52013PC0761

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelvnek a könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése érdekében történő módosításáról /* COM/2013/0761 final - 2013/0371 (COD) */


INDOKOLÁS

1.           A JAVASLAT HÁTTERE

1.1.        Háttér-információk

Azok a tulajdonságok, amelyek kereskedelmileg sikeressé tették a műanyag hordtasakokat – vagyis a kis súly és a lebomlással szembeni ellenállás –, szerepet játszottak a túlzott elterjedésükben is. A becslések szerint 2010-ben minden uniós polgár 198 műanyag hordtasakot használt, amelyeknek körülbelül 90 %-a volt könnyű tasak; ezeket ritkábban használják újra, mint a vastagabb tasakokat, és gyakrabban dobják el őket. Ha minden ugyanígy folyik tovább, a műanyag tasakok felhasználása várhatóan tovább fog nőni.

Vannak olyan becslések is, amelyek szerint 2010-ben több mint 8 milliárd műanyag hordtasakot dobtak el az EU-ban. Ezek nem kerülnek be a hulladékgazdálkodás áramába, hanem felgyűlnek a környezetünkben, különösen tengeri hulladék formájában. A tengeri hulladékról egyre inkább elismerik, hogy fontos globális kihívást jelent. Dokumentumokkal alátámasztott bizonyítékok is utalnak arra, hogy nagymértékben halmozódik fel a hulladék Európa tengereiben. A vízi ökoszisztémákba bekerülő, műanyag tasakokból álló hulladék problémája nem csak a tengeri partvonallal rendelkező országokat érinti, mivel a szárazföldi hulladék jelentős része a folyókon keresztül éri el a tengert. Miután eldobták őket, a műanyag tasakok – leginkább apró részekre hullva – több száz évig is megmaradhatnak. Az ilyen tasakok nagyon jelentős és tovább növekvő felhasználása az erőforrás-hatékonyság szempontjából sem optimális.

Az EU-ban a műanyag hordtasakok a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló irányelv (94/62/EK irányelv) értelmében csomagolásnak minősülnek. Nincs azonban olyan uniós szabályozás vagy szakpolitika, amely kifejezetten a műanyag hordtasakokat célozná meg. Egyes tagállamok már kidolgoztak szakpolitikákat az ilyen termékek használatának – például árképzési intézkedések, a kiskereskedelmi ágazattal kötött megállapodások vagy figyelemfelhívó kampányok útján történő – visszaszorítására, változó eredményekkel. Azt követően, hogy néhány tagállam kísérletet tett a műanyag hordtasakok betiltására, a 2011. március 14-én ülésező Környezetvédelmi Tanács megvitatta a kérdést, és felkérte a Bizottságot arra, hogy elemezze a műanyag tasakok felhasználása elleni uniós fellépés lehetőségeit.

1.2.        A javaslat okai és céljai

Ennek a műanyag hordtasakokkal kapcsolatos javaslatnak az általános célja az, hogy korlátozza a környezetet érő negatív hatásokat, különösen a szemetelést illetően, valamint hogy ösztönözze a hulladékkeletkezés megelőzését és az erőforrások hatékonyabb felhasználását, ugyanakkor csökkentse a negatív társadalmi-gazdasági hatásokat. A javaslat célja konkrétabban az 50 mikronnál (0,05 milliméternél) vékonyabb műanyag hordtasakok Európai Unión belüli felhasználásának csökkentése.

2.           AZ ÉRDEKELT FELEKKEL FOLYTATOTT KONZULTÁCIÓK ÉS A HATÁSVIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI

2.1.        Konzultáció és szakértői vélemények

2.1.1.     Tanulmányok

2011-ben készült egy tanulmány a műanyag hordtasakok termelési és felhasználási mintázataira, azok hatásaira és az ilyen hordtasakok használatának visszaszorítását célzó különféle szakpolitikai lehetőségek hatásaira vonatkozóan[1]. Egy további, a különböző szakpolitikai lehetőségek társadalmi-gazdasági hatásait részletesebben vizsgáló tanulmány készült 2012-ben.[2]

2.1.2.     Belső konzultáció

2011 júniusában a Környezetvédelmi Főigazgatóság, a Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság, a Főtitkárság, a Jogi Szolgálat és az Egészség- és Fogyasztóügyi Főigazgatóság képviselőit tömörítő szolgálatközi irányítócsoport jött létre. Ez az irányítócsoport figyelemmel kísérte a hatásvizsgálat elkészítését.

