19.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 325/81


A Régiók Bizottsága véleménye – „Biztonságosabb internet” program (2009–2013)

(2008/C 325/14)

A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA

úgy látja, hogy az eddig végrehajtott cselekvéseket az új követelményekhez kell igazítani, tekintettel az új technológiák és szolgáltatások megjelenésére, amelyek új veszélyforrásokat teremtenek és növelik a meglévőket;

azt ajánlja, hogy legalább a jogellenes tartalom definíciójának főbb elemeiben szülessen megegyezés a büntetőjogi normák összehasonlítása és közös pontjaik kijelölése által. Az intézkedéseknek támogatniuk kell a jogellenes tartalom európai feketelistájának összeállítását, és a lista internetszolgáltatók általi felhasználásának ösztönzését;

azt ajánlja, hogy a végfelhasználók tudatosságának fokozását célzó intézkedésekbe kifejezetten vonják be a helyi önkormányzatokat is, amelyek a legközelebb állnak a célcsoportokhoz, és a legtöbb lehetőséggel rendelkeznek a fontos információk továbbítására, valamint konkrét programok és projektek megvalósítására;

azt javasolja a tudatosság növeléséért tevékenykedő központok számára, hogy meghatározott stratégiákat kövessenek a gyermekek, szüleik és tanáraik megszólításában, továbbá hogy biztosítsák intézkedéseik magas minőségét. A programnak azt is támogatnia kell, hogy a média tevékenyebben vegyen részt a tudatosító kampányokban;

úgy véli, különösen fontos, hogy egyrészről a lehető legszorosabb együttműködés alakuljon ki a forródrótok, a bűnüldöző szervek és az internetszolgáltatók között, másrészről pedig további szereplőket is bevonjanak, például megfelelő szociális és nem kormányzati szervezeteket;

intézkedéseket sürget a biztonságos online környezetekre vonatkozó informatikai és médiaismereti oktatási segédanyagok létrehozására. Az intézkedéseknek nemcsak a gyermekek védelmét kell célozniuk, hanem azt is, hogy miként lehet aktívan elsajátítani az Internet biztonságos kezelését („empowerment”).

Előadó

:

Ján ORAVEC (SK/EPP), Párkány polgármestere

Referenciaszöveg

Javaslat európai parlamenti és tanácsi határozatra az internetet és egyéb kommunikációs technológiákat használó gyermekek védelmére irányuló többéves közösségi program létrehozásáról

COM(2008) 106 végleges – 2008/0047 COD

I.   POLITIKAI AJÁNLÁSOK

A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA

Általános megjegyzések

A programra vonatkozó általános megjegyzések

1.

osztja azt a nézetet, mely szerint a Biztonságosabb internet plusz cselekvési program kezdete óta a technológiák és a kapcsolódó felhasználások egyaránt alaposan megváltoztak. A gyermekek már most – és egyre inkább – aktív felhasználói az online technológiáknak. Óriási kihívás és tevékeny szerepvállalást igénylő feladat a politikai döntéshozók, a jogalkotók, az ipari cégek, a végfelhasználók – és különösen a szülők, a gondviselők és a tanárok – számára a gyermekeknek a káros tartalomtól való megóvása, a jogellenes tartalom terjesztésének megfékezése, valamint az internet tudatosan kritikus használatára való nevelés;

2.

egyetért azzal, hogy az online technológiákkal összefüggésben a gyermekre nézve annak kockázata a legfenyegetőbb, hogy szexuális visszaélés áldozatává válva a gyermek közvetlen sérülést szenvedjen, majd az erről készült fénykép, film- vagy hangfelvételt online módon terjesszék; hogy olyan személyekkel kerüljön közvetlen kapcsolatba, akik szexuális visszaélés céljából igyekeznek a bizalmába férkőzni (grooming – szexuális visszaélés előkészülete); valamint hogy az online környezetben zaklatás (cyber-bullying) áldozatául essen;

3.

tudomásul veszi a Biztonságosabb internet cselekvési terv záró értékelésének megállapításait;

4.

a biztonságosabb internet kialakítását célzó európai uniós programokat az egyedüli olyan páneurópai kezdeményezéseknek tekinti, amelyek a gyermekeknek az online környezetben történő védelmére irányulnak;

5.

egyetért azzal, hogy a végrehajtott cselekvések eredményesek voltak, azonban úgy véli, hogy azokat az új követelményekhez kell igazítani, tekintettel az új technológiák és szolgáltatások megjelenésére, amelyek új veszélyforrásokat teremtenek és növelik a meglévőeket;

6.

