8.7.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

CE 184/127


2009. április 24., péntekig
A nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról és a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés jövőjéről

P6_TA(2009)0333

Az Európai Parlament 2009. április 24-i ajánlása a Tanácshoz a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról és az atomsorompó-szerződés jövőjéről szóló, a Tanácshoz benyújtott európai parlamenti ajánlásról (2008/2324(INI))

2010/C 184 E/26

Az Európai Parlament,

tekintettel az Annemie Neyts-Uyttebroeck által az ALDE-képviselőcsoport nevében és Angelika Beer által az Verts/ALE-képviselőcsoport nevében a non-proliferációról és a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés (NPT) jövőjéről a Tanácshoz benyújtott ajánlásokra (B6-0421/2008),

tekintettel a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződésben részes felek 2010-ben esedékes felülvizsgálati konferenciájára,

tekintettel a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról és a nukleáris leszerelésről szóló korábbi, 2004. február 26-i (1), 2005. március 10-i (2), 2005. november 17-i (3) és 2007. március 14-i (4) állásfoglalásaira,

tekintettel az európai biztonsági stratégia végrehajtásáról és az EBVP-ről szóló, 2008. június 5-i állásfoglalására (5),

tekintettel az Európai Tanács által 2003. december 12-én a tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozásáról elfogadott európai uniós stratégiára,

tekintettel a Tanács 2008. december 8-i, a fokozottabb nemzetközi biztonságról szóló nyilatkozatára, és különösen annak 6., 8. és 9. pontjára, amely kinyilvánítja az EU eltökéltségét a tömegpusztító fegyverek és célba juttatási eszközeik elterjedése elleni küzdelem iránt,

tekintettel a Nukleáris Szállítók Csoportjának a non-proliferációval összefüggésben játszott kulcsfontosságú szerepére,

tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsnak a non-proliferáció és a nukleáris leszerelés kérdéseivel kapcsolatos határozataira, különösen a 2004. évi 1540-es határozatára,

tekintettel az Átfogó Atomcsend Szerződésre, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) átfogó biztosítéki megállapodásaira és kiegészítő jegyzőkönyveire, a nukleáris anyagok fizikai védelméről szóló egyezményre, a nukleáris terrorizmussal kapcsolatos cselekmények betiltására vonatkozó nemzetközi egyezményre, a ballisztikus rakéták elterjedése elleni hágai magatartási kódexre, a 2009-ben hatályát vesztő Stratégiai Fegyverzetcsökkentési Szerződésre (START I) és a stratégiai offenzíva csökkentéséről szóló szerződésre (SORT),

tekintettel az Európai Tanács által 2008. december 11-én elfogadott, az európai biztonsági stratégia végrehajtásáról szóló jelentésre,

tekintettel eljárási szabályzata 114. cikkének (3) bekezdésére és 90. cikkére,

tekintettel a Külügyi Bizottság jelentésére (A6-0234/2009),

A.

hangsúlyozza az NPT mindhárom pillére további megerősítésének szükségességét, nevezetesen a non-proliferációt, a leszerelést és az atomenergia civil felhasználásával kapcsolatos együttműködést,

B.

komoly aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy – amint azt a korábbi felülvizsgálati konferenciák során megállapították – nincs előrelépés az atomsorompó-szerződés céljainak megvalósítására irányuló konkrét célkitűzések (mint például az úgynevezett „13 lépés” (6)) elérése terén, különösen most, amikor számtalan forrásból merülnek fel fenyegetések, ideértve növekvő proliferációt–, annak lehetőségét, hogy a nukleáris technológia és a radioaktív anyagok bűnszervezetek és terroristák kezébe kerülhetnek, továbbá az atomsorompó-szerződést aláíró, nukleáris fegyverekkel rendelkező államok vonakodását attól, hogy csökkentsék vagy felszámolják a nukleáris arzenáljukat, és kevésbé ragaszkodjanak a nukleáris elrettentés katonai doktrínájához,

C.

