52013PC0062

Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE az élelmiszer-biztonsági, állat- és növény-egészségügyi politika területén elfogadott egyes irányelveknek Horvátország csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról /* COM/2013/062 final - 2013/0041 (NLE) */


INDOKOLÁS

1.           A JAVASLAT HÁTTERE

Az élelmiszer-biztonsági, állat- és növény-egészségügyi politika területén elfogadott egyes irányelvek kiigazításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatot a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő, közelgő csatlakozása teszi szükségessé.

Az Európai Unió valamennyi tagállama és a Horvát Köztársaság 2011. december 9-én, Brüsszelben írta alá a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződést[1].

A csatlakozási szerződés 3. cikkének (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a szerződés 2013. július 1-jén lép hatályba, feltéve, hogy addig az időpontig valamennyi megerősítő okiratot letétbe helyezik.

A csatlakozási szerződés 3. cikkének (4) bekezdése lehetővé teszi, hogy az Unió intézményei a csatlakozás előtt elfogadják – a többek között – a Horvát Köztársaság csatlakozásának feltételeiről szóló okmány[2] 50. cikkében említett intézkedéseket. Ezen intézkedések csak a csatlakozási szerződéstől függően és annak hatályba lépése napján lépnek hatályba.

A csatlakozási okmány 50. cikke előírja, hogy amennyiben az intézményeknek a csatlakozást megelőzően elfogadott jogi aktusait a csatlakozás miatt ki kell igazítani, és az okmány vagy annak mellékletei a szükséges kiigazításokról nem rendelkeznek, a Tanács vagy – ha az eredeti jogi aktusokat a Bizottság fogadta el – a Bizottság elfogadja a szükséges jogi aktusokat.

A záróokmány[3] 2. pontja utal az intézmények által elfogadandó kiigazítások körét illetően a tagállamok és Horvátország között a csatlakozási szerződés jóváhagyása során létrejött politikai megegyezésre; a csatlakozási szerződés Magas Szerződő Felei felkérték a Tanácsot és a Bizottságot, hogy e kiigazításokat a csatlakozást megelőzően fogadják el a csatlakozási okmány 50. cikkével összhangban, és – amennyiben szükséges – az uniós jog fejlődésének figyelembevételével kiegészítve és naprakésszé téve azokat.

A tanácsi irányelvre irányuló jelen javaslat kitér az élelmiszer-biztonsági, állat- és növény-egészségügyi politika területén (12. tárgyalási fejezet) hozott valamennyi olyan tanácsi, valamint európai parlamenti és tanácsi irányelvre, amely Horvátország csatlakozása okán technikai kiigazításra szorul.

E javaslat egy sor, tanácsi irányelvre irányuló és a Tanácshoz intézett bizottsági javaslat részét képezi, amelyek a tanácsi irányelveket, illetve európai parlamenti és tanácsi irányelveket érintő technikai kiigazításokat a tárgyalási fejezeteknek megfelelően csoportosítják különálló, több tanácsi irányelvre irányuló javaslatokba. Ennek a szerkezetnek az a célja, hogy a tagállamok számára megkönnyítse az érintett irányelveknek a tagállami jogrendbe való átültetését. A Bizottság által a Tanács részére átadott, jogi aktusokra irányuló javaslatcsomag egyfelől az említett, tanácsi irányelvekre irányuló javaslatokból, másfelől egyetlen tanácsi rendeletre irányuló javaslatból áll, amely a vonatkozó európai parlamenti és tanácsi rendeleteket, illetve határozatokat, valamint a vonatkozó tanácsi rendeleteket és határozatokat fogja össze. Mindez összhangban van a Bulgária és Románia csatlakozása idején alkalmazott múltbeli megközelítéssel[4].

