52011PC0051

/* COM/2011/0051 végleges - NLE 2011/0033 */ Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és tagállamai, valamint a Norvég Királyság között létrejött, a műholdas navigációról szóló együttműködési megállapodás megkötéséről és ideiglenes alkalmazásáról


[pic] | EURÓPAI BIZOTTSÁG |

Brüsszel, 2011.2.14.

COM(2011) 51 végleges

2011/0033 (NLE)

Javaslat

A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Unió és tagállamai, valamint a Norvég Királyság között létrejött, a műholdas navigációról szóló együttműködési megállapodás megkötéséről és ideiglenes alkalmazásáról

INDOKOLÁS

A Galileo és EGNOS európai műholdas navigációs programban a nem uniós tagállamok közül Norvégia a legszorosabb együttműködő partnerünk. Norvégia az Európai Űrügynökség tagjaként és az évek során a Galileo programmal kapcsolatos közösségi irányítási struktúrákban vállalt informális részvétele okán politikai, technikai és pénzügyi értelemben a Galileo program valamennyi fázisában szerepet vállalt.

Ez a megállapodás az EGT-EU Vegyesbizottság 94/2009 határozatával együtt, amely beilleszti a 683/2008 és a (módosított) 1321/2004 rendeletet az EGT-megállapodásba, a műholdas navigáció terén formálissá teszi a Norvégia és az Európai Unió közötti együttműködést.

A megállapodás megállapítja az általános együttműködési elveket és Norvégia jogait és kötelezettségeit azokon a területeken – elsősorban a biztonság terén –, amelyeket a Galileoval kapcsolatos jelenlegi dokumentum, azaz a fent említett 94/2009 határozat nem érint.

A megállapodásra azért van szükség, mert Norvégia két fontos földi létesítménynek fog otthont adni, amelyek hozzájárulnak a rendszer megfelelő működéséhez. Ezzel összefüggésben az európai műholdas navigációs rendszerek védelme tekintetében Norvégia politikai kötelezettséget vállal a jövőbeli uniós politika iránt.

A megállapodáshoz vezető tárgyalások alapjául a Tanács által 2005. július 8-án elfogadott tárgyalási irányelvek szolgáltak. A megállapodást 2010. szeptember 22-én írták alá.

A megállapodás kiegészíti az EGT-EU Vegyesbizottság 94/2009 határozatát azáltal, hogy módosítja az EGT-megállapodás 31. és 37. jegyzőkönyvét, amellyel Norvégia csatlakozik az európai műholdas rádiónavigációs programokat üzemeltető struktúrák létrehozásáról szóló, 2004. július 12-i 1321/2004/EK tanácsi rendelethez, az 1321/2004/EK tanácsi rendeletet módosító, 2006. december 12-i 1942/2006/EK tanácsi rendelethez, valamint az európai műholdas navigációs programok (EGNOS és Galileo) végrehajtásának folytatásáról szóló, 2008. július 9-i 683/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez. A két rendszer közötti átfedést kiküszöbölték.

A megállapodás aláírása céljából szolgálaton belüli konzultáció történt (CISNet – határidő: 2009/06/29 – konzultáció: TREN-54986), és a szolgálatok megjegyzései beillesztésre kerültek.

Így jött létre a COM/2009/453 tanácsi határozatra irányuló bizottsági javaslat a megállapodás aláírásáról.

A megállapodást 2010. szeptember 22-én írták alá.

A megállapodást most meg kell kötni.

Javaslat

A Bizottság az Európai Unió működéséről szóló szerződés 171. és 172. cikke alapján, összefüggésben 218. cikke (8) bekezdésével azt javasolja a Tanácsnak, hogy engedélyezze az Európai Unió és tagállamai, valamint a Norvég Királyság között létrejött, a műholdas navigációról szóló együttműködési megállapodás megkötését és ideiglenes alkalmazását.

A Bizottság felkérést kap e javaslat elfogadására és annak a Tanács felé történő továbbítására.

2011/0033 (NLE)

Javaslat

A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Unió és tagállamai, valamint a Norvég Királyság között létrejött, a műholdas navigációról szóló együttműködési megállapodás megkötéséről és ideiglenes alkalmazásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 172. cikkére, összefüggésben 218. cikke (8) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

1. A Bizottság és a Norvég Királyság közötti tárgyalások eredményeként létrejött a műholdas navigációról szóló együttműködési megállapodás (a továbbiakban: megállapodás), amelyet 2010. szeptember 22-én aláírtak.

