52012PC0195

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Uniónak az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás az egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének és a (101. cikkben hivatkozott listát tartalmazó) 37. jegyzőkönyvének módosításával kapcsolatosan képviselendő álláspontjáról /* COM/2012/0195 final - 2012/0097 (NLE) */


INDOKOLÁS

1.           A JAVASLAT HÁTTERE

A belső piac működéséhez szükséges jogbiztonság és homogenitás biztosítása érdekében az EGT Vegyes Bizottságnak az összes vonatkozó uniós jogszabály elfogadását követően azokat a lehető leghamarabb bele kell foglalnia az EGT-megállapodásba, valamint lehetővé kell tennie az EGT-tag EFTA-államok számára, hogy részt vegyenek az EGT-vonatkozású uniós fellépésekben, tevékenységekben vagy programokban.

Az EGT-megállapodás 78. cikke előírja, hogy a Szerződő Felek megteszik a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy megerősítsék és bővítsék az együttműködést többek között a kutatás és a technológiai fejlesztés területén folyó uniós tevékenységek keretében.

2.           AZ ÉRDEKELTEKKEL FOLYTATOTT KONZULTÁCIÓK EREDMÉNYEI ÉS HATÁSVIZSGÁLATOK

Az EGT Vegyes Bizottság határozattervezete (amely megtalálható a tanácsi határozatra irányuló javaslat mellékletében) arra irányul, hogy módosítsa az EGT-megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvét és a (101. cikkben hivatkozott listát tartalmazó) 37. jegyzőkönyvet.

Ez az Európai GNSS Ügynökség létrehozásáról, az európai műholdas rádiónavigációs programokat üzemeltető struktúrák létrehozásáról szóló 1321/2004/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a 683/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2010. szeptember 22-i 912/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet érinti.

E jogi aktus végrehajtása céljából bizonyos kiigazítások javasoltak:

(a) Liechtenstein nem vesz részt a GNSS ügynökségben és pénzügyileg sem járul hozzá annak munkájához.

(b) Izland részvételét gazdasági okok miatt átmenetileg fel kell függeszteni a GNSS-programokban.

3.           A JAVASLAT JOGI ELEMEI

Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás végrehajtására vonatkozó rendelkezésekről szóló 2894/94/EK tanácsi rendelet 1. cikkének (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a Tanács a Bizottság javaslata alapján kialakítja az ilyen határozatokról az Unió képviseletében elfogadandó álláspontját.

A Bizottság benyújtja az EGT Vegyes Bizottság határozattervezetét a Tanácsnak az Unió álláspontjaként történő elfogadásra. A Bizottság reményét fejezi ki, hogy ezt az álláspontot a lehető leghamarabb elő tudja terjeszteni az EGT Vegyes Bizottságban.

2012/0097 (NLE)

Javaslat

A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Uniónak az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás az egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének és a (101. cikkben hivatkozott listát tartalmazó) 37. jegyzőkönyvének módosításával kapcsolatosan képviselendő álláspontjáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 172. cikkére és 218. cikkének (9) bekezdésére,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás végrehajtására vonatkozó rendelkezésekről szóló, 1994. november 28-i 2894/94/EK tanácsi rendeletre[1], és különösen annak 1. cikkének (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)       Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) 31. jegyzőkönyve egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésre vonatkozó rendelkezéseket és szabályokat tartalmaz.

(2)       Indokolt kiterjeszteni a megállapodás szerződő felei közötti együttműködést az Európai GNSS Ügynökség létrehozásáról, az európai műholdas rádiónavigációs programokat üzemeltető struktúrák létrehozásáról szóló 1321/2004/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a 683/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2010. szeptember 22-i 912/2010/EU rendeletre[2].

(3)       A megállapodás 31. jegyzőkönyvét ezért módosítani kell, hogy létrejöhessen ez a kiterjesztett együttműködés. Ami Norvégia részvételét illeti, ebben a vonatkozásban az Európai Unió és tagállamai, valamint a Norvég Királyság közötti, a műholdas navigációról szóló együttműködési megállapodást[3], és különösen annak a biztonságról szóló 6. cikkét kell figyelembe venni. Izland részvételét gazdasági okok miatt átmenetileg fel kell függeszteni a GNSS-programokban.

(4)       A megállapodás megfelelő érvényesülése érdekében a megállapodás 37. jegyzőkönyvét ki kell bővíteni, hogy magában foglalja az Európai GNSS rendszerek Biztonsági Akkreditációs Tanácsát és az Igazgatótanácsot, melyeket a 2010/912/EK határozat hozott létre, valamint módosítani kell a 31. mellékletet a részvételre vonatkozó eljárások meghatározása érdekében,

(5)       Az Unió által az EGT Vegyes Bizottságban képviselendő álláspontnak a mellékelt határozattervezeten kel alapulnia,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Uniónak az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás 31. jegyzőkönyvének és 37. jegyzőkönyvének módosításával kapcsolatosan képviselendő álláspontja az e határozathoz mellékelt EGT vegyes bizottsági határozattervezeten alapul.

2. cikk

Ez a határozat elfogadása napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

                                                                       a Tanács részéről

                                                                       az elnök

MELLÉKLET

Draft (2012.03.06.)

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG xxx.

ÉÉÉÉ.HH.NN.

az EGT-megállapodás (az egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló) 31. jegyzőkönyvének és a (101. cikkben hivatkozott listát tartalmazó) 37. jegyzőkönyvének módosításáról

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 86., 98. és 101. cikkére,

mivel:

(1) A megállapodás 31. jegyzőkönyvét a […]-i […/…] EGT vegyes bizottsági határozat[4] módosította.