A csomagban szereplő összes jogi aktus előreláthatólag egy napon kerül kihirdetésre az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

A jelen javaslat és a csomagban szereplő többi javaslat az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2012. szeptember 1-jéig kihirdetett vívmányokat érintő technikai kiigazításokat veszi figyelembe. Erre azért van szükség, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre egyfelől a kapcsolódó jogalkotási eljárásokra, másfelől az irányelvek átültetéséhez és az ahhoz kapcsolódó értesítéshez fűződő tagállami kötelezettségek teljesítésére. Az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2012. szeptember 1-jét követően kihirdetett vívmányok esetében esetleg szükséges kiigazításokról maguk a vonatkozó jogi aktusok fognak rendelkezni, vagy elvégzésükre egy későbbi időpontban, a megfelelő eljáráson keresztül kerül sor. Ezenkívül a Bizottság szándékai szerint 2013. július elején informálisan eljuttatja a tagállamoknak e jogszabályok jegyzékét.

2.           AZ ÉRDEKELT FELEKKEL FOLYTATOTT KONZULTÁCIÓK EREDMÉNYEI ÉS A HATÁSVIZSGÁLATOK

Mivel e javaslat tisztán technikai jellegű és nem jár politikai döntéssel, nem lett volna értelme konzultációt folytatni az érdekeltekkel vagy hatásvizsgálatot készíteni.

3.           A JAVASLAT JOGI ELEMEI

A javaslat jogalapja a Horvát Köztársaság csatlakozásának feltételeiről szóló okmány 50. cikke.

A szubszidiaritás és az arányosság elve teljes mértékben érvényesül. A szubszidiaritás elve (az EUSZ 5. cikkének (3) bekezdése) alapján uniós fellépésre van szükség, mivel az Unió által hozott jogi aktusok technikai kiigazításáról van szó. A javaslat tiszteletben tartja az arányosság elvét (az EUSZ 5. cikkének (4) bekezdése), mivel nem lép túl a kitűzött cél megvalósításához szükséges mértéken.

4.           KÖLTSÉGVETÉSI HATÁSOK

A javaslatnak nincs költségvetési kihatása.

2013/0041 (NLE)

Javaslat

A TANÁCS IRÁNYELVE

az élelmiszer-biztonsági, állat- és növény-egészségügyi politika területén elfogadott egyes irányelveknek Horvátország csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Horvát Köztársaság csatlakozási szerződésére és különösen annak 3. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a Horvát Köztársaság csatlakozási okmányára és különösen annak 50. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)       A csatlakozási okmány 50. cikke értelmében, amennyiben a 2013. július 1. után hatályban lévő jogi aktusokat a csatlakozás miatt ki kell igazítani, és a szükséges kiigazításokról a csatlakozási okmány vagy ennek mellékletei nem rendelkeznek, a szükséges kiigazításokat a Tanács fogadja el, kivéve ha az eredeti jogi aktust a Bizottság fogadta el.

(2)       A csatlakozási szerződést elfogadó konferencia záróokmánya jelezte, hogy a Magas Szerződő Felek politikai megállapodásra jutottak az intézmények által elfogadott jogi aktusoknak a csatlakozás miatt szükségessé váló kiigazításait illetően, és felkérték a Tanácsot és a Bizottságot, hogy e kiigazításokat a csatlakozást megelőzően fogadják el, amennyiben szükséges az uniós jog fejlődésének figyelembevételével kiegészítve és naprakésszé téve azokat.

(3)       A 64/432/EGK[5], 89/108/EGK[6], 91/68/EGK[7], 96/23/EK[8], 97/78/EK[9], 2000/13/EK[10], 2000/75/EK[11], a 2002/99/EK[12], 2003/85/EK[13], 2003/99/EK[14] és a 2009/156/EK[15] irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 64/432/EGK, 89/108/EGK, 91/68/EGK, 96/23/EGK, 97/78/EK, 2000/13/EK, 2000/75/EK, 2002/99/EK, 2003/85/EK, 2003/99/EK és a 2009/156/EK irányelvek a mellékletnek megfelelően módosulnak.