2. A megállapodást a tagállamoknak is ratifikálniuk kell.

3. A megállapodás 12. cikke (4) bekezdésével összhangban a megállapodást az Európai Uniónak – a hatáskörébe tartozó elemek tekintetében – és a Norvég Királyságnak ideiglenesen kell alkalmazni, amíg hatályba nem lép.

4. A megállapodást az Európai Unió nevében aláírták, és az ebben a határozatban előírtaknak megfelelően ideiglenesen kell alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió és tagállamai, valamint a Norvég Királyság között létrejött, a műholdas navigációról szóló együttműködési megállapodás az Unió nevében jóváhagyásra kerül.

A megállapodás szövege e határozat mellékletében található.

2. cikk

A megállapodás 12. cikke (4) bekezdésével összhangban a megállapodást az Unió a hatáskörébe tartozó elemek tekintetében ideiglenesen kell alkalmazni, amíg hatályba nem lép. A Bizottság értesítést tesz közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában , amelyben tájékoztat a megállapodás ideiglenes alkalmazásának első napjáról.

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, […]-án/-én.

a Tanács részéről

az elnök

MELLÉKLET

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSAZ EURÓPAI UNIÓ ÉS TAGÁLLAMAI, VALAMINT A NORVÉG KIRÁLYSÁG KÖZÖTT A MŰHOLDAS NAVIGÁCIÓRÓL

AZ EURÓPAI UNIÓ, a továbbiakban: Unió,

valamint

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG

A CSEH KÖZTÁRSASÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,

A LETT KÖZTÁRSASÁG,

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG,

MÁLTA,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

ROMÁNIA,

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

az Európai Unió működéséről szóló szerződés szerződő felei, a továbbiakban: tagállamok,

egyrészről, és

A NORVÉG KIRÁLYSÁG, a továbbiakban: Norvégia,

másrészről,

az Európai Unió, a tagállamok és Norvégia, továbbiakban együttesen: a felek,

ELISMERVE Norvégia jelentős szerepvállalását a Galileo és az EGNOS programokban azok meghatározási szakasza óta,

TUDATÁBAN az európai műholdas rádiónavigációs programokat üzemeltető struktúrák létrehozásáról szóló, 2004. július 12-i 1321/2004/EK tanácsi rendelet[1], annak módosításai, valamint az európai műholdas navigációs programok (EGNOS és Galileo) végrehajtásának folytatásáról szóló, 2008. július 9-i 683/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet[2] értelmében az európai GNSS programok irányítása, tulajdonlása és finanszírozása terén végbement fejleményeknek,

FIGYELEMBE VÉVE azokat az előnyöket, amelyeket az európai GNSS-nek és azok szolgáltatásainak a felek területén biztosított egyenértékű védelme jelentene,

ELISMERVE Norvégia abbéli szándékát, hogy saját joghatóságán belül kellő időben elfogad és végrehajt olyan intézkedéseket, amelyek az Európai Unióban érvényes védelmi és biztonsági intézkedésekkel egyenértékűek,

ELISMERVE a felek nemzetközi jog szerinti kötelezettségeit,

ELISMERVE Norvégia érdeklődését a Galileo valamennyi szolgáltatása iránt, a kormányzati ellenőrzésű szolgáltatásokat is ideértve,

ELISMERVE az Európai Unió és a Norvég Királyság között a minősített információk cseréjére vonatkozó biztonsági eljárásokról létrejött megállapodást,

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy az európai GNSS programok terén hivatalosan egy minden szempontból szoros együttműködést alakítsanak ki,

FIGYELEMBE VÉVE, hogy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) megfelelő jogi és intézményi alapot nyújt az Európai Unió és Norvégia közötti, a műholdas navigációra vonatkozó együttműködés kidolgozásához,

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy az EGT-megállapodás rendelkezéseit a műholdas navigációról szóló kétoldalú megállapodásokkal egészítsék ki a Norvégia, az Unió és annak tagállamai szempontjából különös fontossággal bíró kérdésekben,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

A megállapodás célja

E megállapodás fő célja az, hogy az EGT-megállapodás műholdas navigációra vonatkozó rendelkezéseinek kiegészítésével tovább erősítse a felek közötti együttműködést.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E megállapodás alkalmazásában:

5. a) az „európai globális navigációs műholdrendszerek (GNSS)" magukban foglalják a Galileo rendszert és az Európai Geostacionárius Navigációs Átfedési Szolgáltatást (EGNOS);

