52008PC0558R(01)

Javaslat: a Tanács (EK) rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapról, az Európai Szociális Alapról és a Kohéziós Alapról szóló, 1083/2006/EK rendelet egyes jövedelemtermelő projektek tekintetében történő módosításáról /* COM/2008/0558 végleges/2 - AVC/2008/0186 */


[pic] | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA |

Brüsszel, 18.9.2008

COM(2008)558 végleges/22008/0186 (AVC)

CORRIGENDUM Absence de l'acronymeAnnule et remplace le COM(2008)558 final du 15.9.2008ajout de l'acronyme 2008/0186 (AVC) sur les pages 1 et 6.Concerne toutes les versions linguistiques.

Javaslat:

A TANÁCS (EK) RENDELETE

az Európai Regionális Fejlesztési Alapról, az Európai Szociális Alapról és a Kohéziós Alapról szóló, 1083/2006/EK rendelet egyes jövedelemtermelő projektek tekintetében történő módosításáról

(előterjesztő: a Bizottság)

INDOKOLÁS

A javaslat háttere |

A javaslat indokai és célkitűzései Az 1083/2006/EK rendelet 55. cikkének rendelkezései úgy tűnik, nem alkalmasak az Európai Szociális Alap (ESZA) által társfinanszírozott projektek esetében; az Alap elsősorban immateriális műveleteket, nem pedig (nem támogatható) infrastrukturális műveleteket finanszíroz. Kevés projekt termel jövedelmet, és azt is leggyakrabban csak a művelet végrehajtási szakaszában. Emellett az ERFA vagy a Kohéziós Alap által társfinanszírozott kisebb műveletek, illetve az ESZA által társfinanszírozott műveletek esetében a követendő monitoring-módszerek – miszerint a jövedelmek az operatív program lezárását követően három évig vehetők figyelembe – a kérdéses összeghez képest aránytalan adminisztratív tehernek tűnnek, valamint jelentős kockázati tényezőnek a programok végrehajtása során. |

Általános háttér Az 1083/2006/EK rendelet által megállapított új pénzgazdálkodási szabályok között szerepelnek az alapokból származó pénzügyi hozzájárulásra (V. cím) és különösen a jövedelemtermelő projektekre (55. cikk) vonatkozó előírások. A fenti rendelet 55. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában jövedelemtermelő projekt bármely olyan infrastrukturális beruházást magában foglaló művelet, amelynek igénybevétele közvetlenül a felhasználókat terhelő díjakkal jár, vagy föld vagy épületek értékesítését vagy bérbeadását, vagy bármely más, ellenszolgáltatás fejében történő szolgáltatásnyújtást magában foglaló művelet. Figyelembe véve a jövedelemtermelő projektek túlfinanszírozásának kockázatait, e projektek az Alapokból való társfinanszírozás során mindig különleges elbánásban részesültek. A termelt jövedelemnek a maximális közösségi támogatásra gyakorolt hatása miatt az érintett projektekre egy számítási módszert kell felállítani. Ez az 1083/2006/EK rendelet 55. cikkének tárgya. |

