52007PC0822

Javaslat: az Európai parlament és a Tanács rendelete a Szerződés 251. cikkében meghatározott eljárás alá tartozó egyes jogi aktusok ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás tekintetében történő, a 2006/512/EK határozattal módosított 1999/468/EK tanácsi határozat szerinti kiigazításáról - Harmadik rész - Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelő kiigazítás /* COM/2007/0822 végleges - COD 2007/0282 */


[pic] | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA |

Brüsszel, 19.12.2007

COM(2007) 822 végleges

2007/0282 (COD)

Javaslat:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

a Szerződés 251. cikkében meghatározott eljárás alá tartozó egyes jogi aktusok ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás tekintetében történő, a 2006/512/EK határozattal módosított 1999/468/EK tanácsi határozat szerinti kiigazításáról Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelő kiigazítás Harmadik rész

(előterjesztő: a Bizottság)

2007/0282 (COD)

Javaslat:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

a Szerződés 251. cikkében meghatározott eljárás alá tartozó egyes jogi aktusok ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás tekintetében történő, a 2006/512/EK határozattal módosított 1999/468/EK tanácsi határozat szerinti kiigazításáról Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelő kiigazítás Harmadik rész

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 61. cikke c) pontjára, 63. cikke első bekezdése 1. pontjának a) alpontjára és 67. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára[1],

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére[2],

tekintettel az Európai Központi Bank véleményére[3]

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően[4],

mivel:

1. A Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozatot[5] a 2006/512/EK határozat módosította, amely bevezette az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást az olyan általános hatályú intézkedések esetében, amelyek valamely, a Szerződés 251. cikkében meghatározott eljárás alapján elfogadott alap-jogiaktus nem alapvető fontosságú elemeinek módosítását szolgálják, beleértve néhány ilyen elem törlését vagy a jogi aktus új, nem alapvető fontosságú elemek beillesztésével történő kiegészítését is.

2. A 2006/512/EK határozatról szóló európai parlamenti, tanácsi és bizottsági együttes nyilatkozattal[6] összhangban ahhoz, hogy ezt az új eljárást alkalmazni lehessen a Szerződés 251. cikkében meghatározott eljárás alapján elfogadott és már hatályos jogi aktusokra, ezeket a jogi aktusokat az alkalmazandó eljárásokkal összhangban ki kell igazítani.

3. Az Egyesült Királyság és Írország, amelyek az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyság és Írország helyzetéről szóló jegyzőkönyv 3. cikke értelmében részt vettek az e rendelettel módosítandó jogi aktusok elfogadásában és alkalmazásában, részt vesznek e rendelet elfogadásában és alkalmazásában.

4. Dánia, az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv 1. és 2. cikkével összhangban, e rendelet elfogadásában nem vesz részt, ezért e rendelet nem kötelező, illetve nem alkalmazható rá,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

E rendelet alkalmazásában a „tagállam” kifejezés a tagállamokat jelenti, Dánia kivételével.

2. cikk

A mellékletben felsorolt jogi aktusokat az említett mellékletnek megfelelően, a 2006/512/EK határozattal módosított 1999/468/EK határozat szerint ki kell igazítani.

3. cikk

A mellékletben szereplő jogi aktusok rendelkezéseire történő hivatkozásokat az e rendelettel kiigazított rendelkezésekre történő hivatkozásnak kell tekinteni.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjá ban való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban az Európai Közösséget létrehozó szerződésnek megfelelően.

Kelt Brüsszelben, […]-án/-én.

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

[…] […]

MELLÉKLET

A TANÁCS 2000. DECEMBER 22-I 44/2001/EK RENDELETE A POLGÁRI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEKBEN A JOGHATÓSÁGRÓL, VALAMINT A HATÁROZATOK ELISMERÉSÉRőL ÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL [7]

A 44/2001/EK rendelet tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy frissítse vagy technikai kiigazításokkal lássa el a mellékletekben meghatározott formanyomtatványokat. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak, és a 44/2001/EK rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, ezeket az 1999/468/EK tanácsi határozat 5a. cikkében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

A 44/2001/EK rendelet ennek megfelelően a következőképpen módosul:

(1) A 74. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő bekezdés lép:

„(2) Azon formanyomtatványok frissítését vagy technikai kiigazítását, amelyeknek a mintája a V. és VI. mellékletben szerepel, a Bizottság fogadja el. Ezeket az intézkedéseket, amelyek a rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, a 75. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

(2) A 75. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„75. cikk

(1) A Bizottságot a munkájában egy bizottság segíti.

(2) Amennyiben e bekezdésre történik hivatkozás, az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel a határozat 8. cikkének rendelkezéseire.”

