52008PC0065(02)

Javaslat: a Tanács határozata egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Libanoni Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodás jegyzőkönyvének megkötéséről a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából /* COM/2008/0065 végleges - AVC 2008/0027 */


[pic] | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA |

Brüsszel, 11.2.2008

COM(2008) 65 végleges

2008/0027 (AVC)

Javaslat:

A TANÁCS HATÁROZATA

egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Libanoni Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodás jegyzőkönyvének aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából

Javaslat:

A TANÁCS HATÁROZATA

egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Libanoni Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodás jegyzőkönyvének megkötéséről a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából

(előterjesztő: a Bizottság)

INDOKOLÁS

A Bulgária és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló 2005. évi okmány 6. cikkének (2) bekezdésében foglalt feltételek szerint az új EU-tagállamoknak a Libanoni Köztársasággal kötött euro-mediterrán társulási megállapodáshoz való csatlakozásáról a megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyvben kell megállapodni. Ugyanezen cikk olyan egyszerűsített eljárásról rendelkezik, amely keretében a jegyzőkönyvet a tagállamok nevében egyhangúlag eljáró Tanács és az érintett harmadik ország köti meg. Ez az eljárás nem sérti a Közösség saját hatásköreit.

2006. október 23-án a Tanács felhatalmazta a Bizottságot arra vonatkozóan, hogy tárgyalásokat folytasson Libanonnal egy ilyen jegyzőkönyvről Bulgária és Románia 2007. január 1-jei csatlakozásának figyelembevétele céljából. A tárgyalások elhúzódtak a libanoni kormány által tapasztalt kényszerítő körülmények miatt, valamint azért, mert a szöveg elvi elfogadását megelőzően a libanoni kormány a jegyzőkönyv hatókörén kívül eső pontosításokat kért. A tárgyalások során arra az egyezségre jutottak, hogy a jelenlegi társulási megállapodást nem fogják a mezőgazdasági, a feldolgozott mezőgazdasági és halászati termékekre vonatkozó további kereskedelmi engedményekkel kiegészíteni.

A csatolt javaslatok a következők: (1) a jegyzőkönyv aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról szóló tanácsi határozat és (2) a jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozat.

A jegyzőkönyv Libanonnal egyeztetett szövege megtalálható a mellékletben. A jegyzőkönyv legfontosabb rendelkezései az új tagállamoknak az EU-Libanon társulási megállapodáshoz történő csatlakozásáról és az EU új hivatalos nyelveinek a felvételéről szólnak.

A Bizottság felkéri a Tanácsot, hogy fogadja el a jegyzőkönyv aláírására és megkötésére vonatkozóan javasolt tanácsi határozatokat.

Az Európai Parlament felkérést kap, hogy járuljon hozzá e jegyzőkönyv megkötéséhez.

Javaslat:

A TANÁCS HATÁROZATA

egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Libanoni Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodás jegyzőkönyvének aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződésre és különösen annak 310. cikkére, összefüggésben a 300. cikk (2) bekezdése első albekezdésének második mondatával,

tekintettel Bulgária és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló okmányára és különösen annak 6. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) 2006. október 23-án a Tanács felhatalmazta a Bizottságot, hogy az Európai Közösség és tagállamai nevében tárgyalásokat folytasson olyan jegyzőkönyvekről, melyek módosítják az Európai Közösség és tagállamai és harmadik országok közötti megállapodásokat, mint például az egyrészt az Európai Közösség és tagállamai, másrészt a Libanoni Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodás[?], az új tagállamok Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából.

(2) A Libanonnal folytatott tárgyalásokat azóta lezárták.

(3) A Libanonnal megtárgyalt jegyzőkönyv 8. cikkének (2) bekezdése rendelkezik a jegyzőkönyvnek a hatálybalépése előtti ideiglenes alkalmazásáról.

(4) Figyelemmel esetleges későbbi időpontban való megkötésére is, a jegyzőkönyvet a Közösség nevében alá kell írni, és ideiglenesen alkalmazni kell,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap azon személy, illetve személyek kijelölésére, akik jogosultak arra, hogy az Európai Közösség és tagállamai nevében aláírják az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Libanoni Köztársaság közötti társulást létrehozó euro-mediterrán megállapodás jegyzőkönyvét a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából. A jegyzőkönyv szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A jegyzőkönyvet, esetleges későbbi időpontban való megkötésére is figyelemmel, 2007. január 1-jétől ideiglenesen alkalmazni kell.