A javaslat által érintett területet szabályozó hatályos rendelkezések A megelőző (2000–2006) programozási időszakra ezt az elvet átalányalapú megközelítéssel valósították meg. Az 1260/1999/EK rendelet 29. cikkének (4) bekezdése, amely a 2000–2006-os programokra (strukturális alapok) vonatkozik, úgy rendelkezett, hogy „a jelentős nettó bevételt eredményező infrastrukturális beruházás esetében” a közösségi társfinanszírozás a rendszerint engedélyezett maximális 75%-kal szemben nem haladhatja meg például az 1. célkitűzés esetében a 40%-ot. A „jelentős bevételek” megléte következésképpen a közösségi társfinanszírozás legmagasabb arányának csökkentéséhez vezetett. A társfinanszírozási arány csökkentése átalányalapú és automatikus volt. A „jelentős bevételek” által jelentett küszöb alatt ellenben semmi sem korlátozta a közösségi támogatást. A Bizottság javaslatát elfogadva a Tanács úgy határozott, hogy a 2007–2013-as időszakra pontosabb és szigorúbb megközelítést fogad el, amely a maximális támogatható kiadás kiszámításán alapul a társfinanszírozási arány átalányalapú csökkentése helyett. Az 1083/2006/EK rendelet 55. cikke ettől kezdve a jövedelemtermelőnek tekintett projektek szélesebb skálájára alkalmazandó (amelyet a cikk (1) bekezdése határoz meg), nem pedig kizárólag „a jelentős nettó bevételt” eredményező infrastrukturális beruházási projektek esetében, amint az 2000 és 2006 között történt. A jövedelemtermelő projektek esetében, amennyiben a termelt bevétel nem elegendő a beruházás pénzügyi megvalósíthatóságához, a beruházás támogatást igénylő része alkotja a közösségi társfinanszírozás maximális támogatható kiadását. |

Összhang az Unió egyéb politikáival és célkitűzéseivel Nem alkalmazható. |

Konzultáció az érdekelt felekkel és hatásvizsgálat |

Konzultáció az érdekelt felekkel |

A konzultáció módszerei, a megcélzott főbb ágazatok és a válaszadók általános bemutatása A tagállamokkal több alkalommal informálisan konzultáltak az 55. cikk rendelkezéseinek végrehajtásáról, a területen tapasztalt nehézségekről és az ezek orvoslását szolgáló különböző lehetőségekről: - az 55. cikkhez fűzött értelmező megjegyzésről: az alapok koordinációs bizottságának 2008. február 27-i és május 21-i ülésén megvizsgálták, mekkora rugalmasságot tesz lehetővé a rendelet szövegezése; - a rendelet felülvizsgálatának lehetőségéről: a tagállamok véleményét két alkalommal kérték ki, 2008. június 25-én az alapok koordinációs bizottságában és 2008. július 3-án a Tanács strukturális intézkedésekkel foglalkozó munkacsoportjában. |

A válaszok összefoglalása és figyelembevételük módja E tanácskozásokból összességében az derült ki, hogy a tagállamok véleménye szerint az 1083/2006/EK rendelet értelmezéséből eredő válaszok önmagukban nem elegendőek. Következésképpen túlnyomó többségük késznek mutatkozott az 55. cikk, és kizárólag e cikk felülvizsgálatára. |

Szakértői vélemények összegyűjtése és felhasználása |

Külső szakértők bevonására nem volt szükség. |

Hatásvizsgálat A Bizottság megvizsgálta magában a rendelet szövegében rejlő lehetőségeket, hogy a tagállamok által tapasztalt nehézségeket értelmezés segítségével oldhassák meg. Az iránymutatás mint lehetséges megoldás az egyszerűség jelentette előnyt is magában hordozta. Azonban, bár a Bizottság szolgálatai által megfogalmazott iránymutató feljegyzés a monitoring végrehajtásában meglévő teljes rugalmasság kihasználását lehetővé tette ugyan, a kisebb műveletekhez kapcsolódó maximális támogatható költség, vagy az ESZA-műveletek kizárásának kiszámítására vonatkozó arányosság lehetőségét nem tudta beemelni. Az 55. cikk korlátozott felülvizsgálata továbbá azt is lehetővé teszi, hogy a tárgyalásokat a technikai jellegű rendelkezésekre összpontosítsák, és megteremti a gyors felülvizsgálat feltételeit, miáltal a jogbiztonság esetleges hiánya csak rövid ideig állhat majd fenn. |

