8.7.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

CE 184/188


2009. április 22., szerda
A hálózathoz való hozzáférés: a villamos energia határokon keresztül történő kereskedelme ***II

P6_TA(2009)0243

Az Európai Parlament 2009. április 22-i jogalkotási állásfoglalása a Tanács közös álláspontjáról a villamos energia határokon keresztül történő kereskedelme esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési feltételekről és az 1228/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása tekintetében (14546/2/2008 – C6-0022/2009 – 2007/0198(COD))

2010/C 184 E/49

(Együttdöntési eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

tekintettel a Tanács közös álláspontjára (14546/2/2008 – C6-0022/2009),

tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2007)0531) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára (1),

tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére,

tekintettel eljárási szabályzata 62. cikkére,

tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A6-0213/2009),

1.

jóváhagyja a közös álláspontot, annak módosított formájában;

2.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.


(1)  Elfogadott szövegek, 2008.6.18., P6_TA(2008)0295.


2009. április 22., szerda
P6_TC2-COD(2007)0198

Az Európai Parlament álláspontja amely második olvasatban 2009. április 22-én került elfogadásra a villamos energia határokon keresztül történő kereskedelme esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési feltételekről és az 1228/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2009/…/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament második olvasatban elfogadott álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal 714/2009/EK rendelet).