52005PC0190(15)
[pic] | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA |

Brüsszel, 13.05.2005

COM(2005) 190 végleges

2005/0072 (COD)

2005/0073 (COD)

2005/0074 (COD)

2005/0075 (COD)

2005/0076 (COD)

2005/0077 (CNS)

2005/0078 (CNS)

2005/0079 (CNS)

2005/0080 (CNS)

2005/0081 (COD)

2005/0082 (COD)

2005/0083 (COD)

2005/0084 (CNS)

2005/0085 (COD)

2005/0086 (COD)

2005/0087 (COD)

2005/0088 (COD)

2005/0089 (CNS)

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló 1210/90/EGK rendeletnek az igazgatói hivatali idő tekintetében történő módosításáról

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ létrehozásáról szóló 337/75/EGK rendeletnek az igazgatói hivatali idő tekintetében történő módosításáról

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért létrehozásáról szóló 1365/75/EGK rendeletnek az igazgatói hivatali idő tekintetében történő módosításáról

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendeletnek az igazgatói hivatali idő tekintetében történő módosításáról

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

a Kábítószerek és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontjának létrehozásáról szóló 302/93/EGK rendeletnek az igazgatói hivatali idő tekintetében történő módosításáról

INDOKOLÁS

1. A JAVASLAT INDOKLÁSA ÉS CÉLKITűZÉSE

Ma az Európai Unióban 20 decentralizált szerv működik, amelyeket az alábbi közös jellemzőik miatt közösségi ügynökségeknek nevezünk: jogalapon történő létrehozás, jogi személyiség, adminisztratív és pénzügyi autonómia, világosan meghatározott hatáskör és intézkedési kör stb.

E közösségi ügynökségek vezetője olyan, általában igazgatói minőségben tevékenykedő személy, akit bizonyos esetekben egy vagy több helyettes segít munkájában. Megbízatásuk időtartama általában 4–5 év. Az alaprendeletek mindamellett előírják, hogy az igazgatók és adott esetben helyetteseik megbízatása egyszer vagy többször meghosszabbítható. A kinevezés feltételeit és a megbízatás időtartamát az egyes ügynökségek esetében az azokra vonatkozó alaprendelet határozza meg.

Az utóbbi évekig a kinevezésre hatáskörrel rendelkező hatóság egyszerű határozattal hosszabbította meg a hivatalban levő igazgató megbízatását. Az alaprendeletek rendelkezéseinek részletesebb vizsgálata után azonban a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy ez a gyakorlat jogi problémát vet fel.

Az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet, valamint a közelmúltban az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ létrehozásáról szóló 851/2004/EK rendelet kivételével a közösségi ügynökségek alaprendeletei a „megújítás” kifejezést alkalmazzák az igazgatói megbízatások meghosszabbítására.

Az Európai Közösséget létrehozó szerződés a Bizottság tagjainak kinevezéséről szóló 214. cikkének (1) bekezdése, valamint a Szerződésnek a bírók kinevezéséről szóló 223. és 225. cikke ugyanerről rendelkezik. Azonban mindkét esetben az a megállapodás született, hogy a megújítás lehetősége nem azt jelenti, hogy egyszerűsített eljárás lép életbe, vagy hogy a megbízatást a Szerződésben előírt kinevezési eljárás tiszteletben tartása nélkül hosszabbítják meg.

E feltételek mellett a megbízatás megújíthatóságának ténye csak akként értelmezhető, hogy a hivatalban levő személynek megbízatásának lejártakor új megbízatásra vonatkozó pályázatot kell benyújtania.

Ez az értelmezés az ügynökségekre alkalmazva arra a következtetésre vezet, hogy az igazgató megbízatásának esetleges megújítása a hivatalban levő személyt nem mentesíti az alaprendeletben előírt kinevezési eljárásban való részvétel alól.

Emellett az ügynökségek igazgatói és helyetteseik nemcsak egy megbízatást teljesítenek, hanem egyben az ügynökség személyi állományának ideiglenes alkalmazotti munkaszerződéssel rendelkező tagjai, akikre az Európai Közösségek egyéb tisztviselőinek személyi szabályzata vonatkozik.

Ezért a kinevezési eljárás keretében az állást valamennyi tagállamban meg kell hirdetni, és a személyzeti szabályzat, valamint az alaprendeletek szabályainak értelmében kiválasztási eljárást kell lefolytatni.