A javaslat jogi elemei |

A javasolt intézkedések összefoglalása A Bizottság tehát azt javasolja, hogy egyedül az 55. cikk (5) bekezdését módosítsák, az 1083/2006/EK rendelet egyéb rendelkezései maradjanak változatlanok. E módosítás értelmében a kisebb (legfeljebb 200 000 EUR összköltségű) műveletek ellenőrzésének arányosságához kapcsolódó rendelkezés helyébe az a rendelkezés lép, hogy az 55. cikk rendelkezései az ESZA, az ERFA vagy a Kohéziós Alap által társfinanszírozott, legfeljebb 1 millió EUR összköltségű műveletekre nem alkalmazandók. Emellett javasolják, hogy a rendelkezés visszamenőlegesen, 2006. augusztus 1-jétől legyen alkalmazandó. |

Jogalap: Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-én elfogadott 1083/2006/EK tanácsi rendelet meghatározza a három alapra vonatkozó közös szabályokat. Az Európai Bizottság és a tagállamok között megosztott igazgatás elvének alapján e rendelet új programozási folyamatot vezet be, valamint új előírásokat az igazgatásra, ideértve a pénzgazdálkodást, a monitoringra, az ellenőrzésre és a projektértékelésre. |

A szubszidiaritás elve A javaslat tárgya a Közösség kizárólagos hatáskörébe tartozik. A szubszidiaritás elve ezért nem alkalmazható. |

Az arányosság elve A javaslat a következő ok(ok) miatt felel meg az arányosság elvének: |

Az 55. cikk korlátozott felülvizsgálata lehetővé teszi, hogy a tárgyalásokat a technikai jellegű rendelkezésekre összpontosítsák, és megteremti a gyors felülvizsgálat feltételeit, miáltal a jogbiztonság esetleges hiánya csak rövid ideig állhat majd fenn. A küszöböt megfelelően alacsonynak kell meghatározni ahhoz, hogy az 1083/2006/EK rendelet 55. cikke általános gazdasági rendjét, amely a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elveivel összhangban van, ne veszélyeztesse. Az 1 millió eurós küszöböt úgy határozták meg, hogy korlátozzák az 55. cikk alkalmazásából kizárandó közösségi támogatások számát. |

E módosítás tanúsítja, hogy valóban egyszerűsíteni akarják az alapok kezelését, és minden bizonnyal pozitív hatással lesz a programok végrehajtásának ütemére, hiszen az ERFA vagy a Kohéziós Alap által társfinanszírozott kisebb műveletek, továbbá az ESZA által társfinanszírozott műveletek kezelése jelentősen könnyebbé válik és leegyszerűsödik. Ugyancsak megkönnyíti majd az innovatívabb projektek végrehajtását, különösen a környezetvédelem, a társadalmi integráció, az energia és a kutatás területén. |

Az eszközök megválasztása |

Javasolt eszköz(ök): rendelet. |

Más eszközök a következő okok miatt nem lennének megfelelőek: A Bizottság megvizsgálta magában a rendelet szövegében rejlő lehetőségeket, hogy a tagállamok által tapasztalt nehézségeket értelmezés segítségével oldhassák meg. Azonban, bár a Bizottság szolgálatai által megfogalmazott iránymutató feljegyzés a monitoring végrehajtásában meglévő teljes rugalmasság kihasználását lehetővé tette ugyan, a kisebb műveletekhez kapcsolódó maximális támogatható költség, vagy az ESZA-műveletek kizárásának kiszámítására vonatkozó arányosság lehetőségét nem tudta beemelni. |

Költségvetési vonzat |

A javaslatnak nincs kihatása a Közösség költségvetésére. |

További információk |

Jogszabályok egyszerűsítése |

A javaslat egyszerűsíti a jogi keretet, valamint a (nemzeti vagy európai) hatóságokra vonatkozó igazgatási eljárásokat. |