A TANÁCS 2001. MÁJUS 28-I 1206/2001/EK RENDELETE A POLGÁRI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEKBEN A BIZONYÍTÁSFELVÉTEL TEKINTETÉBEN TÖRTÉNő, A TAGÁLLAMOK BÍRÓSÁGAI KÖZÖTTI EGYÜTTMűKÖDÉSRőL [8]

Az 1206/2001/EK tanácsi rendelet tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy frissítse vagy technikai módosításokkal lássa el a mellékletben meghatározott formanyomtatványokat. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak, és az 1206/2001/EK tanácsi rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, ezeket az 1999/468/EK tanácsi határozat 5a. cikkében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Az 1206/2001/EK rendelet ennek megfelelően a következőképpen módosul:

(1) A 19. cikk (2) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

„(2) A mellékletben szereplő formanyomtatványok frissítését és technikai módosítását a Bizottság végzi el. Ezeket az intézkedéseket, amelyek a rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, a 20. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

(2) A 20. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„20. cikk

(1) A Bizottságot munkájában egy bizottság segíti.

(2) Amennyiben e bekezdésre történik hivatkozás, az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel a határozat 8. cikkének rendelkezéseire.”

A TANÁCS 2003. FEBRUÁR 18-I 343/2003/EK RENDELETE EGY HARMADIK ORSZÁG ÁLLAMPOLGÁRA ÁLTAL A TAGÁLLAMOK EGYIKÉBEN BENYÚJTOTT MENEDÉKJOG IRÁNTI KÉRELEM MEGVIZSGÁLÁSÁÉRT FELELőS TAGÁLLAM MEGHATÁROZÁSÁRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK ÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL[9]

A 343/2003/EK rendelet tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy elfogadja a humanitárius záradék végrehajtásának feltételeit és eljárásait, és elfogadja az átadások lebonyolításához szükséges kritériumokat. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak, és a 343/2003/EK rendelet új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítésére irányulnak, ezeket az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

A 343/2003/EK rendelet ennek megfelelően a következőképpen módosul:

(1) A 15. cikk (5) bekezdésének helyébe a következő bekezdés lép:

„(5) Az e cikk végrehajtásának feltételeit és eljárásait, beleértve adott esetben a tagállamok között a szóban forgó személyek egyesítésének szükségességével vagy annak helyével kapcsolatban felmerült nézeteltérések rendezésének egyeztető mechanizmusát, a Bizottság fogadja el. Ezeket a kiegészítő intézkedéseket, amelyek a rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, a 27. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

(2) A 19. cikk (5) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

„(5) A Bizottság kiegészítő szabályokat fogadhat el az átadás lebonyolításáról. Ezeket a kiegészítő intézkedéseket, amelyek a rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, a 27. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

(3) A 20. cikk (4) bekezdésének helyébe a következő bekezdés lép:

„(4) A Bizottság kiegészítő szabályokat fogadhat el az átadás lebonyolításáról. Ezeket a kiegészítő intézkedéseket, amelyek a rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, a 27. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

(4) A 27. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő bekezdés lép:

„(3) Amennyiben e bekezdésre történik hivatkozás, az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel a határozat 8. cikkének rendelkezéseire.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004. ÁPRILIS 21-I 805/2004/EK RENDELETE A NEM VITATOTT KÖVETELÉSEKRE VONATKOZÓ EURÓPAI VÉGREHAJTHATÓ OKIRAT LÉTREHOZÁSÁRÓL [10]

A 805/2004/EK rendelet tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy módosítsa a mellékletekben meghatározott formanyomtatványokat. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak, és a 805/2004/EK rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, ezeket az 1999/468/EK tanácsi határozat 5a. cikkében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

A 805/2004/EK rendelet a következőképpen módosul:

(1) A 31. és a 32. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„31. cikk

A mellékletek módosításai

A Bizottság módosítja a mellékletekben található formanyomtatványokat. Ezeket az intézkedéseket, amelyek a rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, a 32. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

32. cikk

Bizottság

(1) A Bizottságot a 44/2001/EK rendelet 75. cikkében meghatározott bizottság segíti.

(2) Amennyiben e bekezdésre történik hivatkozás, az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel a határozat 8. cikkének rendelkezéseire.”

[1] HL C […]., […]., […] o.

[2] HL C […]., […]., […] o.

[3] HL C […]., […]., […] o.

[4] HL C […]., […]., […] o.

[5] HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A 2006/512/EK határozattal (HL L 200., 2006.7.22., 11. o.) módosított határozat.

[6] HL C 255., 2006.10.21., 1. o.

[7] HL L 12., 2001.1.16., 1. o. A legutóbb az 1791/2006/EK rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.

[8] HL L 174., 2001.6.27., 1. o.

[9] HL L 50., 2003.2.25., 1. o.

[10] HL L 143., 2004.4.30., 15. o. Az 1869/2005/EK rendelettel (HL L 300., 2005.11.17., 6. o. és HL L 321M., 2006.11.21., 145. o.) módosított rendelet.