállásának napját, idejét és kikötőjét. Abban az esetben, ha a megfigyelőt külföldön veszik fel, a megfigyelő beszállási kikötőig felmerülő utazási költsége a hajó tulajdonosát terheli.

7.3. Ha a megfigyelő az előírt napot és időpontot követő 12 órán belül nem jelentkezik beszállásra, a hajótulajdonos automatikusan mentesül a megfigyelő felvételének kötelezettsége alól. Szabadon elhagyhatja a kikötőt és megkezdheti a halászati műveleteket.

7.4. Ha a megfigyelőt nem szenegáli kikötőben teszik ki, a hajótulajdonos saját költségén biztosítja a megfigyelő Szenegálba való mielőbbi visszatérését.

8. A megfigyelő feladatai

A megfigyelő a következő feladatokat látja el:

8.1. megfigyeli a hajó által folytatott halászati tevékenységeket;

8.2. a halászati műveletek során ellenőrzi a hajó földrajzi helyzetét;

8.3. tudományos program keretében biológiai mintavételt végez;

8.4. kimutatást készít a használt halászeszközökről,

8.5. ellenőrzi a hajónaplóban szereplő, a szenegáli halászati övezetekben végzett fogások adatait;

8.6. ellenőrzi a járulékos fogások arányát és megbecsüli a visszadobott fogások mennyiségét;

8.7. hetente legalább egyszer rádión, faxon vagy e-mailben közli megfigyeléseit, ha a hajó szenegáli halászati övezetekben tevékenykedik, beleértve a fő és járulékos fogások hajón lévő mennyiségét.

9. Megfigyelői jelentés

9.1. A hajó elhagyása előtt a megfigyelő bemutatja a megfigyeléseiről készített jelentést a hajó parancsnokának. A hajóparancsnok jogosult észrevételeket fűzni a megfigyelői jelentéshez. A jelentést a megfigyelő és a hajóparancsnok is aláírja. A hajóparancsnok megkapja a megfigyelői jelentés egy példányát.

9.2. Jelentését a megfigyelő eljuttatja Szenegálnak, amely a jelentés egy példányát a megfigyelő kiszállását követő 8 napon belül megküldi az EU részére.

6. szakasz: Tengeren végzett és kikötői vizsgálat

1. Tengeren végzett vizsgálat

1.1. Szenegál halászati övezeteiben a halászati engedéllyel rendelkező uniós halászhajók tengeren történő vizsgálatát Szenegál halászati ellenőrzéssel megbízott és egyértelműen azonosítható hajói és ellenőrei végzik.

1.2. Fedélzetre szállás előtt a szenegáli ellenőröknek az uniós halászhajót értesíteniük kell a vizsgálat végzésére vonatkozó döntésükről. A vizsgálatot legfeljebb két ellenőr végezheti, akiknek a vizsgálat elvégzése előtt igazolniuk kell személyazonosságukat és ellenőri minőségüket.

1.3. A szenegáli ellenőrök csak a vizsgálathoz kapcsolódó feladatok elvégzéséhez szükséges időt töltik az uniós halászhajó fedélzetén. A vizsgálatot oly módon folytatják le, hogy a lehető legkisebbre csökkentsék annak a hajóra, a halászati tevékenységre és a rakományra gyakorolt hatását.

1.4. Szenegál engedélyezheti az EU számára, hogy a tengeren végzett vizsgálaton megfigyelőként részt vegyen.

1.5. Az uniós halászhajó parancsnoka köteles megkönnyíteni a szenegáli ellenőrök fedélzetre szállását és munkáját.

1.6. A szenegáli ellenőrök minden vizsgálat végén vizsgálati jelentést készítenek. Az uniós halászhajó parancsnoka jogosult észrevételeket fűzni a vizsgálati jelentéshez. A vizsgálati jelentést az azt elkészítő ellenőr és az uniós halászhajó parancsnoka is aláírja.

1.7. A szenegáli ellenőrök a hajó elhagyása előtt átadják a vizsgálati jelentés egy példányát az uniós halászhajó parancsnokának. Szenegál a vizsgálati jelentés egy példányát a vizsgálatot követő 8 napon belül megküldi az EU részére.

2. Kikötői vizsgálat

2.1. A szenegáli halászati övezetben ejtett fogásokat a szenegáli kikötők vizein kirakodó vagy átrakodó uniós halászhajók kikötői vizsgálatát felhatalmazott ellenőrök végzik.

2.2. A vizsgálatot legfeljebb két ellenőr végezheti, akiknek a vizsgálat elvégzése előtt igazolniuk kell személyazonosságukat és ellenőri minőségüket. Szenegál ellenőrei csak a vizsgálathoz kapcsolódó feladatok elvégzéséhez szükséges időt töltik az uniós halászhajó fedélzetén, és a vizsgálatot oly módon folytatják le, hogy a lehető legkisebbre csökkentsék annak a hajóra, a kirakodási vagy átrakodási műveletre és a rakományra gyakorolt hatását.

2.3. Szenegál engedélyezheti az EU számára, hogy a kikötői vizsgálaton megfigyelőként részt vegyen.

2.4. Az uniós halászhajó parancsnoka köteles segíteni a szenegáli ellenőrök munkáját.

2.5. A szenegáli ellenőr minden vizsgálat végén vizsgálati jelentést készít. Az uniós halászhajó parancsnoka jogosult észrevételeket fűzni a vizsgálati jelentéshez. A vizsgálati jelentést az azt elkészítő ellenőr és az uniós halászhajó parancsnoka is aláírja.

2.6. A szenegáli ellenőrök a vizsgálat befejezésekor átadják a vizsgálati jelentés egy példányát az uniós halászhajó parancsnokának. Szenegál a vizsgálati jelentés egy példányát a vizsgálatot követő 8 napon belül megküldi az EU részére.

7. szakasz: Jogsértés

1. Jogsértések kezelése

1.1. A halászati engedéllyel rendelkező uniós halászhajók által elkövetett minden jogsértést vizsgálati jelentésben kell megemlíteni az e mellékletben foglaltaknak megfelelően. A jelentést mielőbb meg kell küldeni az Európai Uniónak és a lobogó szerinti államnak.

