52006DC0661

A Bizottság Közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai gazdasági és Szociális bizottságnak és a Régiók Bizottságának - Közlemény az internet és az új online technológiák biztonságosabb használatát előmozdító (Biztonságosabb internet plusz) többéves közösségi program végrehajtásáról /* COM/2006/0661 végleges */


[pic] | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA |

Brüsszel, 6.11.2006

COM(2006) 661 végleges

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Közlemény az internet és az új online technológiák biztonságosabb használatát előmozdító (Biztonságosabb internet plusz) többéves közösségi program végrehajtásáról

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Közlemény az internet és az új online technológiák biztonságosabb használatát előmozdító (Biztonságosabb internet plusz) többéves közösségi program végrehajtásáról (EGT vonatkozású szöveg)

BEVEZETÉS

Ez a közlemény azon követelmény értelmében készült, amely az internet és az új online technológiák biztonságosabb használatát elősegítő többéves közösségi program létrehozásáról szóló, 2005. május 11-i 854/2005/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 5. cikkének (3) bekezdésében szerepel, amely szerint „a Bizottság legkésőbb 2006 közepéig jelentést készít az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, valamint a Régiók Bizottságának az 1. cikk (2) bekezdésében említett cselekvések végrehajtásáról. Ennek keretében a Bizottság beszámol arról, hogy a 2007–2008-ra szánt összeg összhangban áll-e a pénzügyi tervvel.”

A határozat az alábbiak szerint határozza meg a program pénzügyi keretét (6. cikk):

- A 2005. január 1-jétől 2008. december 31-ig tartó időszakra a pénzügyi keretet 45 millió euróban állapítja meg.

- Ebből 20,05 millió esik a 2006. december 31-ig tartó időszakra (6. cikk (1) bekezdés).

- A 2006. december 31. utáni időszakra eső összeg csak akkor tekinthető jóváhagyottnak, ha ez összhangban áll a 2007-ben kezdődő időszakra vonatkozó új hatályos pénzügyi tervvel (2. cikk (2) bekezdés).

A BIZTONSÁGOSABB INTERNET PLUSZ PROGRAM CÉLKITűZÉSEI

A Biztonságosabb internet plusz program célja, hogy előmozdítsa az internet és az új online technológiák biztonságosabb használatát – különösen a gyermekek esetében –, és hogy küzdjön a jogellenes és a végfelhasználó számára nemkívánatos tartalmak ellen.

A program a végfelhasználóra összpontosít, különösen a gyermekekre, akár otthon, akár az iskolában.

A program négy fő fellépésre oszlik:

a) a jogellenes tartalom elleni küzdelem;

b) a nem kívánt és az ártalmas tartalom elleni fellépés;

c) a biztonságosabb környezet előmozdítása;

d) a tudatosság erősítése.

A Biztonságosabb internet plusz program folytatója a Biztonságosabb internet cselekvési tervnek, amely 38,3 millió euro összköltségvetéssel 1999-től 2004-ig tartott.

Az új program alkalmazási területe kiterjed az új online technológiákra is, beleértve a mobil- és a szélessávú tartalmakat, az online játékokat, a peer-to-peer alapú fájlcserét és a valós idejű kommunikáció minden formáját – például a csetszobákat és az azonnali üzeneteket – elsősorban a gyermekek és a kiskorúak védelmének javítása céljából. A jogellenes és káros tartalmak szélesebb körével, így a rasszizmussal és az erőszakkal is foglalkozik a program.

A PROGRAM VÉGREHAJTÁSA

A Biztonságosabb internet plusz programot az Európai Bizottság hajtja végre. A tagállamok a Biztonságosabb internet plusz Irányítóbizottságon keresztül képviseltetik magukat. A finanszírozás pénzbeli támogatások és közbeszerzési szerződések odaítélésével valósul meg.

A 2005. évi pályázati felhívás

A programra vonatkozó határozat 3. cikkével összhangban a Bizottság elkészítette a 2005. évi munkaprogramot[1], amely a program végrehajtásának alapjául volt hivatott szolgálni. A 2005. évi Biztonságosabb internet plusz pályázati felhívást 2005. szeptember 10-én tették közzé[2].

