19.7.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 165/13


A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

Szakorvosi és általános orvosi képesítés megszerzéséről szóló tanúsítványok bejelentése

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2007/C 165/06)

Az orvosok szabad mozgásának elősegítéséről, illetve az orvosi oklevelek, bizonyítványok és képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről szóló, 1993. április 5-i 93/16/EGK tanácsi irányelv (1) és különösen annak 41. és 42a. cikke, valamint a személyek szabad mozgása területén elfogadott egyes irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozása tekintetében történő kiigazításáról szóló, 2006. november 20-i 2006/100/EK tanácsi irányelvvel (2) módosított, a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) és különösen annak 21. cikke (7) bekezdése előírja, hogy a tagállamoknak be kell jelenteniük a Bizottságnak azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek oklevelek, bizonyítványok vagy a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kibocsátásra vonatkoznak az irányelv által szabályozott területeken. A Bizottság ennek alapján értesítést tesz közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában, amely felsorolja a képesítéseknek és – adott esetben – a hozzájuk tartozó szakmai címeknek a tagállamok által elfogadott megnevezéseit.

Mivel Hollandia bejelentette, hogy módosította a 93/16/EGK irányelv B. mellékletében, valamint az általános orvosi képesítést igazoló oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezéseiről a 41. cikkel összhangban közzétett, később a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelvbe is beépített jegyzéken szereplő megnevezéseket.

A 93/16/EGK irányelv B. mellékletét, valamint a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv V. mellékletét Hollandia tekintetében módosítani kell:

1.

A 93/16/EGK irányelv B. mellékletében és a 2005/36/EK irányelv V. mellékletének „5.1.2. Szakorvosi oklevelek megnevezései” című táblázatában a képesítést kibocsátó szerv megnevezéseként az alábbinak kell szerepelnie:

„Medische Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst”,

„Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie (SGRC) van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst”.

Az általános orvosi képesítést igazoló oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezéseiről a 93/16/EGK irányelv 41. cikkével összhangban közzétett jegyzék, valamint a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv V. mellékletének „5.1.4. Háziorvosi oklevelek megnevezései” című táblázata a következőképpen módosul.

2.

Az általános orvosi képesítést igazoló oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezéseiről a 93/16/EGK irányelv 41. cikkével összhangban közzétett jegyzék, valamint a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv V. mellékletének „5.1.4. Háziorvosi oklevelek megnevezései” című táblázatában a képesítés megszerzését tanúsító okirat megnevezéseként az alábbinak kell szerepelnie:

„Certificaat van inschrijving in het register van erkende huisartsen van de Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (kiadta: Huisarts, Verpleeghuisarts en arts voor verstandelijk gehandicapte Registratie Commissie (HVRC)”.

A 2005/36/EK irányelv V. mellékletének vonatkozó táblázatai tehát most a következő adatokat tartalmazzák:

„5.1.2.   Szakorvosi oklevelek megnevezései

Ország

Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat

Kibocsátó szerv

Hivatkozási dátum

België/Belgique/Belgien

Bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist/Titre professionnel particulier de médecin spécialiste

Minister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre de la Santé publique

1976. december 20.

България

Свидетелство за призната специалност

Медицински университет, Висш медицински университет или Военномедицинска академия

2007. január 1.

Česká republika

Diplom o specializaci

Ministerstvo zdravotnictví

2004. május 1.

Danmark

Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge

Sundhedsstyrelsen

1976. december 20.

Deutschland

Fachärztliche Anerkennung

Landesärztekammer

1976. december 20.

Eesti

Residentuuri lõputnnistus eriarstiabi erialal

Tartu Ülikool

2004. május 1.

Éire/Ireland

Certificate of Specialist doctor

Competent authority

1976. december 20.

Ελλάς

Τίτλoς Iατρικής Ειδικότητας

1.

Νoμαρχιακή Αυτoδιoίκηση

1981. január 1.

2.

Νoμαρχία

España

Título de Especialista

Ministerio de Educación y Cultura

1986. január 1.

France

1.

Certificat d'études spéciales de médecine

1.

Universités

1976. december 20.

2.

Attestation de médecin spécialiste qualifié

2.

Conseil de l'Ordre des médecins

3.

Certificat d'études spéciales de médecine

3.

Universités

4.

Diplôme d'études spécialisées ou spécialisation complémentaire qualifiante de médecine

4.

Universités

Italia

Diploma di medico specialista

Università

1976. december 20.

Κύπρος

Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ειδικότητας

Ιατρικό Συμβούλιο

2004. május 1.

Latvija

»Sertifikāts« — kompetentu

iestāžu izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu specialitātē

Latvijas Ārstu biedrība

Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība

2004. május 1.

Lietuva

Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo specialisto profesinę kvalifikaciją

Universitetas

2004. május 1.

Luxembourg

Certificat de médecin spécialiste

Ministre de la Santé publique

1976. december 20.

Magyarország

Szakorvosi bizonyítvány

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete

2004. május 1.

Malta

Ċertifikat ta' Speċjalista Mediku

Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti

2004. május 1.