Ezen eljárások általában hosszadalmasak és viszonylag költségesek. Emellett azzal a következménnyel járhatnak, hogy – amennyiben a hivatalban levő igazgató úgy dönt, hogy ismét beadja pályázatát – ezen időszak alatt lassítják és akadályozzák az ügynökség munkáját.

Tekintettel az ügynökségek különleges igényeire és az elmúlt évek gyakorlatára, nem tűnik célszerűnek az ügynökségek számára kötelezővé tenni a felvételi eljárásban való újbóli részvételt minden olyan alkalommal, amikor az igazgató vagy egyéb értelemszerűen érintett munkaköröket betöltő személyek első megbízatása lejár.

A kinevezésekért felelős illetékes szerveknek választaniuk kell a folyamatban levő megbízatás meghosszabbítása, illetve egy új felvételi eljárás között.

Ugyancsak figyelembe kell venni azt a tényt, hogy az ügynökségek igazgatói nem csupán az irányításért felelnek, hanem kiemelkedő szerepet játszanak az ügynökség munkájában, és küldetésének végrehajtásában. A kinevező hatóságnak döntése meghozatalakor olyan szempontokat kell figyelembe vennie, mint az ügynökség folyamatos adminisztratív irányításának biztosítása és új elképzelések és politikák felé való elmozdulás.

Ezért a hivatalban levő igazgató megbízatásának meghosszabbításával kapcsolatos döntés alapjául az igazgató teljesítményének és az ügynökség igényeinek előzetes értékelése szolgál, amelyet a pályázókat a kinevező hatóság felé beajánló hatóság végez el; a hosszabbítás csak egy alkalommal, egy meghatározott időtartamra engedélyezhető, amely nem haladhatja meg az első megbízatásban megállapított időtartamot.

Összességében a 18 ügynökség esetében javasolt a kinevezéssel kapcsolatos cikkek módosítása, az egyes ügynökségek alaprendeleteit módosító 18 rendeletjavaslat benyújtásának formájában.

Két ügynökség alaprendeletét nem kell módosítani, ezek az Európai Újjáépítési Ügynökségről szóló, 2000. december 5-i 2667/2000/EK tanácsi rendeletet[1] és az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló, 2004. március 10-i 460/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet[2]. E rendeletek – mivel a szóban forgó ügynökségek meghatározott ideig működnek – nem írják elő az igazgatói megbízatások esetleges meghosszabbítását.

Ugyanakkor a második és a harmadik pillérhez kapcsolódó ügynökségek és egyéb szervek létesítő okiratainak módosítására nem nyújtottak be javaslatot.

Végül a Vegyi Anyagokkal Foglalkozó Európai Ügynökség[3] és a Közösségi Halászati Ellenőrző Ügynökség[4] – amelyekre vonatkozólag rendeletjavaslatot nyújtottak be, és amelyek jelenleg is vizsgálat, illetve elfogadás alatt állnak – tekintetében a Bizottság szükség szerint módosítási javaslatokat fog benyújtani valamennyi közösségi ügynökség jogi szövegeinek harmonizálása céljából.

2. JOGALAP ÉS ELFOGADÁSI ELJÁRÁS

Minden egyes ügynökséget létrehozó rendelet alapja elméletben a Szerződésnek az adott ügynökség hatáskörét és intézkedési körét meghatározó cikke, amelyből az alkalmazandó elfogadási eljárás is származik

Ezért szükségesnek tűnik az egyes ügynökségeket létrehozó rendeletek módosítása.

A rendeletek elfogadási eljárásával kapcsolatban az ügynökség létrehozásának időpontjában hatályos eljárást kell tiszteletben tartani, adott esetben az ügynökséget létrehozó rendelet elfogadása után bekövetkező olyan fejlemények figyelembevételével, mint az Európai Parlamentnek a Szerződés által módosított hatáskörei, vagy a jogalappal kapcsolatos módosítások.

Ez vonatkozik az Európai Környezetvédelmi Ügynökségre, illetve arra az öt rendeletre, amelynek jogalapját módosították, és amelyek tekintetében a Szerződés 308. cikkének helyébe az ügynökségek tevékenységi területével kapcsolatos jogalap lépett.