1.2. A vizsgálati jelentés hajóparancsnok általi aláírása nem sérti a hajótulajdonos védekezési jogát a feltárt jogsértéssel kapcsolatban.

2. A hajó feltartóztatása – Tájékoztató értekezlet

2.1. Ha a jogsértéssel kapcsolatban Szenegál hatályos jogszabályai azt előírják, minden jogsértő uniós halászhajó kötelezhető halászati tevékenységének beszüntetésére, és ha a hajó a tengeren van, a dakari kikötőbe való visszatérésre.

2.2. Szenegál 24 órán belül értesíti az EU-t a halászati engedéllyel rendelkező uniós halászhajók feltartóztatásáról. Az értesítéshez csatolni kell a feltárt jogsértés bizonyítékait.

2.3. A hajóval, a hajóparancsnokkal, a legénységgel vagy a rakománnyal szemben hozandó intézkedések – kivéve a bizonyítékok megőrzését szolgáló intézkedéseket – meghozatala előtt Szenegál az EU kérésére a hajó feltartóztatásáról szóló értesítést követő egy munkanapon belül tájékoztató értekezletet szervez a hajó feltartóztatásához vezető tények tisztázása és az esetleges következmények ismertetése érdekében. Ezen a tájékoztató értekezleten részt vehet a hajó lobogója szerinti állam képviselője.

3. A jogsértés szankcionálása – Peren kívüli eljárás

3.1. A feltárt jogsértés szankcióját Szenegál hatályos nemzeti törvényeinek megfelelően állapítja meg.

3.2. Amikor a jogsértés rendezése bírósági eljárást von maga után, annak megindítása előtt – amennyiben a jogsértés nem a büntetőjog hatálya alá tartozó cselekmény – Szenegál és az EU peren kívüli eljárást indítanak a szankció feltételeinek és mértékének megállapítása érdekében. A peren kívüli eljárásnak a hajó feltartóztatásáról szóló értesítéstől számított 3 napon belül be kell fejeződnie.

3.3. A hajó lobogója szerinti állam és az EU képviselője részt vehet e peren kívüli eljárásban.

4. Bírósági eljárás – Banki biztosíték

4.1. Ha a peren kívüli eljárás eredménytelen, és a jogsértést az illetékes bírói szerv elé terjesztik, a jogsértő hajó tulajdonosának a Szenegál által meghatározott összegű banki biztosítékot kell elhelyeznie a Szenegál által megjelölt banknál, amely összeg a hajó feltartóztatásával kapcsolatos költségek, a becsült pénzbírság és az esetleges kompenzációs kifizetések fedezetéül szolgál. A banki biztosíték a bírósági eljárás végéig zárolva marad.

4.2. A banki biztosítékot az ítélet kihirdetése után fel kell szabadítani és haladéktalanul vissza kell adni a hajótulajdonosnak:

– a) teljes egészében, ha az ítélet nem szab ki semmilyen szankciót;

– b) a fennmaradó egyenleg mértékéig, amennyiben a szankció a banki biztosíték mértékénél alacsonyabb pénzbüntetést ír elő.

4.3. Szenegál az ítélet kihirdetésétől számított 8 napon belül tájékoztatja az EU-t a bírósági eljárás eredményéről.

5. A hajó felszabadítása és a személyzet szabadon engedése

A hajó és személyzete a peren kívüli eljárás alapján megállapított szankció rendezését vagy a banki biztosíték elhelyezését követően hagyhatja el a kikötőt.

8. szakasz: Részvételen alapuló felügyelet a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelem terén

1. Célok

A nyílt tengeri halászat felügyeletének és a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelemnek a megerősítése céljából az uniós halászhajók kötelesek tájékoztatást adni minden olyan, a szenegáli halászati övezetekben tartózkodó hajóról, amelyik nem szerepel a Szenegálban folytatott halászatra Szenegál által kiadott engedéllyel rendelkező külföldi hajók listáján.

2. Eljárás

2.1. Abban az esetben, ha valamely uniós halászhajó parancsnoka olyan halászhajót észlel, amely vélhetően jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászatnak minősülő tevékenységet folytat, az észlelt hajóról és tevékenységéről annyi információt gyűjthet, amennyit csak lehetséges.

2.1. Az észlelési jelentést haladéktalanul meg kell küldeni a szenegáli hatóságoknak, valamint a megfigyelést végző hajó lobogója szerinti tagállam illetékes hatóságának, amely azt továbbítja az Európai Bizottságnak vagy a Bizottság által kijelölt szervezetnek.

2.2. Az Európai Bizottság ezt az információt eljuttatja Szenegálnak.

3. A viszonosság elve

Szenegál mielőbb megküld az EU-nak minden olyan, birtokában lévő észlelési jelentést, amely a szenegáli halászati övezetekben vélhetően jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászatnak minősülő tevékenységet folytató hajókról szól.

V. fejezet – Tengerészek felvétele

1.           Az e jegyzőkönyv keretében tevékenységet folytató uniós halászhajók tulajdonosai hajóikon AKCS-országbeli állampolgárokat foglalkoztatnak a következő feltételekkel és korlátozásokkal:

–       a kerítőhálós tonhalhalászhajókból álló flotta esetében a Szenegál halászati övezetében folytatott tonhalhalászat ideje alatt a foglalkoztatott tengerészek legalább 20 %-a szenegáli vagy más AKCS-országból származik;

–       a horgászbotos halászhajókból álló flotta esetében a Szenegál halászati övezetében folytatott halászat ideje alatt a foglalkoztatott tengerészek legalább 20 %-a szenegáli vagy más AKCS-országból származik;

–       a mélyvízi tengerfenéken halászó vonóhálós hajókból álló flotta esetében a Szenegál halászati övezetében folytatott halászat ideje alatt a foglalkoztatott tengerészek legalább 20%-a szenegáli vagy más AKCS-országból származik.