2. cikk

(1)          A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb a Horvát Köztársaság az Európai Unióhoz történő csatlakozásának napjáig megfeleljenek. Az említett rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

Horvátország Európai Unióhoz történő csatlakozásának időpontjától alkalmazzák ezeket a rendelkezéseket.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)          A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv a Horvát Köztársaság csatlakozási szerződése hatálybalépésétől függően, annak hatálybalépése napján lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben,

                                                                       a Tanács részéről

                                                                       az elnök

                                                                      

MELLÉKLET

ÉLELMISZER-BIZTONSÁG, ÁLLAT- ÉS NÖVÉNY-EGÉSZSÉGÜGYI POLITIKA

I. ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI JOGSZABÁLYOK

1.           31989 L 0108: A Tanács 1988. december 21-i 89/108/EGK irányelve az emberi fogyasztásra szánt gyorsfagyasztott élelmiszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 40., 1989.2.11., 34. o.):

A 8. cikk (1) bekezdésének a) pontja a következőkkel egészül ki:

– „horvátul: »brzo smrznuto«.”

2.           32000 L 0013: Az Európai Parlament és a Tanács 2000. március 20-i 2000/13/EK irányelve az élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 109., 2000.5.6., 29. o.):

(a) Az 5. cikk (3) bekezdésének második albekezdésében a „bolgárul” bejegyzéssel kezdődő és a „»bestrålad« vagy »behandlad med joniserande strålning«” bejegyzéssel végződő lista helyébe a következő lép:

– „bolgárul:

»облъчено« vagy »обработено с йонизиращо лъчение«,

– spanyolul:

»irradiado« vagy »tratado con radiación ionizante«,

– csehül:

»ozářeno« vagy »ošetřeno ionizujícím zářením«,

– dánul:

»bestrålet/…« vagy »strålekonserveret« vagy »behandlet med ioniserende stråling« vagy »konserveret med ioniserende stråling«,

– németül:

»bestrahlt« vagy »mit ionisierenden Strahlen behandelt«,

– észtül:

»kiiritatud« vagy »töödeldud ioniseeriva kiirgusega«,

– görögül:

»επεξεργασμένο με ιονίζουσα ακτινοβολία« vagy »ακτινοβολημένο«,

– angolul:

»irradiated« vagy »treated with ionising radiation«,

– franciául:

»traité par rayonnements ionisants« vagy »traité par ionisation«,

– horvátul:

»konzervirano zračenjem« vagy »podvrgnuto ionizirajućem zračenju«,

– olaszul:

»irradiato« vagy »trattato con radiazioni ionizzanti«,

– lettül:

»apstarots« vagy »apstrādāts ar jonizējošo starojumu«,

– litvánul:

»apšvitinta« vagy »apdorota jonizuojančiąja spinduliuote«,

– magyarul:

»sugárkezelt« vagy »ionizáló energiával kezelt«,

– máltaiul:

»ittrattat bir-radjazzjoni« vagy »ittrattat b'radjazzjoni jonizzanti«,

– hollandul:

»doorstraald« vagy »door bestraling behandeld« vagy »met ioniserende stralen behandeld«,

– lengyelül:

„napromieniony” vagy „poddany działaniu promieniowania jonizującego”,

– portugálul:

»irradiado« vagy »tratado por irradiação« vagy »tratado por radiação ionizante«,

– románul:

»iradiate« vagy »tratate cu radiații ionizate«,

– szlovákul:

»ošetrené ionizujúcim žiarením«,

– szlovénul:

»obsevano« vagy »obdelano z ionizirajočim sevanjem«,

— finnül:

»säteilytetty« vagy »käsitelty ionisoivalla säteilyllä«,

– svédül:

»bestrålad« vagy »behandlad med joniserande strålning«.