Kelt Brüsszelben,

a Tanács részéről

az elnök

2008/0027 (AVC)

Javaslat:

A TANÁCS HATÁROZATA

egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Libanoni Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodás jegyzőkönyvének megkötéséről a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 310. cikkére, összefüggésben a 300. cikk (2) bekezdése első albekezdésének második mondatával és a 300. cikk (3) bekezdésének második albekezdésével,

tekintettel Bulgária és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló okmányára és különösen annak 6. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament hozzájárulására,

mivel:

(1) Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Libanoni Köztársaság közötti társulást létrehozó euro-mediterrán társulási megállapodás jegyzőkönyvét az Európai Közösség és annak tagállamai nevében …-án/-én aláírták.

(2) A jegyzőkönyvet jóvá kell hagyni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Egyetlen cikk

A Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Libanoni Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán társulási megállapodás jegyzőkönyvét az Európai Közösség és annak tagállamai nevében a Tanács jóváhagyja.

A jegyzőkönyv szövegét csatolták e határozathoz.

Kelt Brüsszelben,

a Tanács részéről

az elnök

JEGYZŐKÖNYV

az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Libanoni Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodáshoz a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából.

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG,

A CSEH KÖZTÁRSASÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,

A LETT KÖZTÁRSASÁG,

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG,

A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

ROMÁNIA,

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

(a továbbiakban: EK-tagállamok) képviseletében az Európai Unió Tanácsa és

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG,

(a továbbiakban: Közösség) képviseletében az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság egyrészről,

és a LIBANONI KÖZTÁRSASÁG,

a továbbiakban: Libanon,

másrészről

MIVEL 2002. április 1-én Brüsszelben aláírták az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Libanoni Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodást[?] (a továbbiakban: euro-mediterrán megállapodás), és az 2006. április 1-jén hatályba lépett;

MIVEL 2005. április 25-én Luxembourgban aláírták a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződést és ennek okmányát, és az 2007. január 1-jén hatályba lépett;

MIVEL az Európai Közösség és a Libanoni Köztársaság közötti, kereskedelemről és a kereskedelemmel kapcsolatos kérdésekről szóló ideiglenes megállapodás[?] 2003. március 1-jén hatályba lépett;

MIVEL a csatlakozási okmány 6. cikkének (2) bekezdése értelmében az új Szerződő Feleknek az euro-mediterrán megállapodáshoz történő csatlakozásáról az euro-mediterrán megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv megkötése útján kell megállapodni;

MIVEL az euro-mediterrán megállapodás 22. cikke értelmében konzultáció folyt annak biztosítása érdekében, hogy a Közösség és a Libanoni Köztársaság kölcsönös érdekei megfelelő figyelembevételre kerüljenek;

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

A Bolgár Köztársaság és Románia az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Libanoni Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodás szerződő feleivé válnak, és a Közösség többi tagállamához hasonlóan elismerik és elfogadják a megállapodás szövegét, valamint a közös nyilatkozatokat, nyilatkozatokat és levélváltásokat.

I. FEJEZET: MÓDOSÍTÁSOK AZ EURO-MEDITERRÁN MEGÁLLAPODÁS SZÖVEGÉHEZ, BELEÉRTVE ANNAK MELLÉKLETEIT ÉS JEGYZŐKÖNYVEIT

2. cikk (Származási szabályok)

A 4. jegyzőkönyv a következőképpen módosul:

1. Az 18. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

A visszamenőleges hatállyal kiállított EUR.1 szállítási bizonyítványt az alábbi megjegyzések egyikével kell ellátni:

BG "ИЗДАДЕН ВПОСЛЕДСТВИЕ"

ES "EXPEDIDO A POSTERIORI"

CS "VYSTAVENO DODATEČNĔ"

DA "UDSTEDT EFTERFØLGENDE"

DE "NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT"

ET "VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT"

EL "ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ"

EN "ISSUED RETROSPECTIVELY"

FR "DÉLIVRÉ A POSTERIORI"

IT "RILASCIATO A POSTERIORI"

LV "IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI"

LT "RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS"

HU "KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL"

MT "MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT"

NL "AFGEGEVEN A POSTERIORI"

PL "WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE"

PT "EMITIDO A POSTERIORI"

RO "EMIS A POSTERIORI"

SL "IZDANO NAKNADNO"

SK "VYDANÉ DODATOČNE"

FI "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN"

SV "UTFÄRDAT I EFTERHAND"

AR [pic]"

