2.8.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 196/15


Értesítés a 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 30. cikke alapján benyújtott kérelemről – A határidő meghosszabbítása

Ajánlatkérőtől származó kérelem

(2008/C 196/11)

A Bizottsághoz 2008. június 19-én kérelem érkezett a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 30. cikkének (5) bekezdése alapján.

Ez a kérelem, amelyet a Posten AB nyújtott be, a svédországi postai szolgáltatásokat és postai szolgáltatásokon kívüli egyéb szolgáltatásokat érinti (lásd a 2004/17/EK irányelv 6. cikke (2) bekezdésének b) és c) pontja). A kérelemről, a HL C 166., 2008.7.1., 26. oldalán értesítés jelent meg. Az eredeti határidő 2008. szeptember 20-án jár le.

Mivel a Bizottság szolgálatai további információ beszerzését és vizsgálatát tartják szükségesnek, a Bizottság – a 30. cikk (6) bekezdésének második mondatában foglalt rendelkezések alapján – a kérelemmel kapcsolatos határozat meghozatalára rendelkezésére álló határidőt három hónappal meghosszabbítja.

A végső határidő tehát 2008. december 20-án jár le.


(1)  HL L 134., 2004.4.30., 1. o.