52014JC0007

Együttes javaslat A TANÁCS RENDELETE a Kongói Demokratikus Köztársaság tekintetében a fegyverembargót megsértő személyekkel szemben meghatározott, egyedi korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 1183/2005/EK rendelet módosításáról /* JOIN/2014/07 final - 2014/0060 (NLE) */


INDOKOLÁS

(1) A Tanács 1183/2005/EK rendelete végrehajtja a 2010/788/KKBP tanácsi határozatot és a Kongói Demokratikus Köztársaság tekintetében a fegyverembargót megsértő személyekkel szemben meghatározott, egyes intézkedések bevezetéséről, többek között pénzügyi eszközeik befagyasztásáról rendelkezik.

(2) Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának (ENSZ BT) 2014. január 30-i 2136 (2014). számú határozata módosította azokat a kritériumokat, amelyek az 1807 (2008). számú ENSZ BT-határozat 9. és 11. pontjában meghatározott korlátozó intézkedésekkel sújtandó személyeknek és szervezeteknek a vonatkozó jegyzékbe való felvételére vonatkoznak.

(3) Ez az intézkedés a Európai Unió működéséről szóló szerződés hatálya alá tartozik, ezért a végrehajtásához uniós szintű jogszabály szükséges, különösen a gazdasági szereplők által valamennyi tagállamban történő egységes alkalmazásának biztosítása céljából.         

(4) Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének és az Európai Bizottságnak javaslatot kell tennie az 1183/2005/EK rendelet ennek megfelelő módosítására.

2014/0060 (NLE)

Együttes javaslat

A TANÁCS RENDELETE

a Kongói Demokratikus Köztársaság tekintetében a fegyverembargót megsértő személyekkel szemben meghatározott, egyedi korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 1183/2005/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére,

tekintettel a Kongói Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 2008/369/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. december 20-i 2010/788/KKBP tanácsi határozatra[1],

tekintettel az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság együttes javaslatára,

mivel:

(1)       Az 1183/2005/EK tanácsi rendelet[2] végrehajtja a 2010/788/KKBP határozatban előírt intézkedéseket. Az 1183/2005/EK rendelet I. melléklete felsorolja azokat a természetes és jogi személyeket, szervezeteket és szerveket, akikre és amelyekre az említett rendelet értelmében a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása vonatkozik.

(2)       Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának (ENSZ BT) 2014. január 30-i 2136 (2014). számú határozata módosította azokat a kritériumokat, amelyek az 1807 (2008). számú ENSZ BT-határozat 9. és 11. pontjában meghatározott korlátozó intézkedésekkel sújtandó személyeknek és szervezeteknek a vonatkozó jegyzékbe való felvételére vonatkoznak.

(3)       Ez az intézkedés az Európai Unió működéséről szóló szerződés hatálya alá tartozik, ezért a végrehajtásához uniós szintű jogszabály szükséges, különösen az intézkedéseknek a gazdasági szereplők által valamennyi tagállamban történő egységes alkalmazása biztosítása céljából.

(4)       Az 1183/2005/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1183/2005/EK rendelet a következőképpen módosul:

A 2a. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„2a. cikk

(1)     Az I. melléklet tartalmazza azokat a természetes vagy jogi személyeket, szervezeteket vagy szerveket, amelyeket a szankcióbizottság vagy az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa az alábbi módon határoz meg:

a)       a 2010/788/KKBP határozat 1. cikke és a 889/2005/EK rendelet[3] 2. cikke szerinti fegyverembargót és az ahhoz kapcsolódó intézkedéseket megsértő személyek és szervezetek;

b)      a Kongói Demokratikus Köztársaságban (a továbbiakban: KDK) működő külföldi fegyveres csoportok azon politikai és katonai vezetői, akik megakadályozzák az e csoportokhoz tartozó harcosok leszerelését és önkéntes hazatelepülését vagy áttelepülését;

c)       a kongói milíciák azon politikai és katonai vezetői, beleértve azokat, akik a KDK-n kívülről kapnak támogatást, és akik megakadályozzák, hogy harcosaik részt vegyenek a leszerelés, a lefegyverzés és a civil életbe történő visszailleszkedés folyamatában;

d)      a KDK-ban tevékenykedő azon személyek és szervezetek, akik/amelyek – az alkalmazandó nemzetközi jogot megsértve – gyermekeket toboroznak vagy használnak fel fegyveres konfliktus során;

e)       a KDK-ban tevékenykedő azon személyek és szervezetek, akik/amelyek a fegyveres konfliktusok során célzottan nők és gyermekek ellen végrehajtott tetteket kitervelnek, irányítanak és azokban részt vesznek – ideértve az ölést és a megnyomorítást, a nemi erőszakot és más szexuális erőszakot, az elrablást, a lakóhely elhagyására kényszerítést, valamint az iskolák és kórházak ellen végrehajtott támadásokat is;

f)       azon személyek és szervezetek, akik/amelyek a KDK-ban akadályozzák a humanitárius segítséghez való hozzáférést vagy annak nyújtását;

g)      azon személyek és szervezetek, akik/amelyek a természeti erőforrások – többek között az arany, valamint a vadon élő állatok és növények és az ezekből készült termékek – tiltott kereskedelmén keresztül illegálisan támogatják a KDK-ban tevékenykedő fegyveres csoportokat;

h)      a jegyzékbe vett személyek és szervezetek, vagy a jegyzékbe vett személyek és szervezetek tulajdonában vagy az ellenőrzése alatt álló szervezet nevében vagy irányítása szerint eljáró személyek és szervezetek;

i)       az Egyesült Nemzetek Szervezete KDK Stabilizációs Missziója (MONUSCO) békefenntartó erőivel szembeni támadásokat kitervelő, irányító vagy finanszírozó, illetve azokban részt vevő személyek és szervezetek;

j)       a jegyzékbe vett személyek és szervezetek javára vagy támogatására pénzügyi, anyagi vagy technológiai támogatást, vagy árukat és szolgáltatásokat nyújtó személyek és szervezetek.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

                                                                       a Tanács részéről

                                                                       az elnök

[1]               HL L 336., 2010.12.21., 30. o.

[2]               A Tanács 2005. július 18-i 1183/2005/EK rendelete a Kongói Demokratikus Köztársaság tekintetében a fegyverembargót megsértő személyekkel szemben meghatározott, egyedi korlátozó intézkedések bevezetéséről (HL L 193., 2005.7.23., 1. o.).

[3]               A Tanács 2005. június 13-i 889/2005/EK rendelete a Kongói Demokratikus Köztársasággal szembeni egyes korlátozó intézkedések elrendeléséről és az 1727/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 152., 2005.6.15., 1. o.).