26.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 62/1


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE

(2011. január 28.)

a 98/78/EK, a 2002/87/EK és a 2006/48/EK irányelvnek a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó pénzügyi vállalkozások kiegészítő felügyelete tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv iránti javaslatról

(CON/2011/6)

2011/C 62/01

Bevezetés és jogalap

Az Európai Központi Bank („EKB”) 2010. szeptember 30-án az Európai Unió Tanácsától azt a felkérést kapta, hogy alkosson véleményt a 98/78/EK, a 2002/87/EK és a 2006/48/EK irányelvnek a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó pénzügyi vállalkozások kiegészítő felügyelete tekintetében történő módosításáról szóló európai parlament és tanácsi irányelv iránti javaslatról (1) (a továbbiakban: irányelvtervezet).

Az EKB véleményalkotásra szolgáló hatásköre az Európai Unió működéséről szóló szerződés 127. cikkének (4) bekezdésén és 282. cikkének (5) bekezdésén alapul, mivel az irányelvtervezet olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek érintik a Központi Bankok Európai Rendszerének a Szerződés 127. cikkének (5) bekezdésében említett, a pénzügyi rendszer stabilitására vonatkozó politikák zavartalan megvalósításában való részvételét. Az Európai Központi Bank eljárási szabályzatának 17.5. cikke első mondatával összhangban a Kormányzótanács fogadta el ezt a véleményt.

Általános észrevétel

1.

Az EKB üdvözli az irányelvtervezet fő célkitűzését, ami a pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyelete megfelelő hatókörének biztosítása az uniós kiegészítő felügyeleti rendszer (2), illetve a banki és biztosítási szolgáltatásokra vonatkozó ágazati irányelvek között kialakult joghézagok megszüntetésével.

Különös megjegyzések

A vegyes pénzügyi holdingtársaságok kezelése

2.

Az EKB üdvözli a „vegyes pénzügyi holdingtársaságok”-ra való utalást ágazati irányelvek azon rendelkezéseiben, amelyek meghatározzák a összevont pénzügyi felügyelet és a biztosításicsoport-felügyelet körét (3). Ez – a kiegészítő felügyelet mellett – lehetővé fogja tenni azon pénzügyi holdingtársaságok vagy biztosítási holdingtársaságok tekintetében az ágazati konszolidált/csoportfelügyelet alkalmazását, amelyek tevékenységüknek egy másik pénzügyi szektorra való kiterjesztésével vegyes pénzügyi holdingtársaságokká válnak. Az EKB úgy ítéli meg, hogy az ágazati tevékenységekkel kapcsolatban a konszolidált/csoportfelügyelet során elért felügyeleti tapasztalatokat hasznos módon kiegészítheti az ágazati kockázatoknak a kiegészítő felügyelet általi megismerése. Ezzel egyidőben hatékony felügyeleti gyakorlatokat kell kidolgozni, amelyek egyrészről lehetővé teszik a felügyelet kiterjesztését valamennyi releváns kockázatra, illetve másrészről megszüntetik a lehetséges felügyeleti átfedéseket és megőrzik az egyenlő versenyfeltételeket. Az EKB azt javasolja (4), hogy az európai felügyeleti hatóságok kapjanak olyan hatáskört, amely alapján a vegyes bizottságon keresztül közös iránymutatásokat fogadhatnak el ezen e területen.

A vagyonkezelő társaságok kezelése

3.