mivel a tömegpusztító fegyverek és célba juttatási eszközeik terjedése mind az állami, mind a nem állami szereplők körében a nemzetközi stabilitásra és biztonságra nézve az egyik legkomolyabb fenyegetést jelenti,

D.

emlékeztetve, hogy az Európai Tanács által 2003. december 12-én elfogadott, a tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló EU-stratégiában az EU kötelezettséget vállalt arra, hogy minden rendelkezésre álló eszközt felhasznál a globális szinten aggodalmat keltő proliferációs programok megakadályozása, megállítása és lehetőség szerinti felszámolása érdekében,

E.

hangsúlyozza annak szükségességét, hogy az EU fokozza a proliferációs mozgásokkal és a proliferáció finanszírozásával szembeni erőfeszítéseit, szankcionálja a proliferációs cselekményeket, és dolgozzon ki intézkedéseket a tudás és a know-how ellenőrizetlen átadásának megakadályozására valamennyi rendelkezésre álló eszközzel, beleértve a többoldalú szerződéseket és ellenőrzési mechanizmusokat, a nemzeti és a nemzetközi szinten koordinált exportkontrollt, a fenyegetések csökkentésére irányuló együttműködési programokat, valamint a politikai és gazdasági ösztönzőket,

F.

biztatónak tartja az olyan új leszerelési javaslatokat, amelyekre például Henry Kissinger, George P. Shultz, William J. Perry és Sam Nunn hívott fel 2007 és 2008 januárjában, valamint a civil szervezetek és politikai vezetők által világszerte támogatott nukleáris fegyverekről szóló mintaegyezményt és a Hirosima-Nagaszaki jegyzőkönyvet, és az olyan kampányokat, mint a „Globális Zéró”, amely azzal érvel, hogy a nukleáris proliferáció megakadályozásának és a globális biztonság megteremtésének egyik legfontosabb módja a nukleáris fegyverek felszámolásának irányába történő elmozdulás,

G.

üdvözli e tekintetben a francia és a brit kormánynak a nukleáris arzenáljuk csökkentésére irányuló kezdeményezéseit,

H.

különösen ösztönző erejűnek tekinti, hogy Barack Obama amerikai elnök Prágában 2009. április 5-én egyértelműen körvonalazta véleményét a nukleáris kérdésekkel kapcsolatban, elkötelezettségét a nukleáris leszerelés további előmozdítása iránt, valamint egy nukleáris fegyverek nélküli világgal kapcsolatos jövőképét; üdvözölve az USA és Oroszország közötti konstruktív együttműködést, amelynek célja, hogy megújítsák a START-egyezményt, valamint annak elérése, hogy a ballisztikus rakétákat ne gombnyomásra élesítve tartsák, továbbá hogy jelentős mértékben csökkentsék készleteiket nukleáris fegyverekből és anyagokból; üdvözölve az Egyesült Államok arra irányuló döntését, hogy Iránnal együtt teljes mértékben részt vegyen az E3+3 folyamatban; pozitív, bizalomépítő lépésként üdvözli a NAÜ biztosítéki egyezményének Egyesült Államok általi ratifikálását, melegen üdvözölve továbbá Obama elnök arra irányuló szándékát, hogy az USA véglegesen ratifikálja az átfogó atomcsend-szerződést, és hogy tárgyalásokat kezdjen egy, a hasadóanyagokat felhasználó fegyverek gyártását tiltó szerződéssel kapcsolatban,

I.

aláhúzza az Európai Unió és partnerei, különösen az Egyesült Államok és Oroszország közötti szoros koordináció és együttműködés szükségességét a non-proliferációs szabályrendszer újjáélesztése és megerősítése érdekében,

J.

hangsúlyozza, hogy létfontosságú az NPT - mint a globális non-proliferációs szabályrendszer sarokkövének - megerősítése, és elismeri, hogy sürgősen bátor politikai vezetésre és számos progresszív, egymást követő lépésre van szükség az NPT érvényességének újbóli megerősítése, továbbá a meglévő proliferációs és leszerelési szabályrendszert alkotó megállapodások, szerződések és ügynökségek - különösen a CTBT és a NAÜ - megerősítése érdekében,

K.

