8.7.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

CE 184/111


2009. április 24., péntekig
A fogyatékossággal élők jogai

P6_TA(2009)0334

Az Európai Parlament 2009. április 24-i állásfoglalása a fogyatékossággal élők jogairól szóló ENSZ-egyezmény és fakultatív jegyzőkönyvének az Európai Közösség általi megkötéséről

2010/C 184 E/23

Az Európai Parlament,

tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2008)0530),

tekintettel a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló, 2006. december 13-án az ENSZ Közgyűlése által elfogadott ENSZ-egyezményre (a továbbiakban: egyezmény),

tekintettel a 2006. december 13-án az ENSZ Közgyűlése által elfogadott, a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezményhez kapcsolódó fakultatív jegyzőkönyvre (a fakultatív jegyzőkönyv),

tekintettel a Bizottság által a Tanácshoz intézett, az „Egyesült Nemzetek Szervezetének a fogyatékkal élő személyek jogai és méltósága előmozdítását és védelmét szolgáló, jogi kötőerővel rendelkező eszköze felé” című közleményéről (1) szóló, 2003. szeptember 3-i állásfoglalására,

tekintettel „Az esélyegyenlőség a fogyatékossággal élőknek: európai cselekvési terv” című, 2003. október 30-i bizottsági közleményre (COM(2003)0650) és a Parlament erről szóló, 2004. április 20-i állásfoglalására (2),

tekintettel a fogyatékosságról és fejlesztésről szóló, 2006. január 19-i állásfoglalására (3),

tekintettel „A fogyatékossággal élők helyzete a kibővített Európai Unióban: a 2006–2007-es európai cselekvési terv” című, 2005. november 28-i bizottsági közleményre (COM(2005)0604) és a Parlament erről szóló, 2006. november 30-i állásfoglalására (4),

tekintettel az Európai Unióban a fogyatékkal élő nők helyzetéről szóló, 2007. április 26-i állásfoglalására (5),

tekintettel a mindenki számára biztosítandó tisztességes munka ösztönzéséről szóló 2007. május 23-i állásfoglalására (6),

tekintettel „A fogyatékossággal élők helyzete az Európai Unióban: 2008–2009-es európai cselekvési terv” című, 2007. november 26-i bizottsági közleményre (COM(2007)0738),

tekintettel a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai évéről (2010) szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatra vonatkozó, 2008. június 17-i állásfoglalására (7),

tekintettel az Európai Unió Tanácsa és a tagállamok kormányai a Tanács keretében ülésező képviselőinek „A fogyatékossággal élők helyzetéről az Európai Unióban” című, 2008. március 17-i határozatára (8),

tekintettel az EU-ban az esélyegyenlőség és a megkülönböztetés-mentesség terén elért előrehaladásról (a 2000/43/EK és a 2000/78/EK irányelv átültetése) szóló, 2008. május 20-i állásfoglalására (9),

tekintettel a fogyatékossággal élők jogairól szóló ENSZ-egyezmény fakultatív jegyzőkönyvének az Európai Közösség általi aláírásáról szóló Tanácsi határozatra irányuló javaslatot érintő, 2009. április 24-i állásfoglalására (10),

tekintettel a fogyatékossággal élők jogairól szóló ENSZ-egyezmény fakultatív jegyzőkönyvének az Európai Közösség általi aláírásáról szóló Tanácsi határozatra irányuló javaslatot érintő, 2009. április 24-i állásfoglalására (11),

tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére (A6-0229/2009 és A6-0230/2009),

tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (2) bekezdésére,

A.

mivel az összes tagállam aláírta, de mindezidáig csak hét tagállam ratifikálta az egyezményt és annak fakultatív jegyzőkönyvét,

B.

mivel az egyezmény a fogyatékkal élő – köztük az állandó segítségre szoruló – személyek emberi jogait védi és mozdítja elő,

C.

mivel a fakultatív jegyzőkönyv a fogyatékkal élő személyek és csoportok részére lehetővé teszi, hogy az egyezményben foglalt jogaik megsértése esetén egy kijelölt bizottsághoz forduljanak,

1.

jóváhagyja az egyezmény és a fakultatív jegyzőkönyv Közösség általi megkötését,

2.

felkéri a Bizottságot és a Tanácsot mint az Európai Közösség képviselőit, hogy a megerősítő okiratot 2009. december 3. előtt helyezzék letétbe az ENSZ-nél;

3.

ösztönzi az összes tagállamot, hogy sürgősen ratifikálják az ENSZ-egyezményt, annak tartalmát léptessék hatályba, és hozzák létre a szükséges infrastruktúrát;

4.

felhívja a tagállamokat, hogy csatlakozzanak a fakultatív jegyzőkönyvhöz és/vagy ratifikálják azt megadván így a jogaikban sértett, fogyatékossággal élőknek a szükséges jogi eszközöket a jogaik megsértése elleni küzdelemhez, és biztosítván védelmüket a megkülönböztetés valamennyi formájával szemben;

5.

sürgeti a Bizottságot, hogy tisztázza a közösségi hatáskörök lehetséges kiterjesztését az ENSZ-egyezmény vonatkozásában; javasolja a nyilatkozatokban (12) felsorolt közösségi aktusok tájékoztató jellegének hangsúlyozását; hangsúlyozza, hogy fontos kiemelni a nyilatkozatokban az Európai Közösség hatáskörét a fogyatékossággal élők jogainak és bevonásuknak az előmozdítása terén a fejlesztési együttműködés és humanitárius segítségnyújtás, valamint az egészségügyhöz és a fogyasztásügyekhez kapcsolódó kérdések keretében;

6.

