11.9.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 218/41


Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a nyilvános páneurópai digitális cellás földi mobil rádiótávközlés összehangolt közösségi bevezetése számára fenntartandó frekvenciasávokról szóló 87/372/EGK tanácsi irányelv módosításáról

(COM(2008) 762 végleges – 2008/0214 (COD)

2009/C 218/08

2008. december 5-én a Tanács úgy határozott, hogy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 95. cikke alapján kikéri az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményét a következő tárgyban:

Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a nyilvános páneurópai digitális cellás földi mobil rádiótávközlés összehangolt közösségi bevezetése számára fenntartandó frekvenciasávokról szóló 87/372/EGK tanácsi irányelv módosításáról

Az EGSZB Elnöksége 2008. december 2-án megbízta a „Közlekedés, energia, infrastruktúra és információs társadalom” szekciót a bizottsági munka előkészítésével.

A munka sürgősségére való tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2009. február 25 – 2009. február 26-án tartott, 451. plenáris ülésén (a február 25-i ülésnapon) főelőadót jelölt ki Bernardo HERNÁNDEZ BATALLER személyében, továbbá 101 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi véleményt.

1.   Következtetés

1.1

Az EGSZB megismétli, hogy támogatja az Európai Bizottság javaslatát, tekintettel arra, hogy a 900 MHz-es frekvenciasáv használatának liberalizációja közösségi jogalkotási kezdeményezést tesz szükségessé.

2.   Háttér

2.1

Az Európai Bizottság 2007. július 25-én irányelvjavaslatot tett közzé, melynek célja a 87/372/EGK irányelv (1) hatályon kívül helyezése, és a 900 MHz-es sáv GSM-célokra történő fenntartásának eltörlése az EU tagállamaiban, melyet a nyilvános páneurópai digitális cellás földi mobil rádiótávközlés összehangolt közösségi bevezetése számára fenntartandó frekvenciasávokról szóló, 1987. június 25-i 87/372/EGK tanácsi irányelv vezetett be.

2.2

Ez a 900 MHz-es sáv különösen értékes, mert kedvező hullámterjedési tulajdonságokkal rendelkezik, ebből következően a magasabb frekvenciasávoknál nagyobb távolságok lefedésére alkalmas, ami lehetővé teszi a korszerű hang- és adatátviteli, valamint multimédia-szolgáltatások kisebb népsűrűségű és vidéki területekre való eljuttatását.

2.3

A javaslat által kitűzött célt indokoltnak ítélték az i2010: európai információs társadalom a növekedésért és a foglalkoztatásért  (2) című kezdeményezés célkitűzéseinek teljesítése érdekében, valamint azért, hogy a 900 MHz-es sáv egyéb technológiákra történő felhasználása fokozott versenyt eredményezzen, és így a felhasználóknak a lehető legszélesebb szolgáltatás- és technológiaválaszték álljon a rendelkezésére.

2.4

A 676/2002/EK határozat rendelkezéseinek megfelelően az Európai Bizottság megbízta a CEPT-et kevesebb megkötést tartalmazó technikai feltételek rögzítésével. E megbízás értelmében a feltételeket arra az alapelvre alapozták, mely szerint a 900 MHz-es sáv párhuzamosan üzemeltethető a GSM és az UMTS technológiával, melyekkel teljes mértékben kompatibilis.

2.5

Az EGSZB kedvező véleményt (3) bocsátott ki e javaslattal kapcsolatban, mivel úgy vélte, hogy jóváhagyása ösztönözheti az innovációt és a versenyképességet, fokozhatja a versenyt a távközlési piacon, és bővítheti a fogyasztók választási lehetőségeit.

2.6

A jogalkotási folyamattal kapcsolatos vitákat követően az Európai Bizottság 2008. november 19-én új irányelvjavaslatot (4) tett közzé a 87/372/EGK irányelv módosításáról.

3.   Az Európai Bizottság javaslata

3.1

A jelenlegi irányelv értelmében a tagállamok kötelesek teljes egészében a GSM számára fenntartani a 890–915 MHz-es és a 935–960 MHz-es sávokat. E korlátozás miatt ezeket a sávokat nem használhatják a GSM-től eltérő más olyan páneurópai rendszerek, amelyek nagy sávszélességen korszerű és együttműködni képes hang- és adatátviteli, illetőleg multimédia-szolgáltatásokat lennének képesek nyújtani. Ezek az új páneurópai rendszerek, köztük az UMTS, a GSM-irányelv 20 évvel ezelőtti bevezetése óta lezajlott technológiai fejlődés során váltak életképessé, és olyan lehetőségeket hordoznak magukban, amelyek túlmutatnak a GSM korlátain.

3.2

Mivel a 900 MHz-es frekvenciasáv használata várhatóan versenytorzulásokat okozhat, különösen akkor, ha bizonyos mobilhírközlési szolgáltatók részére nem osztanak ki spektrumot a 900 MHz-es sávban, mivel ezek a szolgáltatók a költségek és a hatékonyság szempontjából hátrányos helyzetbe kerülhetnek azokkal a szolgáltatókkal szemben, amelyeknek ugyanebben a sávban lehetőségük van harmadik generációs szolgáltatásokat nyújtani.