Értékelés után a beérkezett 59 ajánlatból 37-et választottak ki tárgyalásra, összesen körülbelül 11,79 millió eurós közösségi finanszírozás mellett (ebből 9,21 millió euro a 2005-ös, 2,58 millió euro pedig a 2006-os költségvetés terhére), az alábbiak szerint:

- Forródrótszolgálat[3]: 1 hálózati koordinátor és 16 forródrótszolgálat, amelyek 15 országot fednek le;

- Tudatosságnövelő csomópontok[4] és segélyvonalak[5]: 1 hálózati koordinátor és 16 tudatosságnövelő csomópont;

- Felhasználók felkészítése: 1 tematikus hálózat;

- Önszabályozás: 1 tematikus hálózat;

- Média: 1 tematikus hálózat.

A felhívásra különösen jól reagáltak a forródrótszolgálatokat és a tudatosságnövelő csoportokat illetően. A meglévő forródróthálozatot ki fogják terjeszteni a Cseh Köztársaságra és Szlovéniára, ahol eddig nem volt forródrótszolgálat, a tudatosságnövelő csomópontok hálózatát pedig kiterjesztik Ciprusra, Luxemburgra és Lettországra, ahol eddig nem volt tudatosságnövelő csomópont. A közösségi finanszírozásra javasolt 16 tudatosságnövelő csomópont közül tíznél új szolgáltatásként segélyvonal is fog üzemelni.

Biztonságosabb internet fórum

A Biztonságosabb internet fórumot a Biztonságosabb internet cselekvési terv keretében hozták létre, hogy vitaközpontként működjön és cselekvésre ösztönözzön a jogellenes, a nemkívánatos és a káros tartalmakat illetően. A közmegegyezés kialakításának ad teret, továbbá következtetésekkel, ajánlásokkal, iránymutatásokkal stb. látja el a megfelelő országos és európai fórumokat. Lehetőséget ad annak megvitatására is, hogy az iparág hogyan járulhat hozzá a jogellenes tartalmak elleni küzdelemhez.

A Biztonságosabb internet fórum fő témája 2005-ben A gyermekek biztonsága és a mobilhasználat címet viselte, és a kockázatfelmérésre, az új megoldásokra és a nemzeti etikai kódexekre helyezte a hangsúlyt[6]. 2006-ban tovább folytatódtak a viták a mobilhálózat-üzemeltetőkkel, a gyermekbiztonsági szervezetekkel és az állami szervekkel, hogy megállapodás szülessék a követendő gyermekvédelmi gyakorlatokról és azok megvalósításáról Európa-szerte.

2006 júniusában két új témát vitattak meg a fórumon: az új médiák gyermekek általi használatát és a gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló képekhez való hozzáférés letiltását[7].

Az első témát illetően ismertették az internetes biztonsággal kapcsolatos legújabb kutatási eredményeket. A Bizottság többek között ismertette az Eurobarométer legfrissebb felmérését[8], amely egy keretszerződés keretében 2005 decemberében indult azzal a céllal, hogy egész Európáról összehasonlítható adatokat szolgáltasson az internetes biztonság problémakörében, és amely az Unió összes tagállamára, valamint Bulgáriára, Romániára, Horvátországra és Törökországra terjedt ki.

A 15 „régi” tagállamban előzőleg 2003 őszén végeztek felmérést, míg a 10 új tagállamban 2004 elején, röviddel azelőtt, hogy – 2004. május 1-jén – ezek az országok csatlakoztak az Európai Unióhoz. Az új kérdőív nagyrészt a 2003/2004-es felmérésen alapul, hogy az eredményeket össze lehessen hasonlítani. A kérdőív kiegészült az összefüggések (a szülők médiahasználatának) jobb megértését szolgáló, valamint új szolgáltatásokra (a mobiltelefonokra, az online játékokra és a szűrőeszközökre) vonatkozó kérdésekkel.

Az Eurobarométer szerint Európában a 17 éves vagy annál fiatalabb gyermekek szülei 18 %-ban állítják azt, hogy gyermekük találkozott már káros vagy jogellenes tartalommal az interneten. Noha a 15 „régi” tagállamban az előző felmérés óta jelentősen megnőtt a tudatosság, a szülők 44 %-a szeretne több tájékoztatást kapni arról, hogy gyermeküket hogyan védhetik meg a jogellenes és káros tartalmaktól és kapcsolatoktól. A válaszadók szerint a tájékoztatás az iskolák (36 %), az internetszolgáltatók (31 %) és a média (21 %) feladata volna. Az Eurobarométer eredményei alapján az érintett felektől többek között az alábbi javaslatok érkeztek:

- az internetet és a mobiltelefont már intenzíven használó 10 éven aluli gyermekekre való összpontosítás;

- a forródrótszolgálatok közismertebbé tétele a rendőrséggel való fokozottabb együttműködés révén;

- tájékoztatás a szülők igényeinek és a gyermekek korának megfelelő csatornákon keresztül (iskolák, internetszolgáltatók, média).