Az EKB üdvözli a vagyonkezelő társaságoknak a pénzügyi konglomerátumként történő azonosítás küszöbértéktesztjeibe történő bevonását (5). Az EKB a felügyeleti irányelvekben annak további részletezését javasolja (6), hogy a vagyonkezelő társaságokat azon ágazathoz allokálják, amelyhez a leginkább kapcsolódnak. A kockázatalapú elemzés szempontjából ez a megoldás jobb lesz, mint az irányelvtervezetben javasolt, a „legkisebb pénzügyi ágazathoz” való hozzárendelés. A vagyonkezelő társaságoknak a kiegészítő felügyeleti rendszerbe való kifejezett bevonása eredményeképpen az EKB ajánlja (7), hogy az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóságot – a többi európai felügyeleti hatósággal együttesen – vonják be a kiegészítő felügyelet felügyeleti gyakorlatainak konvergenciáját előmozdító iránymutatás kidolgozásába (8). Ezzel kapcsolatban a szövegezésnek hasonlónak kellene lennie a 2010/78/EU irányelv (9) szövegéhez, vagyis „a releváns európai felügyeleti hatóság a vegyes bizottságon keresztül”. A valamennyi releváns európai felügyeleti hatóság ezen iránymutatások kidolgozásában való részvétele biztosítaná, hogy a terjedés, a koncentráció, az összetettségi kérdések és az összeférhetetlenségek felderítése minden ágazatban és pénzügyi konglomerátumhoz tartozó minden szabályozott vállalkozás tekintetében ténylegesen megvalósuljon. Hasonlóképpen, a belső ellenőrzési mechanizmusok és kockázatkezelési eljárások kiegészítő felügyeletét (10) illetően a 2002/87/EK irányelvnek meg kell követelnie a kiegészítő felügyeletnek az ÁÉKBV-irányelv (11) értelmében létrehozott prudenciális szabályoknak való megfelelés illetékes hatóságok általi ellenőrzésével való összehangoltságát. A kiegészítő felügyelet és a felügyeleti gyakorlatok közötti összehangoltságot már megköveteli a banki irányelv (12) és a Szolvencia II. irányelv (13) vonatkozó rendelkezései is.

Adatszolgáltatási formátumok

4.

Az EKB ajánlja (14), hogy a pénzügyi konglomerátum adott vállalkozására számított tőkemegfelelési követelmény jelentésekor (15) – a releváns európai felügyeleti hatóság által a vegyes bizottság útján (16) kialakított technikai standardok végrehajtása alapján – az adatszolgáltatás harmonizált formátumát, gyakoriságát és határidőit alkalmazzák. A harmonizációnak a bankszektorban a banki irányelv 2009. évi módosítása nyomán már bevezetett modellt kell követnie (17). Az EKB megérti, hogy az adatszolgáltatási formátumok harmonizálásával kapcsolatos munka folytatódni fog többek között a Bázel III tőke-keretrendszernek az uniós jogba való átültetésével keletkezett igényekkel összefüggésben. Pénzügyi stabilitási szerepe miatt az eurorendszer erős érdekeltséggel bír ezen a területen és a Bizottsággal együttműködve követni fogja ezt a munkát.

Abban az esetben, ahol az EKB az irányelvtervezet módosítására tesz javaslatot, a melléklet tartalmazza a szerkesztési javaslatot és az azokhoz fűzött magyarázatot.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2011. január 28-án.

az EKB elnöke

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2010) 433 végleges.

(2)  Jelenleg az alábbi jogszabályok alkotják: a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó hitelintézetek, biztosítóintézetek és befektetési vállalkozások kiegészítő felügyeletéről szóló, 2002. december 16-i 2002/87/EK európai parlamenti és tanács irányelv (HL L 35., 2003.2.11., 1. o.) és a biztosítási csoportok biztosítóinak és viszontbiztosítóinak kiegészítő felügyeletéről szóló, 1998. október 27-i 98/78/EK európai parlamenti és tanács irányelve (HL L 330., 1998.12.5., 1. o.).

(3)  Lásd a 98/78/EK irányelv 1. cikkének, 2. cikke (2) bekezdésének, 3. cikke (1) bekezdésének, 4. cikke (2) bekezdésének és 10. cikke (2) bekezdésének, illetve az I. és II. mellékletének módosításait, amelyeket az irányelvtervezet 1. cikke és I. melléklete vezet be; lásd a hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról szóló, 2006. június 14-i 2006/48/EK irányelv (átdolgozás) (HL L 177., 2006.6.30., 1. o.) 4., 71., 72., 84., 105., 125–127., 129. és 141–143. cikkeinek módosítását, amelyeket az irányelvtervezet 3. melléklete vezet be.

(4)  Lásd a vélemény mellékletében található 3. módosítást.

(5)  Lásd a 2002/87/EK irányelvnek az irányelvtervezet 2. cikkének (1) és (2) bekezdésével beiktatott 2. cikkének (5) bekezdését, illetve 3. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdését.

(6)  Lásd a vélemény mellékletében található 1. módosítást.

(7)  Lásd a vélemény mellékletében található 2. módosítást.

(8)  Lásd a 2002/87/EK irányelvnek az irányelvtervezet 2. cikkének (2) és (4)–(7) bekezdésével beiktatott 3. cikkének (8) bekezdését, 7. cikkének (5) bekezdését, 8. cikkének (5) bekezdését, 9. cikkének (6) bekezdését, illetve 11. cikkének (5) bekezdését.

