1.4.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

CE 87/342


2009. március 11., szerda
A tengeri és belvízi utasszállítók baleseti felelőssége ***III

P6_TA(2009)0110

Az Európai Parlament 2009. március 11-i jogalkotási állásfoglalása az egyeztetőbizottság által jóváhagyott, a tengeri és belvízi utasszállítók baleseti felelősségéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó közös szövegtervezetről (PE-CONS 3724/2008 – C6-0047/2009 – 2005/0241(COD))

2010/C 87 E/58

(Együttdöntési eljárás: harmadik olvasat)

Az Európai Parlament,

tekintettel az egyeztetőbizottság által jóváhagyott közös szövegtervezetre (PE-CONS 3724/2008 – C6 0047/2009),

tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2005)0592) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára (1),

tekintettel a Bizottság módosított javaslatára (COM(2007)0645),

tekintettel a második olvasat során kialakított álláspontjára (2) a Tanács közös álláspontjával (3) kapcsolatban,

tekintettel a Bizottság véleményére a Parlament közös állásponthoz fűzött módosításairól (COM(2008)0831),

tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (5) bekezdésére,

tekintettel eljárási szabályzata 65. cikkére,

tekintettel az egyeztetőbizottsághoz delegált küldöttségének jelentésére (A6-0102/2009),

1.

jóváhagyja a közös szövegtervezetet;

2.

utasítja elnökét, hogy az EK-Szerződés 254. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogszabályt;

3.

utasítja főtitkárát, hogy miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást megfelelően lefolytattak, írja alá a jogszabályt, és a Tanács főtitkárával együttműködve gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételéről;

4.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a jogalkotási állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.


(1)  HL C 74. E, 2008.3.20., 562. o.

(2)  Elfogadott szövegek 2008.9.24., P6_TA(2008)0445.

(3)  HL C 190. E, 2008.7.29., 17. o.