52013PC0618

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a tiltott kábítószer-kereskedelem területén a bűncselekmények tényállási elemeire és a büntetésekre vonatkozó minimumszabályok megállapításáról szóló, 2004. október 25-i 2004/757/IB tanácsi kerethatározatnak a kábítószer fogalommeghatározása tekintetében való módosításáról /* COM/2013/0618 final - 2013/0304 (COD) */


HU

|| EURÓPAI BIZOTTSÁG ||

Brüsszel, 2013.9.17.

COM(2013) 618 final

2013/0304 (COD)

 

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

a tiltott kábítószer-kereskedelem területén a bűncselekmények tényállási elemeire és a büntetésekre vonatkozó minimumszabályok megállapításáról szóló, 2004. október 25-i 2004/757/IB tanácsi kerethatározatnak a kábítószer fogalommeghatározása tekintetében való módosításáról

{SWD(2013) 319 final}

{SWD(2013) 320 final}

INDOKOLÁS

1.           A JAVASLAT HÁTTERE

1.1.      Háttér-információk

A tiltott kábítószer-kereskedelem és -fogyasztás az Unióban egyaránt komoly veszélyt jelent az egyén egészségére és biztonságára, valamint a társadalomra. Emellett hatással van a társadalmi és gazdasági szerkezetre, továbbá aláássa az egyének életminőségét és a tagállamok biztonságát is. Az ENSZ kábítószerekről szóló egyezményei[1] szerint szabályozott olyan anyagok, mint például a kokain, az ecstasy és a marihuána (ellenőrzött kábítószerek) fogyasztása úgy tűnik az elmúlt években bár magas szinten, de stabilizálódott[2], azonban komoly kihívást jelentenek a piacon rohamos tempóban megjelenő új anyagok.

Az Unióban egyre jobban elérhetővé váltak az ellenőrzött kábítószerek hatását utánzó új pszichoaktív anyagok, amelyeket gyakran jogszerű alternatívaként forgalmaznak, mivel nem tartoznak hasonló ellenőrző intézkedések hatálya alá, és amelyek az iparban számos módon felhasználhatók. 1997 és 2012 között a tagállamok hozzávetőleg 290 anyagot jelentettek be, 2012-ben minden egyes héten több mint egyet. 2009 és 2012 között a bejelentett anyagok száma megháromszorozódott (24-ről 73-ra).

Egyre többen, különösen a fiatalok fogyasztanak új pszichoaktív anyagokat. Ezek azonban káros hatással lehetnek az egyén egészségére és a biztonságára, terhet jelentenek a társadalom számára csakúgy, mint az ellenőrzött kábítószerek. Az új pszichoaktív anyagokkal járó kockázatok arra ösztönözték a nemzeti hatóságokat, hogy ezekre az anyagokra vonatkozóan különféle korlátozó intézkedéseket vezessenek be. Az ilyen nemzeti korlátozó intézkedések eredményessége azonban korlátozott, mivel ezek az anyagok szabadon mozgathatók a belső piacon: a bejelentett anyagok körülbelül 80 %-át több mint egy tagállamban is megtalálták.

A kábítószerekkel kapcsolatos határozottabb európai fellépés felé című, 2011 októberében elfogadott bizottsági közlemény[3] szerint az új pszichoaktív anyagok olyan problémát jelentenek, amelyre határozott megoldást kell keresni uniós szinten.

A 2005. május 10-i 2005/387/IB tanácsi határozat[4] rendelkezik az új pszichoaktív anyagok jelentette kockázatok megoldására szolgáló mechanizmusról, amely ahhoz vezethet, hogy Unió szerte ezeket az anyagokat ellenőrző intézkedések és büntetőjogi szankciók hatálya alá helyezzék. Az új pszichoaktív anyagok Unió szerte történő gyakori megjelenésének és gyors elterjedésének fenntartható kezelése érdekében a Bizottság szigorúbb szabályokat javasol az [új pszichoaktív anyagokról szóló …/…/EU rendelet] szerint.