üdvözli, hogy az új program megkönnyíti az együttműködést, továbbá a tapasztalatok és bevált gyakorlatok megosztását valamennyi szinten a gyermekek internettel összefüggő biztonsága terén, és ezáltal növeli az Európa által létrehozott hozzáadott értéket;

7.

tudatában van annak, mennyire nehéz konszenzust elérni a „jogellenes tartalom” és a „káros tartalom” fogalmainak meghatározása kapcsán, hiszen ezeket eltérően ítélik meg a különböző országok és kultúrák;

8.

ugyanakkor azt ajánlja, hogy legalább a jogellenes tartalom definíciójának főbb elemeiben szülessen megegyezés a büntetőjogi normák összehasonlítása és közös pontjaik kijelölése által;

9.

úgy véli, hogy a javasolt intézkedések elősegítik majd az internetet és más kommunikációs technológiákat használó gyermekek védelmét, válaszolni fognak az új fejlesztésekre, és meg fogják fékezni a jogellenes tartalom – így különösen a gyermekekkel való szexuális visszaélést bemutató anyagok – online terjesztését, a szexuális visszaélést előkészítő bizalomba férkőzést és a zaklatást;

10.

reméli, hogy további intézkedések irányulnak majd a jogellenes online tartalom és a káros online magatartás kezelését célzó műszaki megoldások kifejlesztésének és alkalmazásának ösztönzésére és bátorítására, továbbá a bevált gyakorlatok megosztásának és az együttműködésnek az előmozdítására számos különféle európai, helyi, regionális és nemzetközi szintű szereplő között;

11.

javasolja a nemzeti, európai uniós, valamint nemzetközi érdekképviselők bevonásával éves gyakorisággal orientációs értekezletek megrendezését, melyek lehetőséget biztosítanak az aktuális kihívások, feladatok megvitatására, a bevált gyakorlatok megosztására és az együttműködés előmozdítására;

12.

csalódottságának ad hangot, amiért azokba az intézkedésekbe, amelyek a nagyközönség – és különösen a gyermekek, a szülők, a gondviselők és az oktatók – tudatosságának fokozását célozzák az online technológiák használatából eredő lehetőségeket és kockázatokat, valamint a biztonságos online működés eszközeit tekintve, nem vonják be kifejezetten a helyi és regionális önkormányzatokat, pedig ők állnak a legközelebb a célcsoportokhoz, és rendelkeznek a legtöbb lehetőséggel a fontos információk továbbítására, valamint konkrét programok és projektek megvalósítására;

13.

támogatja egy olyan tudásbázis kialakítását és továbbfejlesztését, amely az internethasználat már jelen lévő és most megjelenő kockázatainak és következményeinek kezelésére alkalmazandó;

14.

a kapcsolódó területeken folytatott nyomozási tevékenységek összehangolását ajánlja az EU-n belül és azon kívül, valamint az arra vonatkozó ismeretek fejlesztését, hogy hogyan használják a gyerekek az online technológiákat, és hogy ez hogyan alakul, hogy milyen kockázatok járnak ezzel, továbbá hogy milyen esetleges káros hatással járhat az online technológiák használata a gyermekekre nézve, beleértve a műszaki, pszichológiai és társadalmi szempontokat is, ezenkívül olyan pozitív példák bemutatását ajánlja, amelyek a médiák kritikus kezelésére nevelnek;

15.

teljes mértékben támogatja az erőfeszítéseknek a Biztonságosabb internet plusz programhoz való kapcsolását, amely továbbfejlesztendő;

16.

arra kéri a közösségi intézményeket és a tagállami kormányokat, hogy hatáskörükön belül adják meg e tárgykör kezelésének azt a figyelmet, amelyet az megérdemel;

17.

reméli, hogy az intézkedések alapos végrehajtása hozzájárul majd az internetet és más kommunikációs technológiákat használó gyermekeket fenyegető veszélyek mérsékléséhez.