6. „korrekció”: olyan regionális mechanizmus, mint amilyen az EGNOS. Ezek a mechanizmusok a GNSS rendszer felhasználói számára fokozottabb teljesítményt, pl. nagyobb pontosságot, hozzáférhetőséget, integritást és megbízhatóságot tesznek lehetővé;

7. „Galileo”: polgári irányítás alatt álló önálló európai polgári globális műholdas navigációs és időmérő rendszer, amelyet az Unió és annak tagállamai a GNSS-szolgáltatások nyújtására terveztek és dolgoztak ki. A Galileo működtetése magánfélre is átruházható;A Galileo nyílt hozzáférésű, kereskedelmi célú, életbiztonsági, felkutatási és mentési szolgáltatásokat nyújt, valamint egy korlátozott hozzáférésű, a közszféra engedélyezett felhasználóinak szükségleteit szem előtt tartó kormányzati ellenőrzésű szolgáltatást foglal magában;

8. „szabályozási intézkedés”: egy fél bármely törvénye, rendelete, stratégiája, szabálya, eljárása, határozata vagy hasonló közigazgatási intézkedése;

9. „Minősített információ”: a jogosulatlan hozzáférés ellen védelmet igénylő, bármilyen formájú információ, amelynek ismertté válása a felek vagy az egyes tagállamok alapvető érdekeit – a nemzetbiztonságot is ideértve – bármilyen mértékben sértheti. Az információ minősítését a minősítési jelölés jelzi. Az ilyen információkat a felek a vonatkozó törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően minősítik, és azokat bizalmas jellegük és integritásuk elvesztésével és nyilvánosságra kerülésükkel szemben védeni kell.

3. cikk

Az együttműködés alapelvei

10. A felek megállapodnak abban, hogy az e megállapodás hatálya alá tartozó együttműködési tevékenységek tekintetében a következő alapelveket alkalmazzák:

11. a felek között a műholdas navigáció terén megvalósuló együttműködés alapja az EGT-megállapodás;

12. a felek területén érvényesül a műholdas navigációs szolgáltatások nyújtásának szabadsága;

13. valamennyi Galileo- és EGNOS-szolgáltatás – ideértve a PRS-t – szabad használata érvényesül az e szolgáltatások használatát szabályozó feltételek teljesítése esetén;

14. a felek szorosan együttműködnek a GNSS biztonsági kérdésekben oly módon, hogy egyenértékű GNSS biztonsági intézkedéseket fogadnak el és hajtanak végre mind az Unióban, mind Norvégiában;

15. az európai GNSS földi létesítményeinek tekintetében a felek tiszteletben tartják a nemzetközi jogból fakadó kötelezettségeiket.

16. E megállapodás nem érinti az Európai Unió jogszabályai által a Galileo program működtetése céljából létrehozott intézményi struktúrát. A megállapodás nem érinti továbbá a nonproliferációval kapcsolatos kötelezettségvállalásoknak és az exportellenőrzésnek a végrehajtására alkalmazandó szabályozási intézkedéseket, az immateriális technológiaátadás ellenőrzését, sem pedig a nemzetbiztonsági intézkedéseket.

4. cikk

Rádióspektrum

17. A felek megállapodnak abban, hogy az európai műholdas navigációs rendszerekkel kapcsolatos, a rádióspektrumokkal összefüggő ügyekben a Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) keretén belül folytatnak együttműködést, a 2004. november 5-én aláírt, a Galileo műholdas rádiónavigációs rendszer ITU-hoz benyújtott frekvenciaigényeinek kezeléséről szóló egyetértési megállapodást is figyelembe véve.

18. Ebben az összefüggésben a felek megvédik az európai műholdas navigációs rendszerek számára juttatott megfelelő frekvenciaelosztást, biztosítva a felhasználók számára az e rendszerek által nyújtott szolgáltatások elérhetőségét.

19. Emellett a felek elismerik a rádiónavigációs spektrum megszakítás és zavarás elleni védelmének fontosságát. E célból a feleknek fel kell kutatniuk a zavar forrásait, és kölcsönösen elfogadható megoldásokat kell találniuk az ilyen zavarok megszüntetésére.

20. E megállapodás egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy az ITU alkalmazandó rendelkezéseitől – ideértve az ITU Rádiószabályzatát is – eltérne.

5. cikk

Az európai GNSS földi létesítményei

21. Norvégiának a joghatósága alatt álló területeken minden olyan ésszerű intézkedést meg kell hoznia, amely megkönnyíti az európai GNSS földi létesítményeinek (a továbbiakban: földi létesítmények) telepítését, karbantartását és helyettesítését.

