8.7.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

CE 184/186


2009. április 22., szerda
A villamos energia belső piaca ***II

P6_TA(2009)0241

Az Európai Parlament 2009. április 22-i jogalkotási állásfoglalása a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/54/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására vonatkozóan kialakított tanácsi közös álláspontról (14539/2/2008 – C6-0024/2009 – 2007/0195(COD))

2010/C 184 E/47

(Együttdöntési eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

tekintettel a Tanács közös álláspontjára (14539/2/2008 – C6-0024/2009),

tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2007)0528) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára (1),

tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére,

tekintettel eljárási szabályzata 62. cikkére,

tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A6-0216/2009),

1.

jóváhagyja a közös álláspontot, annak módosított formájában;

2.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.


(1)  Elfogadott szövegek, 2008.6.18., P6_TA(2008)0294.


2009. április 22., szerda
P6_TC2-COD(2007)0195

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2009. április 22-én került elfogadásra a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/54/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2009/…/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament második olvasatban elfogadott álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal 2009/72/EK irányelv).