Az új pszichoaktív anyagokat büntetőjogi rendelkezések hatálya alá kell helyezni annak érdekében, hogy hatékonyan csökkenthető legyen – az ellenőrzött kábítószerek mellett –az egyének és a társadalom számára súlyos egészségügyi, szociális és biztonsági kockázatokat jelentő káros új pszichoaktív anyagokhoz való hozzáférés, és hogy megakadályozzák ezen anyagok kereskedelmét, illetve a bűnszervezetek részvételét előállításukban vagy terjesztésükben.

A 2004. október 25-i 2004/757/IB tanácsi kerethatározat[5] rendelkezik a tiltott kábítószer-kereskedelem elleni küzdelem közös megközelítéséről. A kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos bűncselekménytípusok és szankciók meghatározása tekintetében meghatározza a közös minimumszabályokat, hogy elkerülhetővé váljanak azok a problémák, amelyek a tagállamok igazságügyi és bűnüldöző hatóságai közötti együttműködésben merülhetnek fel, mivel a szóban forgó bűncselekmény vagy bűncselekmények nem egyformán büntetendők a megkereső és a megkeresett állam jogszabályai alapján. Ezek a rendelkezések alkalmazandók az ENSZ-egyezmények hatálya alá tartozó anyagokra és az 1997. június 16-i 97/396/IB tanácsi együttes fellépés[6] szerint ellenőrzés alá vont szintetikus kábítószerekre, azonban az új pszichoaktív anyagokra nem.

A kábítószerekre alkalmazandó jogi keret ésszerűsítése és tisztázása érdekében a legkárosabb pszichoaktív anyagokra ki kell terjeszteni ugyanazokat a büntetőjogi rendelkezéseket, amelyek az ENSZ egyezmények alapján ellenőrzött anyagokra vonatkoznak.

Ezért tehát ki kell terjeszteni a 2004/757/IB kerethatározat alkalmazási körét a 2005/387/IB tanácsi határozat szerint ellenőrző intézkedések hatálya alá helyezett új pszichoaktív anyagokra, valamint az [új pszichoaktív anyagokról szóló …/…/EU rendelet] szerint állandó piaci korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó anyagokra is.

A Bizottság 2012-es munkaprogramja előirányozta a tiltott kábítószer-kereskedelemre vonatkozó jogalkotási javaslat előterjesztését.

1.2.      A javaslat okai és céljai

E javaslat a 2004/757/IB tanácsi kerethatározatot módosítja annak érdekében, hogy alkalmazási körébe beletartozzanak a súlyos kockázatokat jelentő új pszichoaktív anyagok is.

E javaslat az [új pszichoaktív anyagokról szóló …/…/EU rendeletre] vonatkozó javaslatot kíséri. E két javaslat kapcsolódik egymáshoz annak érdekében, hogy a súlyos egészségügyi, szociális és biztonsági kockázatokat jelentő, ezért az említett rendelet szerint állandó piaci korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó új pszichoaktív anyagokra a tiltott kábítószer-kereskedelemre vonatkozó, a 2004/757/IB kerethatározatban megállapított büntetőjogi rendelkezések hatályát is kiterjesszék.

2.           AZ ÉRDEKELT FELEKKEL FOLYTATOTT KONZULTÁCIÓ ÉS A HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYEI

2.1.        Konzultáció az érintett felekkel

E javaslat előkészítését az érintett felekkel és a szakértőkkel folytatott széles körű konzultációk és a nyilvánosság bevonásával tartott internetes konzultáció segítette.

A Bizottság konzultációt folytatott valamennyi tagállammal a 2004/757/IB kerethatározat és a 2005/387/IB tanácsi határozat működésének értékelése során. Ezenfelül a tiltott kábítószer-kereskedelemről és az új pszichoaktív anyagokról külső szakértőkkel készíttetett tanulmányokkal összefüggésben a Bizottság összegyűjtötte és megvizsgálta az érintett felek, gyakorlati szakemberek és szakértők széles körének véleményét, ideértve a jogi aktusok végrehajtásában érintett uniós ügynökségeket is.