2. Az 19. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

(…)

Az így kiállított másodlatot az alábbi megjegyzések egyikével kell ellátni:

BG "ДУБЛИКАТ"

ES "DUPLICADO"

CS "DUPLIKÁT"

DA "DUPLIKAT"

DE "DUPLIKAT"

ET "DUPLIKAAT"

EL "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ"

EN "DUPLICATE"

FR "DUPLICATA"

IT "DUPLICATO"

LV "DUBLIKĀTS"

LT "DUBLIKATAS"

HU "MÁSODLAT"

MT "DUPLIKAT"

NL "DUPLICAAT"

PL "DUPLIKAT"

PT "SEGUNDA VIA"

RO "DUPLICAT"

SL "DVOJNIK"

SK "DUPLIKÁT"

FI "KAKSOISKAPPALE"

SV "DUPLIKAT"

AR [pic]"

3 Az V. melléklet helyébe a következő szöveg lép:

Bolgár nyelvű változat

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Spanyol nyelvű változat

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° .. …(1).) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial . …(2).

Cseh nyelvű változat

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v …(2).

Dán nyelvű változat

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...(2).

Német nyelvű változat

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ...(2) Ursprungswaren sind.

Észt nyelvű változat

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ...(1)) deklareerib, et need tooted on ...(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Görög nyelvű változat

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ΄αριθ. ...(1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ...(2).

Angol nyelvű változat

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) preferential origin.

Francia nyelvű változat

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2)).

Olasz nyelvű változat

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n… (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...(2).

Lett nyelvű változat

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. …(1)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no …(2).

Litván nyelvű változat

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr …(1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra(2) preferencinès kilmés prekés.

Magyar nyelvű változat

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: …(1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes …(2) származásúak.

Máltai nyelvű változat

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …(1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali …(2).

Holland nyelvű változat

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2).

Lengyel nyelvű változat

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …(1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(2) preferencyjne pochodzenie.

Portugál nyelvű változat

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n°. ...(1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...(2).

Román nyelvű változat

Exportatorul produselor ce fac ojiectul acestui document (autorizaţia vamalâ nr. …(1)) declará cá, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţialā …(2).

Szlovén nyelvű változat

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …(1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …(2) poreklo.

Szlovák nyelvű változat

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …(1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …(2).

Finn nyelvű változat

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2).

Svéd nyelvű változat

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2).

Arab nyelvű változat

[pic]

…………………………………………………………..(3)

(Hely és dátum)

…………………………………………………………..(4)

(Az exportőr aláírása, továbbá a nyilatkozatot aláíró személy neve jól olvashatóan, nyomtatott betűvel is feltüntetve)

(1) Ha a számlanyilatkozatot elfogadott exportőr állítja ki, az exportőr engedélyének számát itt kell feltüntetni. Ha a számlanyilatkozatot nem elfogadott exportőr tölti ki, a zárójelben szereplő jelzés elmarad, vagy a számára fenntartott hely üresen marad.

(2) A termékek származását fel kell tüntetni. Ha a számlanyilatkozat teljes egészében vagy részben a jegyzőkönyv 37. cikke szerinti, Ceutáról és Melilláról származó termékekre vonatkozik, az exportőrnek „CM” szimbólummal világosan jeleznie kell ezeket azon az okmányon, amelyen a nyilatkozatot kiállítja.

(3) Ezek feltüntetése nem kötelező, amennyiben ez az információ az okmányban megtalálható

(4) Abban az esetben, amikor az exportőr nem kötelezett aláírásra, az aláírás alóli felmentés az aláíró nevének feltüntetésére is vonatkozik.

MÁSODIK FEJEZET: ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

3. cikk (Származási igazolások és közigazgatási együttműködés)

1. A Libanon vagy valamely új tagállam által a köztük alkalmazott preferenciális megállapodások vagy autonóm intézkedések alapján megfelelően kiadott származási igazolásokat az illető országok ezen jegyzőkönyv értelmében elfogadják, feltéve hogy:

a) az ilyen származási igazolások beszerzése az e megállapodásban szereplő kedvezményes tarifális intézkedések vagy az általános közösségi preferencia-rendszer alapján kedvezményes tarifális elbánást biztosít;

b) a származási igazolást és a fuvarokmányokat legkésőbb a csatlakozás időpontját megelőző napon adták ki;

c) a származási igazolást a csatlakozás időpontjától számított négy hónapon belül benyújtják a vámhatóságoknak.

