52006DC0648

A Bizottság Közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek - Az Európai Unió, Hongkong és Makaó: az együttműködés lehetőségei 2007–2013 /* COM/2006/0648 végleges */


[pic] | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA |

Brüsszel, 26.10.2006

COM(2006) 648 végleges

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

Az Európai Unió, Hongkong és Makaó: az együttműködés lehetőségei 2007–2013

Összefoglaló

Az Európai Unió kapcsolatai Hongkongi és Makaó Különleges Közigazgatási Területekkel (KKT) azután is tovább fejlődtek, hogy ezek visszatértek kínai fennhatóság alá.

Az EU-nak erős érdeke, hogy a két KKT továbbra is autonómiát és szabadságokat élvezzen, és támogatja az általános választójog irányába történő mihamarabbi és lényegi előrelépést. A Bizottság évente ad ki jelentéseket a két KKT-n zajló alkotmányügyi, politikai, kereskedelmi, gazdasági és kétoldalú fejleményekről, és ezt továbbra is folytatni fogja.

A kapcsolatok mindenekelőtt gyakorlati jellegűek, és a közös érdekeken alapulnak. Lényeges és növekvő a – közvetlen és közvetett – együttműködés, miután Hongkong és Makaó továbbra is hídfőállást jelentenek a kínai anyaországgal való egyre mélyebb együttműködéshez.

Az EU-nak továbbra is a már létező együttműködés és párbeszéd szilárd alapjára kell építkeznie. Rendszeres strukturált párbeszédre van szükség a Bizottság és Hongkong KKT között az utóbbi hatáskörébe tartozó ügyekben, illetve folytatni kell az évi vegyes bizottsági üléseket a Bizottság és Makaó KKT között.

Az ipari országoknak szánt új pénzügyi eszközről való megállapodást követően a két fél közötti együttműködést felül kellene vizsgálni, és új menetrendet kellene alkotni hozzá. Ez a közlemény az együttműködés előremozdítására egy sor kihívást jelentő célkitűzést határoz meg hét területen: kereskedelem és vámok, pénzügyek, emberek közötti kapcsolatok (többek között a felsőoktatás), közlekedés; környezet; egészségügy illetve élelmiszerbiztonság.

AZ EURÓPAI UNIÓ, HONGKONG ÉS MAKAÓ: AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI 2007–2013

A Bizottság Hongkong Különleges Közigazgatási Terület (KKT) felé folytatott politikáját egy Európai Tanácshoz intézett 1997-es közlemény határozta meg. A közlemény, amelyet Hongkong kínai fennhatóság alá történő átvétele kapcsán adtak ki, aláhúzta az „egy ország – két rendszer” elv zökkenőmentes megvalósításának fontosságát, és meghatározta azokat a módokat, amelyeken az EU hozzájárulhat Hongkong politikai és gazdasági fejlődéséhez. A Bizottság azóta évente ad ki jelentéseket a Hongkong KKT-n tapasztalható fejleményekről; a legutóbbi ilyen a 2005-ös fejleményekről beszámoló nyolcadik évi jelentés volt. A Bizottság ezen kívül számos politikai párbeszédbe kezdett a KKT kormányával, mégpedig gazdaság- és kereskedelempolitikai kérdésekben, fontos kétoldalú megállapodásokat írt alá például a vámügyi együttműködésről és az illegális bevándorlók visszafogadásáról, és – amikor erre szükség mutatkozott – nyilatkozatokat tett a hongkongi politikai fejleményekkel kapcsolatban.

A Makaó Különleges Közigazgatási Terület felé folytatott politikát egy az Európai Tanácshoz intézett 1999-es közlemény határozza meg. A Bizottság évi jelentéseket ad ki a Makaó KKT fejleményeiről, és évente vegyes bizottsági üléseket tart a KKT hatóságaival.

Az Európai Unió kapcsolatai tekintélyes mértékben fejlődtek Hongkonggal és Makaóval, amióta ezek visszatértek kínai fennhatóság alá. Makaón és Hongkongban tett 2005. július 18-i látogatásán Barroso elnök megállapodott mindkét KKT kormányának vezetőjével, hogy a közös érdekek terén „az Európai Bizottságnak fejlesztenie, szélesítenie és mélyítenie kell az együttműködést” a két különleges közigazgatási kerülettel. Ennek megfelelően ez a közlemény értékeli a jelenlegi kapcsolatokat, és számos ajánlást tesz az EU két KKT-vel folytatott együttműködésének javítására és bővítésére.

1. Politikai és Alkotmányos Fejlemények

Hongkong és Makaó kínai fennhatóság alá történő átmenete óta mindkét különleges közigazgatási területet az „egy ország – két rendszer” elv alapján kormányozzák, ami részletesen a két terület alaptörvényében van meghatározva.

