9.3.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/6


Értesítés az egyes elefántcsontparti személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekkel kapcsolatos 2010/656/KKBP tanácsi határozatban és az 560/2005/EK tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek részére

2012/C 71/04

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

az alábbi információkat hozza azoknak a személyeknek a tudomására, akik az egyes elefántcsontparti személyekkel és szervezetekkel szemben bizonyos korlátozó intézkedéseket meghatározó, a 2012/144/KKBP (1) tanácsi végrehajtási határozat által végrehajtott 2010/656/KKBP (2) tanácsi határozat II. mellékletében és a 193/2012/EU (3) tanácsi végrehajtási rendelet által végrehajtott 560/2005/EK (4) tanácsi rendelet IA. mellékletében szerepelnek.

Az Európai Unió Tanácsa úgy határozott, hogy a fent említett mellékletekben szereplő személyeknek továbbra is szerepelniük kell a 2010/656/KKBP határozatban és az 560/2005/EK rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek jegyzékében.

A Tanács felhívja az érintett személyek figyelmét arra a lehetőségre, amely szerint kérvényezhetik az érintett tagállam(ok)nak az 560/2005/EK rendelet II. mellékletében szereplő webhelyeken feltüntetett illetékes hatóságainál, hogy engedélyezzék a befagyasztott pénzeszközök alapvető szükségletekre vagy konkrét kifizetésekre történő használatát (vö. a rendelet 3. cikkével).

Az érintett személyek kérvényezhetik, hogy a Tanács vizsgálja felül a fent említett jegyzékbe való felvételükről szóló határozatot. A kérvényt az igazoló dokumentumokkal együtt az alábbi címre kell küldeni:

Council of the European Union

General Secretariat

DG K Coordination Unit

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Felhívjuk továbbá az érintett személyek figyelmét arra a lehetőségre, hogy a Tanács határozata ellen az Európai Unió működéséről szóló szerződés 275. cikkének második bekezdésében, valamint 263. cikkének negyedik és hatodik bekezdésében meghatározott feltételekkel összhangban jogorvoslati kérelmet nyújthatnak be az Európai Unió Törvényszékéhez.


(1)  HL L 71., 2012.3.9., 50. o.

(2)  HL L 285., 2010.10.30., 28. o.

(3)  HL L 71., 2012.3.9., 5. o.

(4)  HL L 95., 2005.4.14., 1. o.