Amennyiben az árukat Libanonban vagy valamelyik új tagállamban a csatlakozási dátumot megelőzően jelentették be behozatalra a Libanon és azon új tagállam között abban az időpontban alkalmazott preferenciális megállapodás vagy autonóm intézkedések alapján, az ilyen megállapodások vagy intézkedések szerint visszamenőleges hatállyal kiállított származási igazolás is elfogadható, feltéve hogy a csatlakozási dátumtól számított négy hónapos időszakon belül benyújtják a vámhatóságnak.

2. Libanon és az új tagállamok számára engedélyezik a közöttük alkalmazott preferenciális megállapodások vagy autonóm megegyezések keretében megadott „elfogadott exportőr” státust biztosító engedélyek fenntartását, feltéve, hogy:

a) a csatlakozás napját megelőzően Libanon és a Közösség között megkötött megállapodásban szintén ilyen rendelkezést írnak elő; valamint

b) az elfogadott exportőrök a megállapodás szerint érvényes származási szabályokat alkalmazzák.

Ezeket az engedélyeket legkésőbb a csatlakozás időpontjától számított egy éven belül felváltják a megállapodás feltételeinek megfelelően kiállított új engedélyekkel.

3. Libanon vagy az új tagállamok illetékes vámhatóságai benyújthatnak utólagos ellenőrzésre vonatkozó kérelmeket a fenti (1) és (2) bekezdésben említett preferenciális megállapodások vagy autonóm intézkedések alapján kiadott származási igazolások tekintetében, és azokat e hatóságok a szóban forgó származási igazolás kibocsátását követő három éves időtartamra elfogadják.

4. cikk (Tranzitáruk)

1. A megállapodás rendelkezései alkalmazhatók a Libanonból valamely új tagállamba, illetve valamely új tagállamból Libanonba történő olyan áruk behozatalára vonatkozóan, amelyek megfelelnek a 4. jegyzőkönyv rendelkezéseinek, és amelyek a csatlakozás időpontjában úton vagy ideiglenes raktározáson vannak, vámraktáron vagy vámszabadterületen, Libanonban vagy az érintett új tagállamban.

2. Ilyen esetekben preferenciális elbánás biztosítható, amennyiben az exportáló ország vámhatóságai által visszamenőleges hatállyal kibocsátott származási igazolást a csatlakozási dátumot követő négy hónapon belül benyújtják az importáló ország vámhatóságaihoz.

Általános és záró rendelkezések

5. cikk

A Libanoni Köztársaság vállalja, hogy a Közösségnek ezzel a kibővítésével kapcsolatosan semmiféle követelés, igény vagy folyamodvány alkalmazásával nem fog élni és a GATT 1994 XXIV.6 és XXVIII. cikkei értelmében megadott semmiféle kedvezményt nem módosít és nem von vissza.

6. cikk

Ez a jegyzőkönyv az euro-mediterrán megállapodás szerves részét képezi.

7. cikk

1. Ezt a jegyzőkönyvet a Közösség, a tagállamok nevében az Európai Unió Tanácsa és a Libanoni Köztársaság - belső rendelkezéseikkel összhangban - jóváhagyják.

2. A Felek értesítik egymást az előző bekezdésben említett megfelelő eljárások befejezéséről. A jóváhagyó okiratokat az Európai Unió Tanácsa Főtitkárságánál kell letétbe helyezni.

8. cikk

1. Ez a jegyzőkönyv az utolsó jóváhagyó okirat letétbe helyezésének napját követő első hónap első napján lép hatályba.

2. Ez a jegyzőkönyv 2007. január 1-jétől ideiglenesen alkalmazandó.

9. cikk

Ez a jegyzőkönyv két-két eredeti példányban készült a Szerződő Felek hivatalos nyelvein, amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

10. cikk

Az euro-mediterrán megállapodás szövege, beleértve az annak szerves részét képező mellékleteket és jegyzőkönyveket, valamint a záróokmány és a hozzá mellékelt nyilatkozatok bolgár és román nyelvű szövege elkészül, amely szövegek az eredeti szövegekkel azonos módon hitelesek. Ezeket a szövegeket a társulási tanács hagyja jóvá.

A TAGÁLLAMOK RÉSZÉRŐL…

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG RÉSZÉRŐL…

A LIBANONI KÖZTÁRSASÁG RÉSZÉRŐL…

[1] HL L 143., 2006.5.30., 2. o.

[2] HL L 143., 2006.5.30., 2. o.

[3] HL L 262., 2002.9.30., 2. o.