felhívja a Bizottságot, hogy az egyezmény vonatkozásában az EK-Szerződés 3. cikkét vegye alapul azon közösségi hatáskörök kiterjesztésének meghatározásához, amelyek az Európai Közösségnek az egyezmény 44. cikkének (1) bekezdésére vonatkozó nyilatkozatában vannak felsorolva, és a tanácsi határozattervezet 2. mellékletében vannak meghatározva; hangsúlyozza, hogy a nyilatkozat vonatkozásában fontos kiemelni a fejlesztési együttműködést, az egészségügyet és a fogyasztásügyet;

Az egyezmény és a fakultatív jegyzőkönyv végrehajtása

7.

támogatja azokat a tagállamokat, amelyek már megkezdték az egyezmény és a fakultatív jegyzőkönyv fokozatos végrehajtását, a többi tagállamot pedig sürgeti a folyamat megkezdésére;

8.

felkéri a Közösséget és a tagállamokat, hogy az egyezmény minden rendelkezését foglalják jogszabályba, adott határidőn belül biztosítsák az alkalmazásukhoz szükséges intézkedéseket és pénzügyi eszközöket, valamint határozzanak meg ehhez kapcsolódó mennyiségi célokat; ösztönzi a tagállamokat a végrehajtással kapcsolatos információk és bevált módszerek cseréjére;

9.

felhívja a tagállamokat, hogy alkalmazzák a nemek közötti esélyegyenlőség általános érvényesítésének elvét a fogyatékkal élő nőkre és férfiakra, illetve lányokra és fiúkra vonatkozó politikáik és intézkedéseik területén hozott határozataikban, valamint azok végrehajtásában minden területen, különösen a munkahelyen való beilleszkedés, az oktatás és megkülönböztetés-ellenesség vonatkozásában, és hogy vezessenek be jogszabályokat, amelyek a fogyatékkal élő nők és lányok jogait védik olyan helyzetekben, amelyekhez nyilvános helyen vagy otthoni környezetben elkövetett szexuális visszaélés és pszichológiai, illetve fizikai erőszak kapcsolódik, és támogassák az ilyen erőszakot elszenvedett, fogyatékkal élő nők és lányok felépülését;

10.

felkéri a tagállamokat és a közösségi intézményeket, hogy az Unió polgárai és a fogyatékossággal élők szervezetei számára biztosítsák a szabad hozzáférést az egyezményben és a fakultatív jegyzőkönyvben meghatározott jogaikkal kapcsolatos információkhoz, valamint biztosítsák ezen információk szabad terjesztését, és tegyék ezt a polgárok számára hozzáférhető módon;

11.

hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a Bizottságnak meglegyen minden szükséges pénzügyi és emberi erőforrása ahhoz, hogy központi szerepet tölthessen be az egyezmény végrehajtásával kapcsolatos, a Közösség hatáskörébe tartozó kérdéseket illetően; felhív egy olyan eljárás létrehozására, amely megfelelő rálátást tenne lehetővé az egyezmény végrehajtására kihatással levő összes európai és nemzeti politikára; kéri a Bizottságot, hogy rendszeresen tájékoztassa a Parlamentet és a Tanácsot a végrehajtás előrehaladásáról;

12.

felkéri a tagállamokat, hogy közigazgatási rendszerük függvényében a kormányukon belül jelöljenek ki egy vagy több, az egyezmény nemzeti szintű végrehajtásához és nyomon követéséhez kapcsolódó kérdésekkel foglalkozó szervet, és vegyék fontolóra egy, a kormányon belüli koordinációs mechanizmus létrehozását vagy kijelölését annak érdekében, hogy meg lehessen könnyíteni a különféle ágazatokban és különféle szinteken az egyezmény vonatkozásában tett lépéseket, az egyezmény 33. cikke (1) bekezdésének megfelelően; kéri, hogy fordítsanak különleges figyelmet egy független ellenőrzési mechanizmus létrehozására az egyezmény 33. cikke (2) bekezdésének megfelelően és az ENSZ Közgyűlésének 1993. december 20-i 48/134. számú határozatában elfogadott nemzeti intézmények státusával kapcsolatos elvekkel (az úgynevezett párizsi elvekkel) összhangban;

13.

sürgeti a Közösséget és a tagállamokat, hogy az érdekelt felek között mozdítsanak elő jól koordinált szociális párbeszédet, és az egyezmény végrehajtásának ellenőrzési folyamatába aktívan vonják be a fogyatékossággal élők szervezeteit az egyezmény 4. cikkének és 33. cikke (2) bekezdésének megfelelően;

*

* *

14.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, valamint a tagállamok parlamentjeinek és kormányainak.


(1)  HL C 76. E, 2004.3.25., 231. o.

(2)  HL C 104. E, 2004.4.30., 148. o.

(3)  HL C 287. E, 2006.11.24., 336. o.

(4)  HL C 316. E, 2006.12.22., 370. o.

(5)  HL C 74. E, 2008.3.20., 742. o.

(6)  HL C 102. E, 2008.4.24., 321. o.

(7)  Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0286.

(8)  HL C 75., 2008.3.26., 1. o.

(9)  Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0212.

(10)  Elfogadott szövegek, P6_TA(2009)0312.

(11)  Elfogadott szövegek, P6_TA(2009)0313.

(12)  Az Európai Közösségnek az egyezmény 44. cikkének (1) bekezdésére vonatkozó nyilatkozata (tanácsi határozat melléklete, I. kötet) és az Európai Közösségnek a választható jegyzőkönyv 12. cikkének (1) bekezdésére vonatkozó nyilatkozata (tanácsi határozat 2. melléklete, II. kötet).