II.   MÓDOSÍTÁSOKRA VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK

1. módosítás

I. melléklet – 1. sz. cselekvési irányvonal

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg

Az RB módosítása

1.

A jogellenes online tartalom és a káros online magatartás bejelentésére szolgáló lakossági kapcsolattartó pontok kialakítása. Az intézkedéseknek biztosítaniuk kell, hogy e kapcsolattartó pontok hatékonyak és a lakosság számára láthatók legyenek, szoros kapcsolatban álljanak más, nemzeti szintű intézkedésekkel, valamint európai szinten együttműködjenek a határokon átnyúló kérdések megoldása és a legjobb gyakorlatok megosztása céljából.

1.

A jogellenes online tartalom és a káros online magatartás bejelentésére szolgáló lakossági kapcsolattartó pontok kialakítása. Az intézkedéseknek biztosítaniuk kell, hogy e kapcsolattartó pontok hatékonyak és a lakosság számára láthatók legyenek, szoros kapcsolatban álljanak más, nemzeti szintű intézkedésekkel, valamint európai szinten együttműködjenek a határokon átnyúló kérdések megoldása és a legjobb gyakorlatok megosztása céljából. Támogatni kell a végfelhasználók tájékoztatását a forródrótokról, és ki kell használni a helyi önkormányzatoknál a fontos információk terjesztésének lehetőségét.

Indokolás

A kapcsolattartó pontok és a forródrótok csak akkor tölthetik be szerepüket, ha a lehető legtöbb végfelhasználó tud a létezésükről. Ezért az ilyen lehetőségek a lehető legnagyobb népszerűsítést igényelnek, és a helyi önkormányzatok igen jó eszközökkel bírnak ehhez.

2. módosítás

I. melléklet – 1. sz. cselekvési irányvonal

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg

Az RB módosítása

2.

A káros online magatartás – különösen a szexuális visszaélés előkészülete és a zaklatás – elleni fellépés. Az intézkedések a szexuális visszaélés előkészülete – gyermek megkörnyékezése felnőtt által a szexuális visszaélés szándékával – és a zaklatás ellen kívánnak fellépni. Az intézkedések az e kérdésekhez kapcsolódó technikai, lélektani és társadalomtudományi kérdésekkel foglalkoznak majd, és elő fogják mozdítani az érdekeltek közötti együttműködést és összehangolást.

2.

A káros online magatartás – különösen a szexuális visszaélés előkészülete és a zaklatás – elleni fellépés. Az intézkedések a szexuális visszaélés előkészülete – gyermek megkörnyékezése felnőtt által a szexuális visszaélés szándékával – és a zaklatás ellen kívánnak fellépni. Az intézkedések az e kérdésekhez kapcsolódó technikai, lélektani és társadalomtudományi kérdésekkel foglalkoznak majd, és elő fogják mozdítani az érdekeltek közötti együttműködést és összehangolást. Különösen fontos, hogy egyrészről a lehető legszorosabb együttműködés alakuljon ki a forródrótok, a bűnüldöző szervek és az internetszolgáltatók között, másrészről pedig további szereplőket is vonjanak be, például megfelelő szociális és nem kormányzati szervezeteket.

Indokolás

Ha eredményes ellenintézkedéseket akarunk hozni, akkor gyors és állandó információáramlásra van szükség a forródrótoktól a jogellenes tartalom és a káros magatartás elleni küzdelemben részt vevő többi szereplő felé.

3. módosítás

I. melléklet – 1. sz. cselekvési irányvonal

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg

Az RB módosítása

3.

A jogellenes tartalom és a káros online magatartás kezelésére alkalmas technikai megoldások alkalmazásának ösztönzése. Az intézkedések a jogellenes tartalom megfelelő kezelésére és a káros online magatartás elleni fellépésre alkalmas, az érdekeltek széles körének használatára szánt technológiai eszközök kifejlesztésére, illetőleg a meglévők erre való alkalmassá tételére kívánnak ösztönözni.

3.

