22.1.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/4


A hitelintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról szóló 2001/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti kivonat a Glitnir banki hf. ügyében hozott határozatról

2011/C 22/03

A reykjavíki körzeti bíróság 2010. november 22-i végzése értelmében a Glitnir banki hf. (nyilvántartási szám: 550500-3530, Sóltún 26, Reykjavík; a továbbiakban: a bank) felszámolási eljárás alá került a 161/2002. törvény XII. fejezete B. szakaszának általános szabályaival összhangban (vö. ugyanezen törvény V. átmeneti rendelkezésének 3. és 4. pontjával és a 132/2010. törvény 2. cikkével módosított ugyanezen rendelkezés 2. pontjában foglalt joghatással). 2008. október 8-án az izlandi pénzügyi felügyeleti hatóság (FME) a részvényesek közgyűlésének hatáskörével élve kezelőbizottságot nevezett ki a bank mellé. A 129/2008. törvényben (vö. a 21/1991. törvénnyel) foglalt meghatalmazással összhangban a körzeti bíróság 2008. november 24-i végzése fizetési haladékot engedélyezett a bank számára. Ezt a fizetési haladékot azóta három alkalommal – legutóbb 2010. augusztus 13-án, 2010. november 24-i lejárattal – meghosszabbították. További hosszabbítást a törvény nem tett lehetővé.

A 2009. április 22-én hatályba lépő 44/2009. törvény módosította a pénzügyi vállalkozásoknak nyújtott fizetési haladék jellegét és lényegi tartalmát. A 44/2009. törvény II. átmeneti rendelkezésének 2. pontja (a 161/2002. törvény V. átmeneti rendelkezése) értelmében a 44/2009. törvény 5. cikkének első bekezdésével és 6–8. cikkével módosított 161/2002. törvény 101. cikkének első bekezdése, valamint 102., 103. és 103a. cikke úgy vonatkozik a fizetési haladékra, mintha a bankot a törvény hatálybalépésének napján bírósági végzéssel felszámolási eljárás alá helyezték volna. A rendelkezés azonban kimondja, hogy a felszámolási eljárásra a fizetési haladék engedélyezett határidejéig fizetési haladékként kell hivatkozni. A 44/2009. törvény továbbá kimondja, hogy a fizetési haladék lejártát követően a vállalkozás automatikusan – és erre vonatkozó külön bírósági végzés nélkül – az általános szabályok szerinti felszámolási eljárás alá kerül. A reykjavíki körzeti bíróság 2009. május 12-i határozatával felszámolóbizottságot nevezett ki a bank mellé.

A hitelezők számára közzétették a követelések benyújtására irányuló felhívást, amely 2009. november 26-ra tűzte ki a követelések benyújtásának határidejét. A közlemény a felhíváson túl a betartandó határidőket is tartalmazta. A benyújtott követelésekkel kapcsolatban eddig három gyűlést tartottak, 2011. április 14-én pedig egy továbbira is sor kerül. Ezen a gyűlésen várhatóan ismertetik a felszámolóbizottság határozatait a bankkal szemben támasztott követelések elismerésével kapcsolatban.

A 161/2002. törvényt módosító, 2010. november 17-én hatályba lépett 132/2010. törvény kimondja, hogy egy vállalkozás kezelőbizottsága és felszámolóbizottsága a vállalkozás engedélyezett fizetési haladékának lejártát megelőzően együttesen kérelmezheti a vállalkozás általános szabályok szerinti felszámolási eljárás alá helyezésére vonatkozó bírósági végzés meghozatalát, amennyiben a bíróság megítélése szerint teljesülnek a törvény 101. cikke második bekezdésének 3. pontjában meghatározott alapvető követelmények. Amenynyiben a bíróság eleget tesz egy ilyen jellegű kérelemnek, a vállalkozásnak nyújtott fizetési haladék idején, a 44/2009. törvény hatálybalépését követően hozott intézkedések változatlanok maradnak.

A kezelőbizottság és a felszámolóbizottság benyújtotta kérelmét egy ilyen tárgyú végzésre vonatkozóan, és a 132/2010. törvénnyel módosított törvény alapján 2010. november 22-én megszületett a végzés. A bíróság megállapította, hogy a törvény által a felszámolási eljárásról szóló végzésre vonatkozóan meghatározott feltételek teljesülnek.

A bank eszközei megközelítőleg 783 milliárd ISK-t (a behajtható követelések jelenlegi becslése és az ISK 2010. szeptember 30-i árfolyama alapján), a követelései pedig megközelítőleg 2 838 milliárd ISK-t tesznek ki. A bíróság megítélése szerint a bank következésképpen fizetésképtelen, és fizetési nehézségei várhatóan nem átmeneti jellegűek (vö. a 161/2002. törvény 101. cikke második bekezdésének 3. pontjával).

A bíróság határozata továbbá megerősíti, hogy a törvény rendelkezéseinek értelmében a vállalkozás számára nyújtott fizetési haladék ideje alatt, a 44/2009. törvény hatálybalépését követően hozott intézkedések érvényben maradnak, ami például azt jelenti, hogy a bank kezelőbizottságának és felszámolóbizottságának kinevezése, valamint a 161/2002. törvény 101–103. cikke és 103a. cikke alapján hozott intézkedések hatályban maradnak (vö. ugyanezen törvény V. átmeneti rendelkezésének 2. pontjával). A végzés emellett megerősíti, hogy a továbbiakban a 44/2009. törvény hatálybalépésének időpontja, azaz 2009. április 22. alkalmazandó a követelések elsőbbségének megállapítása, valamint a szokásosan a felszámolásról szóló végzés kihirdetésének időpontjával meghatározott egyéb joghatás tekintetében.

Reykjavík, 2010. november 30.

A Glitnir banki hf. Felszámolóbizottsága

Steinunn H. GUðBJARTSDÓTTIR, ügyvéd a legfelsőbb bíróságnál

Páll EIRÍKSSON, ügyvéd a körzeti bíróságnál

A Glitnir banki hf. kezelőbizottsága

Árni TÓMASSON

Heimir HARALDSSON

Thórdís BJARNADÓTTIR, ügyvéd a legfelsőbb bíróságnál