2.           A hajótulajdonosok törekednek szenegáli tengerészek felvételére.

3.           A Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek (ILO) a munkára vonatkozó alapelvekről és alapvető jogokról szóló nyilatkozata teljes mértékben alkalmazandó az uniós halászhajókra felvett tengerészekre. Ez különösen az egyesülési szabadságra és a kollektív tárgyalásokhoz való jog hathatós elismerésére, valamint a foglalkoztatás és a foglalkozás tekintetében a megkülönböztetés kizárására vonatkozik.

4.           A szenegáli és AKCS-országbeli tengerészek munkaszerződését – amelynek egy-egy példányát a Nemzeti Tengerügyi Hivatal és az aláírók megkapják – a hajótulajdonosok ügynöke(i) és a tengerészek és/vagy szakszervezeteik vagy képviselőik között kell megkötni. E szerződések biztosítják a tengerészek számára az alkalmazandó jogszabályok értelmében rájuk vonatkozó társadalombiztosítást, ideértve az életbiztosítást, a betegség- és balesetbiztosítást.

5.           Az AKCS-országbeli tengerészek fizetését a hajótulajdonosok állják. A fizetés összegét a hajótulajdonosok vagy képviselőik és a tengerészek és/vagy szakszervezeteik vagy képviselőik kölcsönös egyetértésével kell megállapítani. A tengerészek javadalmazási feltételei azonban nem lehetnek kedvezőtlenebbek a legénységre saját országukban alkalmazandó feltételeknél, és semmi esetre sem lehetnek kedvezőtlenebbek az ILO-normákban előírtaknál.

6.           Valamennyi uniós halászhajón alkalmazott tengerésznek meg kell jelennie a kijelölt hajó parancsnokánál a felvételére javasolt időpontot megelőző napon. Ha a tengerész nem jelenik meg a felvételére előírt napon és időpontban, a hajótulajdonos automatikusan mentesül a tengerész felvételének kötelezettsége alól.

Függelékek

1. – Halászati engedély iránti kérelem

2. – Adatlap

3. – A halászati napló és a fogási jelentés mintája

4. – A halászati övezetek földrajzi koordinátái

5. – A VMS-üzenetek közlése Szenegállal – a VMS-adatok formátuma – helyzetmeghatározási jelentés

6. – A halászati tevékenységekre vonatkozó adatok közlésére szolgáló elektronikus jelentéstételi rendszer (ERS) végrehajtására vonatkozó iránymutatások

7. – Szenegál kapcsolattartási adatai

1. függelék

SZENEGÁL – EURÓPAI UNIÓ HALÁSZATI MEGÁLLAPODÁS

HALÁSZATI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM

I. KÉRELMEZŐ

1.      Hajótulajdonos neve: ...................................................Állampolgársága:........................................................................

2.      Hajótulajdonos címe: ........................................................................................................................

3.      A hajótulajdonos vállalatának vagy ügynökének neve: .....................................................................

3.      A hajótulajdonos vállalatának vagy ügynökének címe: .....................................................................

4.      Telefon: ………………………….                Telefax: ................................... E-mail cím: ……………

5.      A hajóparancsnok neve: ......................................... Állampolgársága: ................. E-mail cím: …………………………

II. A HAJÓ ÉS ANNAK AZONOSÍTÁSA

1.      Hajó neve: ...............................................................................................................................................

2.      Lobogó szerinti állam: …………………………………………………………………..

3.      Külső lajstromszám: …………....................................................................................

4.      Lajstromozási kikötő: …………………. MMSI: ………….…… IMO-szám:…………………

5.      Jelenlegi lobogó megszerzésének dátuma: ........../........./.............. Korábbi lobogó (adott esetben): ………...

6.      Építés éve és helye: ....../......./.......... …………........-ban/-ben Rádióhívójel: ...............................

7.      Hívófrekvencia: ………….............. Műholdastelefon-szám: ……………..…………...……

8.      Hajótest szerkezeti anyaga:            Acél ¨    Fa ¨       Poliészter ¨            Egyéb ¨ …………………………….

III. A HAJÓ ÉS A FELSZERELÉS MŰSZAKI JELLEMZŐI

1.      Teljes hosszúság: ..................................................        Szélesség: ....................................... Merülés:…..

2.      Bruttó tonnatartalom (BT-ban kifejezve): ..................................    Nettó tonnatartalom: ……………….……………

3.      A főmotor teljesítménye kW-ban: ......................... Gyártmánya: ................................. Típus: ….....................

4.      A hajó típusa: ¨ Kerítőhálós tonhalhalászhajó ¨ Horgászbotos halászhajó ¨ Mélyvízi tengerfenéken halászó vonóhálós hajó

5.      Halászeszközök típusai: ......................................

6.      Halászati övezetek: ………………………………………

7.      Célfajok: ……………………………….

8.      A kirakodási műveletekre kijelölt kikötő: ………………………………….………………………

9.      Legénység teljes létszáma: ....................................................................................................................

10.    Fedélzeti tartósítási mód:                        Friss ¨           Hűtés ¨                  Vegyes ¨               Fagyasztás¨

11.    Fagyasztókapacitás 24 órára (tonnában): …………….. Halraktárak kapacitása: ...............           Száma: .....

12.           VMS-transzponder:

                Gyártó: …………………… Modell: ………………….  Sorozatszám: …………………

                Szoftver verziója: ...........................................................  Műhold üzemeltetője: ………………..

Alulírott igazolom, hogy a kérelemben feltüntetett adatokat jóhiszeműen és legjobb tudomásom szerint a valóságnak megfelelően adtam meg.

Kelt ...............................................-ban/-ben, ......................................-án/-én.

Kérelmező aláírása ……………………………………………..