A jogellenes tartalom és a káros online magatartás kezelésére alkalmas technikai megoldások alkalmazásának ösztönzése és támogatása . Az intézkedések a jogellenes tartalom megfelelő kezelésére és a káros online magatartás elleni fellépésre alkalmas, az érdekeltek széles körének használatára szánt technológiai eszközök kifejlesztésére, illetőleg a meglévők erre való alkalmassá tételére kívánnak ösztönözni. Az intézkedéseknek ezenkívül támogatniuk kell a jogellenes tartalom európai feketelistájának összeállítására irányuló munka összehangolását, és a lista internetszolgáltatók általi felhasználásának ösztönzését.

Indokolás

Az új műszaki megoldásokat nemcsak ösztönözni, hanem támogatni is kell. Az európai szintű feketelista segítheti a jogellenes tartalom készítésének megakadályozását, illetve az arra irányuló esetleges válaszlépéseket.

4. módosítás

I. melléklet – 2. sz. cselekvési irányvonal

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg

Az RB módosítása

3.

Annak előmozdítása, hogy a biztonságosabb online környezet létrehozásába gyermekeket és fiatalokat is bevonjanak. Az intézkedések gyermekek és fiatalok bevonására fognak irányulni, az online technológiák használatával és a gyermekeknek nagyobb biztonságot adó online környezet előmozdításának mikéntjével kapcsolatos nézőpontjuk és tapasztalataik jobb megértésének céljából.

3.

Annak előmozdítása, hogy a biztonságosabb online környezet létrehozás ába gyermekeket és fiatalokat is bevonjanak. Az intézkedések gyermekek és fiatalok bevonására fognak irányulni, az online technológiák használatával és a gyermekeknek nagyobb biztonságot adó online környezet előmozdításának mikéntjével kapcsolatos nézőpontjuk és tapasztalataik jobb megértésének céljából. Az intézkedéseknek ezenkívül olyan informatikai és médiaismereti oktatási segédanyagok létrehozására is irányulniuk kell, amelyek egyaránt vonatkoznak a biztonságos online környezetekre, valamint a jogellenes tartalom és a káros magatartás veszélyeire. Az intézkedéseknek nemcsak a gyermekek védelmére kell összpontosítaniuk, hanem arra is, hogy miként lehet aktívan elsajátítani az Internet biztonságos kezelését (empowerment).

Indokolás

A képzett tanárok interaktív oktatási módszereket alkalmazhatnak arra, hogy figyelmeztessék a gyermekeket az internet használatának veszélyeire, és tanulhatnak a gyermekek online technológiákkal kapcsolatos tapasztalataiból és véleményeiből.

5. módosítás

I. melléklet – 2. sz. cselekvési irányvonal

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg

Az RB módosítása

4.

Az ismeretek növelése a káros online tartalom elleni fellépésre alkalmas eszközökről. Az intézkedések arra fognak irányulni, hogy több ismeret álljon rendelkezésre a potenciálisan káros online tartalom elleni fellépés eszközeinek teljesítményéről és eredményességéről, és hogy a felhasználók olyan ismeretek, eszközök és alkalmazások birtokába kerüljenek, amelyek támogatják őket a különböző platformokon megjelenő káros tartalom elleni fellépésben.

4.

Az ismeretek növelése a káros online tartalom elleni fellépésre alkalmas eszközökről , valamint a végfelhasználók tájékoztatása a káros tartalmak kiszűrésére rendelkezésre álló eszközökről . Az intézkedések arra fognak irányulni, hogy több ismeret álljon rendelkezésre a potenciálisan káros online tartalom elleni fellépés eszközeinek teljesítményéről és eredményességéről, és hogy a felhasználók olyan ismeretek, eszközök és alkalmazások birtokába kerüljenek, amelyek támogatják őket a különböző platformokon megjelenő káros tartalom elleni fellépésben.

Indokolás

A káros tartalom kezelését célzó, megfelelő, illetve új eszközökről való tájékoztatás nemcsak a szakterület specialistái, hanem gyakorlatilag minden végfelhasználó számára fontos annak érdekében, hogy a lehető legmegfelelőbben és legeredményesebben reagálhassanak az új veszélyekre.

6. módosítás

I. melléklet – 3. sz. cselekvési irányvonal

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg

Az RB módosítása

1.

