52006PC0149

Javaslat a Tanács rendelete Bulgária és Románia Európai Unióhoz való csatlakozása következtében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK rendelet kiigazításáról /* COM/2006/0149 végleges */


[pic] | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA |

Brüsszel, 5.4.2006

COM(2006) 149 végleges

Javaslat

A TANÁCS RENDELETE

Bulgária és Románia Európai Unióhoz való csatlakozása következtében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK rendelet kiigazításáról

(előterjesztő: a Bizottság)

INDOKLÁS

A Tanács 2005. szeptember 20-án elfogadta az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK rendeletet, mely módosítja a vívmányok azon részét, amely a Bulgáriával és Romániával folytatott csatlakozási tárgyalások alapját képezte. E rendelet nem veszi figyelembe sem a csatlakozási tárgyalások eredményeit, sem pedig magát a bővítést. Így még a csatlakozás előtt ki kell igazítani a csatlakozási okmányt és az új vidékfejlesztési rendelet szövegét, hogy összhangban legyenek egymással.

Különösen a következőkre van szükség:

- ki kell igazítani a csatlakozási okmány vidékfejlesztéssel kapcsolatos mellékleteit, hogy a tárgyalások eredményei összhangban legyenek az új vívmányokkal (amennyiben a csatlakozási okmány hivatkozásai tárgytalanná váltak, vagy a tárgyalások eredményei nem egyeztethetők össze közvetlenül az új vidékfejlesztési rendelettel);

- ki kell igazítani a csatlakozási okmány 29. és 34. cikkét annyiban, amennyiben azok a vidékfejlesztésre vonatkozó átmeneti vagy végrehajtási szabályokra hivatkoznak;

- ki kell igazítani az új vidékfejlesztési rendeletet, hogy Bulgáriára és Romániára is alkalmazható legyen, és hogy – amennyiben szükséges – tartalmazza a csatlakozási tárgyalások eredményeit.

Az e kiigazítások során követendő irányadó elvek értelmében fenn kell tartani a csatlakozási tárgyalások eredményeinek alapvető jellegét és elveit, továbbá a kiigazításoknak a feltétlenül szükséges mértékre kell korlátozódniuk.

E javaslatok nincsenek pénzügyi hatással a Közösség költségvetésére.

Az alábbiakban sor kerül a javaslatok (két tanácsi határozat és egy tanácsi rendelet) bemutatására.

Leader – A 4. tengelyre vonatkozó minimális pénzügyi küszöbérték

Az 1698/2005/EK rendelet kimondja, hogy a helyi szinten kidolgozott és végrehajtott vidékfejlesztési stratégiák támogatása érdekében mindegyik vidékfejlesztési programnak tartalmaznia kell egy kötelező Leader-tengelyt, és e tengelyre elő kell irányozni az EMVA-ból a program számára nyújtott támogatás minimális százalékát. Tekintettel arra, hogy Bulgária és Románia nem rendelkezik tapasztalattal a Leader-megközelítés végrehajtásában, valamint a Leader alkalmazását szolgáló megfelelő helyi kapacitás kiépítése érdekében a Leader-tengelyre vonatkozóan az EU–10 esetén alkalmazandó 2,5 %-os átlagos pénzügyi hozzájárulást a 2010–2013 közötti időszakban csak Bulgáriára és Romániára kell alkalmazni. A jogi aktus tisztázza e százalékszám kiszámításának módját is.

Leader+ típusú intézkedések

A Bulgáriával és Romániával kidolgozott azon intézkedések, amelyek a vidéki közösségek helyi fejlesztési stratégiák kidolgozására és végrehajtására történő felkészítéséhez szükséges képességek megszerzését segítik elő, eltérnek az 1698/2005/EK rendelet rendelkezéseitől. E területen fenn kell tartani a Bulgáriával és Romániával folytatott tárgyalások eredményeit.

Tanácsadási szolgáltatások

Az 1698/2005/EK rendeletnek a tanácsadási szolgáltatások igénybevételét elősegítő rendelkezései mind alkalmazási körükben, mind pedig a kedvezményezetteknek nyújtott pénzügyi támogatás szintjében eltérnek a csatlakozási szerződésben a 2007–2009 közötti időszakra megállapított rendelkezésektől. Annak elkerülése érdekében, hogy a program első három évében kettős finanszírozásokra kerüljön sor, Bulgária és Románia számára lehetővé kell tenni, hogy választhasson a csatlakozási okmány VIII. mellékletében foglalt intézkedés vagy az 1698/2005/EK rendeletben foglalt intézkedés végrehajtása között. Továbbá a Tanács és a Bizottság Bulgáriára és Romániára vonatkozó együttes nyilatkozatának – melyet az 1698/2005/EK rendeletre vonatkozó politikai megállapodást eredményező szeptember 19–20-i tanácsi ülés jegyzőkönyve tartalmaz – érvényre juttatása érdekében a Bizottság javasolja, hogy a csatlakozási szerződésben foglalt, tanácsadási szolgáltatások nyújtására vonatkozó intézkedést 2013-ig hosszabbítsák meg a részben önellátó mezőgazdasági üzemek részére nyújtott támogatásban részesülő mezőgazdasági termelők tekintetében.