Az „egy ország – két rendszer” elvet általánosságban tiszteletben tartják, és a hongkongi és a makaói lakosság szempontjából jól működik. Az EU támogatja az elvet – különösen az emberi jogok és az egyéni szabadságjogok alaptörvényekbe foglalt tiszteletét – amelyet mindkét KKT polgárai élveznek. Mindkét KKT kormánya továbbra is magas fokú autonómiát élvez gazdasági, kereskedelmi, adóügyi, pénzügyi és szabályozási kérdésekben, Hongkong és Makaó lakossága továbbá részesül a saját jogi rendszer, a független jogállamiság, az egyéni tulajdonhoz kötődő jogok, a szólásszabadság és a piacgazdasági rendszer áldásaiból.

Az alaptörvényükben előirányzott egyedi alkotmányos fejlesztési intézkedéseket mindkét KKT-n teljes mértékig és a tervek szerint hajtották végre.

Mindazonáltal a hongkongi alaptörvény kimondja: „A végső cél egy megfelelően reprezentatív jelölőbizottság jelölését követően a kormány vezetőjének általános választójog útján történő kiválasztása, összhangban a demokratikus eljárásokkal”[1]. (Makaó alaptörvényében[2] nincs ennek megfelelő cikk.) Egyelőre sem Hongkong sem Makaó nem érte el az általános választójogot, és nem is határozták meg a teljes demokráciáig vezető útitervet.

Az Európai Unió világszerte támogatja a demokráciát, mint legjobb eszközt a legitim, stabil, elszámoltatható és átlátható kormány létrehozásához, amely szavatolja a jogokat és a szabadságokat, és fellép a jogállamiságért. A EU azt támogatja, hogy az alaptörvénynek és a hongkongi és a makói lakosság óhajának megfelelően mihamarabb vezessék be az általános választójogot Hongkongban és Makaón.

A Bizottság előző évi jelentéseiben hosszas megjegyzéseket fűzött Hongkong alkotmányos fejleményeihez és a KKT-k alaptörvényeinek a Nemzeti Népi Kongresszus általi értelmezéseihez (lásd különösen a 2004. és 2005. évi jelentéseket[3]). A Makaó KKT-ről szóló előző évi jelentéseiben[4] az ottani fejleményekhez is fűzött megjegyzéseket.

Nemzetközileg Hongkongot és Makaó Különleges Közigazgatási Területeket (KKT) egyaránt gyorsan befogadták és jelenleg is önálló nemzetközi partnerek a gazdasági, kereskedelmi, adózási, pénzügyi, sport-, kutatási, oktatási, kulturális és a személyek közötti kapcsolatok ügyeiben, amelyekhez joghatóságukat az Alaptörvények biztosítják. Mindketten aktív tagjai a nemzetközi szervezeteknek, mint a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) és a Vámigazgatások Világszervezete, illetve számos nemzetközi szerződés részesei. 2005 decemberében például Hongkong sikeresen megrendezte a WTO 6. miniszteri értekezletét, Makaó pedig ugyanabban a hónapban 2005. évi Kelet-ázsiai Játékokat látta vendégül.

2. Gazdasági fejlemények

AZ ANYAORSZÁG GYORS NÖVEKEDÉSE ÉS GAZDASÁGÁNAK SZÁRNYALÁSA HONGKONG ÉS MAKAÓ SZÁMÁRA IS ÚJ LEHETőSÉGEKET TEREMTETT. A KKT-K DÉL-KÍNÁVAL ÉS KÜLÖNÖSEN KANTON TARTOMÁNNYAL FENNÁLLÓ SZOROS KAPCSOLATAI GAZDASÁGI SIKEREIK MOZGATÓIVÁ VÁLTAK. HONGKONG ÉS MAKAÓ ELőNYÖKET HÚZ ABBÓL, HOGY SZABAD ÉS NYITOTT KAPUI KÍNÁNAK. AZ ANYAORSZÁGGAL A SZOROS GAZDASÁGI PARTNERSÉGRőL MEGKÖTÖTT MEGÁLLAPODÁSOK ÉS AZ EGYÉNI LÁTOGATÁSI RENDSZER, AMELY ENYHÍTI A BEUTAZNI KÍVÁNÓ ANYAORSZÁGBELIEKET ÉRINTő UTAZÁSI KORLÁTOZÁSOKAT, JELENTőS MÉRTÉKBEN JÁRULTAK HOZZÁ A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉSHEZ.

Hongkong

A visszatérést közvetlenül követő időszakban Hongkong KKT kormányának példátlan pénzügyi, gazdasági és adóigazgatási kihívásokkal kellett szembenéznie. A KKT kormányának érdeme, hogy Hongkongnak mostanra sikerült kilábalnia az 1997–98. évi ázsiai pénzügyi válság negatív gazdasági hatásainak és a SARS (súlyos akut respiratorikus szindróma) 2003-as kitörésének betudható visszaesésből.

