52010DC0724
[pic] | EURÓPAI BIZOTTSÁG |

Brüsszel, 2010.12.8.

COM(2010) 724 végleges

2009/0006 (COD)

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján

a textiltermékek elnevezéséről és az ehhez kapcsolódó címkézéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására vonatkozó tanácsi álláspontról

2009/0006 (COD)

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján

a textiltermékek elnevezéséről és az ehhez kapcsolódó címkézéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására vonatkozó tanácsi álláspontról

1. ELőZMÉNYEK

A javaslat Európai Parlament, illetve Tanács számára történő megküldésének időpontja: (COM(2009) 31 végleges – 2009/0006 COD dokumentum): | 2009. január 30. |

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményének időpontja: | 2009. december 16. |

Az Európai Parlament álláspontjának időpontja (első olvasat): | 2010. május 18. |

A Tanács álláspontja elfogadásának időpontja: | 2010. december 6. |

2. A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK CÉLJA

A bizottsági javaslat elfogadására a jobb szabályozásra irányuló kezdeményezés keretében került sor. A javaslat célja, hogy a textiltermékek címkézésére vonatkozó jelenleg hatályos szabályozási keret egyszerűsítése és javítása révén elősegítse új szálak kifejlesztését és alkalmazását, valamint ösztönözze az innovációt a textil- és ruhaipari ágazatban. Az előbb ismertetett átfogó célkitűzés megvalósítása érdekében a javaslat az alábbiakat tűzi ki célul:

- a jogszabályoknak a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítására szolgáló jogalkotási folyamat megkönnyítése a három hatályos irányelv egyetlen rendeletbe történő átalakításával, amellyel elkerülhető lenne a pusztán technikai jellegű változtatások átültetése;

- a kérelem benyújtásától az új szál elnevezésének elfogadásáig terjedő időtartam lerövidítése.

3. ÉSZREVÉTELEK A TANÁCS ÁLLÁSPONTJÁHOZ

3.1 Általános észrevételek a Tanácsnak az első olvasat során elfogadott álláspontjához

A Tanács üdvözölte a Bizottságnak a textiltermékek elnevezéséről és az ehhez kapcsolódó címkézéséről szóló hatályos jogszabályok egyszerűsítésére irányuló javaslatát. A Tanácsnak az első olvasat során kialakult álláspontja irányvonalaiban összhangban van az eredeti javaslatban rögzítettekkel. A Tanács által eszközölt változtatások és javítások főként a tervezett jogszabály hatályának pontosítására, szerkezetének finomítására, a fogalommeghatározások egyértelműsítésére, illetve a jogszabály szövegének a legutóbbi jogi és intézményi változásokhoz történő hozzáigazítására irányulnak.

A Bizottság örömmel nyugtázza, hogy a Tanács elkészült az anyag első olvasatával. Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy az egyszerűsített szabályozási keret számos előnnyel jár az érdekeltek, valamint az egyes tagállamok közigazgatása számára, ezért a textil- és ruhaipar innovációs képességének fokozása érdekében célszerű az új szabályozást minél hamarabb elfogadni.

3.2 A Parlament első olvasat során tett módosításainak alakulása

3.2.1. Az Európai Parlamentnek a Tanács álláspontjába teljesen, részben vagy lényegét tekintve átemelt módosításai

A Tanács álláspontja az első olvasat során főként technikai jellegű módosításokat tartalmaz – amelyekre az Európai Parlament is javaslatot tett –, hogy a jogszabály szövege összhangban legyen az Európai Unió működéséről szóló szerződés és a termékek forgalmazására vonatkozó új jogszabályi keret[1] szövegével. A Tanács álláspontjában formai jellegű változtatásokra is javaslatot tesz annak érdekében, hogy egyes rendelkezések – például a működési feltételek, illetve a gazdasági szereplők felelőssége – egyértelműbbé váljanak.