üdvözli e tekintetben a közös brit-norvég kezdeményezést, amely a nukleáris fegyverek végleges szétszerelése kivitelezhetőségének felmérésére, ehhez egyértelmű eljárási lépések kialakítására, valamint az ezzel kapcsolatos verifikációs eljárások kidolgozására irányul; e kezdeményezést nagyon pozitívan értékeli az EU, a NATO és más releváns szereplők szempontjából is,

L.

üdvözölve az EU francia elnökségének Ban Ki Mun ENSZ főtitkárhoz intézett, 2008. december 5-i levelét, amelyben ismerteti az EU leszerelésre vonatkozó, az Európai Tanács által 2008 decemberében elfogadott javaslatait,

M.

üdvözli Javier Solanának, az Unió közös kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének 2008. december 9-i beszédét a „Béke és leszerelés: egy nukleáris fegyverektől mentes világ” című konferencián, amelyben üdvözölte a tényt, hogy a nukleáris leszerelés kérdése ismét a nemzetközi napirend élére került, és hangsúlyozta, hogy az EU-nak a non-proliferációt valamennyi politikájában érvényesítenie kell,

N.

üdvözölve Obama amerikai elnök 2009. április 5-i prágai beszédét, amelyben kijelentette, hogy az USA-nak morális felelőssége, hogy a világ nukleáris fegyverektől való megtisztítása elleni kampány élére álljon, noha elismerte, hogy ezt a célt nem biztos, hogy az ő életében elérhetik, továbbá hangsúlyozta, hogy az együttműködés és a kérdés lépésről-lépésre történő megoldásának alapjaként meg kell erősíteni az atomsorompó-egyezményt; mivel az új amerikai kormánynak teljes mértékben be kell vonnia az Európai Uniót ebbe a kampányba, és különösen a 2009. évre tervezett, a nukleáris fegyverek jelentette fenyegetéssel foglalkozó világtalálkozó résztvevői közé,

O.

rámutat arra, hogy 2003 óta az EU és harmadik országok között létrejött valamennyi megállapodásban sor került „non-proliferációs klauzulák” felvételére,

P.

tekintettel az ENSZ keretein kívül tett non-proliferációs és leszerelési kezdeményezésekre, amelyeket az EU is támogatott, így például a proliferációs biztonsági kezdeményezésre és a G8-as világpartnerségre,

Q.

üdvözli, hogy a Bizottság megfigyelői státusszal rendelkezik a Nukleáris Szállítók Csoportjában és az NPT felülvizsgálati konferencián, valamint hogy a Tanács titkársága is részt vesz az NPT konferencián, vagy az EK-küldöttség keretében, vagy az EU elnökséggel együtt,

1.

a következő ajánlásokat intézi a Tanácshoz:

a)

vizsgálja felül és tegye naprakésszé a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződésben részes felek 2005. évi felülvizsgálati konferenciájával kapcsolatos 2005. április 25-i 2005/329/KKBP tanácsi közös álláspontot (7) – amelyet az Európai Tanács 2009. decemberi ülésén hagynak majd jóvá –, a 2010-es NPT felülvizsgálati konferenciára való felkészülés keretében, amely az atomsorompó-egyezmény mindhárom meglévő pillérének megerősítésére hivatott; kötelezze el magát a teljes nukleáris leszerelésre vonatkozó cél mellett, a nukleáris fegyverekről szóló egyezményre irányuló javaslatban foglaltak szerint;

b)

fokozza a non-proliferációs szabályok és eszközök egyetemessé tételére és hatékony végrehajtására irányuló erőfeszítéseket, különösen a verifikációs eszközök javításával;

c)

partnereivel együttműködésben aktívan támogassa a nukleáris fűtőanyagok gyártásának, felhasználásának és újrafeldolgozásának a NAÜ ellenőrzése alá vonására irányuló konkrét javaslatokat, beleértve egy nemzetközi nukleárisfűtőanyag-bank létrehozását is; támogassa továbbá az atomenergia békés célú felhasználását szolgáló nukleáris fűtőanyag-ciklus többoldalú ellenőrzésére irányuló egyéb kezdeményezéseket is, szem előtt tartva e tekintetben, hogy a Parlament üdvözli, hogy a Tanács és a Bizottság maximum 25 millió euróval hajlandó hozzájárulni egy, a NAÜ ellenőrzése alatt álló nukleárisfűtőanyag-bank létrehozásához, és szeretné látni, ha gyorsan jóváhagynák az együttes fellépést e kérdésről;