3.3

A javaslat a „GSM-rendszer”-t az ETSI által kiadott GSM-szabványoknak, különösen az EN 301 502-nek és az EN 301 511-nek megfelelő elektronikus hírközlő hálózatként definiálja; az „UMTS-rendszer”-t pedig az ETSI által kiadott UMTS-szabványoknak, különösen az EN 301 908-1-nek, az EN 301 908-2-nek, az EN 301 908-3-nak és az EN 301 908-11-nek megfelelő elektronikus hírközlő hálózatként.

3.4

Az elektronikus kommunikációra vonatkozó szabályozási keret, és különösen a 2002/20/EK irányelv (5) értelmében a tagállamok módisíthatják és/vagy felülvizsgálhatják a frekvenciasávokra vonatkozó felhasználói jogokat, és így megvannak a szükséges eszközeik ahhoz, hogy adott esetben fellépjenek az esetleges versenytorzulások ellen. Ezért meg kell hozniuk a megfelelő intézkedéseket, és meg kell vizsgálniuk, hogy a javasolt irányelv alkalmazása torzíthatja-e az érintett mobilhírközlési piacokon folyó versenyt.

4.   Általános megjegyzések

4.1   Az EGSZB megismétli, hogy támogatja az Európai Bizottság javaslatát, tekintettel arra, hogy a 900 MHz-es frekvenciasáv használatának liberalizációja közösségi jogalkotási kezdeményezést tesz szükségessé.

4.1.1   A javaslat egyrészt lehetővé teszi a verseny fokozását a belső piacon, másrészt pedig az Unió gazdasági, társadalmi és területi kohéziójának javítását, mivel ily módon városi, városkörnyéki és vidéki területeken az UMTS-hálózatok megfelelő vivőelválasztás alkalmazásával párhuzamosan üzemeltethetők a GSM 900/1800 hálózatokkal.

4.2   Az, hogy a tagállamok az elektronikus hírközlés keretszabályozásánál ex ante intézkedéseket alkalmazhatnak – melyekkel lehetővé válik a felhasználói jogok felülvizsgálata, illetve újrafelosztásuk a versenytorzulások elkerülése végett – igazolja az ilyen intézkedések helyénvalóságát, ahogyan azt az EGSZB már jelezte az elektronikus hírközlési keret vizsgálata során. Az EGSZB emlékeztet arra, hogy a kívánt átláthatóság elérése érdekében az ilyen típusú intézkedések elfogadása előtt nyilvános tájékoztatási időszakokat kell bevezetni.

4.3   A javaslatban szereplő rendszer az elektronikus hírközlési ágazat teljes egészének a javára válik a nyitott versenypiacok keretében, felgyorsítja az iparnak a strukturális változásokhoz való alkalmazkodását, és ösztönzi a kezdeményezésnek és az Unió vállalkozásai – ezen belül a kis- és középvállalkozások – fejlődésének kedvező környezet kialakulását.

4.4   Ezenkívül a fogyasztóknak is javára válik a vezeték nélküli elektronikus hírközlés számára rendelkezésre álló spektrumokkal való rugalmasabb gazdálkodás, általánosságban a WAPECS (6), mivel ennek a politikának az az alapelve, ahogyan azt az EGSZB már hangsúlyozta, hogy a spektrumhasználat rugalmasabbá és hatékonyabbá tétele érdekében politikai célként a technológia- és szolgáltatássemlegesség elvét kell követni.

4.5   Végül az EGSZB reméli, hogy a javaslat végrehajtása hozzájárul majd a foglalkoztatás előmozdításához, az élet- és munkakörülmények javításához – lehetővé téve az egyenlőség fokozatos elérését –, a megfelelő szociális védelemhez, valamint – magas szintű és fenntartható foglalkoztatással – a humán erőforrások fejlődéséhez.

Kelt Brüsszelben, 2009. február 25-én.

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

elnöke

Mario SEPI


(1)  Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a nyilvános páneurópai digitális cellás földi mobil rádiótávközlés összehangolt közösségi bevezetése számára fenntartandó frekvenciasávokról szóló 87/372/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről – COM(2007) 367.

(2)  COM(2005) 229 végleges.

(3)  CESE-vélemény: „A GSM-irányelv hatályon kívül helyezése”, HL C 151., 2008.6.17., 25–27. o. A 2008. január 16-i plenáris ülésen elfogadott vélemény. Előadó: Bernardo Hernández bataller.

(4)  Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a nyilvános páneurópai digitális cellás földi mobil rádiótávközlés összehangolt közösségi bevezetése számára fenntartandó frekvenciasávokról szóló 87/372/EGK tanácsi irányelv módosításáról – COM (2008) 762 végleges.

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 2002/20/EK irányelve (2002. március 7.) az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről. HL L 108., 2002.4.24., 21. o.

(6)  Wireless Access Policy for Electronic Communications Services (az elektronikus hírközlési szolgáltatások vezeték nélküli frekvenciához férésére vonatkozó politika).