22.12.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

CE 349/46


2010. március 10., szerda
Hamisítás elleni kereskedelmi megállapodás (ACTA)

P7_TA(2010)0058

Az Európai Parlament 2010. március 10-i állásfoglalása a hamisítás elleni kereskedelmi megállapodásról szóló tárgyalások (ACTA) átláthatóságáról és jelenlegi állásáról

2010/C 349 E/10

Az Európai Parlament,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz.) 207. és 218. cikkére,

tekintettel az Európai Parlament és a Bizottság közötti keretmegállapodás következő jogalkotási ciklusra vonatkozó felülvizsgálatáról szóló, 2010. február 9-i állásfoglalására (1),

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről (átdolgozás) szóló, 2009. március 11-i állásfoglalására, mely a Parlament első olvasatbeli álláspontjának tekintendő (2) (COM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD)),

tekintettel a hamisítás nemzetközi kereskedelemre gyakorolt hatásáról szóló, 2008. december 18-i állásfoglalására (3),

tekintettel az európai adatvédelmi biztosnak a hamisítás elleni kereskedelmi megállapodásról (ACTA) jelenleg zajló tárgyalásokról szóló, 2010. február 22-i véleményére,

tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára és különösen annak 8. cikkére,

tekintettel az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló, legutóbb a 2009. november 25-i 2009/136/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, 2002. július 12-i 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre,

tekintettel a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem egyes jogi vonatkozásairól szóló 2000. június 8-i 2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (az elektronikus kereskedelemről szóló irányelv),

tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkének (5) bekezdésére,

A.

mivel 2008-ban az Európai Unió és más OECD-országok tárgyalásokat kezdtek egy új, többoldalú megállapodásról, amelynek célja a szellemi tulajdonjogok érvényesítésének megerősítése, valamint a hamisítás és a kalózkodás jelensége elleni küzdelem (hamisítás elleni kereskedelmi megállapodás „Anti-Counterfeiting Trade Agreement” – ACTA), és közösen megállapodtak egy titoktartási záradékról,

B.

mivel 2009. március 11-i jelentésében a Parlament felszólította a Bizottságot, hogy „a hamisítás elleni kereskedelmi megállapodásról (ACTA) jelenleg zajló nemzetközi tárgyalásokkal kapcsolatos valamennyi dokumentumot haladéktalanul tegye hozzáférhetővé a nyilvánosság számára”,

C.

mivel 2010. január 27-én a Bizottság biztosította elkötelezettségét a Parlamenttel való megerősített együttműködésre, összhangban a Bizottsággal kötendő felülvizsgált keretmegállapodásról szóló 2010. február 9-i parlamenti állásfoglalással, melyben a Parlament „azonnali és teljes körű tájékoztatást kér a nemzetközi megállapodásokkal (különös tekintettel a kereskedelmi ügyekre), és egyéb, az egyetértési eljárás körébe tartozó témákkal kapcsolatos tárgyalások minden szakaszában, az EUMSz. 218. cikkének teljes mértékű érvényesítése érdekében”,

D.

mivel az ACTA-tárgyalások különböző fordulóiban a Bizottság képviselői mellett a Tanács képviselői is részt vettek,

E.

mivel a „Szerződések őreként” a Bizottság kötelessége, hogy elősegítse a közösségi vívmányok érvényesítését az európai uniós jogalkotást érintő nemzetközi megállapodásokról szóló tárgyalások során,

F.

mivel a kiszivárogtatott dokumentumok alapján az ACTA-tárgyalások többek között olyan folyamatban lévő uniós jogszabályokat is érintenek, mint a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről (2005/0127(COD) – A szellemi tulajdonjogok érvényesítését biztosító büntetőjogi intézkedésekről (IPRED-II)) szóló jogszabály és az úgy nevezett „Telecom csomag”, valamint az e-kereskedelemmel és az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos uniós szabályozás,

G.

mivel a szellemi tulajdonjogok érvényesítését célzó intézkedések összehangolására irányuló folyamatos uniós erőfeszítéseket nem szabad a rendes uniós döntéshozatali eljárás hatályán kívül eső kereskedelemi tárgyalásoknak meghiúsítaniuk,

H.

mivel különösen fontos annak biztosítása, hogy a szellemi tulajdonjogok tiszteletben tartását érvényre juttató intézkedések kialakítására oly módon kerüljön sor, hogy az ne akadályozza az innovációt vagy a versenyt, ne ássa alá a szellemi tulajdonjogok korlátozásait és a személyes adatok védelmét, ne korlátozza az információ szabad áramlását, és ne terhelje fölöslegesen a legális kereskedelmet,

I.

mivel a hamisítás elleni kereskedelmi megállapodással kapcsoltban az Európai Unió által elért megállapodásnak minden esetben meg kell felelnie a magánélethez való jog és az adatvédelem tekintetében az EU-ra rótt jogi kötelezettségeknek, melyeket nevezetesen a 95/46/EK irányelv, a 2002/58/EK irányelv, valamint az Európai Emberi Jogi Bíróság és az Európai Bíróság esetjoga határoz meg,

J.

mivel a Lisszaboni Szerződés 2009. december 1. óta hatályban van,

K.

mivel a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének eredményeképpen a Parlamentnek jóvá kell hagynia az ACTA-megállapodás szövegét, mielőtt az hatályba lépne az EU-ban,

L.

mivel a Bizottság vállalta, hogy azonnali és teljes körű tájékoztatást nyújt a Parlament számára a nemzetközi megállapodásokkal kapcsolatos tárgyalások minden szakaszában,

1.

rámutat, hogy 2009. december 1. óta a Bizottságnak jogi kötelezettsége, hogy a Parlamentet haladéktalanul és teljes körűen tájékoztassa a nemzetközi tárgyalások folyamatának minden szakaszáról;