Hongkong 2005. évi gazdasági és pénzügyi eredményei mára elérték az 1997. évi szintjüket. A GDP 2005-ben 7,3 %-kal nőtt (a kormány 2006-ra szóló előrejelzése 4–5 %-os növekedést ígér). A munkanélküliség 2005 decemberében 5,2 % volt, ami az utóbbi négy év legalacsonyabb értéke. A költségvetési egyensúlyt a visszatérés óta eltelt nyolc évben először 2005–2006-ra sikerült visszaállítani, mivel addigra a gazdaság erőre kapott és az állami kiadásokat visszafogták.

Az anyaország finanszírozási igényeinek támogatása révén egyre erősödik Hongkong pozíciója, mint Kelet-Ázsia nemzetközi pénzügyi központja. Az anyaországbeli vállalkozások Hongkongot finanszírozási szükségleteik előteremtésére és befektetési központnak használják, ami növekvő keresletet támaszt a hongkongi pénzügyi, jogi és üzleti szolgáltatások iránt. A Hongkongban befolyt IPO-alapokból („első nyilvános kibocsátás”) 80 %-kal részesedtek a Kínához kapcsolódó vállalatok, így ezzel 2005-ben Hongkong a világ negyedik legnagyobb részvénybefektetés szerző központjává és ezzel világviszonylatban is jelentős részvényalap-kereskedelmi és vagyonkezelői központtá vált. Hongkong, mint nemzetközi pénzügyi központ sikere annak köszönhető, hogy növekvő mértékben képes a közvetítő szerepére az anyaország hatalmas belső megtakarításait illetően. Tekintettel a többi regionális pénzügyi központ által támasztott versenyre, Hongkongnak rugalmas munkaerő- és termékpiacok, erős intézmények és ésszerű makrogazdasági stratégiák fenntartásával tovább kell növelni versenyképességét.

A hongkongi vállalkozások és emberek a verseny- és a külső kihívások változásaihoz való nem mindennapi alkalmazkodóképességükről tettek bizonyságot. Képesek voltak arra, hogy a hozzáadott értékek láncában magasabb árat és nagyobb árrést eredményező tevékenységeket folytatva emelkedjenek egyre feljebb a pénzügyi és az üzleti szolgáltatások, a kereskedelem, a magas hozzáadott értéket előállító feldolgozóipar, az idegenforgalom, a kiskereskedelem és más szolgáltatások területén. Hongkongnak meg kell azonban birkóznia a növekvő költségek és a beszállítások akadozásának a közlekedési dugókból és a környezetszennyezésből fakadó kihívásával. Hongkong törekvése arra, hogy „Ázsia világvárosa” maradhasson, attól függ, miként lesz képes szembenézni ezekkel a kihívásokkal.

Makaó

A kicsi, de nyitott makaói gazdaság 2000 óta tapasztalt robbanásszerű növekedése elsősorban a szerencsejátékoknak és az idegenforgalomnak köszönhető.2002-ben liberalizálták a szerencsejáték-ágazatot és eltörölték a 40 éve fennálló kaszinóüzemeltetési monopóliumot. Ez, és az anyaországi egyéni látogatói rendszer együttesen erősítette a látogatási kedvet, ami viszont lökést adott az átfogóbb gazdasági növekedésnek. A kereslet növekedésével Makaó továbbra is gyors növekedésre számíthat, amit persze befolyásolhat, ha Kína kikezdené vagy elvitatná szerencsejáték monopóliumát.

Makaó kicsi, ám dinamikus városi központ, amely a stratégiai szolgáltatások esetében a Gyöngy-folyó deltáját kiszolgáló központjává kíván kiépülni. Gazdaságának fő tartóoszlopai jelenleg a szerencsejátékok és az idegenforgalom, ezért a KKT kormánya Makaót regionális szórakoztató, kiállító és konferencia-szolgáltatásokat nyújtó központtá szeretné fejleszteni. Hongkong szolgáltatásokra épülő magasan fejlett gazdasága és az anyaország alacsony béreinek szorításában Makaónak kiélezett versenyre kell számítania. Makaónak a következő nagy kihívásokkal kell szembenéznie: úgy kell megerősítenie jogi- és pénzügyi rendszerét, hogy az a jövőben támogassa a növekedést és megakadályozza stabil pénzügyi és szociális rendszere leépülését; hatékony képzést kell biztosítania a helyi munkaerőpiac számára (vagy pedig szakképzett munkaerőt kell importálnia és befogadnia).

3. Mi szól a nagyobb elkötelezettség mellett?

Hongkong

Hongkonghoz az alábbi meghatározó érdekek fűzik az EU-t: a kereskedelmi forgalom nagyságát tekintve Hongkong az EU tizenhatodik partnere és ha a rajta át Kínába áramló hatalmas tranzitforgalmat is figyelembe vesszük, akkor már hatodik a rangsorban. Bár az utóbbi években a kétoldalú kereskedelmi forgalom némileg csökken (elsősorban amiatt, hogy a hongkongi ipar egy része az anyaországba települ át), az mégis 30 milliárd € körül maradt. Hongkong továbbra is a „kapu” szerepét tölti be az EU számos új tagja számára, amelyek szeretnének bejutni az anyaország piacára. Az anyaországi vállalatok pedig Hongkongot az európai üzleti lehetőségek előszobájaként használják egyre nagyobb mértékben bázisukként és az ismeretek forrásaként. Az anyaország és Japán után az EU Hongkong legnagyobb szállítója, illetve legnagyobb befektetője is.