22. Norvégiának minden ésszerű intézkedést meg kell hoznia a területén található földi létesítmények védelme, valamint azok folyamatos és zavartalan működésének biztosítása érdekében, adott esetben bűnüldöző hatóságainak mozgósításával is. Norvégia minden ésszerű intézkedést meghoz annak érdekében, hogy a létesítményeket megvédje a helyi rádiózavaroktól, feltörésektől és lehallgatási kísérletektől.

23. A földi létesítményekre vonatkozó szerződéses kapcsolatok az Európai Bizottság és a tulajdonjogok jogosultja között jönnek létre. A norvég hatóságok maradéktalanul tiszteletben tartják a földi létesítmények különleges jogállását, és a földi létesítményeket érintő bármely intézkedés meghozatala előtt lehetőség szerint előzetes megállapodás megkötésére törekszenek az Európai Bizottsággal.

24. Norvégia folyamatos és akadálymentes hozzáférést biztosít a földi létesítményekhez az Európai Unió által kijelölt vagy más módon felhatalmazott valamennyi személy számára. Ebből a célból Norvégia olyan kapcsolattartó pontot jelöl ki, amely tájékoztatást kap a földi létesítményekhez utazó személyekről, és e személyek mozgását, valamint az általuk végzett gyakorlati műveleteket egyéb módon megkönnyíti.

25. A földi létesítmények archívuma és felszerelése, valamint a továbbítás alatt álló, hivatali pecséttel vagy jelöléssel ellátott dokumentumok – azok formájától függetlenül – nem vonhatók vámügyi, illetve rendőrségi ellenőrzés alá.

26. A földi létesítményeik biztonságát vagy működését érintő fenyegetés vagy veszély esetén Norvégia és az Európai Bizottság az eseményről haladéktalanul értesítik egymást, és megteszik a szükséges lépéseket a helyzet orvoslása érdekében. Ezen értesítés tekintetében az Európai Bizottság más megbízható szervet is kijelölhet a Norvégiával való kapcsolattartás ellátására.

27. A felek az (1)–(6) bekezdésekben foglalt kérdésekkel kapcsolatban egy külön megállapodásban részletesebb eljárásokat dolgoznak ki. Ezek az eljárások többek között tartalmazzák a vizsgálatokkal kapcsolatos pontosításokat, a kapcsolattartó pontok feladatkörét, illetve a futárokra, valamint a helyi rádiófrekvencia-zavarok és ellenséges támadások elleni intézkedésekre vonatkozó követelményeket.

6. cikk

Biztonság

28. A felek meggyőződése, hogy a globális navigációs műholdrendszert meg kell védeni az olyan fenyegetések ellen, mint amilyen a visszaélés, a zavarás, a megszakítás és az ellenséges tevékenység. Következésképpen a felek minden ésszerű intézkedést megtesznek – ideértve adott esetben a külön megállapodások megkötését is – a műholdas navigációs rendszerek és az azokhoz kapcsolódó infrastruktúra folytonosságának, biztonságának és védelmének garantálása érdekében.Az Európai Bizottság szándéka továbbá, hogy intézkedéseket dolgozzon ki az európai GNSS programok szenzitív eszközeinek, információinak és technológiáinak védelmére, ellenőrzésére és kezelésére az ilyen fenyegetések és a nemkívánatos terjedés ellen.

29. Ebben az összefüggésben Norvégia megerősíti abbéli szándékát, hogy saját joghatóságán belül kellő időben elfogad és végrehajt olyan intézkedéseket, amelyek az Európai Unióban érvényes védelmi és biztonsági intézkedések szintjével egyenértékű szintet biztosítanak.Ezt felismerve a felek a GNSS biztonságát érintő témakörökkel, köztük az akkreditációval is az európai GNSS irányítási struktúrája megfelelő bizottságainak ülésein foglalkoznak. A részletes gyakorlati intézkedéseket és eljárásokat a megfelelő bizottságok eljárási szabályzatában kell megállapítani az EGT-megállapodásban meghatározott keret figyelembevételével.

30. Amennyiben olyan esemény adódik, amelynek során a megfelelő védelmi és biztonsági szint nem biztosítható, a felek a helyzet orvoslása érdekében konzultációkat tartanak. Adott esetben az e területen megvalósuló együttműködési tevékenységek köre kiigazítható.

7. cikk

A minősített információk megosztása

31. Az Unió minősített információk cseréjét és védelmét a Norvég Királyság és az Európai Unió között a minősített információk cseréjére vonatkozó biztonsági eljárásokról szóló, 2004. november 22-én aláírt megállapodással[3], valamint a biztonsági megállapodás végrehajtó rendelkezéseivel összhangban kell végezni.