2.

aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az ACTA-tárgyalások folyamata nélkülözi az átláthatóságot, ami ellentmond az EUMSz. betűjének és szellemének egyaránt; mélységes aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az ACTA-tárgyalások megkezdése előtt nem hoztak létre jogalapot, és nem kérték fel a Parlamentet a tárgyalásra adott felhatalmazás jóváhagyására;

3.

felszólítja a Bizottságot, hogy a Szerződéssel, valamint az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK rendelettel összhangban biztosítsa a nyilvánosság és a Parlament hozzáférését az ACTA-ra vonatkozó tárgyalási szövegekhez és összefoglalókhoz;

4.

felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy proaktív módon működjenek együtt az ACTA-tárgyalások részes feleivel annak érdekében, hogy magától értetődően elvessék a további, titkos jellegű tárgyalásokat, és teljes körűen és kellő időben értesítsék a Parlamentet ez irányú kezdeményezéseikről; elvárja, hogy a Bizottság tegyen javaslatokat a tárgyalások következő fordulója előtt – melyre 2010 áprilisában, Új-Zélandon kerül sor –, és kérje, hogy az átláthatóság kérdését tűzzék ezen ülés napirendjére, valamint a tárgyalási forduló lezárását követően haladéktalanul tájékoztassa a Parlamentet annak eredményeiről;

5.

hangsúlyozza, hogy amennyiben a tárgyalások valamennyi szakaszában nem tájékoztatják haladéktalanul és teljes körűen, fenntartja magának a jogot, hogy megtegye a szükséges lépéseket előjogainak védelme érdekében, beleértve azt, hogy keresetet nyújt be az Európai Bírósághoz;

6.

sajnálatát fejezi ki a felek azon tudatos választása miatt, hogy nem az olyan, megszilárdult nemzetközi testületeken keresztül tárgyalnak, mint a WIPO vagy a WTO, amelyek kialakult keretekkel rendelkeznek a nyilvánosság tájékoztatása és a nyilvános konzultációk tekintetében;

7.

felszólítja a Bizottságot, hogy értékelje az ACTA végrehajtásának az alapvető jogokra, az adatvédelemre, a szellemi tulajdonjogok tiszteletben tartását érvényre juttató intézkedések összehangolására irányuló uniós erőfeszítésekre, valamint az e-kereskedelemre gyakorolt hatását, mielőtt uniós szintű megállapodás alakulna ki egy egységes szerkezetbe foglalt megállapodásról a hamisítás elleni kereskedem tekintetében, és kellő időben konzultáljon a Parlamenttel az értékelés eredményeiről;

8.

üdvözli a Bizottság nyilatkozatait, melyek szerint az ACTA-megállapodás mindenképpen a meglévő szellemi tulajdonjogok érvényesítésére korlátozódik, a szellemi tulajdonjogokra vonatkozó európai uniós anyagi jog kidolgozásának sérelme nélkül;

9.

felszólítja a Bizottságot, hogy folytassa a hamisítás elleni kereskedelmi megállapodással kapcsolatos tárgyalásokat, és szorítkozzon a meglévő, a szellemi tulajdonjogok hamisítás elleni védelmének érvényesítését szolgáló rendszerre; úgy véli, hogy a további ACTA-tárgyalásokba számos fejlődő és feltörekvő országot is be kell vonni, hogy ezáltal a tárgyalások lehetőség szerint többoldalúvá váljanak;

10.

sürgeti a Bizottságot annak biztosítására, hogy az ACTA-előírások – különösen a digitális környezetben a szerzői jogokra vonatkozó végrehajtási eljárások – teljes mértékben megfeleljenek a közösségi vívmányoknak; kéri, hogy az EU határain ne végezzenek motozást, és kéri minden olyan záradék teljes körű tisztázását, amely hordozható számítógépek, mobiltelefonok, Mp3-lejátszók és más adattároló eszközök indokolás nélküli átkutatását és elkobzását teszi lehetővé a határőrizeti és vámhatóságok által;

11.

véleménye szerint az alapvető jogoknak való – pl. a véleménynyilvánítás szabadsága és a magánélethez való jog –, a szubszidiaritás elvének teljes mértékű tiszteletben tartása mellett történő megfelelés érdekében a javasolt megállapodásnak nem szabad lehetővé tennie az ún. „háromütéses” eljárásokat, összhangban a Parlamentnek a 2009/140/EK (módosító) irányelv 1. cikkének 1b) pontjáról szóló határozatával, amely pont előírja a 2002/21/EK irányelv 1. cikkének kiegészítését egy új, (3) bekezdéssel a „háromütéses eljárással” kapcsolatban;

12.

hangsúlyozza, hogy az adatok és a magánélet védelme az Európai Unió alapvető értékei közé tartozik, amelyet az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény 8. cikke és az EU Alapjogi Chartájának 7. és 8. cikke is elismer, és amelyet az EU által elfogadott valamennyi politikának és szabálynak tiszteletben kell tartania az EUMSz. 16. cikkével összhangban;

13.

rámutat arra, hogy a hamisítás elleni kereskedelmi megállapodással kapcsolatos előírások, különösen a határokon átnyúló ellenőrzésre és az áruk lefoglalására vonatkozó hatáskör megerősítésére irányuló intézkedések, nem hátráltathatják a legális, megfizethető és biztonságos gyógyszerekhez – beleértve az innovatív és a generikus gyógyszereket –való globális hozzáférést a hamisítás elleni küzdelem ürügyén;

14.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint az ACTA-tárgyalásokban részt vevő államok kormányainak és parlamentjeinek.


(1)  Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0009.

(2)  Elfogadott szövegek, P6_TA(2009)0114.

(3)  Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0634.