Az EU vállalatainak ezrei tartanak fel regionális központokat vagy irodákat a KKT-ben és az EU több mint 45 000 polgára telepedett le Hongkongban. Az EU pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó intézetei igen jelentős érdekeltségekkel rendelkeznek Hongkongban. A 2005-ben Hongkongban engedéllyel működő 132 bank közül 34-et, és az engedéllyel működő 175 biztosítási intézet közül pedig 30-at alapítottak az EU-ban, így a számokat tekintve ezek állnak a Hongkongban működő külföldi biztosítók listájának az élén.

Az európaiak üzleti tevékenysége Hongkongban a kínaiaké után a legjelentősebb külföldi jelenlétnek számít. A Hongkongban regionális központtal és regionális irodával rendelkező külföldi vállalatok között az EU vállalatai képviseltetik magukat a legnagyobb számban (2005 júniusában 1083 vállalat, vagyis 28 %). Az Európai Kereskedelmi Kamara mellett 14 EU tagállam működtet kétoldalú kereskedelmi kamarákat Hongkongban. Az EU/Hongkong Üzleti Tanács évente összeül, hogy fórumot biztosítson Hongkong és az EU üzleti életének vezetői között folyó stratégiai párbeszédhez.

Hongkong az Európai Unió nagykereskedői, szolgáltatói és egyénei számára kulcsfontosságú közlekedési csomópont Kelet-Ázsiában. Hongkong konténerkikötője a rajta áthaladó konténerek számát tekintve továbbra is a legnagyobb a világon. Az EU a polgári repülésben is erős kapcsolatokat ápol Hongkonggal, mivel a legtöbb tagállamnak kétoldalú légiforgalmi megállapodása van vele. Hongkong a tágabb értelemben vett ázsiai-csendes-óceáni térségbe irányuló szállítások hatalmas légiteher- és utasforgalmi csomópontja, illetve az anyaország fontos kapuja. Hongkong – nyílt, angolul beszélő környezete folytán – az idegenforgalom, az oktatás és a konferenciák kiemelt célpontja is.

Összességében Hongkonggal fennálló kétoldalú kapcsolataink megfelelők, a pozitívumok között az alábbiakat külön ki lehet emelni:

- a kereskedelmi kapcsolatok erőssége és a WTO-folyamat keretében vállalt többoldalú kereskedelmi kötelezettségvállalásokat közös prioritásai;

- a csalás, a szerzői jogi kalózkodás és egyéb bűncselekményekkel szembeni fellépésben folyó együttműködést, az információk cseréjét és a hongkongi, illetve az EU-beli vámhatóságok közötti koordinációt elősegítő 1999-ben aláírt Vámegyüttműködési Megállapodásunk;

- és az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló, 2004-ben hatályba lépett megállapodásunk, amely jó alapokat ad a migrációs kérdések szélesebb körében folyó együttműködés előmozdításához.

Néhány más téren ugyanakkor előrelépést szeretnénk elérni. Két kiemelt területről van szó:

- versenypolitika: az európai vállalatok gyakran panaszolják, hogy bizonyos kiemelt ágazatokban nem azonosak a versenyfeltételek;

- a szellemi tulajdon elleni jogsértések terén Hongkong az elmúlt években valóban nagyon sokat tett, ennek ellenére továbbra is hozzá fűződik az EU-ban regisztrált összes jogsértés 8 %-a.

Az EU 1993 óta tart fenn állandó irodát Hongkongban (amelyet Hongkongban és Makaón is akkreditáltak). Az iroda, amelyet az Európai Bizottság működtet és lát el személyzettel, több területen végez aktív tevékenységet, melynek súlypontja a gazdasági és kereskedelmi kérdéseken van. 16 EU tagállam képviselteti magát Hongkongban és Makaón akkreditált állandó misszióval (Portugália missziója Makaón, a többi Hongkongban található).

2006 februárjában Hongkong kormánya elhatározta, hogy megerősíti európai képviseleti irodáit, ezért új kereskedelmi irodát nyit Berlinben, amely Németországban és az EU kelet-európai tagállamaiban tevékenykedik. A Brüsszelben már működő Hongkongi Irodát Hongkong európai főképviseleti irodájává fogják fejleszteni, amelynek alárendelik a londoni és a berlini irodákat.

Makaó

Az EU Makaó harmadik legnagyobb kereskedelmi partnere. Makaón ugyan csupán néhány EU-s vállalat működik, de valamennyien elégedettek a infrastruktúrával és a kommunikációval.

