13.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 36/7


A meghallgató tisztviselő zárójelentése a COMP/39.388 – Németországi nagykereskedelmi villamosenergia-piac, valamint a COMP/39.389 – Németországi kiegyenlítő villamosenergia-piac ügyben (1)

(2009/C 36/07)

Az 1/2003/EK rendelet 9. cikke alapján a Bizottsághoz benyújtott határozattervezet az E.ON egyes gyakorlatait érinti. A kifogások arra vonatkoznak, hogy az E.ON a villamos energia árának emelése céljából kapacitást von ki, és elriasztja a harmadik feleket attól, hogy a németországi nagykereskedelmi villamosenergia-piacon a termelés terén beruházzanak, továbbá előnyben részesíti a saját termelő leányvállalatait, és a költségeket a németországi kiegyenlítő piac végső fogyasztóira hárítja át, valamint megakadályozza a más tagállamokból származó villamosenergia-termelőket abban, hogy kiegyenlítő energiát értékesítsenek az E.ON kiegyenlítő piacán.

A Bizottság eljárást indított abból a célból, hogy határozatot hozzon az 1/2003/EK rendelet III. fejezete alapján, továbbá 2008. május 7-én az 1/2003/EK rendelet 9. cikkének (1) bekezdésében említett előzetes értékelést fogadott el. A Bizottság szolgálataival folytatott megbeszéléseket követően az E.ON 2008. május 27-én benyújtotta kötelezettségvállalásait.

Az 1/2003/EK rendelet 27. cikkének (4) bekezdése alapján a Bizottság 2008. június 12-én értesítést tett közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában, amelyben összefoglalta a problémákat és a kötelezettségvállalásokat, valamint felhívta az érdekelt harmadik feleket, hogy a közzétételtől számított egy hónapon belül nyújtsák be észrevételeiket a bejelentéssel kapcsolatban. Az említett felhívásra válaszul kapott észrevételek többnyire megerősítették, hogy a kötelezettségvállalások megfelelőek voltak ahhoz, hogy orvosolják az előzetes értékelés során felmerült problémákat.

A Bizottság most arra a következtetésre jutott, hogy – tekintettel a E.ON által javasolt kötelezettségvállalásokra, és az 1/2003/EK rendelet 9. cikke (2) bekezdésének sérelme nélkül – az eljárást be kell fejezni.

Az 1/2003/EK rendelet 9. cikke értelmében kelt határozatban a közösségi versenyszabályok megsértését nem állapították meg, de az érintett vállalkozás elfogadja, hogy a Bizottság által az előzetes értékelésben meghatározott problémákat orvosolni kell. Az eljárás során mindkét fél részéről hajlandóság mutatkozik a jogsértések gyanújának teljes kivizsgálásához kapcsolódó adminisztratív és jogi követelmények egyszerűsítésére. Ez az oka annak, hogy a biztosok testülete által mostanáig meghozott különböző határozatokban (2) elfogadták, hogy a megfelelő eljárás akkor valósul meg, ha az érintett vállalkozás arról tájékoztatja a Bizottságot, hogy megfelelő mértékben hozzáfér ahhoz az információhoz, amelyet szükségesnek tart az azon kötelezettségvállalásokra vonatkozó javaslatok megtételéhez, amelyek révén a Bizottság által megfogalmazott követeléseknek megfelelhet.

Ezt az ügyet is hasonlóképpen kezelték azt követően, hogy az E.ON 2008. október 29-én benyújtotta erre vonatkozó nyilatkozatát a Bizottságnak.

A fentiek alapján megállapítom, hogy ebben az ügyben tiszteletben tartották a felek meghallgatáshoz való jogát.

Brüsszel, 2008. november 10.

Michael ALBERS


(1)  Az egyes versenyjogi eljárásokban a meghallgatási tisztviselők megbízásáról szóló, 2001. május 23-i 2001/462/EK, ESZAK bizottsági határozat (HL L 162., 2001.6.19., 21. o.) 15. és 16. cikkével összhangban.

(2)  Lásd a 2005. június 22-i határozatot a COMP/39.116 – Coca-Cola ügyben; a 2005. január 19-i határozatot a COMP/37.214 – DFB ügyben; a 2007. szeptember 14-i határozatot a COMP/39.142 – Toyota ügyben.