(9)  Az Európai Parlament és a Tanács 2010/78/EU irányelve (2010. november 24.) a 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK és 2009/65/EK irányelvnek az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság), az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról (HL L 331., 2010.12.15., 120. o.).

(10)  Lásd a 2002/87/EK irányelv 9. cikkét.

(11)  A Tanács 2009. július 13-i 2009/65/EGK irányelve az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról (HL L 302., 2009.11.17., 32. o.). A vagyonkezelő társaságok felügyeleti ellenőrzését az ÁÉKBV-irányelv 21. cikkének (1) bekezdése és 102. cikke (4) bekezdésének a) pontja említi; a felügyeleti ellenőrzés középpontjában a következőknek való megfelelés áll: i. az azon prudenciális szabályok, melyek vagyonkezelő társaságok vonatkozásában történő bevezetését a 12. cikk írja elő, valamint ii. a vagyonkezelési szolgáltatások fióktelepeken keresztül történő kínálása és határokon átnyúló szolgáltatások kínálása tekintetében a 17. és 18. cikk által meghatározott szabályok.

(12)  2006/48/EK irányelv.

(13)  Az Európai Parlament és a Tanács 2009/138/EK irányelve (2009. november 25.) a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról (Szolvencia II.) (átdolgozott szöveg) (HL L 335., 2009.12.17., 1. o.).

(14)  Lásd a vélemény mellékletének 4. és 6. módosításait.

(15)  Lásd a 2002/87/EK irányelv 6. cikkének (2) bekezdését.

(16)  Lásd a 2002/87/EK irányelv 21a. cikkének (2) bekezdését, amelyet a 2010/78/EU irányelv 2. cikkének (15) bekezdése iktatott az irányelvbe.

(17)  Lásd a 2006/48/EK irányelv 74. cikke (2) bekezdésének második albekezdését, melyet a 2006/48/EK, a 2006/49/EK és a 2007/64/EK irányelvnek a központi hitelintézetek kapcsolt bankjai, egyes szavatolótőke-elemek, nagykockázat-vállalások, felügyeleti szabályok és válságkezelés tekintetében történő módosításáról szóló, 2009. szeptember 16-i 2009/111/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 302., 2009.11.17., 97. o.) 1. cikkének 14. pontja iktatott az irányelvbe.


MELLÉKLET

Szerkesztési javaslatok

A Bizottság által javasolt szöveg

Az EKB által javasolt módosítások (1)

1. módosítás

Az irányelvtervezet 2. cikke (2) bekezdésének a) pontja

„a)

A (2) bekezdés a következő harmadik albekezdéssel egészül ki:

»A 30. cikk szerinti vagyonkezelő társaságok a csoporton belül ahhoz az ágazathoz adódnak hozzá, amelyikhez tartoznak; ha nem kizárólag egy ágazathoz tartoznak a csoporton belül, a legkisebb pénzügyi ágazathoz adódnak hozzá.«”

„a)

A (2) bekezdés a következő harmadik albekezdéssel egészül ki:

»A 30. cikk szerinti vagyonkezelő társaságok a csoporton belül ahhoz az ágazathoz adódnak hozzá, amelyikhez tartoznak; ha nem kizárólag egy ágazathoz tartoznak a csoporton belül, ahhoz a pénzügyi ágazathoz adódnak hozzá, amellyel a legközelebbi kapcsolatban állnak.«”

Magyarázat

Az a jelenlegi megoldás, hogy a vagyonkezelő társaságokat legkisebb pénzügyi ágazathoz adódnak hozzá a pénzügyi konglomerátumban, nem megfelelően kockázatalapú. Helyébe a „legközelebbi kapcsolatban” követelménynek kellene lépnie, amelyet tovább kellene részletezni a 2002/87/EK irányelv 3. cikkének (8) bekezdése szerint kibocsátott, közös európai felügyeleti hatósági iránymutatásokon keresztül.

2. módosítás

Az irányelvtervezet 2. cikke (2) bekezdésének f) pontja.