A kohéziós politika célkitűzéseire tekintettel a Bizottság úgy ítéli meg, hogy e nehézségeket az 1083/2006/EK rendelet 55. cikkének (5) bekezdésére korlátozott felülvizsgálattal kell leküzdeni, amely csak az alábbi két aspektusra vonatkozik: Az ESZA által társfinanszírozott műveletek az 55. cikk rendelkezéseinek hatálya alól való kizárása, és egy olyan küszöb meghatározása, amely alatt az ERFA vagy a Kohéziós Alap által társfinanszírozott projekteket kizárják a fenti rendelkezések hatálya alól mind a maximális támogatható költség kiszámítása, mind a monitoring tekintetében. Az 55. cikk egyéb rendelkezései változatlanul maradnak. |

E módosítás értelmében a kisebb (legfeljebb 200 000 EUR összköltségű) műveletek ellenőrzésének arányosságához kapcsolódó rendelkezés helyébe az a rendelkezés lép, hogy az 55. cikk rendelkezései az ESZA, az ERFA vagy a Kohéziós Alap által társfinanszírozott, legfeljebb 1 millió EUR összköltségű műveletekre nem alkalmazandók. |

Meglévő jogszabályok hatályon kívül helyezése A javaslat elfogadása egyes jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezését vonja maga után. |

1. 2008/0186 (AVC)

Javaslat:

A TANÁCS (EK) RENDELETE

az Európai Regionális Fejlesztési Alapról, az Európai Szociális Alapról és a Kohéziós Alapról szóló, 1083/2006/EK rendelet egyes jövedelemtermelő projektek tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára[1],

tekintettel az Európai Parlament hozzájárulására[2],

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére[3],

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére[4],

mivel:

2. A 2007–2013-as programozási időszak jogszabályi keretét azzal a céllal készítették elő és tárgyalták meg, hogy elősegítsék a programozásnak és az Alapok kezelésének az egyszerűsítését, fokozzák a támogatások hatékonyságát és végrehajtásuk szubszidiaritását.

3. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i elfogadott 1083/2006/EK tanácsi rendelet[5] 55. cikkének hatálya alá tartozó, jövedelemtermelő projektek kezelésére a maximális támogatható költség kiszámításán alapuló, pontosabb és szigorúbb megközelítést vezettek be.

4. E cikk rendelkezéseinek alkalmazása során számos nehézség merült fel, köztük az aránytalan adminisztratív teher problémája, elsősorban az Európai Szociális Alap által társfinanszírozott műveletek, valamint az ERFA vagy a Kohéziós Alap által finanszírozott kisebb műveletek esetében.

5. E nehézségek káros hatással lehetnek a műveletek irányításának ritmusára, különösen a közösségi prioritásoknak megfelelő területek – környezetvédelem, társadalmi integráció, kutatás, innováció, energia – projektjei esetében és az 55. cikk rendelkezéseinek alkalmazása során felmerülő hibák számára. Az említett cikket tehát egyszerűsíteni kell.

6. Az egyszerűsítést valamennyi, a strukturális alapok, illetve a Kohéziós Alap támogatásában részesülő projektre alkalmazni kell a 2007–2013-as programozási időszakban. Ezért visszamenőleges hatályú alkalmazást kell előírni.

7. Az 1083/2006/EK rendeletet ezért mindezeknek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

Első cikk

Az 1083/2006/EK rendelet 55. cikke (5) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(5) E cikk (1)–(4) bekezdése csak azokra az ERFA vagy a Kohéziós Alap által társfinanszírozott műveletekre alkalmazandó, amelyek összköltsége meghaladja az 1 millió eurót.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

A rendeletet 2006. augusztus 1-jétől valamennyi, a strukturális alapok, illetve a Kohéziós Alap támogatásában részesülő projektre alkalmazni kell a 2007–2013-as programozási időszakban.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.[…]

a Tanács részéről

az elnök […]

[1] HL C […], […], […] o.

[2] HL C […], […], […] o.

[3] HL C […], […], […] o.

[4] HL C […], […], […] o.

[5] HL L 210., 2006.7.31., 25. o. A legutóbb az 1989/2006/EK rendelettel (HL L 411., 2006.12.30., 6. o.) módosított rendelet.