Ezek egyrészről a Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja, amelynek alaprendelete jelenleg is egységes szerkezetbe foglalás alatt áll, melynek során a Tanács úgy ítélte meg, hogy a felhasználandó jogalap a 152. cikk – ezt a Bizottság elfogadta; másrészről az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (150. cikk), az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (137. cikk (1) bekezdés, a) és b) pont), az Európai Képzési Alapítvány (150. cikk) és az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (137. cikk (1) bekezdés a) pont).

3. A RENDELETJAVASLATOK ÜGYNÖKSÉGEK ÁLTALI BENYÚJTÁSA

3.1. A valamennyi rendeletjavaslatban azonos három preambulumbekezdés szövege a következő:

„Szükséges a bizonyos közösségi ügynökségek igazgatói, igazgatóhelyettesi és adott esetben elnöki megbízatásának meghosszabbítására vonatkozó jogszabályok összehangolása,

Helyénvaló annak előírása, hogy e megbízatás megfelelő értékelést követően legyen meghosszabbítható,

Következésképpen a(z) …/… [az ügynökség létrehozásáról szóló alaprendelet címe] rendeletet módosítani kell.”

3.2. Az egyes módosított rendeletekben a következő mintaszöveg javasolt:

„Az ügynökség élén az igazgatási tanács* által a Bizottság** javaslata alapján kijelölt igazgató áll, megbízatásának időtartama öt év, amely a Bizottság javaslata alapján** és az értékelést követően egyszeri, további öt évet meg nem haladó időtartamra meghosszabbítható.

Az értékelés keretében a Bizottság** az alábbiakat veszi figyelembe:

– az első megbízatás során elért eredmények és azok elérésének módja,

– az ügynökség célkitűzései és igényei az elkövetkezendő évekre.”

* a Tanács a Közösségi Növényfajta-hivatal és Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM) esetén; a Bizottság az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (CEDEFOP) és az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (EUROFOUND) esetén;

** az OHMI, a CEDEFOP és az EUROFOUND igazgatási tanácsa.

3.3. A javasolt módosítások az alábbi ügynökségeket és rendeleteket érintik:

- Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (CEDEFOP): az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ létrehozásáról szóló 337/75/EGK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése;

- Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (EUROFOUND): az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért létrehozásáról szóló, 1975. május 26-i 1365/75/EGK tanácsi rendelet 8. cikkének (3) bekezdése;

- Európai Környezetvédelmi Ügynökség (AEE): az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet 9. cikke (1) bekezdésének első mondata;

- Európai Képzési Alapítvány: az 1998. július 17-i 1572/98/EK tanácsi rendelettel módosított, az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1360/90/EGK tanácsi rendelet 7. cikke (1) bekezdésének második mondata;

- a Kábítószerek és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (KKEM): a Kábítószerek és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontjának létrehozásáról szóló, 1993. február 8-i 302/93/EGK tanácsi rendelet 9. cikke (1) bekezdésének első mondata;

- Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM): a közösségi védjegyről szóló, 1993. december 20-i 40/94/EK tanácsi rendelet 120. cikkének (2) bekezdése;

- Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA): az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség létrehozásáról szóló, 1994. július 18-i 2062/94/EGK tanácsi rendelet 11. cikkének (1) bekezdése;

- Közösségi Növényfajta-hivatal: a közösségi növényfajta-oltalmi jogokról szóló, 1994. július 27-i 2100/94/EK tanácsi rendelet 43. cikkének (2) bekezdése;

- az Európai Unió Szervei Fordítóközpontja (CdT): az Európai Unió Szervei Fordítóközpontjának létrehozásáról szóló, 1994. november 28-i 2965/94/EK tanácsi rendelet 9. cikkének (1) bekezdése;

- a Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontja (EUMC): a Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontja létrehozásáról szóló, 1997. június 2-i 1035/97/EK rendelet 10. cikkének (1) bekezdése;

- Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA): az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 26. cikke (1) bekezdésének első mondata;

- Európai Tengerbiztonsági Ügynökség (AESM): az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló, 2002. június 27-i 1406/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikkének (2) bekezdése;

- Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (AESA): a polgári repülés területén a közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló, 2002. július 15-i 1592/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 30. cikkének (4) bekezdése;

- Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC): az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ létrehozásáról szóló, 2004. április 21-i 851/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkének (1) bekezdése;

- Európai Gyógyszerügynökség (EMEA): az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló, 2004. március 31-i 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 64. cikke (1) bekezdésének harmadik mondata;

- Európai Vasúti Ügynökség (AFE): az Európai Vasúti Ügynökség létrehozásáról szóló, 2004. április 29-i 881/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 31. cikkének (3) bekezdése;

- GNSS Felügyeleti Hatóság (Galiléo): az európai műholdas rádiónavigációs programokat üzemeltető struktúrák létrehozásáról szóló, 2004. július 12-i 1321/2004/EK tanácsi rendelet 7. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdése;

- Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség: Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség felállításáról szóló, 2004. október 26-i 2007/2004/EK tanácsi rendelet 26. cikke (5) bekezdésének második mondata.