(b) A 10. cikk (2) bekezdésében a „bolgárul” bejegyzéssel kezdődő és a „sista förbrukningsdag” bejegyzéssel végződő lista helyébe a következő lép:

– „bolgárul: »използвай преди«,

– spanyolul: »fecha de caducidad«,

– csehül: »spotřebujte do«,

– dánul: »sidste anvendelsesdato«,

– németül: »verbrauchen bis«,

– észtül: »kõlblik kuni«,

– görögül: »ανάλωση μέχρι«,

– angolul: »use by«,

– franciául: »à consommer jusqu'au«,

– horvátul: »upotrijebiti do«,

– olaszul: »da consumare entro«,

– lettül: »izlietot līdz«,

– litvánul: »tinka vartoti iki«,

– magyarul: »fogyasztható«,

– máltaiul: »uża sa«,

– hollandul: »te gebruiken tot«,

– lengyelül: »należy spożyć do«,

– portugálul: „a consumir até”,

– románul: »expiră la data de«,

– szlovákul: »spotřebujte do«,

– szlovénul: »porabiti do«,

– finnül: »viimeinen käyttöajankohta«,

– svédül: »sista förbrukningsdag«.

II. ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI JOGSZABÁLYOK

1.           31964 L 0432: A Tanács 1964. június 26-i 64/432/EGK irányelve szarvasmarhafélék és a sertések Közösségen belüli kereskedelmét érintő állat-egészségügyi problémákról (HL L 121., 1964.7.29., 1977. o.):

A 2. cikk (2) bekezdése a következő p) ponttal egészül ki:

– „Horvátország: županija;”.

2.           31991 L 0068: A Tanács 1991. január 28-i 91/68/EGK irányelve a juh- és kecskefélék Közösségen belüli kereskedelmére irányadó állat-egészségügyi feltételekről (HL L 46., 1991.2.19., 19. o.):

A 2. cikk (b) bekezdésében a 14. pontban a „Belgium” bejegyzéssel kezdődő és a „județ” bejegyzéssel végződő lista helyébe a következő lép: „

– Belgium:            province —provincie

– Németország:    Regierungsbezirk

– Dánia:   amt or island

– Franciaország:   département

– Olaszország:      provincia

– Luxemburg        —

– Hollandia:          rrv-kring

– az Egyesült Királyság:    Anglia, Wales és Észak-Írország: county Skócia: district vagy island area

– Írország:            county

– Görögország:    νομός

– Spanyolország:  provincia

– Portugália:         continente: distrito, valamint Portugália területének egyéb részei: região autónoma

– Ausztria:            Bezirk

– Svédország:      län

– Finnország:        lääni/län

– Cseh Köztársaság:        kraj

– Észtország:        maakond

– Ciprus:  επαρχία (district)

– Lettország:        rajons

– Litvánia:            apskritis

– Magyarország:  megye

– Málta:   —

– Lengyelország:  powiat

– Szlovénia:          območje

– Szlovákia:         kraj

– Bulgária:            област

– Románia:           județ;

– Horvátország: županija”.

3.           31996 L 0023: A Tanács 1996. április 29-i 96/23/EK irányelve egyes élő állatokban és állati termékekben lévő anyagok és azok maradványainak ellenőrzésére szolgáló intézkedésekről, valamint a 85/358/EGK és 86/469/EGK irányelvek, továbbá a 89/187/EGK és 91/664/EGK határozatok hatályon kívül helyezéséről (HL L 125., 1996.5.23., 10. o.):

A 8. cikk (3) bekezdése a harmadik albekezdés után a következő albekezdéssel egészül ki:

„Horvátország első alkalommal 2014. március 31-jével küldi meg a Bizottságnak szermaradvány- és anyagkimutatási terveik és ellenőrző intézkedéseik eredményeit.”

4.           31997 L 0078: A Tanács 1997. december 18-i 97/78/EK irányelve a harmadik országokból a Közösségbe behozott termékek állat-egészségügyi ellenőrzésének megszervezésére irányadó elvek megállapításáról (HL L 24., 1998.1.30., 9. o.):

Az I. melléklet helyébe a következő szöveg lép:

„I. MELLÉKLET

AZ 1. CIKKBEN FELSOROLT TERÜLETEK

1. || A Belga Királyság területe.