A felmérés azt is megerősítette, hogy az internethasználat, a szülők elvárásai és a tudatosság szintje továbbra is jelentős eltéréseket mutat Európában. A helyi szinten folytatott, testre szabott kampányok megfelelő kiegészítője volna, ha létezne egy európai tudatossági hálózat, benne nemzeti csomópontokkal.

Biztonságosabb internet napok

A Biztonságosabb internet nap a tudatosságnövelés résztvevőinek globális kezdeményezése, amellyel az internet biztonságos használatát kívánják népszerűsíteni az összes felhasználó, de különösen a fiatalok körében. A Biztonságosabb internet program által társfinanszírozott INSAFE európai internetbiztonsági hálózat Viviane Reding biztos védnökségével 2005 és 2006 februárjában Biztonságosabb internet napot rendezett, amelyen Európa és az egész világ számos szervezete és országa részt vett.

A Biztonságosabb internet napot 2005-ben február 8-án tartották 30 ország 65 szervezetének részvételével. Az esemény során mesemondó versenyt írtak ki a 9–16 éveseknek. A tizenhat országban megtartott ünnepséget követően könyv formájában is kiadták a versenyre beérkezett történeteket.

2006-ban a Biztonságosabb internet nap február 7-re esett, a részt vevő szervezetek (37 ország körülbelül 100 szervezete) pedig igen sokfélék voltak: nemzeti hatóságok, internet- és telefonszolgáltatók, cégek, iskolák, könyvtárak és múzeumok, internetbiztonsági szervezetek és nemzetközi szervezetek.

Internetbiztonsági eseményeket – blogvilágbajnokságot, kvízjátékokat, online játékokat, mesemondó versenyeket és kerekasztal-beszélgetéseket – egész Európában és annak határain túl is rendeztek, többek között az Egyesült Államokban, Oroszországban, Brazíliában, Argentínában, Ausztráliában és Új-Zélandon.

A 2006-os Biztonságosabb internet nap eseményeiről további tájékoztatást a program honlapján[9] talál.

ÚJ TENDENCIÁK 2006 ÓTA

2006-ban a Bizottság folytatni szeretné az említett tevékenységeket, az alábbiakkal növelve hatásukat:

- A forródrótszolgálatok és a tudatosságnövelő hálózatok földrajzi terjedelmének megerősítése és növelése. A 2003–2004-es időszakban a Biztonságosabb internet cselekvési terv[10] keretében 21 forródrótszolgálat és 23 tudatosságnövelő csomópont kapott támogatást; ezek 20, illetve 21 országot fednek le. A 2005. évi pályázati felhívás eredményeképpen a legtöbbjük ezután is működni fog. A 2006. évi új pályázati felhívás[11] célja, hogy a két hálózat minél nagyobb földrajzi területet fedjen le.

- Az érdekelt felek közös fellépésre való ösztönzése a Biztonságosabb internet tevékenységek keretében. Egyebek mellett ezt tűzték ki célul a forródrótszolgálatok és a tudatosságnövelő hálózatok 2006. június 20-i luxembourgi közös éves ülésén, amelyen kutatók, cégek, bűnüldöző szervek és az európai hálózatok egyes tagjai is részt vettek.

- Az európai állampolgárok hozzásegítése, hogy internethasználatuk biztonságosabbá tételéhez gyakorlati útmutatást találjanak. Erre a nemzeti tudatosságnövelő csomópontok tevékenysége és az összeurópai segélyvonal ( Europe Direct szolgáltatás)[12] népszerűsítése keretében kerül sor.

- A Biztonságosabb internet plusz program közismertebbé tétele az európai állampolgárok – felnőttek és gyermekek – körében. Így a nemzeti tudatosságnövelő csomópontok tudatosságnövelő kampányán kívül a Bizottság egy brüsszeli rendezvényt is szervezni fog a 2007-es Biztonságosabb internet nap alkalmából.