Agrár-környezetvédelmi és állatjóléti intézkedések

A csatlakozási tárgyalások eredményei előirányozták Bulgária és Románia számára az agrár-környezetvédelmi és állatjóléti intézkedések 85 %-os társfinanszírozását. Az 1698/2005/EK rendelet új pénzügyi szabályozásával való összhang biztosítása érdekében – mely szabályozás értelmében a társfinanszírozási arányokat a jövőben nem az intézkedésekre, hanem a tengelyekre vonatkozóan határozzák meg – a Bizottság javasolja, hogy a 2. tengelyre vonatkozóan Bulgária és Románia esetén legfeljebb 82 %-os társfinanszírozási arányt alkalmazzanak (az 1698/2005/EK rendelet szerinti legfeljebb 80 % helyett) a teljes programra és a teljes programozási időszakra. E 82 % alapja az agrár-környezetvédelmi és állatjóléti intézkedések ezen országok 2. tengellyel kapcsolatos összes kiadásában várhatóan elfoglalt súlya, így fennmarad a csatlakozási szerződésben előirányzottal megegyező finanszírozás.

A nemzeti közvetlen kifizetések kiegészítései

A közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1290/2005/EK tanácsi rendelet a vidékfejlesztés támogatására egy egységes közösségi alapot vezetett be, mely felváltja a korábbi két finanszírozási forrást (az EMOGA Orientációs Részlegét és Garanciarészlegét). Ezért tisztázni kell azon 20 %-os felső határ kiszámításának alapját, melyet a csatlakozási okmány VIII. melléklete a KAP 2. pillérjének azon összegeire határoz meg, amelyek átvihetők az 1. pillérbe a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetések kiegészítésére. Figyelembe véve az EU–10-re alkalmazandó rendelkezésekkel való összhang szükségességét, két ország vidékfejlesztési szükségleteit, valamint a 2. pillérből az 1. pillérbe történő túlzott mértékű átcsoportosítások elkerülésének fontosságát, a Bizottság azt javasolja, hogy a 20 %-os felső határt kizárólag az EMOGA Garanciarészlegére alkalmazzák.

Átmeneti és végrehajtási szabályok

A Bulgária és Románia csatlakozási okmányában foglalt, átmeneti és végrehajtási szabályokra való hivatkozásokat ki kell igazítani az 1698/2005/EK rendeletben megállapított eljárásokkal való összhang érdekében.

Technikai kiigazítások

Ki kell egészíteni Bulgáriával és Romániával azon új tagállamok listáját, amelyekre az 1698/2005/EK rendelet szerinti átmeneti intézkedéseket alkalmazni kell. El kell hagyni a csatlakozási okmány VIII. mellékletében foglalt azon rendelkezéseket, melyek 1) most már közvetlenül az 1698/2005/EK rendelet hatálya alá tartoznak, így a szerkezetátalakítás alatt álló, részben önellátó mezőgazdasági üzemek részére nyújtott támogatás, termelői csoportok, technikai segítségnyújtás; vagy 2) már nem alkalmazandók, így azon követelmény, mely szerint beruházási támogatás csak olyan mezőgazdasági üzemek részére nyújtható, amelyek esetén bizonyítható a gazdasági életképesség a beruházás befejezésekor.

Javaslat

A TANÁCS RENDELETE

Bulgária és Románia Európai Unióhoz való csatlakozása következtében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK rendelet kiigazításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási szerződésére és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási okmányára és különösen annak 56. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) Az 1698/2005/EK tanácsi rendelet[1] a 2007–2013 közötti programozási időszakra általános szabályokat vezetett be a vidékfejlesztési politika közösségi támogatására vonatkozóan, továbbá meghatározta a vidékfejlesztéssel kapcsolatos prioritásokat és intézkedéseket.

(2) Ezen általános szabályokat és intézkedéseket ki kell igazítani, hogy Bulgária és Románia Európai Unióhoz való csatlakozása időpontjától végre lehessen hajtani azokat e két országban.

(3) Az 1698/2005/EK rendelet szerint a vidékfejlesztési programnak magában kell foglalnia egy kötelező Leader-tengelyt, és e tengelyre elő kell irányozni az EMVA-ból a program számára nyújtott támogatás minimális százalékát. Tekintettel arra, hogy Bulgária és Románia nem rendelkezik tapasztalattal a Leader-megközelítés végrehajtásában, valamint arra, hogy ki kell alakítani a Leader alkalmazását szolgáló megfelelő helyi kapacitást, a Leader-tengelyre vonatkozóan alkalmazandó 2,5%-os átlagos pénzügyi hozzájárulást a 2010–2013 közötti időszakban alkalmazni kell ezen országokra.

(4) Annak érdekében, hogy Bulgária és Románia 2013-ig részesülhessen a félig önellátó gazdaságok részére nyújtott támogatásra, valamint a termelői csoportok létrehozására vonatkozó átmeneti intézkedések nyújtotta előnyökből, Bulgáriát és Romániát fel kell venni azon országok listájára, melyekre ezen intézkedések kiterjednek.

(5) Az 1698/2005/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1698/2005/EK rendelet a következőképpen módosul:

1) A 17. cikk (2) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

„Bulgária és Románia tekintetében a 2010–2013 közötti időszakban átlagban az EMVA teljes hozzájárulásának legalább 2,5 %-át a 4. tengelyre kell fenntartani. Ezen százalékszám kiszámításakor figyelembe kell venni az EMVA-ból a 2007–2009 közötti időszakban az említett tengelyre nyújtott minden hozzájárulást.”

2) Az 20. cikk d) pontjának bevezető szavai helyébe a következő szöveg lép:

„átmeneti intézkedések Bulgária, a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Románia, Szlovénia és Szlovákia számára az alábbiak vonatkozásában:”

2. cikk

Ez a rendelet Bulgária és Románia csatlakozási szerződése hatálybalépésének feltételével 2007. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben,

a Tanács részéről

az elnök

[1] HL L 277., 2005.10.21., 1. o.