2. || A Bolgár Köztársaság területe.

3. || A Cseh Köztársaság területe.

4. || A Dán Királyság területe, a Feröer-szigetek és Grönland kivételével.

5. || A Németországi Szövetségi Köztársaság területe.

6. || Az Észt Köztársaság területe.

7. || A Görög Köztársaság területe.

8. || A Spanyol Királyság területe, Ceuta és Melilla kivételével.

9. || A Francia Köztársaság területe.

10. || A Horvát Köztársaság területe.

11. || Írország területe.

12. || Az Olasz Köztársaság területe.

13. || A Ciprusi Köztársaság területe.

14. || A Lett Köztársaság területe.

15. || A Litván Köztársaság területe.

16. || A Luxemburgi Nagyhercegség területe.

17. || Magyarország területe.

18. || A Máltai Köztársaság területe.

19. || A Holland Királyság európai területe.

20. || Az Osztrák Köztársaság területe.

21. || A Lengyel Köztársaság területe.

22. || A Portugál Köztársaság területe.

23. || Románia területe.

24. || A Szlovén Köztársaság területe.

25. || A Szlovák Köztársaság területe.

26. || A Finn Köztársaság területe.

27. || A Svéd Királyság területe.

28. || Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának területe.”

5.           32000 L 0075: A Tanács 2000. november 20-i 2000/75/EK irányelve a kéknyelv betegség elleni védekezésre és felszámolására vonatkozó külön rendelkezések megállapításáról (HL L 327., 2000.12.22., 74. o.):

A II. melléklet címe helyébe a következő szöveg lép:

„II. MELLÉKLET

A. || LABORATORIO COMUNITARIO DE REFERENCIA DE LA FIEBRE CATARRAL OVINA EF-REFERENCELABORATORIUM FOR BLUETONGUE GEMEINSCHAFTLICHES REFERENZLABORATORIUM FÜR DIE BLAUZUNGENKRANKHEIT ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΡΡΟΪΚΟ ΠΥΡΕΤΟ ΤΟΥ ΠΡΟΒΑΤΟΥ COMMUNITY REFERENCE LABORATORY FOR BLUETONGUE LABORATOIRE COMMUNAUTAIRE DE RÉFÉRENCE POUR LA FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON REFERENTNI LABORATORIJ ZAJEDNICE ZA BOLEST PLAVOG JEZIKA LABORATORIO COMUNITARIO DI RIFERIMENTO PER LA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI COMMUNAUTAIR REFERENTIELABORATORIUM VOOR BLUETONGUE LABORATÓRIO COMUNITÁRIO DE REFERÊNCIA EM RELAÇÃO À FEBRE CATARRAL OVINA LAMPAAN BLUETONGUE-TAUTIA VARTEN NIMETTY YHTEISÖN VERTAILULABORATORIO GEMENSKAPENS REFERENSLABORATORIUM FÖR BLUETONGUE'.

6.           32002 L 0099: A Tanács 2002. december 16-i 2002/99/EK irányelve az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek termelésére, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára irányadó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról (HL L 18., 2003.1.23., 11. o.):

A II. melléklet a következőképpen módosul:

a) a 2. pont első francia bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

– „a felső részen a tagállam neve vagy ISO-kódja nagybetűkkel: AT, BE, DE, DK, ES, FI, FR, GR, HR, IE, IT, LU, NL, PT, SE és UK,”.

b) a 2. pont harmadik francia bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

– „az alsó részen a következő kezdőbetűk egyike: CE, EC, EF, EG, EK, EZ vagy EY,”.