Makaó szoros kapcsolatot ápol a portugál kultúrával és a portugál nyelv továbbra is Makaó egyik hivatalos nyelve. Ez is hozzájárul az EU és Makaó közötti kapcsolatok szilárdságához, illetve ahhoz, hogy Makaó népszerű idegenforgalmi, oktatási és a konferencia célpont maradjon.

Az EU 1992-ben kereskedelmi és együttműködési megállapodást kötött Makaóval, a megállapodás értelmében létrehozott EK-Makaó vegyesbizottság pedig évente ülésezik. A megállapodás aláírása óta az EU évente az 1 millió euró összegben nyújtott anyagi támogatást a Makaóval létrejött együttműködési projektekhez. Az alábbi projektekről van szó: képzés az idegenforgalmi ágazat számára (1999–2001); Európa-tanulmányok programja (1999–2001); szolgáltatásfejlesztési program (1999–2001); tanácsadás Makaó számára a makaói szolgáltatási ágazat fejlesztéséhez; és az ázsiai beruházási program (2001 és 2002). Az EU-Makaó jogi együttműködési program (2001-2005) jelenleg is tart és Makaó jogi rendszerének fejlesztéséhez biztosít képzést, munkaértekezleteket és szemináriumokat és előmozdítja a jogállamiságot a KKT-ben. Az Európai Unió tolmácsszolgálata (SCIC) 2006-ban a makaói kormány költségviselésével fordító- és tolmácsképzést tart.

Az EU és Makaó között 2002-ben aláírt visszafogadási megállapodás ugyancsak jól működik és az előrehaladás áttekintésére minden évben kétoldalú találkozókat rendeznek.

Makaó lisszaboni, genfi és brüsszeli székhelyű európai képviselője nagyon hasznos és pozitív szerepet játszik az EU és Makaó közötti kapcsolatokban.

4. Az együttműködés szorosabbra fűzése: célkitűzések

Az EU Hongkong és Makaó KKT-vel szakpolitikai és szabályozási kérdésekről jelenleg is folyó párbeszéde és együttműködése kiváló alapokat teremtett a kapcsolatokhoz. A kapcsolatok további fejlesztése érdekében ezekre az alapokra lehet építeni, ugyanakkor meg kell erősíteni és ki is kell szélesíteni őket, hogy más ágazatokat is be lehessen vonni, és figyelembe lehessen venni az EU-nak az anyaországgal folytatott sokkal kiterjedtebb együttműködését is. Hongkong és Makaó valóban olyan hídfő, amelyről kiindulva elmélyíthető az anyaországgal folytatandó együttműködés. Az EU-nak most szélesebb körű és mélyebb részvételre kell törekednie, hogy az EU nagyobb mértékben kapcsolódhasson be a Hongkong, Makaó és az anyaország közötti háromoldalú együttműködésbe.

Ez a szakasz az együttműködés előmozdítására egy sor kihívást jelentő új célkitűzést határoz meg hét kiemelt területen: kereskedelem és vámok, pénzügyek, emberek közötti kapcsolatok (többek között a felsőoktatás), közlekedés; környezet; egészségügy; illetve élelmiszerbiztonság.

Kereskedelmi és vámügyi együttműködés

A kereskedelmi és vámügyi együttműködés továbbra is az EU és a mindkét partner közötti erős kétoldalú együttműködés sarokköve, amelynek az alábbiakon kell nyugodnia:

- A többoldalú kereskedelmi és gazdasági szabályozásra vonatkozó nemhivatalos konzultációk és koordináció javítása, különösképpen a WTO keretében, illetve ahol ez helyénvaló;

- Szoros konzultációk folytatása a kétoldalú kereskedelem kérdéseiről, különösen a kereskedelem elősegítéséről és a szellemi tulajdonjogot érintő vámügyi együttműködésről. Az EU-nak a szabályozással, a szabványokkal, a vámeljárásokkal, a növény-egészségügyi követelményekkel és az áruk és szolgáltatások EU, Hongkong, Makaó és Kína közötti kereskedelmét érintő más szabályozásokkal kapcsolatos intézkedéseket terjesztő és magyarázó programokat kell tervbe vennie;

- A vámügyi együttműködési megállapodás keretében kibontakoztatva határozottabban kell fellépni a szerzői jogok megsértésével szemben; információk és hírszerzői értesülések megosztásával kell fokozni a hamisított cigaretták nemzetközi csempészete elleni küzdelmet; elektronikusan ellenőrzött konténerek pedig alkalmazásával az eddigieknél biztonságosabb globális szállítási rendszert kell létrehozni, amely nem lassítja le a nemzetközi kereskedelmi forgalmat;

- A versenypolitikával és a közbeszerzésekkel kapcsolatos nézetek és bevált gyakorlatok igény szerinti kicserélésén;

- Nagyobb támogatást kell biztosítani a vállalkozásoknak (különösen a kkv-knak), beleértve az anyaországi piacokra vonatkozó adatok szolgáltatását; A hongkongi európai kereskedelmi kamarák és Hongkong, illetve Makaó európai irodái még szorosabban vehetnének részt és működhetnének együtt az EU/Hongkong üzleti tanács együttműködési bizottságaiban;

- Az EU, Hongkong, Makaó és az anyaország egyetemeinek és üzleti iskoláinak ösztönzése az igazgatási oktatásban és képzésben való együttműködésre.