2.1.3.     Külső konzultáció

A konzultációra vonatkozó minimumkövetelményeknek megfelelően 2011. május 17. és augusztus 9. között nyilvános konzultációra került sor.

15 538 válasz érkezett, ami azt mutatja, hogy a közvéleményt komolyan aggasztja a műanyag hordtasakok fenntarthatatlan felhasználása, és nagy várakozás előzi meg az e téren végrehajtott uniós fellépést.

2.2.        Hatásvizsgálat

Ezzel a javaslattal együtt közzétételre kerül egy hatásvizsgálatról szóló jelentés és egy összefoglaló is. A hatásvizsgálat a műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentését célzó különböző szakpolitikai lehetőségek fő környezeti, társadalmi és gazdasági hatásait értékeli. Különböző mértékben ambiciózus elképzeléseket vizsgál, és összeveti azokat egy „alapforgatókönyvvel”, annak meghatározása érdekében, hogy melyek a legmegfelelőbb, a költségeket minimalizáló, de az előnyöket maximalizáló eszközök.

A Bizottság Hatásvizsgálati Testülete 2013. március 15-én pozitív véleményt nyilvánított a hatásvizsgálatról, de több ajánlást is tett a jelentés finomhangolása céljából. A műanyag tasakok felhasználását célzó közös, uniós szintű célkitűzés meghatározásának lehetőségével kapcsolatban a Testület kérte annak vizsgálatát, hogy a műanyag tasakok eldobásának problémája milyen mértékben lenne kezelhető tagállami szintű fellépés útján.

A rendelkezésre álló szakpolitikai lehetőségek további mérlegelése arra a következtetésre vezetett, hogy nehezen lehetne kialakítani és végrehajtani egy valamennyi tagállamra vonatkozó, uniós szintű csökkentési célkitűzést. Közös uniós célkitűzés meghatározása helyett előnyösebb tehát, ha a 94/62/EK irányelv egészül ki azzal a kötelezettséggel, amely szerint valamennyi tagállamnak csökkentenie kell a könnyű műanyag hordtasakok felhasználását, miközben a tagállamok maguk határozhatják meg a saját nemzeti csökkentési célkitűzéseiket, és maguk választhatják meg a célkitűzések elérését szolgáló intézkedéseket. Egy későbbi szakaszban azonban fontolóra lehet majd venni egy uniós szintű csökkentési célkitűzés meghatározását.

3.           A JAVASLAT JOGI ELEMEI

3.1.        A javasolt intézkedés összefoglalása

A javaslat a 94/62/EK irányelv 4. cikkét (Megelőzés) módosítja, azzal, hogy előírja, hogy a tagállamok hozzanak intézkedéseket a könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése érdekében. Kimondja, hogy ezeknek az intézkedéseknek részét képezheti gazdasági eszközök használata, vagy a 18. cikktől eltérve forgalmazási korlátozás is. Az utóbbi rendelkezés így kibővíti azon eszközök körét, amelyek a tagállamok rendelkezésére állnak a műanyag tasakok fenntarthatatlan felhasználásának kezelésére.

Az irányelv alkalmazása céljára a 3. cikk (Fogalommeghatározások) kiegészül a „könnyű műanyag hordtasakok” meghatározásával.

3.2.        Jogalap és fellépésre való jogosultság

A javaslat jogalapja ugyanaz, mint a 94/62/EK irányelvé (a 100a. cikk, amely jelenleg az EUMSZ 114. cikke).

