52007PC0117

Javaslat a Tanács és a Bizottság határozata az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról /* COM/2007/0117 végleges - CNS 2007/0044 */


[pic] | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA |

Brüsszel, 16.3.2007

COM(2007) 117 végleges

2007/0044 (CNS)

Javaslat

A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

(előterjesztő: a Bizottság)

INDOKOLÁS

Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodás olyan „vegyes” megállapodás, amely 1999. július 1-jén lépett hatályba, azaz még az Uniónak a Bolgár Köztársasággal és Romániával történő bővítése előtt. Ennélfogva jegyzőkönyvet kell készíteni a partnerségi és együttműködési megállapodáshoz, amely révén az új tagállamok – a 2005. április 25-i csatlakozási szerződéshez csatolt csatlakozási okmány 6. cikkének (2) bekezdésével összhangban – csatlakozhatnak a megállapodáshoz.

A Tanács 2006. október 23-án felhatalmazta a Bizottságot, hogy a Közösség és tagállamai részéről tárgyalásokat kezdjen az Üzbég Köztársasággal a partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolandó jegyzőkönyv elfogadása céljából.

Az Üzbég Köztársasággal folytatott tárgyalásokat már lezárták. A megállapodás szerinti jegyzőkönyv mellékelten megtalálható.

A csatolt javaslatok a következők: (1) a Tanács határozata a jegyzőkönyv aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról és (2) a Tanács és a Bizottság határozata a jegyzőkönyv elfogadásáról.

A Bizottság javasolja, hogy a Tanács:

- az Európai Közösség és a tagállamai részéről határozzon a jegyzőkönyv aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról,

- az Európai Közösség és tagállamai részéről fogadja el a jegyzőkönyvet, valamint hagyja jóvá az Európai Atomenergia-közösség általi elfogadását.

2007/0044 (CNS)

Javaslat

A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 44. cikke (2) bekezdésére, 47. cikke (2) bekezdésének utolsó mondatára, 55. cikkére, 57. cikke (2) bekezdésére, 71. cikkére, 80. cikke (2) bekezdésére, 93. cikkére, 94. cikkére, 133. cikkére és 181a. cikkére, összefüggésben 300. cikke (2) bekezdésének második mondatával és 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésével,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 101. cikke második bekezdésére,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási okmányára és különösen annak 6. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára[1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére[2],

tekintettel a Tanács jóváhagyására az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 101. cikkének megfelelően,

mivel:

(1) Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyvet az Európai Közösség és tagállamai részéről a […] tanácsi határozattal összhangban [DÁTUMMAL KIEGÉSZÍTENDŐ] aláírták.

(2) A jegyzőkönyvet 2007. január 1-jétől annak hatálybalépéséig ideiglenesen alkalmazni kell.

(3) A jegyzőkönyvet el kell fogadni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Közösség, az Európai Atomenergia-közösség és a tagállamok jóváhagyják az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyvet.

A jegyzőkönyv szövege a határozathoz csatolásra került.

2. cikk

A jegyzőkönyv […]. cikkében előírt értesítést az Európai Közösség nevében a Tanács elnöke küldi meg. A Bizottság elnöke egyidejűleg ilyen értesítést ad ki az Európai Atomenergia-közösség részéről.

Kelt Brüsszelben, […]-án/-én.

a Bizottság részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

MELLÉKLET

JEGYZŐKÖNYV

A PARTNERSÉGI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSHOZ az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről az Üzbég Köztársaság között a Bolgár Köztársaságnak és Romániának a partnerségi és együttműködési megállapodáshoz való csatlakozásáról

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG,

A CSEH KÖZTÁRSASÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG

ÍRORSZÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,

A LETT KÖZTÁRSASÁG,

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG,

A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

ROMÁNIA,

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

a továbbiakban: a tagállamok, melyek képviseletében az Európai Unió Tanácsa jár el, és

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉG,

a továbbiakban: a Közösségek, melyek képviseletében az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság jár el,

egyrészről, és

AZ ÜZBÉG KÖZTÁRSASÁG,

másrészről,

a továbbiakban e jegyzőkönyv alkalmazásában: a felek,

TEKINTETTEL a Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (az Európai Unió tagállamai), valamint a Bolgár Köztársaság és Románia között, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződés rendelkezéseire, amely szerződést 2005. április 25-én írták alá Luxembourgban, és amely 2007. január 1-jén lép hatályba,

FIGYELEMBE VÉVE az Üzbég Köztársaság és az Európai Unió közötti kapcsolatokban a két új tagállam EU-hoz történő csatlakozása miatt kialakuló új helyzetet, amely lehetőségeket teremt, valamint kihívást jelent az Üzbég Köztársaság és az Európai Unió közötti együttműködés számára,

FIGYELEMMEL a felek azon óhajára, hogy a partnerségi és együttműködési megállapodás célkitűzéseit és elveit elérjék és végrehajtsák,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

A Bolgár Köztársaság és Románia az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodás feleivé válnak, amely megállapodást 1996. június 21-én írták alá Firenzében, és amely 1999. július 1-jén lépett hatályba (a továbbiakban: a megállapodás), továbbá a Közösség többi tagállamával megegyező módon elfogadják és tudomásul veszik a megállapodás, valamint az ugyanazon a napon aláírt záróokmány mellékletét képező együttes nyilatkozatokat, levélváltásokat és az Üzbég Köztársaság nyilatkozatának szövegét, valamint a 2004. április 30-i megállapodás jegyzőkönyvét, mely 2005. november 1-jén lépett hatályba.

2. cikk

E jegyzőkönyv a megállapodás szerves részét képezi.

3. cikk

1. E jegyzőkönyvet a Közösségek, továbbá a tagállamok nevében az Európai Unió Tanácsa, valamint az Üzbég Köztársaság belső rendelkezéseinek megfelelően hagyja jóvá.

2. A felek értesítik egymást az előző bekezdésben említett idevágó rendelkezések végrehajtásáról. A jóváhagyó okiratokat az Európai Unió Tanácsa Főtitkárságánál kell letétbe helyezni.

4. cikk

1. Ez a jegyzőkönyv az utolsó jóváhagyó okirat letétbe helyezésének napját követő első hónap első napján lép hatályba.

2. A jegyzőkönyvet 2007. január 1-től a hatálybalépéséig ideiglenesen alkalmazzák

5. cikk

1. A megállapodás, a záróokmány és a hozzá csatolt valamennyi dokumentum szövege, továbbá a 2004. április 30-i megállapodás jegyzőkönyvének szövege bolgár és román nyelven készült.

2. E dokumentumok e jegyzőkönyv mellékleteit képezik, és a megállapodás, a záróokmány és a hozzá csatolt valamennyi dokumentum, továbbá a 2004. április 30-i megállapodás jegyzőkönyvének más nyelveken készült szövegével együtt egyaránt hitelesek.

6. cikk

Ez a megállapodás két-két eredeti példányban készült angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén, valamint üzbég nyelven, a szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

Kelt […]-ban/-ben a 2007. év […] havának […]. napján.

A TAGÁLLAMOK RÉSZÉRŐL

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK RÉSZÉRŐL

AZ ÜZBÉG KÖZTÁRSASÁG RÉSZÉRŐL

[1] HL (hivatkozással kiegészítendő)

[2] HL (hivatkozással kiegészítendő)