2. függelék

Mélyvízi tengerfenéken élő fajok adatlapja

(1) Célfajok:

A célfajok a szenegáli tőkehalak (Merluccius senegalensis és Merluccius polli). (2) Halászati övezet:

Az engedély tárgyát képező halászati övezet a következőképpen határozható meg[1]: a) a ny. h. 016° 53' 42"-től nyugatra fekvő terület a szenegáli–mauritiusi határ és az é. sz. 15° 40' 00" között; b) az é. sz. 15° 40' 00" és az é. sz. 15° 15' 00" között húzódó referencia-határvonaltól számított 15 tengeri mérföldön kívüli terület; c) az é. sz. 15° 15' 00" és az é. sz. 15° 00' 00" között húzódó referencia-határvonaltól számított 12 tengeri mérföldön kívüli terület; d) az é. sz. 15° 00' 00" és az é. sz. 14° 32' 30" között húzódó alapvonaltól számított 8 tengeri mérföldön kívüli terület; e) a ny. h. 017° 30' 00"-től nyugatra fekvő terület az é. sz. 14° 32' 30" és az é. sz. 14° 04' 00" által határolt övezetben; f) a ny. h. 017° 22' 00"-től nyugatra fekvő terület az é. sz. 14° 04' 00" és a szenegáli-gambiai határ között húzódó övezetben; g) a ny. h. 017° 35' 00"-től nyugatra fekvő terület, a szenegáli-gambiai déli határ és az é. sz. 12° 33' 00" között húzódó övezetben; h) a P9. ponttól (é. sz. 12° 33' 00"; ny. h. 017° 35' 00'') mért 137°-os irányszögnek a Cabo Roxótól mért 220°-os irányszög keresztezéséig húzódó vonalától délre, figyelembe véve a Szenegál és Bissau-Guinea közötti irányítási és együttműködési megállapodást.

(3) Engedélyezett halászeszközök:

Legalább 70 mm szembőségű hagyományos fenékvonóháló vagy tőkehal-vonóháló. Tilos minden olyan módszer vagy eszköz alkalmazása, amely elzárja a hálószemeket vagy csökkenti szelektív hatásukat. A hálókopás vagy -szakadás elkerülésére azonban a fenékvonóhálók zsákvégének alsó részéhez rögzíthető egy léhésből vagy egyéb anyagból készült védőpanel. A vonóhálók esetében ilyen hálópanelek kizárólag a zsákvég elülső és oldalperemeire erősíthetők. A vonóháló felső részére felszerelhetők védőeszközök, feltéve, hogy azok egyetlen, a zsákvég anyagával megegyező léhésdarabból állnak, amelynek szembősége kifeszített állapotban legalább 300 milliméter. A vonóhálók zsákvégét alkotó – egy- vagy többszálas (sodort) – fonal megkettőzése tilos.

(4) Járulékos fogások[2]:

Lábasfejűek: 7 %, rákfélék: 7 % és egyéb mélyvízi tengerfenéken élő halak: 15 %. A járulékos fogások fent megállapított arányát az egyes hajóutak végén, a fogások teljes súlyához viszonyítva kell kiszámítani a szenegáli szabályozásnak megfelelően. A cápák védelmére és a velük való gazdálkodásra vonatkozó európai uniós cselekvési terv, valamint az illetékes regionális halászati gazdálkodási szervezetek és regionális halászati szervezetek keretében hozott állományvédelmi intézkedések tárgyát képező Elasmobranchii fajok – többek között a fehérorrú cápa (Carcharhinus longimanus), a selyemcápa (Carcharhinus falciformis), a fehér cápa (Carcharodon carcharias), az óriáscápa (Cetorhinus maximus), a heringcápa (Lamna nasus), a nagyszemű rókacápa (Alopias superciliosus) az angyalrája (Squatina squatina), az atlanti ördögrája (Manta birostris) és a pörölycápák családjába tartozó fajok (Sphyrnidae) – egyedeinek vagy azok egy részének fedélzeten tartása, átrakodása, kirakodása, raktározása és értékesítése tilos. Amennyiben egy fogásba fedélzeten nem tartható Elasmobranchii fajok kerülnek, ügyelni kell arra, hogy ne sérüljenek meg. Az egyedeket haladéktalanul vissza kell engedni a tengerbe.

(5) Teljes kifogható mennyiség / díjak:

Engedélyezett fogásmennyiség || 2 000 tonna évente

Díj: || 90 EUR/tonna

A díjat minden olyan három hónapos időszak végén kell kiszámítani, amikor a hajó számára engedélyezett a halászat, figyelembe véve az adott időszakban ejtett fogásokat. Az engedély kiállításának feltétele egy hajónként 500 eurós előleg megfizetése, amelyet le kell vonni a díj teljes összegéből; az előleget minden olyan három hónapos időszak elején kell kifizetni, amikor a hajó számára engedélyezett a halászat.

– Halászatra jogosult hajók száma || 2 hajó

– A halászatra engedéllyel rendelkező hajók típusa || Mélyvízi tengerfenéken halászó vonóhálós hajók

– A fedélzetre felvett szenegáli vagy más AKCS-országbeli tengerészek || A legénység 20 %-a

– Éves biológiai nyugalmi időszak || Május 1-jétől június 30-ig[3]

3a. függelék

Nagy távolságra vándorló fajok: halászati napló – az ICCAT által kidolgozott minta ||

|| || Horogsor Élő csalétek Erszényes kerítőháló Vonóháló Más ||

||

|| || || || || || || || || || ||

Hajó neve: ……………………………………………………………………. || Bruttó tonnatartalom:………………………………............................. || KIHAJÓZÁS: VISSZATÉRÉS: || Hónap || Nap || Év || Kikötő || || ||

Lobogó szerinti állam:……………………………………………........................... || Kapacitás – (tonna)………………………………………........ || || || || || || ||

||

Lajstromozási szám:……………………………………................................... || Hajóparancsnok: ……………………………………………….... || || || ||

Hajótulajdonos:………………………………………………….......................... || Legénység létszáma:…………………………………………........................ || || || || || || || ||

Cím: ………………………………………………………………………….... || Jelentés kelte: ………………………………………………...... || || ||

|| (Auteur du rapport):               ………………………………………………................................. || Tengeren töltött napok száma: || || Halászattal töltött napok száma: Hálókivetések száma: || || Halászati út száma: || ||

||

||

|| ||

Kelt: || Terület || Víz felszíni hőmérséklete (ºC) || Halászati erőkifejtés Felhasznált horgok száma || Fogások || Isco usado na pesca Felhasznált csalétek ||