2005/0072 (COD)

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló 1210/90/EGK rendeletnek az igazgatói hivatali idő tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 175. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára[5],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére[6],

tekintettel a Régiók Bizottsága véleményére[7],

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően[8],

mivel:

(1) A bizonyos közösségi ügynökségek igazgatói, igazgatóhelyettesi vagy adott esetben elnöki hivatali idejének meghosszabbítására alkalmazandó feltételekre és eljárásokra vonatkozó szabályokat összhangba kell hozni.

(2) Célszerű rendelkezni arról, hogy megfelelő értékelés után e hivatali idő egy alkalommal meghosszabbítható legyen.

(3) Ezért az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló 1210/90/EGK rendeletet[9] az igazgatói hivatali idő tekintetében módosítani kell.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1210/90/EK rendelet 9. cikke (1) bekezdésének első mondata helyébe a következő szöveg lép:

„Az Ügynökség az igazgatási tanács által a Bizottság javaslata alapján öt éves időtartamra kinevezett ügyvezető igazgató vezetése alatt áll, mely - a Bizottság javaslata alapján, illetve értékelés után - egy alkalommal és legfeljebb öt éves időtartamra meghosszabbítható.

Az értékelés során a Bizottság különösen a következőket veszi figyelembe:

- az első hivatali idő alatt elért eredményeket, és ahogyan ezeket elérték;

- az ügynökség elkövetkezendő évi feladatait és szükségleteit.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő [...] napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, …-án/-én.

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

2005/0073 (COD)

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ létrehozásáról szóló 337/75/EGK rendeletnek az igazgatói hivatali idő tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 150. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára[10],

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére[11],

tekintettel a Régiók Bizottsága véleményére[12],

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően[13],

mivel:

(1) A bizonyos közösségi ügynökségek igazgatói, igazgatóhelyettesi vagy adott esetben elnöki hivatali idejének meghosszabbítására alkalmazandó feltételekre és eljárásokra vonatkozó szabályokat összhangba kell hozni.

(2) Célszerű rendelkezni arról, hogy megfelelő értékelés után e hivatali idő egy alkalommal meghosszabbítható legyen.

(3) Ezért az Európai Szakképzés-fejlesztési központ létrehozásáról szóló, 1975. február 10-i 337/75/EGK tanácsi rendeletet[14] módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1.cikk

A 337/75/EGK rendelet 6. cikke (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„A vezérigazgató hivatali ideje öt év. Az igazgatótanács javaslata alapján, illetve értékelés után, a hivatali idő egy alkalommal és legfeljebb öt éves időtartamra meghosszabbítható.

Az értékelés során az igazgatótanács különösen a következőket veszi figyelembe:

- az első hivatali idő alatt elért eredményeket, és ahogyan ezeket elérték;

- a központ elkövetkezendő évi feladatait és szükségleteit.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő […] napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, …-án/én.

Az Európai Parlament részéről A Tanács részéről

az elnök az elnök

2005/0074 (COD)

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért létrehozásáról szóló 1365/75/EGK rendeletnek az igazgatói hivatali idő tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 137. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjára,

tekintettel a Bizottság javaslatára[15],

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére[16],

tekintettel a Régiók Bizottsága véleményére[17],

a Szerződés 251. cikkében[18] megállapított eljárásnak megfelelően,

mivel:

(1) A bizonyos közösségi ügynökségek igazgatói, igazgatóhelyettesi vagy adott esetben elnöki hivatali idejének meghosszabbítására alkalmazandó feltételekre és eljárásokra vonatkozó szabályokat összhangba kell hozni.

(2) Célszerű rendelkezni arról, hogy megfelelő értékelés után e hivatali idő egy alkalommal meghosszabbítható legyen.