d)

támogassa a NAÜ mandátumának megerősítésére irányuló további erőfeszítéseket, beleértve a NAÜ biztosítéki megállapodások kiegészítő jegyzőkönyveinek általános érvényűvé tételét, valamint a bizalomépítő intézkedések kidolgozását célzó egyéb lépéseket; biztosítsa, hogy elégséges erőforrások álljanak a NAÜ rendelkezésére ahhoz, hogy elláthassa fontos feladatát a nukleáris tevékenységek biztonságossá tétele terén;

e)

érjen el jelentős előrelépést a G8-as partnerségi kezdeményezés, a proliferációs biztonsági kezdeményezés és a globális fenyegetések csökkentésére irányuló kezdeményezés terén, továbbá szorgalmazza a CTBT mielőbbi életbe léptetését;

f)

mélyítse el a párbeszédet az Egyesült Államok új kormányzatával és valamennyi atomhatalommal egy közös napirend végrehajtása érdekében, amely a nukleáris robbanófej-készletek fokozatos csökkentését célozza; különösen támogassa az Egyesült Államok és Oroszország által nukleáris fegyvereik jelentős csökkentése érdekében tett, amint arról a START I és a SORT szerződésekben megállapodtak; sürgesse a CTBT ratifikálását és a START megállapodás megújítását;

g)

dolgozzon ki stratégiákat az 2010-es NPT felülvizsgálati konferencián egy olyan szerződésről való megállapodás elérésére, amely nem diszkriminatív módon szüntetné be a fegyvergyártási célú hasadóanyag-előállítást, ami az jelenti, hogy az így létrehozandó szerződésnek nem csupán a nem-atomhatalom államoktól vagy az NPT-ben jelenleg nem részes államoktól, hanem az atomfegyverrel rendelkező öt ENSZ BT tagállamtól is meg kellene követelnie, hogy mondjanak le a fegyvergyártási célú hasadóanyag-előállításról, és számolják fel a fegyvergyártási célú hasadóanyag-előállítást szolgáló valamennyi létesítményüket;

h)

teljes mértékben támogassa a rendelkezésre álló non-proliferációs szabályrendszernek való megfelelés ellenőrzését szolgáló eszközök megerősítését és javítását;

i)

kérje annak értékelését, mennyire hatékony a tömegpusztító fegyverek non-proliferációjáról szóló záradékok alkalmazása az EU és harmadik országok közötti megállapodásokban;

j)

rendszeresen tájékoztassa a Parlamentet a 2010-es NPT felülvizsgálati konferenciát megelőző valamennyi előkészítő ülésről, és kellőképpen vegye figyelembe a Parlament non-proliferációs és leszerelési kérdésekkel kapcsolatos véleményét a konferencia vonatkozásában;

2.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az ajánlást a Tanácsnak, és tájékoztatás céljából a Bizottságnak, az ENSZ főtitkárnak, a 2010-es NPT felülvizsgálati konferencia elnökének, az uniós tagállamok parlamentjeinek, valamint a Parlamenti Képviselők a Nukleáris Non-proliferációért és Leszerelésért és a Polgármesterek a Békéért szervezeteknek is.


(1)  HL C 98. E, 2004.4.23., 152. o.

(2)  HL C 320. E, 2005.12.15., 253. o.

(3)  HL C 280. E, 2006.11.18., 453. o.

(4)  HL C 301. E, 2007.12.13., 146. o.

(5)  Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0255.

(6)  Egyesült Nemzetek: a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződésben részes felek 2000. évi felülvizsgálati konferenciája, NPT/CONF.2000/28 (I. és II. rész).

(7)  HL L 106., 2005.4.27., 32. o.