30.7.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 216/20


A meghallgatási tisztviselő zárójelentése (1)

Ryanair/Aer Lingus III

(COMP/M.6663)

2013/C 216/06

Előzmények

(1)

2012. július 24-én az Európai Bizottság az összefonódás-ellenőrzési rendelet (2) 4. cikke szerint bejelentést kapott a Ryanair Holdings plc által tervezett összefonódásról, amely szerint e vállalkozás a 2012. június 19-én meghirdetett nyilvános vételi ajánlat útján teljes irányítást szerez az összefonódás-ellenőrzési rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében az Aer Lingus Group plc felett.

A kifogásközlés

(2)

A Bizottság 2012. augusztus 29-én megindította az összefonódás-ellenőrzési rendelet 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerinti eljárást, majd 2012. november 13-án kifogásközlést fogadott el. Hozzávetőlegesen egy hónappal a kifogásközlés kibocsátása előtt a Ryanair az összefonódás-ellenőrzési rendelet 8. cikkének (2) bekezdése értelmében 2012. október 17-én benyújtotta kötelezettségeinek első hivatalos csomagját, melynek kapcsán a Bizottság nem kezdeményezett piaci tesztet.

(3)

A nyilvános vételi ajánlat tárgyát képező Aer Lingus, amely a végrehajtási rendelet (3) 11. cikkének b) pontja értelmében a másik érintett félnek minősül, 2012. november 21-én megkapta a kifogásközlés nyilvános változatát. Fenntartásait azonnal kifejezésre juttatta arra vonatkozóan, hogy a dokumentum nem tartalmazta a Ryanair kötelezettségvállalásaival foglalkozó részt, illetve azok bizottsági értékelését. A Versenypolitikai Főigazgatóság visszautasítását követően az Aer Lingus kérelmezte, hogy bocsássák rendelkezésére a kötelezettségvállalásokra vonatkozó információkat. Az indokolással ellátott kérelem felülvizsgálatát követően felkértem a Versenypolitikai Főigazgatóságot, hogy a végrehajtási rendelet 13. cikkének (2) bekezdése értelmében bocsássa az Aer Lingus rendelkezésére a kifogásközlés azon részének nyilvános változatát, amely a Ryanair kötelezettségvállalásait érinti. A Versenypolitikai Főigazgatóság ezt követően felkérte a Ryanairt, hogy nyújtsa be a dokumentum kötelezettségvállalásokkal foglalkozó részének kevésbé szerkesztett változatát, melyet eljuttattak az Aer Lingus számára.

(4)

A Ryanair a kifogásközlésre 2012. november 28-án válaszolt, az Aer Lingus pedig 2012. november 30-án nyújtotta be kötelezettségvállalásait. Egyik vállalkozás sem kért hivatalos szóbeli meghallgatást.

(5)

A Bizottság 2012. december 14-én tényállást közlő levelet küldött, melyre a Ryanair 2012. december 20-án válaszolt.

Iratbetekintés

(6)

A bejelentő fél számára kérelmet követően CD-ROM-ok révén rendszeresen teljes körű betekintést biztosítottak az aktába 2012. november és 2013. február között, míg az Aer Lingus számára kérelmet követően számos alkalommal olyan mértékű betekintést biztosítottak, amely a kötelezettségvállalások előkészítése szempontjából szükségesnek bizonyult.

(7)

Ezenfelül az ügyben két adatszobát hoztak létre, 2012. november 21–23. között, illetve 2012. november 27-én. A Ryanair és az Aer Lingus külső gazdasági tanácsadói számára külön hozzáférést biztosítottak az adatokhoz, azaz a két vállalkozás bruttó átlagárai közötti korreláció bizottsági elemzéséhez.

Harmadik felek

(8)

Az összefonódással létrejövő vállalkozás három versenytársa – az International Airlines Group SA, a Flybe Group plc és az Aer Arran –, egy repülőtér – a Dublin Airport Authority –, valamint az ír Közlekedési, Idegenforgalmi és Sport Minisztérium az összefonódás-ellenőrzési rendelet 18. cikkének (4) bekezdése értelmében „kellő érdekeltséget” igazoltak, így harmadik felekként lehetőséget kaptak az írásbeli meghallgatásra.

