11.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/171


Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a közös halászati politika végrehajtására és a tengerjogra vonatkozó közösségi pénzügyi intézkedések létrehozásáról szóló, 2006. május 22-i 861/2006/EK tanácsi rendelet módosításáról

(COM(2010) 145 végleges – 2010/0080 (COD))

2011/C 44/31

Főelőadó: María Candelas SÁNCHEZ MIGUEL

A Tanács 2010. május 31-én, az Európai Parlament pedig 2010. május 12-én úgy határozott, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 43. cikkének (2) bekezdése alapján kikéri az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményét a következő tárgyban:

Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a közös halászati politika végrehajtására és a tengerjogra vonatkozó közösségi pénzügyi intézkedések létrehozásáról szóló, 2006. május 22-i 861/2006/EK tanácsi rendelet módosításáról

COM(2010) 145 végleges – 2010/0080 (COD).

Az EGSZB elnöksége 2010. május 25-én megbízta a „Mezőgazdaság, vidékfejlesztés és környezetvédelem” szekciót a bizottsági munka előkészítésével.

A munka sürgősségére való tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság a 2010. július 14–15-én tartott, 464. plenáris ülésén (a július 15-i ülésnapon) főelőadót jelölt ki María Candelas SÁNCHEZ MIGUEL személyében, továbbá 135 szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi véleményt.

1.   Következtetések

1.1   Az EGSZB kedvezően fogadja a hatályos 861/2006/EK rendelet módosítására javasolt intézkedéseket, mivel céljuk az adatgyűjtés és a tudományos tanulmányok elkészítése finanszírozásának átláthatóbbá tétele, és objektívabbá teszik a közös halászati politika (KHP) keretében hozott intézkedéseket. A KHP reformjáról szóló viták során nyilvánvalóvá vált, hogy szükség van egy megbízható adatbázisra azt biztosítandó, hogy a közös halászati politika végrehajtása megfeleljen a valós szükségleteknek, és így a KHP gazdaságilag, társadalmilag és környezetileg fenntartható legyen.

1.2   Az új rendelkezések célja a KHP szempontjából fontos adatgyűjtés és tudományos tanulmányok finanszírozási rendszerének tisztázása. Ezenkívül kiszélesítik az adatgyűjtés fogalmát, ugyanis – a megszerzett információkkal kapcsolatos jogbiztonság szempontjából – az adatok kezelését és felhasználását is a szabályozás körébe vonják. Az adatok tagállamok által történő ellenőrzése lehetővé teszi, hogy felhasználásuk szabályozott legyen.

1.3   A regionális tanácsadó testületek működési költségeit illetően a támogatást kiterjesztik, eddig ugyanis csak a testületek létrehozását támogatták.

1.4   Ezenkívül javasoljuk, hogy támogassák a halászati és akvakultúra-ágazati tanácsadó bizottság (ACFA) képviselőinek a Nemzetközi Tengerkutatási Tanács (ICES) és a halászati tudományos, műszaki és gazdasági bizottság (HTMGB) ülésein való részvétellel kapcsolatos költségeit.

1.5   A támogatás iránti kérelmekkel és a támogatások ellenőrzésével kapcsolatos adminisztratív eljárások tekintetében szükség van arra, hogy a tagállamok részletezzék többéves terveiket, és ezek az Európai Bizottsághoz kerüljenek jóváhagyásra az EU költségvetési fegyelmének betartása érdekében.

2.   Bevezetés

2.1   A 861/2006/EK rendelet módosítására vonatkozó javaslat célja a támogatott intézkedések alkalmazási körének tisztázása, és mindenekelőtt egyes, az ellenőrzési tevékenységek költségeire és végrehajtásukra vonatkozó cikkek tartalmának javítása.

2.2   A tervezett módosítások három csoportba sorolhatók:

a jogi keretben bekövetkezett változások figyelembevétele

az alkalmazási kör módosításai, az aktuális követelményekhez igazítva azt;

a KHP-vel kapcsolatos adatgyűjtés és tanulmánykészítés terén a tagállamok által meghozandó, e rendelet hatálya alá tartozó intézkedések tisztázása.

2.3   Továbbá a KHP keretében folytatott nemzetközi kapcsolatok tekintetében a javaslat tisztázza a partnerségek típusait (kétoldalú, regionális vagy többoldalú).