2003 júliusa óta a szoros gazdasági partnerségről szóló megállapodások a két KKT és Kína közötti megkötésével a KKT-kben működő vállalatok előtt egyre nagyobb mértékben tárulnak fel a szárazföldi Kína piacai. A fejlemény pozitív, ám az EU továbbra is figyelemmel kíséri a szoros gazdasági partnerségről szóló megállapodások WTO előírásainak való megfelelőségét és a külföldi befektetésekkel működő vállalatokat érő esetleges negatív fejleményeket.

Pénzügyi együttműködés

Az EU és a KKT-k közötti pénzügyi, banki és befektetési kapcsolatok már most is erősek, de még nyitva állnak az alábbi lehetőségek:

- A pénzügyi szabályozási kérdésekről folyó szabályozási párbeszéd és közeledés elmélyítése , különösen az olyan kérdéseket illetően, mint a pénzmosás elleni jogszabályok megalkotása és végrehajtása, a befektetési alapok szabályozása, a társasági jog és a társaságok irányítása, illetve a számviteli és pénzügyi beszámolási standardok;

- Az adózási ügyek helyes igazgatásával kapcsolatos kérdésekben elmélyült párbeszéd, együttműködés és közeledés, Hongkong és Makaó KKT a kínai főhatalom keretein belül élvezett adóügyi autonómiájának figyelembe vételével A helyes igazgatás nemzetközileg elfogadott elveinek a lehető legszélesebb körben való előmozdítását célzó kinyilatkoztatott vámpolitikájával összhangban a Bizottság együttműködést javasol mindkét KKT-vel az átláthatóság fokozására és az információk cseréjére, az adókötelezettség alóli kibújást és az adóeltitkolást megakadályozó végrehajtási intézkedések megerősítésére, és különösen annak biztosítására, hogy olyan intézkedéseket hajtsanak végre, amelyek megegyeznek az EU-ban a megtakarításokból származó jövedelmek adóztatása során alkalmazott intézkedésekkel. Emellett a Bizottság mindkét KKT-t arra fogja bíztatni, hogy fogadják el az üzleti adóztatási magatartást szabályozó kódex elveit, amelynek célja tisztességes, átlátható és együttműködő adózási környezet kialakítása, amely mindkét oldalon pártolja a vállalkozásokat, a növekedést és a munkahelyteremtést.

Emberek közötti és felsőoktatási kapcsolatok

- Az oktatási és kutatási ágazat gazdag lehetőségeket kínál az esetleges EU/hongkongi és EU/makaói együttműködés számára. A Bizottságnak tanulmányoznia kell, hogy milyen lehetőségek vannak a kapcsolatok javítására az „agytrösztök” és az újságírók közötti kapcsolatok, a parlamenti cserék, a diák- és tanárcserék, az intézmények közötti partnerségi megállapodások, a közös kutatások és a közérdekű kérdésekről folyó viták, kulturális cserék és nyelvi képzések révén (a portugál és a kínai nyelvi közötti tolmácsolási kapacitás erősítésére Makaón nyújtott mostani bizottsági támogatásra alapozva); és az EU-nak emellett folytatnia kell a civil társadalomban és a nem kormányzati szférában folyó viták és a párbeszéd bátorítását.

- Az Erasmus keretében folyó ösztöndíjas cserék és a Jean Monnet-program a téma szempontjából jelentősek és biztosítani kell hozzáférhetőségüket;

- Az Európai Unió meglévő és sikeres, ám jelenleg korlátozott kiterjedésű látogatói programjára (EUVP) nagyobb súlyú látogatói programokat kell építeni;

- A hongkongi és makaói egyetemek és kutatóintézetek már jelenleg is európai intézményekkel pályáznak az EU kutatástechnológiai és fejlesztési keretprogramjának támogatásaiért. Intézkedéseket kell kidolgozni ennek a tendenciának az erősítésére és párhuzamosan ösztönözni kell a mélyebb együttműködést – lehetőség szerint partnerségi és együttműködési megállapodások révén (lehetőleg az anyaországbeli kínai intézményekre kiterjesztve) –, amely lehetőségeket kínál az információcserére és a hálózatépítésre;

- Folytatódnia kell a bevándoroltatási együttműködésnek. Az EU és Hongkong, illetve Makaó rendszeres párbeszédben áll az Európai Bizottság és Hongkong visszafogadási vegyes bizottságán keresztül, amely legutóbb 2005 januárjában ülésezett Hongkongban. Kívánatos, hogy ez legyen az alapja a szélesebb értelemben vett bevándorlási kérdésekben folyó alaposabb együttműködés felé fordulásnak;

- Jó példa erre a Makaón jelenleg is folyó jogi együttműködési és oktatási projekt, amelyre feltétlenül építeni kell; a határokon átívelő nemzetközi jogi kérdések érdekes területei lehetnek a jogállamiságról, a helyes kormányzásról, az emberi jogi kérdésekről, a polgári és a kereskedelmi jogról folytatott együttműködésnek;

- Hongkongban is Makaón is erősíteni kell az EU látható jelenlétét. Ezt leginkább gyakorlatias cselekvés révén kell elérni, beleértve egy „Európa Központ” vagy „Európa Ház” létrehozásának lehetőségét is. Arra is szükség van azonban, hogy az EU láthatósága általánosságokban és közvetlenül is erősödjék. Az EU részéről összehangolt diplomáciai stratégiára van szükség Hongkongban és Makaón és a tágabb értelemben vett térségben is.