A Bizottság 2011. november 10-én és 2012. február 29-én a tiltott kábítószer-kereskedelem, 2011. december 15-én és 2012. március 1-jén pedig az új pszichoaktív anyagok témájában szervezett két-két szakértői találkozót. Ezek során az elméleti szakértők és gyakorlati szakemberek hangsúlyozták a büntetőjogi rendelkezések fontosságát a tiltott kábítószer-kereskedelem visszaszorítása és korlátozása, valamint a káros új pszichoaktív anyagok terjedésének megakadályozása terén. Ugyanakkor rámutattak arra is, hogy az új pszichoaktív anyagokról szóló jogszabálynak arányosnak kell lennie és az ezekkel az anyagokkal járó kockázatok szintjéhez kell szabni.

2011-ben a fiatalok kábítószerekkel kapcsolatos attitűdjét vizsgáló Eurobarométer felmérést végeztek a (15–24 év közötti) fiatalok körében. A válaszadók majdnem fele (47 %) gondolta azt, hogy csak azon anyagokat kell korlátozni, amelyek bizonyítottan egészségügyi kockázatokkal járnak, ugyanakkor 34 százalékuk szerint korlátozni kell minden olyan anyagot, amelyek utánozzák az ellenőrzött kábítószerek hatását.

2.2.        Hatásvizsgálat

A Bizottság az új pszichoaktív anyagokról szóló hatásvizsgálatban értékelte a 2004/757/IB kerethatározat módosítására irányuló javaslat hatásait. Az elemzés következtetései szerint – ahogy a 2005/387/IB tanácsi határozat értelmében – a káros új pszichoaktív anyagokra (amelyek súlyos egészségügyi, szociális és biztonsági kockázatokat jelentenek) büntetőjogi rendelkezéseket kell kiterjeszteni. A következtetések szerint ezért a tiltott kábítószer-kereskedelemről szóló büntetőjogi rendelkezések hatályát ki kell terjeszteni ezen anyagokra. Ez az előnyben részesített szakpolitikai lehetőség részét képezte, amely a korlátozott intézkedések fokozatos sorát irányozza elő, amelyek arányosak az új pszichoaktív anyagokkal járó kockázatokkal, és amelyek nem akadályozzák a belső piacon folyó jogszerű kereskedelmet.

3.           A JAVASLAT JOGI ELEMEI

3.1.        Jogalap

E javaslat az EUMSZ 83. cikkének (1) bekezdésén alapul, amely felhatalmazza az Európai Parlamentet és a Tanácsot, hogy rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadott irányelvben szabályozási minimumokat állapítson meg a bűncselekményi tényállások és a büntetési tételek meghatározására vonatkozóan a tiltott kábítószer-kereskedelem terén.

3.2.        A szubszidiaritás, az arányosság és az alapvető jogok tiszteletben tartása

Az Európai Unió a tagállamoknál alkalmasabb intézkedéseket tenni annak érdekében, hogy korlátozza a káros új pszichoaktív anyagoknak a belső piacon való elérhetőségét, és egyúttal biztosítsa a jogszerű kereskedelem akadálymentességét.

A tagállamok egyedül nem képesek hatékonyan és fenntarthatóan kezelni ezen anyagok rohamos megjelenését és terjedését. A nem koordinált nemzeti fellépések és az új pszichoaktív anyagokra vonatkozó különféle nemzeti rendszerek elterjedése járulékos hatásokat gyakorolhat egy másik tagállamban (veszélyes anyagok kivonása) és gondot jelenthet a nemzeti igazságügyi és bűnüldöző hatóságok közötti együttműködés tekintetében.

