52007PC0154

Javaslat: a Tanács határozata a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság Európai Unióhoz való csatlakozását követõen Argentínát, Ausztráliát, Brazíliát, Kanadát, Kínát, Tajvan, Penghu, Kinmen és Matsu Független Vámterületet (Kínai Tajpej), Kolumbiát, Kubát, Ecuadort, Hongkongot (Kína), Indiát, Japánt, Koreát, Új-Zélandot, a Fülöp-szigeteket, Svájcot és az Egyesült Államokat illetõen szükségessé vált kompenzációs kiigazításokra vonatkozó megállapodásoknak a GATS XXI. cikke alapján történõ megkötésérõl /* COM/2007/0154 végleges - ACC 2007/0055 */


[pic] | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA |

Brüsszel, 27.3.2007

COM(2007) 154 végleges

2007/0055 (ACC)

Javaslat:

A TANÁCS HATÁROZATA

a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság Európai Unióhoz való csatlakozását követõen Argentínát, Ausztráliát, Brazíliát, Kanadát, Kínát, Tajvan, Penghu, Kinmen és Matsu Független Vámterületet (Kínai Tajpej), Kolumbiát, Kubát, Ecuadort, Hongkongot (Kína), Indiát, Japánt, Koreát, Új-Zélandot, a Fülöp-szigeteket, Svájcot és az Egyesült Államokat illetõen szükségessé vált kompenzációs kiigazításokra vonatkozó megállapodásoknak a GATS XXI. cikke alapján történõ megkötésérõl

(előterjesztő: a Bizottság)

INDOKLÁS

Azokat a feltételeket, amelyek teljesülése esetén a WTO-tagok piacukhoz való hozzáférést engedélyeznek más tagok szolgáltatásai és szolgáltatói számára, a tagok GATS egyedi kötelezettségvállalásokról szóló listái tartalmazzák. Az EK és tagállamai eredeti egyedi kötelezettségvállalásokról szóló listái (a továbbiakban: EK GATS kötelezettségvállalási listák) 1994-bõl származnak és csak arra a 12 tagállamra vonatkoznak, amelyek akkor az Európai Unió tagjai voltak. Az a 13 tagállam, amely 1995-ben és 2004-ben csatlakozott az Európai Unióhoz (a továbbiakban: új tagállamok) megtartották a csatlakozást megelõzõen elfogadott saját GATS kötelezettségvállalási listáikat.

Annak érdekében, hogy az új tagállamok ne tartsanak fenn olyan kötelezettségvállalást, amely sérti a közösségi vívmányokat és vonatkozzanak rájuk az EK GATS kötelezettségvállalási listákban foglalt horizontális korlátozások, be kellett jelenteni az EK egyedi kötelezettségvállalásokról szóló listáin és az új tagállamok saját GATS-listáin szereplõ egyes egyedi kötelezettségvállalások módosítását illetve visszavonását, valamint az új tagállamok kötelezettségvállalásait össze kellett hangolni az eredeti EK-listával.

E célból a GATS XXI. cikke alapján az EK tárgyalásokba kezdett 18 olyan WTO-taggal, amelyet érintenek a fent említett módosítások. A tárgyalások során a Tanács 2006. július 16-i következtetéseivel[1] összhangban az EK elfogadta az érintett WTO-tagoknak nyújtandó ellentételezés összegét. A bejelentett módosításokat, visszavonásokat és az elfogadott kompenzációs kiigazításokat belefoglalták az EK egységesített GATS-listáiba, amelyek hitelesítése 2006. december 15-én az alkalmazandó WTO szabályok alapján lezárult.

Így az EK lett a Kereskedelmi Világszervezet elsõ olyan tagja, amely sikeresen alkalmazta a szolgáltatások területén a kereskedelmi kötelezettségvállalások módosításáról és visszavonásáról szóló GATS-rendelkezéseket. A szolgáltatások listája sikeres egységesítésének eredményeként az EK szolgáltatási kötelezettségvállalásai immár mind a 25 tagállamra vonatkozóan egyetlen dokumentumban vannak összefoglalva.

