3.12.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

CE 353/195


2012. szeptember 11., kedd
A belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködés ***I

P7_TA(2012)0317

Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i jogalkotási állásfoglalása a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (IMI-rendelet) irányuló javaslatról (COM(2011)0522 – C7-0225/2011 – 2011/0226(COD))

2013/C 353 E/35

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0522),

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0225/2011),

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2011. december 7-i véleményére (1),

tekintettel a Tanács képviselőjének 2012. május 23-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban;

tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére (A7-0068/2012),

1.

elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.

felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.


(1)  HL C 43., 2012.2.15., 14. o.


2012. szeptember 11., kedd
P7_TC1-COD(2011)0226

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2012. szeptember 11-én került elfogadásra a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről és a 2008/49/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló …/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (az IMI-rendelet) elfogadására tekintettel

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 1024/2012/EU rendelet.)