A Biztonságosabb internet plusz program végrehajtása és a nyomába lépő majdani programok elkészítése során a Bizottság figyelembe fogja venni a Biztonságosabb internet cselekvési terv végső értékelésében[13] megfogalmazott következtetéseket és ajánlásokat. Az értékelésben tárgyalt területeken tapasztalt előrelépések meg lesznek szilárdítva

PÉNZÜGYI TERV

Az új pénzügyi keretről szóló, 2006. május 17-én létrejött intézményközi megállapodás nyomán a Bizottság elkészítette a „2007–2013 időszak uniós programjainak felülvizsgált csomagját”[14], amely szükség szerint módosítja a hatályos és a javasolt szabályozást, hogy a megállapodásnak érvényt szerezzen. A csomag a Biztonságosabb internet plusz programra a 2005–2008-as időszakban 45 millió eurót szán, ami pontosan megegyezik a határozatban szereplő összeggel.

A programra vonatkozó határozatban a 2007. január 1-jétől 2008. december 31-ig tartó időszakra megállapított összeg – 24,95 millió euro – tehát ebben a szakaszban összeegyeztethető a 2007-ben kezdődő időszak hatályos pénzügyi tervével.

KÖVETKEZTETÉSEK

A forródrótszolgálatoknál tett bejelentések nagy száma (több mint 534 000 bejelentés csak 2005-ben) azt mutatja, hogy a jogellenes tartalom elleni küzdelemben egyre nagyobb szükség van ilyen szolgáltatásra.

A széles körű nemzetközi részvétellel tartott, nagy sajtóvisszhangot kiváltó Biztonságosabb internet napra egyre inkább úgy tekintenek, mint amely jó alkalmat ad az érdekelt felek közötti kommunikáció javítására és a nagyközönség megérintésére.

A tudatosságnövelő csomópontok egyre több célzott kampányt indítanak, amelyek a gyermekeket, a szülőket és a tanárokat veszik célba, a hálózaton pedig egyre inkább közkézen forognak a követendő gyakorlatok.

További finanszírozásra van szükség, hogy az eddigi intézkedések folytatódhassanak, hogy a program kifejthesse teljes hatását (például a földrajzi lefedettség növelése és az érdekeltek közötti együttműködés ösztönzése révén), és hogy közismertebbé váljék.

[1] A Bizottság 2005. szeptember 9-i C(2005) 3231 határozata; www.europa.eu.int/saferinternet.

[2] HL C 223., 2005.9.10., 8.o. és a Biztonságosabb internet plusz honlap:www.europa.eu.int/saferinternet.

[3] A forródrótszolgálatok fogadják a felhasználók bejelentéseit az interneten talált jogellenes tartalmakról. A bejelentéseket azután továbbítják a megfelelő szerveknek (a rendőrségnek, az internetszolgáltatóknak vagy egy másik forródrótszolgálatnak), hogy azok intézkedjenek.

[4] A tudatosságnövelő csomópontok olyan tevékenységeket folytatnak, amelyek a szülők, a tanárok és a gyermekek célcsoportja körében növelik a jogellenes, a nemkívánatos és a káros tartalmak számos kategóriája iránti tudatosságot.

[5] A segélyvonalakon keresztül személyes (telefonos vagy online) kapcsolatba lehet lépni egy képzett segélynyújtóval, akivel a gyermekek megbeszélhetik a jogellenes vagy káros tartalmakkal kapcsolatban felmerülő aggályaikat.

[6] http://europa.eu.int/information_society/activities/sip/si_forum/mobile_2005/index_en.htm.

[7] http://europa.eu.int/information_society/activities/sip/si_forum/mobile_2005/index_en.htm.

[8] http://europa.eu.int/information_society/activities/sip/docs/eurobarometer/eurobarometer_2005_25_ms.pdf.

[9] http://europa.eu.int/information_society/activities/sip/docs/events/si_day_2006_events.pdf.

[10] Az Internet biztonságosabb használatát a világhálón található tiltott és káros tartalom ellen folytatott harccal elősegítő többéves közösségi cselekvési terv elfogadásáról szóló, 1999. január 25-i 276/1999/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 33., 1999.2.6., 1. o.), módosítva a 2003. június 16-i 1151/2003/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (HL L 162., 2003.7.1.)

[11] HL C 167., 2006.7.19.és a Biztonságosabb internet plusz honlap: http://europa.eu.int/information_society/activities/sip/call/proposals/index_en.htm.

[12] http://europa.eu/europedirect és a 00800 6 7 8 9 10 11 ingyenes szám.

[13] COM/2006/XXXX, ….

[14] A 2006. május 24-i IP/06/673 és a MEMO/06/213.