Közlekedési együttműködés

- A tengeri biztonság és szabályozás terén jelentős közös tapasztalat halmozódott föl, amelynek további együttműködés alapját kell képeznie. Jó példa erre a tengeri konténerek biztonságáról jelenleg folyó kísérleti projekt, amelyben részt vesz a Bizottság és néhány kikötő az Egyesült Királyságban (Felixstowe), Hollandia (Rotterdam), Sanghaj és Hongkong.

- Az EU erős légügyi kapcsolatokat ápol Hongkonggal, mivel a legtöbb tagállamnak kétoldalú légiforgalmi megállapodása van a KKT-vel. Hongkong önmagában is a tágabb értelemben vett ázsiai-csendes-óceáni térségbe irányuló szállítások hatalmas ázsiai csomópontja, illetve a szárazföldi Kína fontos bejárata. Az EU Hongkonggal és Makaóval is erősíteni kívánja légügyi kapcsolatait, hiszen a térségben mindkét ország kiemelt partnere az EU repülőgépiparának.

- Vannak közös fellépések, amelyeket tovább kell erősíteni, közösségi szintű horizontális megállapodásokat kell kötni Hongkonggal és Makaóval, ami a meglévő kétoldalú megállapodásokhoz hűen mindkét oldalon helyreállítja a légifuvarozók jogbiztonságát. Ez az EU és Hongkong, illetve Makaó közötti szorosabb polgári légügyi együttműködés fejlesztésének egyik legfontosabb első lépése. Fel kell tárni az együttműködés ennél is szélesebb területeit, beleértve a műszaki, ipari és szabályozási együttműködést olyan területeken, mint a légiforgalom-irányítás, és a repülésbiztonság.

Egészségvédelem, élelmiszer- és termékbiztonság

Közösek az EU és Hongkong, illetve Makaó érdekei a nemzetközi egészségvédelem, az élelmiszer- és a termékbiztonság kérdéseiben.

- Az EU és Hongkong között a nemzetközi veszélyt jelentő fertőző betegségekről 2006 januárjában már megkezdődött nem hivatalos konzultációknak kell képezniük a majdani megbeszélések és az esetleges együttműködés alapjait mindkét KKT esetében.

- Mindkét félnek meg kell vizsgálnia az élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó sürgősségi riasztórendszerrel kapcsolatos együttműködés megerősítésének lehetőségeit.

- Miután Hongkongnak jelentős szerepe van a fogyasztási cikkek exportjában, és a súlyos veszélyt jelentő fogyasztási cikkek elleni küzdelem is fontos, mindkét félnek szorosan együtt kell működnie annak biztosítása érdekében, hogy a Hongkongban gyártott vagy a területén átszállított termékek biztonságosak legyenek és az EU biztonsági szabványai alapján kísérjék őket figyelemmel.

Környezetvédelmi együttműködés

- A Bizottság üdvözli az EU és a szárazföldi Kína között a környezetről és a éghajlatváltozásról folyó párbeszéd elmélyülését. A Bizottságnak Hongkonggal és Makaóval együttesen kell feltárnia a lég- és vízszennyezést és az ipari szennyezés-kibocsátásokat illetően folytatott együttműködés további lehetőségeit, hogy segítsék Hongkong és Makaó KKT-t szennyezés-csökkentési stratégiájuk hatékonyabb megvalósításában, a határokon átnyúló ügyek figyelembe vételét és befolyásolását és az alkalmas esetekben a regionális és globális megoldások együttes kidolgozását.

- Sok egyéb mellett ennek az legyen a célja, hogy előmozdítsa a kkv-k közötti üzleti együttműködést és párbeszédet a lég- és vízszennyezésről és az ipari szennyezés-kibocsátásokról. Hongkong és Makaó egyetemei, üzleti egyesülései és képzési létesítményei is színterei lehetnek az ezekkel az ügyekkel kapcsolatos kötelezettségvállalásoknak.

5. A megvalósítás útjai

Konzultációk és átláthatóság

2005 júliusában Barroso elnök Donald Tsanggal és Edmund Ho-val, Hongkong, illetve Makaó kormányának vezetőjével egyetértett abban, hogy fontos az Európai Bizottság és a két KKT kormányai közötti strukturált és rendszeres párbeszéd azokról a kérdésekről, amelyeket az Alaptörvények az hatáskörükbe utalnak.