„f)

A szöveg a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

»(8)   Az Európai Bankfelügyeleti Hatóság és az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság ennek a cikknek a (2), (3), (3a), (4) és (5) bekezdése tekintetében a felügyeleti gyakorlatok konvergenciáját célzó közös iránymutatásokat bocsát ki.«”

„f)

A szöveg a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

»(8)   A releváns európai felügyeleti hatóság a vegyes bizottságon keresztül ennek a cikknek a (2), (3), (3a), (4) és (5) bekezdése tekintetében a felügyeleti gyakorlatok konvergenciáját célzó közös iránymutatásokat bocsát ki.«”

Magyarázat

A vagyonkezelő társaságoknak a pénzügyi konglomerátumként történő azonosítás küszöbérték-tesztjeibe történő bevonásának eredményeként a többi európai felügyeleti hatóság mellett az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóságot is be kell vonni a pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyelete vonatkozásában a felügyeleti gyakorlatok konvergenciáját előmozdító iránymutatás kidolgozásába. A valamennyi releváns európai felügyeleti hatóság ezen iránymutatás kidolgozásában való részvétele biztosítaná, hogy a terjedés, a koncentráció, az összetettségi kérdések és az összeférhetetlenségek felderítése minden ágazatban és pénzügyi konglomerátumhoz tartozó minden szabályozott vállalkozás tekintetében ténylegesen megvalósuljon. Az itt használt szöveg („a releváns európai felügyeleti hatóság a vegyes bizottságon keresztül”) hasonló a 2010/78/EU irányelv által létrehozott mintához. Ez a módosítás az 5. módosításhoz kapcsolódik.

3. módosítás

Az irányelvtervezet 2. cikkének (új) (2a) bekezdése

[Nincs szöveg]

(2a)   Az 5. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

»6.   A releváns európai felügyeleti hatóság a vegyes bizottságon keresztül a pénzügyi holdingtársaságok kiegészítő felügyeletét lehetővé tévő felügyeleti gyakorlatok fejlesztése érdekében közös iránymutatásokat bocsát ki a 98/78/EK irányelv szerinti csoportfelügyelet vagy adott esetben a 2006/48/EK irányelv szerinti konszolidált felügyelet megfelelő kiegészítése, valamint a felügyelet valamennyi releváns kockázatra történő kiterjesztésére érdekében, megszüntetve a lehetséges felügyeleti átfedéseket és megőrizve az egyenlő versenyfeltételeket.«”

Magyarázat

Hatékony felügyeleti gyakorlatokat kell kifejleszteni annak lehetővé tétele érdekében, hogy a vegyes pénzügyi holdingtársaságokkal kapcsolatban az ágazati konszolidált/csoportfelügyeletet és a kiegészítő felügyeletet párhuzamosan lehessen alkalmazni. A releváns európai felügyeleti hatóságot fel kell hatalmazni arra, hogy a vegyes bizottságon keresztül közös iránymutatásokat fogadjon el ezzel kapcsolatban.

4. módosítás

Az irányelvjavaslat 2. cikkének (új) (2b) bekezdése

[Nincs szöveg]

(2b)   A 6. cikk (2) bekezdése a következő hatodik albekezdéssel egészül ki:

»[2013. január 1]-től az ebben a cikkben említett számítások esetében a tagállamok harmonizált formátumot, gyakoriságot és adatszolgáltatási határidőket követelnek meg a 21a. cikk (1) bekezdése d) pontjában meghatározott technikai előírásokkal összhangban.«”

Magyarázat

A banki irányelv szabályozásához hasonlóan a tőkemegfelelési követelmények 2002/87/EK irányelv szerinti jelentésének a harmonizált formátumot, gyakoriságot és adatszolgáltatási határidőket kell követnie. Ez a módosítás a 6. módosításhoz kapcsolódik.

5. módosítás

Az irányelvtervezet 2. cikkének (4)–(7) és (10) bekezdése

„(4)   A 7. cikk a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

»(5)   Az Európai Bankfelügyeleti Hatóság és az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság az (1)–(4) bekezdésben előírt, a kockázati koncentrációra vonatkozó kiegészítő felügyelet alkalmazása tekintetében a felügyeleti gyakorlatok konvergenciáját célzó közös iránymutatásokat bocsát ki. Az (1)–(4) bekezdés alkalmazásához specifikus közös iránymutatásokat adnak ki a pénzügyi konglomerátumok részesedéseire vonatkozóan azokban az esetekben, amikor nemzeti társasági jogi rendelkezések akadályozzák a 14. cikk (2) bekezdésének alkalmazását.«

