8.7.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

CE 184/192


2009. április 22., szerda
A peszticidek kijuttatására szolgáló gépek ***I

P6_TA(2009)0247

Az Európai Parlament 2009. április 22-i jogalkotási állásfoglalása a gépekről szóló, 2006. május 17-i 2006/42/EK irányelvnek a peszticidek kijuttatására szolgáló gépek tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2008)0535 – C6-0307/2008 – 2008/0172(COD))

2010/C 184 E/53

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0535),

1tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0307/2008),

tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére (A6-0137/2009),

1.

jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.

figyelembe veszi a Bizottság ezen határozathoz mellékelt nyilatkozatát;

3.

felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani szándékozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

4.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.


2009. április 22., szerda
P6_TC1-COD(2008)0172

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2009. április 22-én került elfogadásra a 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a peszticidek kijuttatására szolgáló gépek tekintetében történő módosításáról szóló 2009/.../EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament első olvasatban elfogadott álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal 2009/127/EK irányelv).

2009. április 22, szerda
MELLÉKLET

2009. április 22., szerda
A Bizottság közleménye a peszticidek kijuttatására szolgáló gépek szabványosításáról

Az I. melléklet 2.4. szakaszában foglalt alapvető követelmények támogatása érdekében a Bizottság megbízza az Európai Szabványügyi Bizottságot (CEN), hogy a peszticidek kijuttatására szolgáló valamennyi géptípus esetében dolgozzon ki harmonizált szabványokat a peszticidek környezetbe való véletlenszerű kijutásának megakadályozására szolgáló legjobb létező technikákra. A megbízatás különösen a mechanikus árnyékolás, az alagút permetező berendezés, és a permetezéskor alkalmazott légrásegítési rendszer felszerelésére, a feltöltés és kiürítés során a vízforrás szennyeződésének megakadályozására és a peszticid elsodródásának megelőzése érdekében a gyártó használati utasításának erre vonatkozó pontosítására, vonatkozó kritériumok és műszaki előírások szabványaira terjed ki, figyelembe véve az összes lényeges paramétert, mint például a fúvókák, a nyomás, a keretmagasság, a szélsebesség, a levegő hőmérséklete, a páratartalom és a menetsebesség.