Hónap || Nap || Földrajzi szélesség É/D || Földrajzi hosszúság K/NY || Kékúszójú tonhal Thunnus thynnus vagy maccoyi || Sárgaúszójú tonhal Thunnus albacares || (Nagyszemű tonhal) Thunnus Obesus || (Germon) Thunnus alalunga || (Kardhal) Xiphias gladius || (Sávos marlin) (Fehér marlin) Tetraptunus audax vagy albidus || (Fekete marlin) Makaira indica || (Vitorláshalak) Istiophorus albicane vaġy platypterus || Bonitó (másnéven csíkoshasú tonhal) Katsuwonus pelamis || (Vegyes fogások) || Napi összfogás (tömeg kizárólag kg-ban) || Makrélacsuka || Tintahal || Élő csalétek || (Egyéb) ||

|| || || || || || db || Tömeg kg || db || kg || db || kg || db || kg || db || kg || db || kg || db || kg || db || kg || db || kg || db || kg || db || kg || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

KIRAKODOTT MENNYISÉG (KG-BAN) || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Megjegyzések || || || || ||

1 – Havonta egy lapot használjon, és naponta egy sort töltsön ki. || || 2 – A „nap”a horogsor kivetésének napja. || 4 – Az utolsó sort (Kirakodott mennyiség) csak a halászati út végén kell kitölteni. A kirakodáskor mért tényleges tömeget kell feljegyezni. || ||

|| || 3 – A halászati terület a hajó földrajzi helyzetére utal. Kerekítse a perceket, és jegyezze fel a szélességi és hosszúsági fokot. A koordinátáknál ne felejtse el feltüntetni az É/D és K/NY jelölést. || || 5 – Az itt feljegyzett valamennyi információt szigorúan bizalmasan kell kezelni. || || ||

3b. függelék – Mélyvízi tengerfenéken élő fajok: halászati napló – az Európai Unió által kidolgozott minta (a 404/2011/EU rendelet VI. melléklete[4]

Sz........................... || EURÓPAI UNIÓS HALÁSZATI NAPLÓ || Nap Hónap Óra Év, 20–, Indulás (4Ì 1-------1 1----------1 1---------1-tól 1-------------------------1 Visszatérés (5) 1--------1 1---------1 1----------1 -ig 1 -------------------------1 Kirakodás (6) 1---------1 1----------1 1----------1               Hely                1--------1

Hajó(k) neve (1)                                                Külső azonosító (2) _______________________________          __________________________ Nemzetközi rádióhívójel(ek)                         (1) || Hajóparancsnok(ok) neve (3)                       --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Cím(ek) 1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

Halászeszköz (8)                  Hálószembőség (9)                  Méret (10) 1------------------1                 1-------------------1                1-----------------1 || Átrakás esetén (7)                             Nap 1--------1                            Hónap 1------------------1 1----------1 || A hajó neve és nemzetközi rádióhívójele, ha van ilyen----------------------------- Külső azonosító----------------------------------------------------------- Az átvevő halászhajó állami hovatartozása---------------------------------------

Dátum: (11) || A halászati műveletek száma (12) || Halászat időtartama (13) || Helyzet (14) || A fedélzeten tartott fogás fajonként, az élőtömeg kilogrammjában vagy az egységek számában kifejezve (15)2

|| || || Statisztikai négyszög || ICES/NAFO/CECAF/CFGM-övezet || Nem tagállami halászati övezet || || || || || || || || || || || || Adja meg az egység tömegét élőtömegben az érintett faj vonatkozásában || Kézjegy

|| || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || ||

A hal kiszerelése (17) Mennyiségek (19) A hal kiszerelése (17) Mennyiségek (19) A hal kiszerelése (17) Mennyiségek (19) A hal kiszerelése (17) Mennyiségek (19) || ICES/NAFO/CECAF/CFGM-övezet (22) || Nem tagállami halászati övezet (22) || || || || || || || || || || || || Becsült összes visszadobás (16)

Kirakodási/átrakási (*) nyilatkozat (18) kilogrammban vagy használt egységben: egyenlő…………….. kilogramm

|| || || || || || || || || || || || || Aláírás. Parancsnok/Ügynök II (20) Az ügynök neve és címe (ha van ilyen) (21) Az ügynök neve és címe (ha van ilyen) (21)

|| || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || ■ || || || ||

(*) Törölje a nem alkalmazandó részt.

3c. függelék

4. függelék

Földrajzi koordináták

Szenegáli halászati övezetek és halászati tilalom hatálya alá tartozó övezetek

Szenegál halászati övezeteinek, valamint halászati és hajózási tilalom hatálya alá tartozó övezeteinek koordinátáit a szenegáli Fél e megállapodás hatálybalépése előtt közli.

5. függelék

A VMS-ÜZENETEK KÖZLÉSE SZENEGÁLLAL

A VMS-ADATOK FORMÁTUMA – HELYZETMEGHATÁROZÁSI JELENTÉS

Adatelem || Kód || Kötelező (K)/ Nem kötelező (N) || Tartalom

Adatközlés kezdete || SR || K || Rendszeradat – az adatrögzítés kezdetét jelzi

Címzett || AD || K || Az üzenetre vonatkozó adat – a címzett hárombetűs ISO-országkódja (ISO-3166)

Küldő || FR || K || Az üzenetre vonatkozó adat – a küldő hárombetűs ISO-országkódja (ISO-3166)

Lobogó szerinti állam || FS || K || Az üzenetre vonatkozó adat – a lobogó szerinti ország hárombetűs ISO-kódja (ISO-3166)

Üzenet típusa || TM || K || Az üzenetre vonatkozó adat – az üzenet típusa (ENT, POS, EXI)

Rádióhívójel (IRCS) || RC || K || A hajóra vonatkozó adat – a hajó nemzetközi rádióhívójele (IRCS)

A szerződő fél belső referenciaszáma || IR || N || A hajóra vonatkozó adat – a szerződő fél egyedi száma: hárombetűs ISO-kód (ISO-3166), amelyet egy szám követ

Külső azonosító szám || XR || K || A hajóra vonatkozó adat – a hajó oldalán feltüntetett szám (ISO 8859.1)

Földrajzi szélesség || LT || K || A hajó földrajzi helyzetére vonatkozó adat – a hajó helyzete fokban és tizedfokban megadva +/– FF,fff (WGS-84)

Földrajzi hosszúság || LG || K || A hajó földrajzi helyzetére vonatkozó adat – a hajó helyzete fokban és tizedfokban megadva +/– FFF,fff (WGS-84)

Irány || CO || K || A hajó iránya 360°-os skálán

Sebesség || SP || K || A hajó sebessége tizedcsomóban megadva.