(5)   A 8. cikk a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

»(5)   Az Európai Bankfelügyeleti Hatóság és az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság az (1)–(4) bekezdésben előírt, a csoporton belüli ügyletekre vonatkozó kiegészítő felügyelet alkalmazása tekintetében a felügyeleti gyakorlatok konvergenciáját célzó közös iránymutatásokat bocsát ki. Az (1)–(4) bekezdés alkalmazásához specifikus közös iránymutatásokat adnak ki a pénzügyi konglomerátumok részesedéseire vonatkozóan azokban az esetekben, amikor nemzeti társasági jogi rendelkezések akadályozzák a 14. cikk (2) bekezdésének alkalmazását.«

(6)   A 9. cikk a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

»(6)   Az illetékes hatóságok az e cikk szerinti belső ellenőrzési mechanizmusok és kockázatkezelési eljárások kiegészítő felügyeletének alkalmazását összehangolják a 2006/48/EK irányelv 124. cikke és a 2009/138/EK irányelv 36. cikke szerinti felügyeleti felülvizsgálati eljárásokkal. E célból az Európai Bankfelügyeleti Hatóság és az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság az ebben a cikkben előírt, a belső ellenőrzési mechanizmusokra és kockázatkezelési eljárásokra vonatkozó kiegészítő felügyelet alkalmazása tekintetében a felügyeleti gyakorlatok konvergenciáját, valamint a 2006/48/EK irányelv 124. cikke és a 2009/138/EK irányelv 36. cikke szerinti felügyeleti felülvizsgálati eljárásokkal való összhangot célzó közös iránymutatásokat bocsát ki. Ennek a cikknek az alkalmazásához specifikus közös iránymutatásokat adnak ki a pénzügyi konglomerátumok részesedéseire vonatkozóan azokban az esetekben, amikor nemzeti társasági jogi rendelkezések akadályozzák a 14. cikk (2) bekezdésének alkalmazását.«

(7)   A 11. cikk a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

»[…]

(5)   Az Európai Bankfelügyeleti Hatóság és az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság a 2006/48/EK irányelv 131a. cikkének és a 2009/138/EK irányelv 248. cikke (4) bekezdésének megfelelően a felügyeleti koordinációs megállapodások egységességét célzó közös iránymutatásokat bocsát ki.«

[…]

(10)   A szöveg a következő 21b. cikkel egészül ki:

»21b. cikk

Közös iránymutatások

Az Európai Bankfelügyeleti Hatóság és az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság az Európai Bankfelügyeleti Hatóság létrehozásáról szóló …/…/EU rendelet 42. cikkében és az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság létrehozásáról szóló …/…/EU rendelet 42. cikkében meghatározott eljárásnak megfelelően kibocsátja a 3. cikk (3) bekezdésében, a 7. cikk (5) bekezdésében, a 8. cikk (5) bekezdésében, a 9. cikk (6) bekezdésében és a 11. cikk (5) bekezdésében említett közös iránymutatásokat, az európai felügyeleti hatóságok vegyes bizottságában folytatott együttműködést követően.« ”

„(4)   A 7. cikk a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

»(5)   A releváns európai felügyeleti hatóság a vegyes bizottságon keresztül az (1)–(4) bekezdésben előírt, a kockázati koncentrációra vonatkozó kiegészítő felügyelet alkalmazása tekintetében a felügyeleti gyakorlatok konvergenciáját célzó közös iránymutatásokat bocsát ki. Az (1)–(4) bekezdés alkalmazásához specifikus közös iránymutatásokat adnak ki a pénzügyi konglomerátumok részesedéseire vonatkozóan azokban az esetekben, amikor nemzeti társasági jogi rendelkezések akadályozzák a 14. cikk (2) bekezdésének alkalmazását.«

(5)   A 8. cikk a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

»(5)   A releváns európai felügyeleti hatóság a vegyes bizottságon keresztül az (1)–(4) bekezdésben előírt, a csoporton belüli ügyletekre vonatkozó kiegészítő felügyelet alkalmazása tekintetében a felügyeleti gyakorlatok konvergenciáját célzó közös iránymutatásokat bocsát ki. Az (1)–(4) bekezdés alkalmazásához specifikus közös iránymutatásokat adnak ki a pénzügyi konglomerátumok részesedéseire vonatkozóan azokban az esetekben, amikor nemzeti társasági jogi rendelkezések akadályozzák a 14. cikk (2) bekezdésének alkalmazását.«