Az EU fellépésre való jogosultsága abból ered, hogy a műanyag hordtasakok nagymértékű felhasználása közös és határokon átnyúló kihívást jelent, és uniós szintű kezdeményezés szükséges a probléma koherensebb és hatékonyabb kezeléséhez. Az egyes tagállamok által a kérdés kezelése céljából hozott intézkedések jelenleg nincsenek összhangban egymással a kitűzött célok tekintetében. A forgalmazási korlátozásokkal járó egyoldalú intézkedések emellett kérdéseket vetnek fel azt illetően, hogy összeegyeztethetők-e a 94/62/EK irányelvvel annak jelenlegi formájában. A több tagállamban is megmutatkozó pozitív tapasztalatok ugyanakkor azt mutatják, hogy lehetséges jelentős mértékben csökkenteni a műanyag tasakok felhasználását.

A műanyag hordtasakok használatának csökkentését célzó uniós fellépés teljes mértékben összhangban áll a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv célkitűzéseivel, különösen a csomagolás és a csomagolási hulladék környezeti hatásai megelőzésének és csökkentésének célkitűzésével.

Sajátos jellegére és hátterére való tekintettel ez a javaslat önálló kezdeményezésként kerül benyújtásra, megelőzve az uniós hulladékgazdálkodási politika általánosabb felülvizsgálatát, amelyet a Bizottság 2014 tavaszán fog benyújtani.

3.3.        A szubszidiaritás és az arányosság elve

A javaslat megfelel a szubszidiaritás és az arányosság elvének, amelyeket az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikke határoz meg. Arra korlátozódik, hogy a közös célokat meghatározó keret lefektetésével módosítja a 94/62/EK irányelvet, miközben lehetővé teszi, hogy a tagállamok szabadon döntsenek a végrehajtás konkrét módszereiről.

4.           KÖLTSÉGVETÉSI HATÁSOK

A javaslatnak nincs hatása az Európai Unió költségvetésére, ezért nem kíséri a költségvetési rendelet (az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet) 31. cikkében előírt pénzügyi kimutatás.

2013/0371 (COD)

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelvnek a könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése érdekében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára[3],

a jogalkotási aktus tervezetének a nemzeti parlamentek számára való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére[4],

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt[5] követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1)       A 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv[6] a csomagolás és a csomagolási hulladék környezetre gyakorolt hatásának megakadályozása vagy csökkentése érdekében került elfogadásra. Bár a műanyag hordtasakok az említett irányelv értelmében csomagolásnak minősülnek, az irányelv rendelkezései nem tartalmaznak külön intézkedéseket az ilyen hordtasakok felhasználására vonatkozóan.

(2)       A műanyag hordtasakok felhasználása nagymértékű szemeteléshez vezet, az erőforrások nem hatékony felhasználását eredményezi, és várhatóan növekedni fog, ha nem lépünk fel ellene. A műanyag hordtasakokkal való szemetelés hozzájárul a tengeri ökoszisztémákat világszerte fenyegető tengeri hulladék problémájához.

(3)       Az 50 mikronnál vékonyabb műanyag hordtasakokat – amelyek az Unióban felhasznált összes műanyag hordtasak túlnyomó többségét teszik ki – ritkábban használják újra, mint a vastagabb műanyag hordtasakokat, és valószínűbb, hogy eldobják őket.

(4)       A műanyag hordtasakok felhasználásának szintje jelentős változatosságot mutat az Unióban, mivel különböznek a fogyasztási szokások, eltérő mértékű a környezettudatosság, és nem egyformán hatékonyak a tagállamok szakpolitikai intézkedései. Egyes tagállamoknak jelentős mértékben sikerült csökkenteniük a műanyag hordtasakok felhasználásának szintjét – a hét legjobban teljesítő tagállamban az átlagos felhasználási szint az uniós átlagfelhasználásnak mindössze 20 %-át teszi ki.