Hongkong esetében ezt leginkább olyan rendszeres konzultációkkal lehet elérni, amelyek az alábbi keretekben zajlanának: a) a találkozókra évente kerül sor; b) az Európai Bizottság és Hongkong kormánya megfelelő szinten képviselteti magát; és c) az egyes találkozók napirendjére a kapcsolatrendszer minden gyakorlati kérdését fel kell venni és azt mindkét félnek előre el kell fogadnia. Ezek a keretek a meglévő ágazatközpontú párbeszédet egészítenék ki, de nem lépnének annak helyére, a lehető leggyorsabban meg kell valósulniuk és az első éves konzultációt még 2006 vége előtt meg kell tartani.

A Bizottságnak az a meggyőződése, hogy a már meglévő EK-Makaó vegyesbizottság adta keretek megfelelően működnek, folytatódniuk kell és a belőlük levonható pozitív tapasztalatok felhasználhatók lehetnek a Hongkonggal folytatandó konzultációk elindításához is.

Nyilvános és átlátható beszámolókat kell készíteni az évenkénti konzultációkról és a folyamatban lévő együttműködésről, amit a közös nyilatkozatok és a bizottság éves jelentési mechanizmusának összefogásával lehet elérni.

A Bizottság továbbra is azon fog dolgozni, hogy az EU összes partnerével (a tagállamokkal és az európai üzleti közösséggel egyaránt) a legintenzívebb szakpolitikai koordináció folyjék Hongkongban, Makaón és Európában – és ha mód van rá, Kínában is. Az információk hozzáférhetővé tételének és a jövőbeni együttműködésre vonatkozó kezdeményezések nyilvánossággal való megismertetésének hozzá kell járulnia ahhoz, hogy ezek a cselekvések kiegészítsék és támogassák az EU tagállamai, Hongkong és Makaó kormánya, a magánszervezetek és az egyének stratégiáit.

A kölcsönös érdeklődésére számot tartó területeken az EU és Hongkong, illetve Makaó közötti együttműködés lehetséges témaköreinek, elmélyítésük, fejlesztésük és bővítésük eszközeinek megtárgyalása és feltárása érdekében már 2005-ben és 2006 elején is egy sor ötletroham jellegű, nem hivatalos és nyitott konzultációra került sor Hongkongban és Makaón az Európai Unió irodájának szervezésében, amelyen a hongkongi és a makaói társadalom különböző csoportjainak több mint 200 képviselője, a kereskedelmi és a gazdasági élet szereplői, az EU-missziók vezetői, környezetvédelmi és egészségügyi szakemberek, a civil társadalom képviselői, nem kormányzati szervezetek és a felsőoktatási és kutatási közösség képviselői vettek részt. 2005 novemberében a makaói társadalom különböző csoportjainak részvételével Makaón rendezték meg a hatodik szemináriumot.

Finanszírozási együttműködés

Hongkong és Makaó olyan fontos partner, amelynek értékei és intézményi struktúrái gazdasági, szabályozási, társadalmi és kulturális téren sokban közösek az EU-éival.

A párbeszédet és az együttműködést ezért az EU valamely finanszírozási eszközével kell fenntartani, mint az EU jövőbeni pénzügyi terveiben szereplő új „iparosodott országok eszköze”. Az ebben a közleményben részletezett területeken ez biztosítaná a gazdasági partnerségeket az üzleti, illetve tudományos és technológiai együttműködést formáló találkozókhoz, az értekezletekhez és más cselekvésekhez, valamit az emberek közötti cserékhez és a szakpolitikai párbeszéd kibontakoztatásához szükséges anyagi eszközöket. Az átfogó cél egymás jobb kölcsönös megértése és az EU és a két partner KKT közötti együttműködés előmozdítása, a kétoldalú kereskedelem, a működő tőke mozgása és a vámügyi együttműködés terén. A Bizottságnak fel kell tárnia a szárazföldi Kínával folytatott háromoldalú együttműködés lehetséges szinergiáit, a fejlesztési együttműködési eszközt is beleértve.

[1] 45. cikk

[2] Makaó esetében az alaptörvény előírja, hogy „amennyiben 2009-ben vagy utána szükségessé válik, hogy megváltozzék a Makaó KKT-i törvényhozó gyűlés létrehozásának módja, ilyen módosításokat a gyűlés valamennyi tagja kétharmadának támogatásával és a kormány vezetőjének jóváhagyásával lehet tenni”. Az általános választójogra nincs hivatkozás.

[3] A Bizottság Hongkongról szóló évi jelentései elérhetők a következő honlapról: http://www.delhkg.cec.eu.int illetve fel vannak sorolva e közlemény mellékletében.

[4] A Bizottság Makaóról szóló éves jelentései ezen az internetes oldalon érhetők el: http://www.delhkg.cec.eu.int és tételesen fel vannak sorolva a közlemény mellékletében.