Dátum || DA || K || A hajó földrajzi helyzetére vonatkozó adat – a helyzet rögzítésének UTC-dátuma (ÉÉÉÉHHNN)

Időpont || TI || K || A hajó földrajzi helyzetére vonatkozó adat – a helyzet rögzítésének UTC-időpontja (ÓÓPP)

Adatközlés vége || ER || K || Rendszeradat, amely az adatrögzítés végét jelzi

Az adatokat tartalmazó közlemény a következőképpen épül fel:

A használt karaktereknek meg kell felelniük az ISO 8859.1 szabványnak.

Kettős perjel (//) és az „SR” betűk jelzik az üzenet kezdetét.

Minden egyes adatot a kódjával kell jelölni, és kettős perjellel (//) kell elválasztani a többi adattól.

Egy perjel (/) választja el a kódot és az adatot.

Az „ER” betűkód és kettős perjel (//) jelzi az üzenet végét.

A nem kötelező adatokat az üzenet eleje és vége közé kell beilleszteni.

6. függelék

A halászati tevékenységekre vonatkozó adatok közlésére szolgáló elektronikus jelentéstételi rendszer végrehajtására vonatkozó iránymutatások

1. Általános rendelkezések

(1)       Valamennyi uniós halászhajónak rendelkeznie kell egy olyan elektronikus rendszerrel (a továbbiakban: ERS-rendszer), amely a hajó szenegáli vizeken folytatott tevékenységei során képes rögzíteni és továbbítani a hajó halászati tevékenységére vonatkozó adatokat (a továbbiakban: ERS-adatok).

(2)       Az ERS-rendszerrel fel nem szerelt uniós halászhajók, valamint azok az uniós halászhajók, amelyek ERS-rendszere nem működik, halászati tevékenység végzése céljából nem léphetnek be a szenegáli vizekre.

(3)       Az ERS-adatokat a hajó lobogója szerinti állam eljárásainak megfelelően kell elküldeni, vagyis azokat először a lobogó szerinti állam halászati felügyelő központjának kell eljuttatni, amely ezeket az adatokat automatikusan hozzáférhetővé teszi Szenegál Halászati Állományvédelmi és Felügyeleti Igazgatósága (DPSP) számára.

(4)       A lobogó szerinti állam és Szenegál megbizonyosodnak arról, hogy halászati felügyelő központjaik rendelkeznek azokkal a számítástechnikai eszközökkel és szoftverekkel, amelyek szükségesek az ERS-adatok XML-formátumban való automatikus küldéséhez, valamint hogy rendelkeznek olyan biztonsági mentési eljárással, amelynek segítségével az ERS-adatok számítógép által olvasható formátumban rögzíthetők és legalább 3 évig tárolhatók.

(5)       Az ERS-adatok küldése az Európai Bizottság által az EU nevében kezelt elektronikus kommunikációs eszköz, a DEH (Data Exchange Highway) segítségével történik.

(6)       A lobogó szerint állam és Szenegál kijelöl egy-egy ERS-felelőst, akinek feladata a kapcsolattartás.

(a)        Az ERS-felelősöket legalább hat (6) hónapra kell kijelölni.

(b)        A lobogó szerinti állam és Szenegál halászati felügyelő központjai az ERS-felelős elérhetőségi adatait (név, cím, telefon, telefax, e-mail) még az előtt közlik egymással, hogy a beszállító megkezdené az ERS-rendszer fejlesztését.

(c)        Az ERS-felelős elérhetőségeinek bármilyen változását haladéktalanul közölni kell.

2. Az ERS-adatok létrehozása és közlése

(1)       Az európai uniós halászhajók:

(a) naponta közlik az ERS-adatokat a szenegáli vizeken töltött valamennyi napra vonatkozóan;

(b) halászati műveletenként rögzítik az egyes fajok célfajként vagy járulékos fogásként ejtett és a fedélzeten tárolt, vagy a tengerbe visszadobott egyedeinek mennyiségét;

(c) a Szenegál által kiadott halászati engedélyben feltüntetett fajok esetében bejelentik azt is, ha nem történt fogás;

(d) minden fajt a FAO hárombetűs kódjával azonosítanak;

(e) a mennyiségeket élőtömeg-kilogrammban és szükség esetén egyedszámban adják meg;

(f) az ERS-adatokban valamennyi fajra vonatkozóan rögzítik az átrakott és/vagy kirakodott mennyiségeket;

(g) az ERS-adatokban a szenegáli vizekre történő minden belépéskor („COE” üzenet) vagy az onnan való minden kilépéskor („COX” üzenet) külön üzenetben rögzítik a Szenegál által kiadott halászati engedélyben megjelölt valamennyi faj fedélzeten lévő mennyiségeit;

(h) a fenti 1. bekezdés (4) pontjában előírt formátumban naponta legkésőbb 23:59 UTC időpontig megküldik az ERS-adatokat a lobogó szerinti állam halászati felügyelő központjának.

(2)       A hajóparancsnok felel a rögzített és elküldött ERS-adatok helytállóságáért.

(3)       A lobogó szerinti állam halászati felügyelő központja automatikusan és haladéktalanul továbbítja az ERS-adatokat Szenegál halászati felügyelő központjának.

(4)       Szenegál halászati felügyelő központja válaszüzenetben megerősíti az ERS-adatok beérkezését, és az ERS-adatokat bizalmasan kezeli.