(2) A megállapodás 37. jegyzőkönyvét a […]-i […/…] EGT vegyes bizottsági határozat[5] módosította.

(3) Indokolt kiterjeszteni a megállapodás szerződő felei közötti együttműködést az Európai GNSS Ügynökség létrehozásáról, az európai műholdas rádiónavigációs programokat üzemeltető struktúrák létrehozásáról szóló 1321/2004/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a 683/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2010. szeptember 22-i 912/2010/EU rendeletre[6].

(4) A megállapodás 31. jegyzőkönyvét ezért módosítani kell, hogy létrejöhessen ez a kiterjesztett együttműködés. Norvégia részvételével kapcsolatban az Európai Unió és tagállamai, valamint a Norvég Királyság között a műholdas navigációról szóló együttműködési megállapodást[7], különösen annak a biztonságról szóló 6. cikkét kell figyelembe venni. Izland részvételét azonban gazdasági okok miatt átmenetileg fel kell függeszteni a GNSS-programokban.

(5) A megállapodás megfelelő érvényesülése érdekében a megállapodás 37. jegyzőkönyvét ki kell bővíteni, hogy magában foglalja az Európai GNSS rendszerek Biztonsági Akkreditációs Tanácsát és az Igazgatótanácsot, melyeket a 2010/912/EK határozat hozott létre, valamint módosítani kell a 31. mellékletet a részvételre vonatkozó eljárások meghatározása érdekében,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Megállapodás 31. jegyzőkönyvének 1. cikke (Kutatás és technológiafejlesztés) a következőképpen módosul:

1.           A (8) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„a)     Az EFTA-államok teljes körűen részt vesznek az alábbi uniós jogi aktussal létrehozott Európai GNSS Ügynökség (a továbbiakban: az Ügynökség) munkájában:

-        32010 R 0912: Az Európai Parlament és a Tanács 2010. szeptember 22-i 912/2010/EU rendelete az Európai GNSS Ügynökség létrehozásáról, az európai műholdas rádiónavigációs programokat üzemeltető struktúrák létrehozásáról szóló 1321/2004/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a 683/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 276, 2010.10.20., 11.o.)

b)      A megállapodás 82. cikke (1) bekezdésének a) pontjában és 32. jegyzőkönyvében foglaltaknak megfelelően az EFTA-államok hozzájárulnak az a) pontban említett tevékenységek finanszírozásához.

c)      Az EFTA-államok teljes körűen, de szavazati jog nélkül részt vesznek a Hatóság Igazgatótanácsában, valamint az Ügynökség Biztonsági Akkreditációs Tanácsában.

d)      Az Ügynökség jogi személyiséggel rendelkezik. A Szerződő Felek valamennyi államában a jogi személyeket megillető legteljesebb jogképességgel rendelkezik.

e)      Az EFTA-államok az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyvet alkalmazzák az ügynökségre.

f)       Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételekről szóló rendelet 12. cikke (2) bekezdésének a) pontjától eltérve az EFTA-államok teljes jogú állampolgárait az Ügynökség ügyvezető igazgatója szerződéssel foglalkoztathatja.

g)      Az EGT-megállapodás 79. cikkének (3) bekezdése értelmében e bekezdésre a megállapodás VII. része (Intézményi rendelkezések) alkalmazandó a 3. fejezet 1. és 2. szakasza kivételével.

h)      Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet e rendelet alkalmazásában az Ügynökség EFTA-államokat érintő dokumentumai esetében is alkalmazni kell.

i)       Izland vonatkozásában e bekezdés alkalmazását fel kell függeszteni addig, amíg az EGT Vegyes Bizottság máshogy nem határoz.

j)       Ez a bekezdés Liechtensteinre nem alkalmazandó”.

2.           A 8a bekezdés a) pontja a következő szöveggel egészül ki:

„ , az alábbi módosítással:

-        32010 R 0912: Az Európai Parlament és a Tanács 2010. szeptember 22-i 912/2010/EU rendelete (HL L 276., 2010.10.20., 11. o.)”.

2. cikk

A megállapodás 37. jegyzőkönyve a következőképpen módosul:

1.           A melléklet 30. és 31. pontját el kell hagyni.

2.           A szöveg a következő pontokkal egészül ki:

„34.   Az Európai GNSS-rendszerek Biztonsági Akkreditációs Tanácsa (912/2010/EU rendelet).

35.    Az Igazgatótanács (912/2010/EU rendelet)”.

3. cikk

Ez a határozat a megállapodás 103. cikke (1) bekezdésében említettek szerinti utolsó bejelentésnek az EGT Vegyes Bizottsághoz történő beérkezését követő napon lép hatályba*.

Ezt a határozatot 2012. január 1-jétől kell alkalmazni.

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, […]-án/-én.

            az EGT Vegyes Bizottság részéről

            az elnök                                                 az EGT Vegyes Bizottság             titkárai

[1]               HL L 305., 1994.11.30., 6. o.

[2]               HL L 276., 2010.10.20., 11. o.

[3]               HL L 283/12, 2010.10.29.

[4]               HL L …

[5]               HL L …

[6]               HL L 276., 2010.10.20., 11. o.

[7]               HL L 283/12, 2010.10.29.

*               [Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.] [Alkotmányos követelmények fennállását jelezték.]