A javaslat arányos és nem lépi túl a célkitűzéseinek eléréséhez szükséges mértéket, mivel büntetőjogilag csak azokkal az új pszichoaktív anyagokkal foglalkozik, amelyek komoly aggodalomra adnak okot az EU-ban.

E javaslat közvetett hatással van az Európai Unió Alapjogi Chartájában lefektetett egyes alapvető jogokra és elvekre, mivel kibővíti a 2004/757/IB kerethatározat alkalmazási körét. A kerethatározat rendelkezései a következő alapvető jogokat és elveket érintik: a szabadsághoz és biztonsághoz való jog (6. cikk), a tulajdonhoz való jog (17. cikk), a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jog (47. cikk), az ártatlanság vélelme és a védelemhez való jog(48. cikk) és a bűncselekmények és büntetések törvényessége és arányossága (49. cikk). E jogok és szabadságok korlátozások alá eshetnek, de csak az Európai Unió Alapjogi Chartája 52. cikkének (1) bekezdésében meghatározott korlátok és követelmények szerint.

3.3.        A jogi aktus típusának megválasztása

AZ EUMSZ 83. cikkének (1) bekezdésével összhangban az irányelv a megfelelő eszköz a minimális uniós szintű harmonizáció biztosítására a tiltott kábítószer-kereskedelem területén, ezzel egyidejűleg biztosítva a tagállamok számára a szükséges mozgásteret az elvek, a szabályok és az azok alóli kivételek nemzeti szintű végrehajtásához.

3.4.        Az átültető intézkedésekről szóló értesítést kísérő magyarázó dokumentumok

A tagállamokat felkérik, hogy tájékoztassák a Bizottságot az irányelvvel való megfelelés érdekében elfogadott nemzeti intézkedésekről.

A tagállamoknak a Bizottsághoz nem kell benyújtaniuk az irányelv átültetése érdekében elfogadott nemzeti intézkedések bejelentését kísérő magyarázó dokumentumokat (ideértve a megfelelési táblázatokat is). Erre a javasolt módosítás hatályának szűkítése miatt nincs szükség. A további magyarázó dokumentumok benyújtása indokolatlan terhet róna a tagállamok illetékes hatóságaira.

3.5.        ALAPRENDELKEZÉSEK

1. cikk – e rendelkezés meghatározza a 2004/757/IB kerethatározat módosításait a „kábítószer” fogalmának meghatározása, a büntetőjognak a súlyos egészségügyi, szociális és biztonsági kockázatokat jelentő új pszichoaktív anyagokra való kiterjesztésére vonatkozó rendelkezések, valamint a kerethatározat végrehajtásának és hatásainak a Bizottság általi értékelése vonatkozásában.

2. cikk – e rendelkezés meghatározza az irányelv rendelkezéseinek nemzeti jogba való átültetésének határidejét.

3. és 4. cikk – e rendelkezések az irányelv hatályba lépésére és címzettjeire vonatkoznak.

4.           KÖLTSÉGVETÉSI HATÁSOK

A javaslatnak nincsenek az uniós költségvetést érintő vonzatai.

2013/0304 (COD)

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

a tiltott kábítószer-kereskedelem területén a bűncselekmények tényállási elemeire és a büntetésekre vonatkozó minimumszabályok megállapításáról szóló, 2004. október 25-i 2004/757/IB tanácsi kerethatározatnak a kábítószer fogalommeghatározása tekintetében való módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 83. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezetének a nemzeti parlamentek számára való megküldését követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1)       A tiltott kábítószer-kereskedelem területén a bűncselekmények tényállási elemeire és a büntetésekre vonatkozó minimumszabályok megállapításáról szóló, 2004. október 25-i 2004/757/IB tanácsi kerethatározat[7] rendelkezik a tiltott kábítószereknek az uniós polgárok egészségét, biztonságát és életminőségét, valamint a tagállamok törvényes gazdaságát, stabilitását és biztonságát veszélyeztető kereskedelme elleni küzdelem közös megközelítéséről. A kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos bűncselekménytípusok és szankciók meghatározása tekintetében meghatározza a közös minimumszabályokat, hogy elkerülhetővé váljanak azok a problémák, amelyek a tagállamok igazságügyi és bűnüldöző hatóságai közötti együttműködésben merülhetnek fel, mivel a szóban forgó bűncselekmény vagy bűncselekmények nem egyformán büntetendők a megkereső és a megkeresett állam jogszabályai alapján.