Nederland

Bewijs van inschrijving in een Specialistenregister

Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst

Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie (SGRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst

1976. december 20.

Österreich

Facharztdiplom

Österreichische Ärztekammer

1994. január 1.

Polska

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty

Centrum Egzaminów Medycznych

2004. május 1.

Portugal

1.

Grau de assistente

1.

Ministério da Saúde

1986. január 1.

2.

Titulo de especialista

2.

Ordem dos Médicos

România

Certificat de medic specialist Ministerul Sănătăţii Publici

Certificat de medic specialist Ministerul Sănătăţii Publici

2007. január 1.

Slovenija

Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu

1.

Ministrstvo za zdravje

2.

Zdravniška zbornica Slovenije

2004. május 1.

Slovensko

Diplom o špecializácii

Slovenská zdravotnícka univerzita

2004. május 1.

Suomi/Finland

Erikoislääkärin tutkinto/Specialläkarexamen

1.

Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

1994. január 1.

2.

Kuopion yliopisto

3.

Oulun yliopisto

4.

Tampereen yliopisto

5.

Turun yliopisto

Sverige

Bevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av Socialstyrelsen

Socialstyrelsen

1994. január 1.

United Kingdom

Certificate of Completion of specialist training

Competent authority

1976. december 20.”

„5.1.4.   Háziorvosi oklevelek megnevezései

Ország

Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat

Szakmai cím

Hivatkozási dátum

België/Belgique/Belgien

Ministerieel erkenningsbesluit van huisarts/Arrêté ministériel d'agrément de médecin généraliste

Huisarts/Médecin généraliste

1994. december 31.

България

Свидетелство за призната специалност по Обща медицина

Лекар-специалист по Обща медицина

2007. január 1.

Česká republika

Diplom o specializaci »všeobecné lékařství«

Všeobecný lékař

2004. május 1.

Danmark

Tilladelse til at anvende betegnelsen alment praktiserende læge/speciallæge i almen medicin

Alment praktiserende læge/Speciallæge i almen medicin

1994. december 31.

Deutschland

Zeugnis über die spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin

Facharzt/Fachärztin für Allgemeinmedizin

1994. december 31.

Eesti

Diplom peremeditsiini erialal

Perearst

2004. május 1.

Éire/Ireland

Certificate of specific qualifications in general medical practice

General medical practitioner

1994. december 31.

Ελλάς

Tίτλος ιατρικής ειδικότητας γενικής ιατρικής

Ιατρός με ειδικότητα γενικής ιατρικής

1994. december 31.

España

Título de especialista en medicina familiar y comunitaria

Especialista en medicina familiar y comunitaria

1994. december 31.

France

Diplôme d'État de docteur en médecine (avec document annexé attestant la formation spécifique en médecine générale)

Médecin qualifié en médecine générale

1994. december 31.

Italia

Attestato di formazione specifica in medicina generale

Medico di medicina generale

1994. december 31.

Κύπρος

Τίτλος Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής

Ιατρός Γενικής Ιατρικής

2004. május 1.

Latvija

Ģimenes ārsta sertifikāts

Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts

2004. május 1.

Lietuva

Šeimos gydytojo rezidentūros pažymėjimas

Šeimos medicinos gydytojas

2004. május 1.

Luxembourg

Diplôme de formation spécifique en medicine générale

Médecin généraliste

1994. december 31.

Magyarország

Háziorvostan szakorvosa bizonyítvány

Háziorvostan szakorvosa

2004. május 1.

Malta

Tabib tal-familja

Mediċina tal-familja

2004. május 1.

Nederland

Certificaat van inschrijving in het register van erkende huisartsen van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der geneeskunst (4)

Huisarts

1994. december 31.

Österreich

Arzt für Allgemeinmedizin

Arzt für Allgemeinmedizin

1994. december 31.

Polska

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej

Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej

2004. május 1.

Portugal

Diploma do internato complementar de clínica geral

Assistente de clínica geral

1994. december 31.

România

Certificat de medic specialist medicină de familie

Medic specialist medicină de familie

2007. január 1.

Slovenija

Potrdilo o opravljeni specializaciji iz družinske medicine

Specialist družinske medicine/Specialistka družinske medicine

2004. május 1.

Slovensko

Diplom o špecializácii v odbore »všeobecné lekárstvo«

Všeobecný lekár

2004. május 1.

Suomi/Finland

Todistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta/Bevis om tilläggsutbildning av läkare i primärvård

Yleislääkäri/Allmänläkare

1994. december 31.

Sverige

Bevis om kompetens som allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) utfärdat av Socialstyrelsen

Allmänpraktiserande läkare (Europaläkare)

1994. december 31.

United Kingdom

Certificate of prescribed/equivalent experience

General medical practitioner

1994. december 31.


(1)  HL L 165., 1993.7.7., 1. o.

(2)  HL L 255., 2005.9.30., 22. o.

(3)  HL L 363., 2006.12.20., 141. o.

(4)  Kiadta: Huisarts, Verpleeghuisarts en arts voor verstandelijk gehandicapte Registratie Commissie (HVRC).”