A WTO „érintett tagjaival” való tárgyalások lezárásáig és figyelembe véve a tagállamoknak az Európai Közösséget létrehozó szerzõdés 133 cikke (6) bekezdése második albekezdése alapján megmaradt hatáskörét, a közösségi intézmények azzal a feltételezéssel mûködtek, hogy az éppen tárgyalt megállapodások esetleges tartalma, legalább elméletben megkívánja a tagállamok részvételét és esetleges egyedi jóváhagyását olyan kérdésekben, amelyek a megmaradó hatáskörükbe tartozhattak volna. Ezért a WTO „érintett tagjaival” folytatott tárgyalásokban a Bizottság az „Európai Közösségeket és azok tagállamait” képviselve vett részt.

Azonban mivel az elfogadott kompenzációs kiigazítások nem tartalmaznak olyan rendelkezéseket, amelyek meghaladják az Európai Közösség belsõ hatáskörét és nem vezetnek a tagállamok törvényeinek vagy rendeleteinek harmonizációjához egy olyan területen, amelyen az Európai Közösségeket létrehozó szerzõdések kizárják ezt a harmonizációt, az említett megállapodásokban semmi nem tartozik a tagállamok megmaradó hatáskörébe. Így a megállapodásokat csupán a Tanácsnak kell jóváhagynia.

Ugyanakkor azonban a forma egységessége érdekében – fenntartva azt a lehetõséget, hogy a jövõben a GATS alapján történnek a kötelezettségvállalások olyan kérdésekben, amelyekre az Európai Közösséget létrehozó szerzõdés 133 cikke (6) bekezdése második albekezdése vonatkozik – az egységesített EK GATS-listának meg kellene tartania a jelenlegi címét („Európai Közösségek és azok tagállamai – egyedi kötelezettségvállalási listák”).

Ennek a tanácsi határozatra irányuló biztottsági javaslatnak az a célja, hogy formálisan lezárja a tárgyalásokat azokkal aWTO-tagokkal, akiket érint az EK GATS-lista egységesítése.

2007/0055 (ACC)

Javaslat:

A TANÁCS HATÁROZATA

a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság Európai Unióhoz való csatlakozását követõen Argentínát, Ausztráliát, Brazíliát, Kanadát, Kínát, Tajvan, Penghu, Kinmen és Matsu Független Vámterületet (Kínai Tajpej), Kolumbiát, Kubát, Ecuadort, Hongkongot (Kína), Indiát, Japánt, Koreát, Új-Zélandot, a Fülöp-szigeteket, Svájcot és az Egyesült Államokat illetõen szükségessé vált kompenzációs kiigazításokra vonatkozó megállapodásoknak a GATS XXI. cikke alapján történõ megkötésérõl

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerzõdésre és különösen annak 133. cikkének (1) és (5) bekezdésére, összefüggésben a 300. cikkének (2) bekezdésével,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

1. A Norvég Királyságnak, az Osztrák Köztársaságnak, a Finn Köztársaságnak és a Svéd Királyságnak az Európai Unióhoz történõ csatlakozásáról szóló szerzõdés 1995. január 1-jén lépett hatályba,[2]

2. A Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Unióhoz történõ csatlakozásáról szóló szerzõdés 2004. május 1-jén lépett hatályba,[3]

3. A szolgáltatások kereskedelmérõl szóló általános egyezmény (a továbbiakban: GATS) XX. cikke alapján a WTO-tagok a GATS III. részének megfelelõen vállalt egyedi kötelezettségvállalásaikat listába foglalják.

4. Az Európai Közösségek és azok tagállamai (a továbbiakban: az Európai Közösségek) jelenlegi listái kizárólag az 1994-es 12 tagállam egyedi kötelezettségvállalásait tartalmazzák. Az Európai Közösségekhez 1995-ben és 2004-ben csatlakozott tagállamok (a továbbiakban: új tagállamok) egyedi kötelezettségvállalásokról szóló egyéni listáit a csatlakozást megelõzõen fogadták el.