2.4   Ezenkívül megújítja a támogatási kérelem és eljárás adminisztratív keretét, tisztázva, hogy az e célból létrehozott szerveknek hogyan kell azt alkalmazniuk és ellenőrizniük.

3.   Az EGSZB megjegyzései

3.1   Az EGSZB kedvezőnek tartja a 861/2006/EK rendelethez javasolt módosításokat, mivel azok a rendelet hatálybalépése után született szabályokat beépítik a szövegbe. Külön említést érdemel a tengereink és óceánjaink, valamint a halászterületek állapotáról szóló adatok és tudományos tanulmányok iránti igény, melynek célja az, hogy a halászati politikával kapcsolatban hozott bármely intézkedés jól megalapozott legyen, és garantálja a meglévő erőforrások fenntartható felhasználását.

3.2   Nemcsak a támogatás átláthatóságát, hanem felhasználását is javítani kívánja a javaslat, kibővítve az ahhoz való hozzáférés lehetőségeit. Az adatgyűjtés finanszírozása és az adatok tagállamok általi ellenőrzése révén a kutatás a KHP kiemelt elemévé lép elő, és ez elősegíti a halászati ágazat fenntartható fejlődését.

3.3   A javaslat tartalmát az alábbi részekre lebontva vizsgálhatjuk meg:

3.3.1

A halászati ágazatban az adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására szolgáló közösségi keretrendszer, valamint a közös halászati politika tekintetében a tudományos tanácsadás támogatása. A javaslat különlegessége az, hogy a támogatás nemcsak a tagállamokra és az illetékes közszervekre, hanem a magánszféra szereplőire is vonatkozik. Alapjában véve ezzel azt a tényt ismerik el, hogy a tudományos munkában a magánszektor is részt vesz. Ez manapság bevett gyakorlat, ezért úgy véljük, hogy javítja az átláthatóságot, ha a szabályozás ezt is magában foglalja.

3.3.2

Harmadik országokkal való nemzetközi együttműködés (regionális, kétoldalú vagy többoldalú megállapodások) az adatgyűjtés és a tanulmánykészítés területén. Ez azt jelenti, hogy nemcsak saját halászati erőforrásaink vannak tudományos ellenőrzésnek alávetve, hanem azok is, amelyek olyan más térségekben találhatók, ahol a közösségi hajók halásznak. Így javul e térségek halászterületeinek tudományos és szakmai értékelése, valamint az ott folytatott tevékenységek ellenőrzése.

3.3.3

Az ACFA képviselőinek a regionális tanácsadó testületek, az ICES és a HTMGB ülésein való részvétellel kapcsolatos költségeinek finanszírozása, annak megkönnyítése érdekében, hogy a döntéshozatali folyamat a lehető legszélesebb körű legyen. Ezt a támogatást az indokolja, hogy az EU-nak különleges érdeke fűződik hozzá. Úgy véljük, hogy nagyobb részvételt kell biztosítani a fent említett szervezeteknek, és nemcsak az adatgyűjtésben, hanem az illetékességi körükbe tartozó és a KHP javítását illető halászati kérdésekkel kapcsolatos döntéshozatalban is.

3.3.4

Az adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására vonatkozó eljárások. A rendelet második szakaszának módosítása azt célozza, hogy a jelenlegi támogatásigénylési eljárást harmonizálja a tagállamok által benyújtott és az Európai Bizottság által jóváhagyott többéves programokban foglaltakkal. Így biztosítható, hogy a támogatások felhasználásának végső ellenőrzése a kiadások ellenőrzésére vonatkozó közösségi szabályoknak megfelelően történjen.

3.4   Végezetül az EGSZB úgy véli, hogy bár a KHP reformja még folyamatban van, a módosítási javaslat hasznos, mivel lehetővé teszi, hogy annak kedvező hatásai, hogy az új politika elfogadása után meghozandó jövőbeli intézkedések tervezése során tudományos és objektív adatokat használnak fel, már korábban érvényesüljenek, és ne kelljen ezzel 2013-ig várni. Mindenesetre az, hogy a harmadik országokban bővítik és fejlesztik ugyanazokat a gyakorlatokat, jelentős hatással lesz a tengerek és az óceánok állapotára.

Kelt Brüsszelben, 2010. július 15-én.

az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság elnöke

Mario SEPI