3. A fedélzeti ERS-rendszer meghibásodása és/vagy az ERS-adatoknak a hajó és a lobogó szerinti állam halászati felügyelő központja közötti küldésében bekövetkező zavarok

(1)       A lobogó szerinti állam haladéktalanul tájékoztatja a lobogója alatt közlekedő hajó parancsnokát és/vagy tulajdonosát, vagy annak ügynökét a hajóra telepített ERS-rendszer bárminemű meghibásodásáról vagy az ERS-adatoknak a hajó és a lobogó szerinti állam halászati felügyelő központja közötti küldésében bekövetkező zavarokról.

(2)       A lobogó szerint állam tájékoztatja Szenegált az észlelt hiányosságról és a meghozott korrekciós intézkedésekről.

(3)       A fedélzeti ERS-rendszer meghibásodása esetén a hajóparancsnok és/vagy a tulajdonos gondoskodik arról, hogy a rendszert a meghibásodástól számított 10 napon belül megjavítsák vagy kicseréljék. Ha a hajó e 10 napos határidőn belül kiköt, halászati tevékenységét csak akkor kezdheti meg újból a szenegáli vizeken, ha ERS-rendszere tökéletesen működik, vagy ha Szenegál külön engedélyezi a halászati tevékenység folytatását.

(a)        Az ERS-rendszer meghibásodása után a halászhajók nem hagyhatják el a kikötőt, amíg ERS-rendszerük nem működik újra, amiről a lobogó szerinti állam és Szenegál is meggyőződik; vagy

(b)        a lobogó szerinti állam erre külön engedélyt nem ad. Az utóbbi esetben a lobogó szerinti állam még a hajó indulása előtt tájékoztatja Szenegált a döntéséről.

(4)       A szenegáli vizeken halászati tevékenységet folytató, meghibásodott ERS-rendszerrel rendelkező hajók naponta legkésőbb 23:59 UTC időpontig bármilyen más rendelkezésre álló, a szenegáli halászati felügyelő központ által hozzáférhető elektronikus eszköz útján minden ERS-adatot megküldenek a lobogó szerinti állam halászati felügyelő központjának.

(5)       Azokat az ERS-adatokat, amelyeket az ERS-rendszer meghibásodása miatt nem lehetett Szenegál rendelkezésére bocsátani, a lobogó szerinti állam halászati felügyelő központja egy másik, közös megegyezés szerinti elektronikus formában küldi meg Szenegál halászati felügyelő központjának. Ezt az alternatív adatküldési módszert prioritásként kell kezelni, mivel a rendszerint alkalmazandó adatküldési határidőket vélhetően nem lehet majd betartani.

(6)       Ha a szenegáli halászati felügyelő központ valamely hajó ERS-adatait három egymást követő napon keresztül nem kapja meg, Szenegál a hajót utasíthatja arra, hogy vizsgálat végzése céljából haladéktalanul térjen vissza egy Szenegál által kijelölt kikötőbe.

4. A halászati felügyelő központ működésének leállása – az ERS-adatok be nem érkezése a szenegáli halászati felügyelő központba

(1)       Ha egyik halászati felügyelő központba nem érkeznek ERS-adatok, az illetékes ERS-felelős erről tájékoztatja a másik halászati felügyelő központ ERS-felelősét, és szükség esetén együttműködik a probléma megoldása érdekében.

(2)       A lobogó szerinti halászati felügyelő központ és a szenegáli halászati felügyelő központ az ERS-rendszer működésbe helyezése előtt kölcsönösen megállapodnak azokról az alternatív elektronikus kommunikációs eszközökről, amelyek a halászati felügyelő központok működését érintő zavarok bekövetkezése esetén felhasználhatók az ERS-adatok küldésére, és haladéktalanul tájékoztatják egymást minden vonatkozó módosításról.

(3)       Amennyiben a szenegáli halászati felügyelő központ jelzi, hogy nem érkeztek hozzá ERS-adatok, a lobogó szerinti állam halászati felügyelő központja kideríti a probléma okait és meghozza a probléma megoldásához szükséges intézkedéseket. A lobogó szerinti állam halászati felügyelő központja a meghibásodás elismerésétől számított 24 órán belül tájékoztatja Szenegál halászati felügyelő központját és az EU-t a meghozott intézkedések eredményeiről.

(4)       Ha a probléma megoldása 24 óránál hosszabb időt vesz igénybe, a lobogó szerinti állam halászati felügyelő központja a 3. pont (5) bekezdésében említett alternatív elektronikus eszközök valamelyikével haladéktalanul megküldi a hiányzó ERS-adatokat a szenegáli halászati felügyelő központnak.

(5)       Szenegál tájékoztatja illetékes felügyeleti szolgálatait azért, hogy az ERS-adatok küldésének a halászati felügyelő központok egyikében előálló üzemzavar miatti elmaradása következtében a szenegáli halászati felügyelő központ ne tekintse szabálysértő hajóknak az uniós halászhajókat.

5. A halászati felügyelő központok karbantartása

(1)       A halászati felügyelő központok valamelyikének tervezett karbantartási munkálatairól (karbantartási program), amelyek vélhetően érintik az ERS-adatok cseréjét, a munkálatok megkezdése előtt legalább 72 órával tájékoztatni kell a másik halászati felügyelő központot, lehetőség szerint megadva a karbantartás időpontját és időtartamát. Nem tervezett karbantartási munkálatok esetében a vonatkozó információkat a lehető legkorábban meg kell küldeni a másik halászati felügyelő központnak.

(2)       A karbantartási munkálatok során az ERS-adatok szolgáltatása felfüggeszthető mindaddig, amíg a rendszer újra működőképes nem lesz. Az érintett ERS-adatokat a karbantartás befejezése után haladéktalanul rendelkezésre kell bocsátani.

(3)       Ha a karbantartási munkálatok 24 óránál hosszabb időt vesznek igénybe, az ERS-adatokat a 3. pont (5) bekezdésében említett alternatív elektronikus eszközök valamelyikével kell megküldeni a másik halászati felügyelő központnak.

(4)       Szenegál tájékoztatja illetékes felügyeleti szolgálatait azért, hogy az ERS-adatok küldésének a halászati felügyelő központok egyikének karbantartási munkálatai miatti elmaradása következtében a szenegáli halászati felügyelő központ ne tekintse szabálysértő hajóknak az uniós halászhajókat.