Kötelezettségvállalások

(9)

A kifogásközlésben megállapított, versennyel kapcsolatos aggályok eloszlatása végett a Ryanair felülvizsgált kötelezettségvállalásokat nyújtott be 2012. december 7-én, 2013. január 15-én, majd február 1-jén, melyekkel kapcsolatban piaci tesztet kezdeményeztek. A piaci tesztek eredményeit és a felajánlott kötelezettségvállalások bizottsági visszautasításának okait az ügy aktuális állására vonatkozó minden egyes megbeszélésen részletezték; a legutolsó megbeszélésre 2013. február 12-én került sor. Ezenfelül a Ryanair számára folyamatos hozzáférést biztosítottak az aktához, így annak módjában állt a bizottsági állásfoglalást alátámasztó információk ellenőrzése.

Az összefonódás célvállalkozásának eljárási jogai

(10)

Az Aer Lingus – az agresszív felvásárlás célvállalkozása – panaszt tett a függetlensége szempontjából kulcsfontosságú vizsgálatban játszott korlátozott szerepe miatt. A vállalkozás szerint az egyenlő esélyek biztosítása egyáltalán nem teljesült. Meglátása szerint többek között vállalkozását nem vonták be az előzetes bejelentési eljárásba, rendszerint a bejelentő fél által benyújtott, nem kellően informatív dokumentumokat bocsátottak rendelkezésére, az eljárás második szakaszának kezdetekor nem bocsátottak rendelkezésére kulcsfontosságú dokumentumokat, az aktához csak korlátozott mértékben kapott hozzáférést, valamint nem vett részt a korrekciós intézkedésekről folytatott bizottsági párbeszédben.

(11)

Tény, hogy a célvállalkozás és a felvásárló társaságok jogállása eltér az eljárásban. Azonban amint azt az Aer Lingus is elismeri, az alkalmazandó rendelkezések az egyéb érintett feleknek mindössze korlátozott szerepet biztosítanak. Ebből adódóan nem vonhatom le azt a következtetést, hogy az Aer Lingus ebben az eljárásban nem tudta hatékonyan gyakorolni a vonatkozó rendelkezések és bevált módszerek biztosította eljárási jogait. Az egyetlen esetben, amelyben számára kedvezőtlen eljárási határozat felülvizsgálatát kérte, az Aer Lingus számára kedvező határozatot hoztam (lásd a fenti 3. pontot).

A bizottsági határozat tervezete

(12)

Véleményem szerint a határozattervezet csak olyan kifogásokat tartalmaz, amelyekre vonatkozóan a feleknek lehetőséget biztosítottak álláspontjuk ismertetésére. A másik érintett féltől, valamint egy harmadik féltől származó egyes adatok rendkívül bizalmas jellegére tekintettel a Bizottság a bejelentő féltől meghatalmazást kért és kapott, amely révén a bejelentő fél külső jogászai i. annak nevében megkaphatják a Bizottság határozatát a „kézbesítés kizárólag a jogi képviselő kezéhez” elvét alkalmazva; valamint ii. a Ryanair rendelkezésére bocsáthatják a dokumentum szerkesztett, bizalmas információkat nem tartalmazó változatát. Mindkét adatszolgáltató fél tisztában van a nyilvánosságra hozatal korlátozott jellegével, amelyhez írásban hozzájárultak.

Záró megjegyzések

(13)

A fentiekre tekintettel megállapítom, hogy ebben az ügyben a felek hatékonyan tudták eljárási jogaikat gyakorolni.

Brüsszel, 2013. február 19-én.

Michael ALBERS


(1)  A meghallgatási tisztviselő egyes versenyjogi eljárásokban meglévő feladatáról és megbízatásáról szóló, 2011. október 13-i 2011/695/EU bizottsági elnöki határozat 16. és 17. cikkével összhangban – HL L 275., 2011.10.20., 29. o. (a továbbiakban: 2011/695/EU határozat).

(2)  A Tanács 139/2004/EK rendelete a vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről, HL L 24., 2004.1.29., 1. o.

(3)  A Bizottság 802/2004/EK rendelete a vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló 139/2004/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról (HL L 133., 2004.4.30., 1. o.).