32. Norvégia a Galileóval kapcsolatos, nemzeti minősítési jelöléssel ellátott minősített információkat azon tagállamokkal cserélheti ki, amelyekkel e célból kétoldalú megállapodást kötött.

33. A felek olyan átfogó és koherens jogi keret felállítására törekszenek, amely lehetővé teszi közöttük a Galileo programmal kapcsolatos minősített információk cseréjét.

8. cikk

Exportellenőrzés

34. Annak biztosítása érdekében, hogy a felek a Galileo programmal kapcsolatban egységes módon hajtsák végre az exportellenőrzésre és a nonproliferációra vonatkozó stratégiát, Norvégia megerősíti abbéli szándékát, hogy joghatóságán belül kellő időben elfogadja és végrehajtja azokat az intézkedéseket, amelyek a Galileo programmal kapcsolatos technológiák, adatok és áruk exportellenőrzésére és jogszerűtlen terjedésének megakadályozására vonatkozóan az Unióban és annak tagállamaiban érvényes intézkedések szintjével egyenértékű szintet biztosítanak.

35. Amennyiben olyan esemény adódik, amelynek során a megfelelő export-ellenőrzési és az atomsorompóval kapcsolatos szint nem érhető el, a felek a helyzet orvoslása érdekében konzultációkat tartanak. Adott esetben az e területen megvalósuló együttműködési tevékenységek köre kiigazítható.

9. cikk

Kormányzati ellenőrzésű szolgáltatás

Norvégia hangot adott érdeklődésének a Galileo kormányzati ellenőrzésű szolgáltatása iránt, mivel úgy ítéli meg, hogy ez az európai GNSS programokban való részvételének fontos eleme. A felek megállapodnak abban, hogy erről a kérdésről a PRS-hez való hozzáférést szabályozó stratégiák és működési szabályok meghatározása után folytatnak megbeszéléseket.

10. cikk

Nemzetközi együttműködés

36. A felek elismerik a globális műholdas navigációs szolgáltatásokat érintő összehangolt megközelítés értékét a szabványosítás és a tanúsítás nemzetközi fórumain. A felek közösen támogatják a Galileo-szabványok kidolgozását, és előmozdítják azok világszerte történő alkalmazását, miközben hangsúlyt fektetnek a más globális navigációs műholdrendszerekkel való együttműködtethetőségre is.

37. Ennek következtében a felek e megállapodás célkitűzéseinek előmozdítása és végrehajtása érdekében együttműködnek különösen a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetben, a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetben és az ITU-ban felmerülő, a GNSS-t érintő valamennyi kérdésben.

11. cikk

Konzultáció és vitarendezés

A felek bármelyik fél kérésére haladéktalanul konzultálnak minden olyan kérdésről, amely e megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban felmerül. Az e megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban felmerült vitákat a felek konzultáció útján rendezik.

12. cikk

Hatálybalépés és felmondás

38. Ez a megállapodás az azt a hónapot követő hónap első napján lép hatályba, amikor a felek értesítették egymást az e célból szükséges eljárások befejezéséről.Az értesítést a Tanács Főtitkárságához, a megállapodás letéteményeséhez kell benyújtani.

39. E megállapodás lejárta vagy felmondása nem érinti az ennek keretében kötött bármely megállapodás érvényességét vagy időtartamát vagy a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatban felmerült egyedi jogokat és kötelezettségeket.

40. E megállapodás a felek kölcsönös, írásos megállapodásával módosítható. A módosítás az utolsó olyan diplomáciai jegyzék kézhezvételének napján lép hatályba, amellyel a másik felet értesítették arról, hogy a megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső eljárások lezárultak.

41. Az (1) bekezdés ellenére Norvégia és – a hatáskörébe tartozó kérdések vonatkozásában – az Európai Unió e megállapodást ideiglenesen alkalmazzák az azt a napot követő hónap első napjától, amikor értesítették egymást a szükséges eljárások lezárultáról.

42. A megállapodást a másik félhez intézett írásos bejelentéssel hat hónapos felmondási idő mellett bármely fél felmondhatja.

E megállapodás két-két eredeti példányban készült angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lett, litván, magyar, máltai, német, lengyel, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén, valamint norvég nyelven; a szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

[1] HL L 246., 2004.7.20., 1. o.

[2] HL L 196., 2008.7.24., 1. o.

[3] HL L 362., 2004.12.9., 29. o.