7. függelék

SZENEGÁL KAPCSOLATTARTÁSI ADATAI

1. TENGERI HALÁSZATI IGAZGATÓSÁG (DPM)

Cím: Place du Tirailleur, 1 rue Joris, BP 289 Dakar

E-mail: infos@dpm.sn; cjpmanel@gmail.com

Telefon: + 221 338230137

Telefax: + 221 338214758

2. Halászati engedély iránti kérelmekkel kapcsolatos ügyintézés

Cím: Place du Tirailleur, 1 rue Joris, BP 289 Dakar

E-mail: infos@dpm.sn; cjpmanel@gmail.com

Telefon: + 221 338230137

Telefax: + 221 338214758

3. Halászati Állományvédelmi és Felügyeleti Igazgatóság (DPSP) és a belépés, illetve kilépés bejelentése

A halászati felügyelő központ neve (rádióhívójele): Papa Sierra

Rádió:

            URH: F1 16-os csatorna; F2 71-es csatorna

            RH: F1 5.283 MHz; F2 7.3495 MHz

Cím:

E-mail: crrsdpsp@gmail.com

E-mail (alternatív): surpeche@hotmail.com

Telefon: + 221 338602465

Telefax: + 221 338603119

4. Centre de Recherche Océanographique de Dakar Thiaroye (CRODT)

Cím: Pôle de Recherches de Hann Sis au Laboratoire National d'Elevage et de Recherches vétérinaires (PRH/LNERV)

BP 2241 Dakar

E-mail: massal.fall@gmail.com

Telefon: + 221 773339289 / 776483936

Telefax: + 221 338328265

III. MELLÉKLET Az Európai Bizottságnak a megállapodás egyes módosításainak elfogadására történő felhatalmazására vonatkozó egyedi feltételek

1.           A jegyzőkönyvnek a megállapodás 7. cikke szerint létrehozott vegyes bizottság által elfogadott módosításainak jóváhagyása tekintetében az Európai Bizottságot megillető felhatalmazásra az e melléklet 2–5. pontjában meghatározott feltételeket kell alkalmazni.

2.           A jegyzőkönyv módosításai az alábbi kérdéseket érintik:

a)      a halászati lehetőségek felülvizsgálata a jegyzőkönyv 6. és 7. cikkének megfelelően;

b)      az ágazati támogatás módjaira vonatkozó döntés meghozatala a jegyzőkönyv 4. cikkének megfelelően;

c)      a jegyzőkönyvhöz csatolt melléklet értelmében a vegyes bizottság hatáskörébe tartozó műszaki előírások és szabályok.

3.           A vegyes bizottságban az Unió:

a)      a közös halászati politika keretében kitűzött célkitűzésekkel összhangban lép fel;

b)      a közös halászati politika külpolitikai vetületére vonatkozó közleményről szóló, 2012. március 19-i tanácsi következtetésekkel összhangban végzi tevékenységét;

c)      olyan álláspontokat mozdít elő, amelyek összeegyeztethetők a regionális halászati gazdálkodási szervezetek által elfogadott vonatkozó szabályokkal.

4.           Amikor a vegyes bizottság ülésének napirendjén egy, a jegyzőkönyvnek a 2. pontban említett módosításait érintő határozat elfogadása szerepel, minden szükséges lépést meg kell tenni annak érdekében, hogy az Unió nevében kifejtett álláspont figyelembe vegye az Európai Bizottsághoz eljuttatott legfrissebb statisztikai, biológiai és egyéb idevágó információkat.

Ebből a célból, a fenti információk alapján a Bizottság szolgálatai – elegendő idővel a vegyes bizottság adott ülése előtt – megküldik az Unió javasolt álláspontjának konkrét részleteit rögzítő dokumentumot (a továbbiakban: előkészítő dokumentum) a Tanácsnak vagy a Tanács előkészítő szerveinek, vizsgálat és jóváhagyás céljából.

A 2. pont a) alpontjában említett kérdések tekintetében a tervezett uniós álláspontnak a Tanács által történő jóváhagyásához minősített szavazati többség szükséges. A többi esetben az előkészítő dokumentumban megfogalmazott uniós álláspontot elfogadottnak kell tekinteni, hacsak az ellen a tagállamok blokkoló kisebbséget kitevő számban kifogást nem emelnek a Tanács előkészítő szervének valamely ülésén vagy – amennyiben ez hamarabb következik be – az előkészítő dokumentum kézhezvételétől számított húsz napon belül. Kifogás esetén az ügyet a Tanács elé kell terjeszteni.

Amennyiben a későbbi, többek között a konferencia helyszínén sorra kerülő ülések során nem sikerül az új elemeket figyelembe vevő uniós álláspontot kialakítani, a kérdést vissza kell utalni a Tanács vagy előkészítői szervei elé.

5.           AZ Európai Bizottság megteszi a vegyes bizottság által meghozott határozat nyomán szükségessé váló lépéseket, adott esetben beleértve a vonatkozó határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését, valamint a szóban forgó határozat végrehajtásához szükséges bármely javaslat benyújtását is.

[1]               A halászati övezet adott esetben azon sokszög határait kijelölő koordinátákkal is meghatározható, amelyen belül a halászati tevékenység engedélyezett. E koordinátákat a szenegáli hatóságok e jegyzőkönyv hatálybalépése előtt eljuttatják az Európai Bizottságnak.

[2]               Ezt a rendelkezést az alkalmazás első évét követően felül kell vizsgálni.

[3]               A biológiai nyugalmi időszakot a többi technikai állományvédelmi intézkedéshez hasonlóan a jegyzőkönyv alkalmazásának első évét követően felül kell vizsgálni, és az a közös tudományos munkacsoport ajánlására az állományok állapotára figyelemmel módosítható.

[4]               A 404/2011/EU rendelet X. melléklete határozza meg az uniós halászhajók parancsnokainak szóló, a szükséges információk halászati naplóban történő bejelentésére vonatkozó utasításokat.