(6)   A 9. cikk a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

»(6)   Az illetékes hatóságok az e cikk szerinti belső ellenőrzési mechanizmusok és kockázatkezelési eljárások kiegészítő felügyeletének alkalmazását összehangolják a 2006/48/EK irányelv 124. cikke és a 2009/138/EK irányelv 36. cikke szerinti felügyeleti felülvizsgálati eljárásokkal, és a kiegészítő felügyeletnek a 2009/65/EK irányelv 12. cikke értelmében létrehozott prudenciális szabályoknak való megfelelés illetékes hatóságok általi ellenőrzésével. E célból a releváns európai felügyeleti hatóság a vegyes bizottságon keresztül az ebben a cikkben előírt, a belső ellenőrzési mechanizmusokra és kockázatkezelési eljárásokra vonatkozó kiegészítő felügyelet alkalmazása tekintetében a felügyeleti gyakorlatok konvergenciáját, valamint a 2006/48/EK irányelv 124. cikke és a 2009/138/EK irányelv 36. cikke szerinti felügyeleti felülvizsgálati eljárásokkal, és a kiegészítő felügyeletnek a 2009/65/EK irányelv 12. cikke értelmében létrehozott prudenciális szabályoknak való megfelelés illetékes hatóságok általi ellenőrzésével való összhangot célzó közös iránymutatásokat bocsát ki. Ennek a cikknek az alkalmazásához specifikus közös iránymutatásokat adnak ki a pénzügyi konglomerátumok részesedéseire vonatkozóan azokban az esetekben, amikor nemzeti társasági jogi rendelkezések akadályozzák a 14. cikk (2) bekezdésének alkalmazását.«

(7)   A 11. cikk a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

»[…]

(5)   A releváns európai felügyeleti hatóság a vegyes bizottságon keresztül a 2006/48/EK irányelv 131a. cikkének és a 2009/138/EK irányelv 248. cikke (4) bekezdésének megfelelően a felügyeleti koordinációs megállapodások egységességét célzó közös iránymutatásokat bocsát ki.«

[…]

(10)   A szöveg a következő 21b. cikkel egészül ki:

»21b. cikk

Közös iránymutatások

Areleváns európai felügyeleti hatóság a vegyes bizottságon keresztül az Európai elügyeleti Hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. november 24-i 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet . cikkében, az Európai Felügyeleti Hatóság (az Európai Biztosítás- és létrehozásáról, valamint a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/79/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. november 24-i 1094/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet . cikkében, valamint az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. november 24-i 1095/2010/EE európai parlamenti és tanácsi rendeletet 56. cikkében meghatározott eljárásnak megfelelően kibocsátja a 3. cikk (3) bekezdésében, a 7. cikk (5) bekezdésében, a 8. cikk (5) bekezdésében, a 9. cikk (6) bekezdésében és a 11. cikk (5) bekezdésében említett közös iránymutatásokat, az európai felügyeleti hatóságok vegyes bizottságában folytatott együttműködést követően.«”

Magyarázat

Lásd az ehhez a módosításhoz kapcsolódó 2. módosításhoz fűzött magyarázatot. Ezen túlmenően a belső ellenőrzési mechanizmusok és kockázatkezelési eljárások kiegészítő felügyeletét illetően a 2002/87/EK irányelv 9. cikke (6) bekezdése javasolt módosításának meg kell követelnie a kiegészítő felügyeletnek az ÁÉKBV-irányelv értelmében létrehozott prudenciális szabályoknak való megfelelés illetékes hatóságok általi ellenőrzésével való összeegyeztethetőségét. A kiegészítő felügyelet és a felügyeleti gyakorlatok összeegyeztethetőségét már megköveteli a banki irányelv és a Szolvencia II. irányelv.

6. módosítás

Az irányelvtervezet 2. cikkének (új) (9a) bekezdése

[Nincs szöveg]

(9a)   A 21a. cikk (1) bekezdésének első albekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

»d)

a 6. cikk (2) bekezdése az egységes adatszolgáltatási formátum (kísérőutasításokkal), gyakoriság és határidők biztosítására.«”

Magyarázat

Lásd az ehhez a mósosításhoz kapcsolódó 4. módosításhoz fűzött magyarázatot.


(1)  A szövegben vastag betűvel szedve szerepel az EKB által beillesztésre javasolt új szöveg. A szövegben áthúzott betűvel szedve szerepelnek az EKB által törölni javasolt részek.