5. Annak érdekében, hogy az új tagállamokra is vonatkozzanak az Európai Közösségek egyedi kötelezettségvállalási listáján szereplõ korlátozások, valamint a közösségi vívmányokkal való összhang biztosítása céljából szükség volt az Európai Közösségek és az új tagállamok egyedi kötelezettségvállalásokról szóló listáin szereplõ egyes egyedi kötelezettségvállalások módosítására illetve visszavonására.

6. Egységesített listák összeállításának céljából 2004. május 28-án a GATS V. cikke alapján az Európai Közösség kiadott egy közleményt, amelyben bejelenti, hogy szándékában áll az Európai Közösségek és az új tagállamok egyedi kötelezettségvállalásokról szóló listáiban szereplõ egyes egyedi kötelezettségvállalásokat a GATS V. cikke (5) bekezdése alapján és a GATS XXI. cikke (1) bekezdése b) pontjával összhangban módosítani illetve visszavonni,

7. A bejelentést követõen a GATS XXI. cikke (2) bekezdése a) pontja alapján 18 WTO-tag (Argentína, Ausztrália, Brazília, Kanada, Kína, Tajvan, Penghu, Kinmen és Matsu Független Vámterület (Kínai Tajpej), Kolumbia, Ecuador, Hongkong (Kína), India, Japán, Korea, Új-Zéland, a Fülöp-szigetek, Svájc, Uruguay és az Amerikai Egyesült Államok, a továbbiakban:WTO-tagok) nyújtott be kompenzációs igényt,

8. A Bizottság tárgyalásokat folytatott az érintett WTO-tagokkal. A tárgyalások eredményeképpen megállapodás született a 2004. május 28-án bejelentett módosítások és visszavonások miatti kompenzációs kiigazításokat illetõen.

9. A tárgyalások lezárását követõen a Tanács 2006. július 26-i következtetéseinek[4] értelmében a Bizottság felhatalmazást kapott arra, hogy minden érintett WTO-taggal aláírja a vonatkozó megállapodásokat. Az alkalmazandó WTO szabályok által elõírt hitelesítési eljárás elindítása érdekében a Bizottság 2006. szeptember 14-én továbbította az egységesített listatervezetet a WTO Titkárságára. A hitelesítés 2006. december 15-én lezárult.

10. Az elfogadott kompenzációs kiigazítások nem tartalmaznak olyan rendelkezéseket, amelyek az Európai Közösség belsõ hatáskörét meghaladják és nem vezetnek a tagállamok törvényeinek vagy rendeleteinek harmonizációjához olyan területen, amelyen az Európai Közösségeket létrehozó szerzõdések kizárják ezt a harmonizációt. Ezek a kompenzációs kiigazítások továbbá a tárgyalások megnyugtató és kiegyensúlyozott lezárását is jelentik. A vonatkozó megállapodásokat ennélfogva az Európai Közösségek nevében kell jóváhagyni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság Európai Unióhoz való csatlakozását követõen Argentínát, Ausztráliát, Brazíliát, Kanadát, Kínát, Tajvan, Penghu, Kinmen és Matsu Független Vámterületet (Kínai Tajpej), Kolumbiát, Kubát, Ecuadort, Hongkongot (Kína), Indiát, Japánt, Koreát, Új-Zélandot, a Fülöp-szigeteket, Svájcot és az Egyesült Államokat illetõen szükségessé vált kompenzációs kiigazításokra vonatkozó megállapodásoknak a GATS XXI. cikke alapján történõ megkötését az Európai Közösségek nevében a Tanács jóváhagyja.

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje azt a személyt, akinek az aláírása révén az Európai Közösség magára nézve kötelezõnek ismeri el a megállapodásokat.

A megállapodások szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában kell kihirdetni.

Kelt Brüsszelben, […]-án/-én.

a Tanács részéről

az elnök

[…]

MELLÉKLET

(A 17 megállapodás)

[1] 12019/06 Limited WTO 135 Services 34

[2] HL C 241., 1994.8.29.

[3] HL L 236., 2003.9.23.

[4] 12019/06 Limited WTO 135 Services 34