(2)       A 2004/757/IB kerethatározat alkalmazandó az Egyesült Nemzetek kábítószerekről szóló, az 1972. évi jegyzőkönyvvel módosított 1961. évi Egységes Egyezményének és az Egyesült Nemzetek pszichotrop anyagokról szóló, 1971. évi egyezményének hatálya alá tartozó anyagokra, valamint az új szintetikus kábítószerekre vonatkozó információcseréről, kockázatértékelésről és ellenőrzésről szóló, 1997. június 16-i 97/396/IB tanácsi együttes fellépés[8] szerint Unió szerte ellenőrzés alá vont szintetikus kábítószerekre, amelyek az ENSZ egyezmények hatálya alá tartozó anyagokéval összehasonlítható közegészségügyi kockázattal járnak.

(3)       A 2004/757/IB kerethatározatot alkalmazni kell az új pszichoaktív anyagokra vonatkozó információcseréről, kockázatértékelésről és ellenőrzésről szóló, 2005. május 10-i 2005/387/IB tanácsi határozat[9] szerint ellenőrzési intézkedéseknek és büntetőjogi szankcióknak alávetett anyagokra is, amelyek az ENSZ-egyezmények hatálya alá tartozó anyagokéval összehasonlítható közegészségügyi kockázattal járnak.

(4)       Az Unió területén gyakorta jelennek meg és gyorsan terjednek azok az új pszichoaktív anyagok, amelyek utánozzák az ENSZ-egyezmények hatálya alá tartozó anyagok hatását. Egyes új pszichoaktív anyagok súlyos egészségügyi, szociális és biztonsági kockázatokat jelentenek, amelyeket az [új pszichoaktív anyagokról szóló …/…/EU rendelet] határoz meg. E rendelet szerint intézkedéseket lehet hozni a súlyos egészségügyi, szociális és biztonsági kockázatokat jelentő új pszichoaktív anyagok termelésének, gyártásának, a piacon hozzáférhetővé tételének – beleérve az Unióba történő behozatalt is –, szállításának, és az Unióból történő kivitelének megtiltására. A rendelet alapján elfogadott, állandó jellegű piaci korlátozási intézkedéseket büntetőjogi rendelkezésekkel kell alátámasztani annak érdekében, hogy hatékonyan csökkenthető legyen az egyének és a társadalom számára súlyos kockázatokat jelentő új pszichoaktív anyagokhoz való hozzáférés, és hogy megakadályozzák ezen anyagok Unión belüli kereskedelmét, illetve a bűnszervezetek részvételét.

(5)       Az [új pszichoaktív anyagokról szóló …/…/EU rendelet] szerint állandó piaci korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó anyagokat tehát a tiltott kábítószer-kereskedelemről szóló uniós büntetőjogi rendelkezések hatálya alá kell helyezni. Mindez segítene ésszerűsíteni és tisztázni az uniós jogi keretet, mivel ugyanazon büntetőjogi rendelkezéseket alkalmaznák az ENSZ-egyezmények hatálya alá tartozó anyagokra és a legtöbb káros új pszichoaktív anyagra. A „kábítószer” 2004/757/IB kerethatározatban meghatározott fogalmát ezért módosítani kell.