7.           32003 L 0085: A Tanács 2003. szeptember 29-i 2003/85/EK irányelve a ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedésekről, valamint a 85/511/EGK irányelv és a 89/531/EGK és a 91/665/EGK határozat hatályon kívül helyezéséről és a 92/46/EGK irányelv módosításáról (HL L 306., 2003.11.22., 1. o.):

A XI. melléklet A. része a következő szövegrésszel egészül ki a Franciaországra vonatkozó szövegrészt követően:

„HR || Horvátország || Hrvatski veterinarski institut Savska cesta 143 10 000 Zagreb || Croatia”

8.           32003 L 0099: Az Európai Parlament és a Tanács 2003. november 17-i 2003/99/EK irányelve a zoonózisok és zoonózis-kórokozók monitoringjáról, a 90/424/EGK tanácsi határozat módosításáról és a 92/117/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 325., 2003.12.12., 31. o.):

A 9. cikk (1) bekezdése második albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„Minden egyes tagállam minden év május végéig jelentést nyújt be a Bizottságnak — Horvátország esetében a jelentést első alkalommal 2014. május végéig kell benyújtani — a zoonózisok, zoonózis-kórokozók és az antimikrobás szerekkel szembeni rezisztencia tendenciáiról és forrásairól, amely az előző év folyamán a 4., a 7. és a 8. cikk értelmében összegyűjtött adatokat foglalja magában. A jelentéseket és azok összegzéseit nyilvánosan is hozzáférhetővé kell tenni.”

9.           32009 L 0156: A Tanács 2009. november 30-i 2009/156/EK irányelve a lófélék mozgására és harmadik országból történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről (HL L 192., 2010.7.23., 1. o.):

A 4. cikk (6) bekezdése első albekezdésének bevezető mondata helyébe a következő szöveg lép:

„Ha egy tagállam önkéntes vagy kötelező programot dolgoz vagy dolgozott ki olyan betegség leküzdésére, amelyre a lófélék fogékonyak, a programot a Bizottság elé terjeszti, Belgium, Dánia, Németország, Írország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia, Portugália és az Egyesült Királyság 1990. július 4-ét követő hat hónapon belül, Ausztria, Finnország és Svédország 1995. január 1-jét követő hat hónapon belül, a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia 2004. május 1-jét követő hat hónapon belül, Bulgária és Románia 2007. január 1-jét követő hat hónapon belül, Horvátország pedig a 2013. július 1-jét követő hat hónapon belül ismertetve különösen a következőket:”

[1]               HL L 112., 2012.4.24., 10. o.

[2]               HL L 112., 2012.4.24., 21. o.

[3]               HL L 112., 2012.4.24., 95. o.

[4]               HL L 363., 2006.12.20., 1. o.

[5]               HL 121., 1964.7.29., 1977. o. (magyar nyelvű különkiadás, 3. fejezet, 1. kötet, 13-33. o.)

[6]               HL L 40., 1989.2.11., 34. o. (magyar nyelvű különkiadás, 13. fejezet 9. kötet, 318-312. o.)

[7]               HL L 46., 1991.2.19., 19. o. (magyar nyelvű különkiadás, 3. fejezet 11. kötet, 146-164. o.)

[8]               HL L 125., 1996.5.23., 10. o. (magyar nyelvű különkiadás, 3. fejezet 19. kötet, 71-93. o.)

[9]               HL L 24., 1998.1.30., 9. o. (magyar nyelvű különkiadás, 3. fejezet 22. kötet, 247-268. o.)

[10]               HL L 109., 2000.5.6., 29. o. (magyar nyelvű különkiadás, 15. fejezet 5. kötet, 75-89. o.)

[11]               HL L 327., 2000.12.22., 74. o. (magyar nyelvű különkiadás, 3. fejezet 38. kötet, 124-133. o.)

[12]               HL L 18., 2003.1.23., 11. o. (magyar nyelvű különkiadás, 5. fejezet 4. kötet 312-316. o.)

[13]               HL L 306., 2003.11.22., 1. o. (magyar nyelvű különkiadás, 3. fejezet 41. kötet 5-91. o.)

[14]             HL L 325., 2003.12.12., 31. o. (magyar nyelvű különkiadás, 3. fejezet 41. kötet 344-353. o.)

[15]             HL L 192., 2010.7.23., 1. o.