Társadalmi tudatosítás és ismeretterjesztés az online technológiák biztonságosabb használatáról. Az intézkedések azáltal fogják előmozdítani a társadalmi tudatosságot, hogy megfelelő tájékoztatást adnak a lehetőségekről, a kockázatokról és azok összehangolt kezeléséről Európában. Az intézkedések a felhasználók széles körében megvalósuló tudatosságnövelő ismeretterjesztés költséghatékony módjait fogják ösztönözni.

1.

Társadalmi tudatosítás és ismeretterjesztés az online technológiák biztonságosabb használatáról , továbbá annak támogatása, hogy a média tevékenyebben vegyen részt a tudatosító kampányokban . Az intézkedések azáltal fogják előmozdítani a társadalmi tudatosságot, hogy megfelelő tájékoztatást adnak a lehetőségekről, a kockázatokról és azok összehangolt kezeléséről Európában. Az intézkedések a felhasználók széles körében megvalósuló tudatosságnövelő ismeretterjesztés költséghatékony módjait fogják ösztönözni.

Indokolás

Mind a helyi, mind a nemzeti média döntő szerepet játszik az online technológiák biztonságosabb használatáról szóló információk terjesztésében. Ezért tehát ösztönzendő a bevételük a folyamatba és a tudatosságnövelő kampányokba.

7. módosítás

I. melléklet – 3. sz. cselekvési irányvonal

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg

Az RB módosítása

2.

Kapcsolattartók az online biztonság megőrzésével kapcsolatos szülői és gyermeki kérdések megválaszolására. Az intézkedések célja, hogy a felhasználók tanácsokat kaphassanak az online biztonság megőrzéséhez szükséges ismeretekről és óvintézkedésekről, így felvilágosultan és felelősségteljesen mérlegelhessenek.

2.

Kapcsolattartók az online biztonság megőrzésével kapcsolatos szülői és gyermeki kérdések megválaszolására. Az intézkedéseknek biztosítaniuk kell célja, hogy a felhasználók tanácsokat kaphassanak az online biztonság megőrzéséhez szükséges ismeretekről és óvintézkedésekről, így felvilágosultan és felelősségteljesen mérlegelhessenek. Az intézkedéseknek azt kell célozniuk, hogy e kapcsolattartó pontokat annyira közismertté tegyék, amennyire csak lehet.

Indokolás

A kapcsolattartó pontok csak akkor tölthetik be szerepüket, ha a nagyközönség vagy legalább a végfelhasználók ismerik őket, és így tudják, hova forduljanak információért, valamint kérdéseikkel.

8. módosítás

I. melléklet – 3. sz. cselekvési irányvonal

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg

Az RB módosítása

3.

Eredményes és költséghatékony tudatosságébresztő módszerek és eszközök kifejlesztésének előmozdítása. Az intézkedések a vonatkozó tudatosságébresztő módszerek és eszközök fejlesztésére fognak irányulni, eredményességük és költséghatékonyságuk hosszú távú növelése céljából.

3.

Annak elvárása a tudatosság növeléséért tevékenykedő központoktól, hogy meghatározott stratég iákat kövessenek a gyermekek, szüleik és tanáraik megszólításában. Eredményes és költséghatékony tudatosságébresztő módszerek és eszközök kifejlesztésének előmozdítása. Az intézkedéseknek arra kell irányulniuk, hogy fejlesszék a vonatkozó tudatosságébresztő módszereket és eszközöket fejlesztésére fognak irányulni, eredményességük és költséghatékonyságuk hosszú távú növelése céljából. Ennek során gondoskodni kell az intézkedések minőségének biztosításáról.

Indokolás

A tudatosság növeléséért tevékenykedő központoké az egyik legjelentősebb szerep a társadalmi tudatosság növelésében, mivel az általuk nyújtott információk – közvetlenül vagy különféle információs csatornákon keresztül – eljutnak a nagyközönséghez. Ezért képeseknek kell lenniük a veszélyek ismertetésére, valamint arra, hogy válaszokat nyújtsanak azokra. Döntő fontosságú ennek kapcsán a tevékenységeket összehangolva, szorosan együttműködni a médiával összefüggő ismeretek és a médiaműveltség szakértőivel.

Kelt Brüsszelben, 2008. október 9-én.

a Régiók Bizottsága

elnöke

Luc VAN DEN BRANDE