52006PC0680

Javaslat: a Tanács rendelete az egyes, Libériával szembeni korlátozó intézkedésekről és az 1030/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 234/2004/EK rendelet módosításáról /* COM/2006/0680 végleges */


[pic] | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA |

Brüsszel, 8.11.2006

COM(2006) 680 végleges

Javaslat:

A TANÁCS RENDELETE

az egyes, Libériával szembeni korlátozó intézkedésekről és az 1030/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 234/2004/EK rendelet módosításáról

(előterjesztő: a Bizottság)

INDOKLÁS

1. A Libériával kapcsolatos 234/2004/EK rendelet a 2006/31/KKBP és a 2006/518/KKBP közös állásponttal, valamint az 1521/2003 és egyéb idevágó ENSZ biztonsági tanácsi határozattal összhangban megtiltja a fegyverekkel és katonai felszerelésekkel kapcsolatos bizonyos szolgáltatások nyújtását, valamint a fa, a faipari termékek és a nyersgyémántok behozatalát.

2. A 2006. június 20-i 1689/2006 határozattal az ENSZ Biztonsági Tanácsa többek között a fa és faipari termékek behozatala tilalmának kilencven napra való felfüggesztéséről határozott. Ezen időszak után a Biztonsági Tanács határozhat arról, hogy újból hatályba helyezi-e a fa és faipari termékek behozatalának tilalmát.

3. 2006. október 20-án a Biztonsági Tanács megvizsgálta az ügyet és arra a következtetésre jutott, hogy nem megalapozott a fa és faipari termékek behozatala tilalmának ismételt bevezetése.

4. Tekintettel erre, a Bizottság javasolja a 234/2004/EK rendelet azon rendelkezésének hatályon kívül helyezését, amely érvényre jutattja a fa és faipari termékek behozatali tilalmát.

Javaslat:

A TANÁCS RENDELETE

az egyes, Libériával szembeni korlátozó intézkedésekről és az 1030/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 234/2004/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 60. és 301. cikkére,

tekintettel a Libériával szembeni korlátozó intézkedések megújításáról szóló, 2006. január 23-i 2006/31/KKBP[1] közös álláspontra és a Libériával szembeni egyes korlátozó intézkedések módosításáról és megújításáról szóló, 2006. július 24-i 2006/518/KKBP[2] közös álláspontra,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának (ENBT) 1521/2003 határozatával Libériával szemben hozott intézkedések végrehajtására a Libériával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2004. február 10-i 2004/137/KKBP[3] közös álláspont gondoskodott a Libériáról szóló 1521/2003/ENBT-határozatban ismertetett intézkedések végrehajtásáról, és megtiltotta a katonai tevékenységekkel kapcsolatos pénzügyi segítség nyújtását Libériának. Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1647(2005), 1683(2006) és 1689(2006) határozatával összhangban a 2006/31/KKBP és a 2006/518/KKBP közös álláspont ismét megerősítette a 2004/137/KKBP közös álláspont korlátozó intézkedéseit, és bizonyos módosításokról rendelkezett.

(2) A 234/2004/EK tanácsi rendelet[4] tiltja a katonai tevékenységekkel kapcsolatos technikai és pénzügyi segítség nyújtását Libériának, a nyersgyémántok behozatalát Libériából, valamint a Libériából származó fa és fatermékek behozatalát.

(3) Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa 2006. június 20-án elfogadta az 1689/2006 határozatot. Ez a határozat többek között nem újította meg a Libériából származó összes fa és fatermék behozatali tilalmát, amelyet az 1521/2003/ENBT határozat (10) bekezdése írt elő, és amely több meghosszabbítás után 2006. június 20-án járt le. A Biztonsági Tanács kijelentette, hogy kész újra bevezetni a tilalmat, amennyiben Libéria kilencven napon belül elmulasztja elfogadni a libériai kormány által létrehozott erdőreform-felügyeleti bizottság által javasolt erdészeti jogszabályt.

(4) A Biztonsági Tanács 2006. október 20-án újra megvizsgálta a kérdést, és arra következtetésre jutott, hogy Libéria elfogadta a szükséges erdészeti jogszabályt. Ezért úgy határozott, hogy nem vezeti be újra a tilalmat.

(5) Ennélfogva a 234/2004 EK rendelet 6. cikkének (2) bekezdését, amely megtiltja a Közösség területére a Libériából származó összes fa és fatermék behozatalát, és amelyet 2006. június 23. és 2006. szeptember 18. között felfüggesztettek, hatályon kívül kell helyezni 2006. szeptember 19-i visszamenőleges hatállyal,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 234/2004/EK rendelet 6. cikkéből a (2) bekezdést el kell hagyni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2006. szeptember 19-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben,

a Tanács részéről

az elnök

[1] HL L 19, 2006.1.24, 38.o.

[2] HL L 201, 2006.7.25, 36.o

[3] HL L 40, 2004.2.12, 35. o. A 2004/902/KKBP közös állásponttal módosított közös álláspont (HL L 379, 2004.12.24, 113. o.).

[4] HL L 40, 2004.2.12, 1. o. A legutóbb az 1126/2006/EK rendelettel (HL L 201., 2006.7.25, 1. o.) módosított rendelet.