(6)       Az új pszichoaktív anyagok Unió szerte történő megjelenésének és elterjedésének gyors kezelése érdekében a tagállamoknak a súlyos egészségügyi, szociális és biztonsági kockázatokat jelentő új pszichoaktív anyagokra az [új pszichoaktív anyagokról szóló …/…/EU rendelet] szerint állandó jellegű piaci korlátozó intézkedések hatálya alá helyezésüket követő tizenkét hónapon belül alkalmazniuk kell a 2004/757/IB kerethatározat rendelkezéseit.

(7)       Mivel ezen irányelv célkitűzését – amely a tiltott kábítószer-kereskedelemről szóló uniós büntetőjogi rendelkezések alkalmazásának a súlyos egészségügyi, szociális és biztonsági kockázatokat jelentő új pszichoaktív anyagokra való kiterjesztésére vonatkozik – a tagállamok önállóan nem tudják kielégítően megvalósítani, ezért azok az Európai Unió szintjén jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányossági elvvel összhangban az irányelv nem lépi túl célkitűzése eléréséhez szükséges mértéket.

(8)       Ez az irányelv tiszteletben tartja az alapvető jogokat és figyelembe veszi az Európai Unió Alapjogi Chartája által megerősített elveket, nevezetesen a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jogot, az ártatlanság vélelmét és a védelemhez való jogot, a kétszeres eljárás alá vonás és a kétszeres büntetés tilalmát, valamint a bűncselekmények és büntetések törvényességének és arányosságának elvét.

(9)       [Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyságnak és Írországnak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében fennálló helyzetéről szóló (21.) jegyzőkönyv 3. cikkével összhangban az Egyesült Királyság és Írország bejelentette, hogy részt kíván venni ennek az irányelvnek az elfogadásában és alkalmazásában.]

ÉS/VAGY

(10)     [Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyságnak és Írországnak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében fennálló helyzetéről szóló (21.) jegyzőkönyv 1. és 2. cikkével összhangban, és e jegyzőkönyv 4. cikkének sérelme nélkül, ezek a tagállamok nem vesznek részt ezen irányelv elfogadásában, az rájuk nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.]

(11)     Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló (22.) jegyzőkönyv 1. és 2. cikkével összhangban Dánia nem vesz részt ennek az irányelvnek az elfogadásában, ezért az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(12)     A 2004/757/EU határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2004/757/IB kerethatározat a következőképpen módosul:

(1) A 1. cikk 1. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„„kábítószer”:

a)       az Egyesült Nemzetek kábítószerekről szóló, az 1972. évi jegyzőkönyvvel módosított 1961. évi Egységes Egyezményének és az Egyesült Nemzetek pszichotrop anyagokról szóló, 1971. évi egyezményének hatálya alá tartozó anyagok bármelyike;

b)      a mellékletben felsorolt anyagok bármelyike;

c)       a súlyos egészségügyi, szociális és biztonsági kockázatokkal járó, ezért az [új pszichoaktív anyagokról szóló …/…/EU rendelet] alapján állandó piaci korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó új pszichoaktív anyagok bármelyike;”

(2) Az 9. cikk a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

„3.     Az [új pszichoaktív anyagokról szóló …/…/EU rendelet] alapján állandó piaci korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó új pszichoaktív anyagok tekintetében a tagállamok az állandó piaci korlátozó intézkedések hatályba lépését követő tizenkét hónapon belül hatályba léptetik azokat a törvényeket, szabályokat és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek e kerethatározat rendelkezéseinek ezen új pszichoaktív anyagokra vonatkozó alkalmazásához szükségesek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre akerethatározatra, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

4.       A Bizottság [az irányelv hatálybalépése után öt évvel és az azt követő minden ötödik évben] értékeli, hogy a tagállamok mennyiben tették meg az e kerethatározatnak való megfeleléshez szükséges intézkedéseket, valamint jelentést tesz közzé.”

(3) Az irányelv szövege kiegészül az ezen irányelv mellékletében található melléklettel.

2. cikk

Átültetés a nemzeti jogba

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb [a hatálybalépésétől számított tizenkét hónapon belül] megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Hatálybalépés

Ezen irányelv az [új pszichoaktív anyagokról szóló …/…/EU rendelet hatályba lépésével azonos napon] lép hatályba.

4. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a Szerződéseknek megfelelően a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

az Európai Parlament részéről                      a Tanács részéről

az elnök                                                          az elnök

MELLÉKLET

Az 1. cikk 1. pontjának b) alpontjában említett anyagok listája

a)           A 4-MTA-nak ellenőrzési intézkedések és büntetőjogi szankciók alá vonandó új szintetikus kábítószerré nyilvánításáról szóló, 1999. szeptember 13-i 1999/615/IB tanácsi határozatban[10] említett P-metiltioamfetamin vagy 4-metiltioamfetamin .

b)           A PMMA új szintetikus kábítószerre vonatkozó ellenőrzési intézkedésekről és büntetőjogi szankciókról szóló, 2002. február 28-i 2002/188/IB tanácsi határozatban[11] említett parametoxi-metilamfetamin vagy N-metil-1-(4-metoxifenil)-2-aminopropán).

c)           A 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 és TMA-2 új szintetikus kábítószerekre vonatkozó ellenőrzési intézkedésekről és büntetőjogi szankciókról szóló, 2003. november 27-i 2003/847/IB tanácsi határozatban[12] említett 2,5-dimetoxi-4-jód-fenetil-amin, 2,5-dimetoxi-4-etil-tio-fenetil-amin, 2,5-dimetoxi-4-(n)-propil-tio-fenetil-amin és 2,4,5-trimetoxi-amfetamin.

d)           Az 1-benzilpiperazin (BZP) ellenőrzési intézkedéseknek és büntetőjogi rendelkezéseknek alávetni kívánt, új pszichoaktív anyagként való meghatározásáról szóló, 2008. március 3-i 2008/206/IB tanácsi határozatban[13] említett 1-benzilpiperazin vagy 1-benzil-1,4-diaza-ciklohexán vagy N-benzilpiperazin vagy benzilpiperazin.

e)           A 4-metilmetkatinon (mefedron) ellenőrzési intézkedéseknek történő alávetéséről szóló, 2010. december 2-i 2010/759/EU tanácsi határozatban[14] említett 4-metilmetkatinon.

f)            A 4-metilamfetamin ellenőrzési intézkedéseknek történő alávetéséről szóló, 2013. máricus 7-i 2013/129/EU tanácsi határozatban[15] említett 4-metilamfetamin.

g)           [Az 5-(2-aminopropyl)indol ellenőrzési intézkedéseknek történő alávetéséről szóló, ...-i 2013/.../EU tanácsi határozatban[16]] említett 5-(2-aminopropyl)indol .

[1]               Az Egyesült Nemzetek kábítószerekről szóló, az 1972. évi jegyzőkönyvvel módosított 1961. évi Egységes Egyezménye és az Egyesült Nemzetek pszichotrop anyagokról szóló, 1971. évi egyezménye.

[2]               Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja, The state of the drugs problem in Europe, Annual Report 2012. (A kábítószer-probléma helyzete Európában c. éves jelentés, 2012) http://www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report/2012

[3]               COM(2011) 689 végleges.

[4]               HL L 127., 2005.5.20., 32. o.

[5]               HL L 335., 2004.11.11., 8. o.

[6]               HL L 167., 1997.6.25., 1. o.

[7]               HL L 335., 2004.11.11., 8. o.

[8]               HL L 167., 1997.6.25., 1. o.

[9]               HL L 127., 2005.5.10., 32. o.

[10]             HL L 244., 1999.9.16., 1. o.

[11]             HL L 63., 2002.3.6., 14. o.

[12]             HL L 321., 2003.12.6., 64. o.

[13]             HL L 63., 2008.3.7., 45. o.

[14]             HL L 322., 2010.12.8., 44. o.

[15]             HL L 72., 2013.3.15., 11. o.

[16]             HL L […]., […], […]. o.