Az álláspont olyan technikai módosításokat is tartalmaz, amelyek további egyszerűsítést tesznek lehetővé a szabványalapú rendszerre való áttéréssel azáltal, hogy a mennyiségi meghatározásra szolgáló módszerek részletes leírása helyett a szövegben az európai szabványokra való utalás szerepelne.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés hatályba lépését követően a Tanács bevezette az arra irányuló szükséges módosításokat, hogy a komitológiára vonatkozó eredeti rendelkezések helyébe a Szerződés 290. cikkében foglaltaknak megfelelő új szabályrendszer lépjen. Míg a Parlament által tett javaslatok a felhatalmazás idejét határidőhöz kívánják kötni – és ezáltal egy hatályvesztésre vonatkozó rendelkezést vezetnek be –, a Bizottság a Tanács álláspontjában javasolt módosításokat támogatja, amelyek értelmében a Bizottságnak az átruházott hatáskörökre kiterjedő felhatalmazása automatikusan megújulna.

A Bizottság egyetért az említett technikai módosításokkal.

3.2.2. Az Európai Parlamentnek a Tanács első olvasat során kialakított álláspontjában nem szereplő módosításai

A Tanács úgy véli, hogy a rendelet hatályának kiterjesztése nem egyeztethető össze az eredeti javaslat egyszerűsítésre irányuló célkitűzésével. Erre tekintettel a Tanács az első olvasat során kialakított álláspontjában nem tesz módosító javaslatot az eredet megjelölésére, illetve az állati eredetű összetevők megjelölésére vonatkozó új rendelkezések szövegbe történő beillesztésére. A Tanács e kérdéseket inkább a rendelet elfogadását követően, a nyomon követés keretében vizsgálná. A Bizottság támogatja az eredet megjelölését, ahogyan ez egy 2005-ben e témában elfogadott, a harmadik országból behozott egyes termékek – beleértve textiltermékeket is – származási országának jelöléséről szóló javaslatában is tükröződik[2]. Az intézményközi megállapodás létrejötte érdekében a Bizottság hajlandó e kérdésben rugalmasságot mutatni. A Tanács álláspontja nem tartalmaz felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezést; mindazonáltal a Tanács támogatását fejezte ki aziránt, hogy a textiltermékek címkézési követelményei a rendelet elfogadását követően széles körű vizsgálat tárgyát képezzék. A Bizottság támogatná ezt a megközelítésmódot.

Egyes termékek – egyedi gyártású termékek és textil játékok – esetében a Bizottság egyetért a Tanács álláspontjával, azaz a meglévő rendelkezések változatlanul hagyásával.

A Tanács elismeri, hogy a textiltermékekben található szálak részletes ismertetése fontos, a tanácsi álláspont azonban az e területre vonatkozó hatályos jogi kötelezettségeket változatlanul hagyja.

A Tanács álláspontja egyértelműsíti a rendelet nyelvezetét. A nyelvektől független szimbólumrendszer bevezetésével kapcsolatban a Tanács a jelen fázisban még nem vezetne be új rendelkezéseket, e lehetőséget inkább a textiltermékek címkézésének majdani felülvizsgálata keretében vizsgálná. A Bizottság támogatná ezt a megközelítést.

3.3 A Tanács által bevezetett új rendelkezések

A Tanács a szöveg egészében felülvizsgálta a műszaki fogalommeghatározásokat, valamint a címkézés, illetve a jelölés fogalmának alkalmazását. A Tanácsnak az első olvasatbeli álláspontja egyértelműsíti a gyártási folyamatban magasabb tűréshatár engedélyezésére irányuló eljárást is, és tovább pontosítja a rendelet mellékleteiben szereplő műszaki részleteket.

A Bizottság e módosításokkal lényegi tartalmukat tekintve egyetért.

4. KÖVETKEZTETÉS

A Tanács minősített többséggel határozott.

A Bizottság a Tanács első olvasat során kialakított álláspontjának lényegi elemeivel egyetért. Mindazonáltal a Bizottság 2005-ben már javaslatot tett számos termék – köztük a textiltermékek – eredetének megjelölésére, ami a szóban forgó rendelet részét képezhetné. A Bizottság e célt szem előtt tartva, valamint figyelembe véve, hogy a társjogalkotóknak a rendelet hatályára vonatkozóan eltér a véleménye, a Bizottság vállalja, hogy egy mindkét társjogalkotó részére elfogadható kompromisszumos megoldás elérése érdekében megkönnyíti az intézményközi egyeztetéseket.

[1] HL L 218., 2008.8.13., 21-47. o., 82-128.o.

[2] COM(2005) 661 végleges