(5)       Annak érdekében, hogy előmozdítsák a könnyű műanyag hordtasakok átlagos felhasználási szintjének hasonló csökkentését, a tagállamoknak intézkedéseket kell hozniuk az 50 mikronnál vékonyabb műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentésére, összhangban az Unió hulladékgazdálkodási politikájának általános célkitűzéseivel és az uniós hulladékhierarchiával, amelyet a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. november 19-i 2008/98/EK irányelv[7] határoz meg. Az ilyen csökkentési intézkedéseknek figyelembe kell venniük a műanyag hordtasakok felhasználásának az egyes tagállamokban tapasztalható jelenlegi szintjét, és nagyobb mértékű felhasználás esetén ambiciózusabb erőfeszítések szükségesek. A könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése terén elért előrelépés figyelemmel kísérése érdekében a nemzeti hatóságok a 94/62/EK irányelv alapján adatokat szolgáltatnak majd az ilyen hordtasakok használatáról.

(6)       A tagállamok által meghozandó intézkedéseknek részét képezheti az adókhoz és illetékekhez hasonló gazdasági eszközök használata – ezek az eszközök különösen hatékonynak bizonyultak a műanyag hordtasakok használatának csökkentése terén –, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 34–36. cikkében meghatározott feltételekkel a 94/62/EK irányelv 18. cikkétől eltérve bevezetett forgalmazási korlátozások – például tilalmak – is.

(7)       A műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentését célzó intézkedések nem eredményezhetik a csomagolóanyag-keletkezés általános növekedését.

(8)       Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Bizottság által az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának címzett, az erőforrás-hatékony Európa megvalósításának ütemtervéről szóló közleménnyel[8], és várhatóan hozzájárulnak a tengeri környezetvédelmi politika területén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2008. június 17-i 2008/56/EK irányelvnek (tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv)[9] megfelelően végrehajtott, a szemetelés elleni fellépésekhez.

(9)       A 94/62/EK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 94/62/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.           A 3. cikk a következő 2a. ponttal egészül ki:

„2a. könnyű műanyag hordtasak: a 10/2011/EU bizottsági rendelet* 3. cikkének (1) bekezdésében meghatározott műanyagokból készülő, 50 mikronnál kisebb falvastagságú tasak, amelyet az áruk vagy termékek eladási helyén bocsátanak a fogyasztók rendelkezésére.

_______________________

* HL L 12., 2011.01.15., 1. o.

2.           A 4. cikk a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A tagállamok intézkedéseket hoznak annak érdekében, hogy az ezen irányelv hatálybalépésétől számított két éven belül csökkenést érjenek el a könnyű műanyag hordtasakoknak a területükön történő felhasználásában.

Ezen intézkedések részeként nemzeti csökkentési célkitűzéseket, gazdasági eszközöket, valamint – ezen irányelv 18. cikkétől eltérve – forgalmi korlátozásokat alkalmazhatnak.

Amikor ezen irányelv 17. cikkének megfelelően jelentést tesznek a Bizottságnak, a tagállamok beszámolnak arról is, hogy milyen hatást gyakoroltak ezek az intézkedések a csomagolási hulladék keletkezésére.”

2. cikk

(1)          A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a hatálybalépésétől számított tizenkét hónapon belül megfeleljenek ennek az irányelvnek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)          A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

az Európai Parlament részéről                      a Tanács részéről

az elnök                                                          az elnök

[1]               BioIntelligence Service, 2011. Assessment of impacts of options to reduce the use of single-use plastic carrier bags, Final Report (Az egyszer használatos műanyag hordtasakok használatát csökkentő lehetőségek hatásainak vizsgálata, végső jelentés).

[2]               Eunomia, 2012. Assistance to the Commission to complement an assessment of the socio-economic costs and benefits of options to reduce use of single-use plastic carrier bags in the EU, Final Report (Segítség a Bizottság részére az egyszer használatos műanyag hordtasakoknak az Unión belüli használatát csökkentő lehetőségekkel járó társadalmi-gazdasági költség és haszon vizsgálatának kiegészítése céljából, végső jelentés).

[3]               HL C , , . .o.

[4]               HL C , , . .o.

[5]               HL C

[6]               HL L 365., 1994.12.31., 10. o.

[7]               HL L 312., 2008.11.22., 3. o.

[8]               COM(2011) 571 végleges.

[9]               HL L 164., 2008.6.25., 19–40. o.