(3) Ezért az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért létrehozásáról szóló, 1975. május 26-i 1365/75/EGK rendeletet az igazgatói hivatali idő tekintetében módosítani kell[19],

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1365/75/EGK rendelet 8. cikke (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„3. Az igazgatót és az igazgató-helyettest maximum öt évre nevezik ki, akiknek a hivatali ideje egy alkalommal és legfeljebb öt éves időtartamra meghosszabbítható, az igazgatótanács javaslata alapján, illetve értékelés után.

Az értékelés során az igazgatótanács különösen a következőket veszi figyelembe:

- az első hivatali idő alatt elért eredményeket, és ahogyan ezeket elérték;

- az Alapítvány elkövetkezendő évi feladatait és szükségleteit.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő […] napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, ….-án/-én.

az Európai Parlament részéről A Tanács részéről

az elnök az elnök

2005/0075 (COD)

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendeletnek az igazgatói hivatali idő tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 150. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára[20],

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére[21],

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére[22],

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak[23] megfelelően,

mivel:

(1) A bizonyos közösségi ügynökségek igazgatói, igazgatóhelyettesi vagy adott esetben elnöki hivatali idejének meghosszabbítására alkalmazandó feltételekre és eljárásokra vonatkozó szabályokat összhangba kell hozni.

(2) Célszerű rendelkezni arról, hogy megfelelő értékelés után e hivatali idő egy alkalommal meghosszabbítható legyen.

(3) Ezért az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1360/90/EGK tanácsi rendeletet [24] módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1360/90/EGK rendelet 7. cikkének (1) bekezdése második tagmondata helyébe a következő szöveg lép:

„mely hivatali idő a Bizottság javaslata alapján, illetve értékelés után egyetlen alkalommal és legfeljebb öt éves időtartamra meghosszabbítható.

Az értékelés során a Bizottság különösen a következőket veszi figyelembe:

- az első hivatali idő alatt elért eredményeket, és ahogyan ezeket elérték;

- az alapítvány elkövetkezendő évi feladatait és szükségleteit.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő [...] napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

2005/0076 (COD)

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

a Kábítószerek és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontjának létrehozásáról szóló 302/93/EGK rendeletnek az igazgatói hivatali idő tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 152. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára[25],

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére[26],

tekintettel a Régiók Bizottsága véleményére[27],

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak[28] megfelelően,

mivel:

(1) A bizonyos közösségi ügynökségek igazgatói, igazgatóhelyettesi vagy adott esetben elnöki hivatali idejének meghosszabbítására alkalmazandó feltételekre és eljárásokra vonatkozó szabályokat összhangba kell hozni.

(2) Célszerű rendelkezni arról, hogy megfelelő értékelés után e hivatali idő egy alkalommal meghosszabbítható legyen.

(3) Ezért a Kábítószerek és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontjának létrehozásáról szóló, 1993. február 8-i 302/93/EGK tanácsi rendeletet[29] módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 302/93/EGK rendelet 9. cikke (1) bekezdésének első mondata helyébe a következő szöveg lép:

„1. A Megfigyelőközpont az igazgatóság által a Bizottság javaslata alapján öt éves időtartamra kinevezett igazgató vezetése alatt áll, mely – a Bizottság javaslata alapján, illetve értékelés után – egy alkalommal és legfeljebb öt éves időtartamra meghosszabbítható.

Az értékelés során a Bizottság különösen a következőket veszi figyelembe:

- az első hivatali idő alatt elért eredményeket, és ahogyan ezeket elérték;

- a Megfigyelőközpont elkövetkezendő évi feladatait és szükségleteit.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő […] napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

2005/0077 (CNS)

Javaslat

A TANÁCS RENDELETE

a 40/94/EK rendeletnek a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal elnöke hivatali idejének tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 308. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára[30],

tekintettel az Európai Parlament véleményére[31],

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére[32],

mivel:

(1) A bizonyos közösségi ügynökségek igazgatói, igazgatóhelyettesi vagy adott esetben elnöki hivatali idejének meghosszabbítására alkalmazandó feltételekre és eljárásokra vonatkozó szabályokat összhangba kell hozni.

(2) Célszerű rendelkezni arról, hogy megfelelő értékelés után e hivatali idő egy alkalommal meghosszabbítható legyen.

(3) Ezért a közösségi védjegyről szóló, 1993. december 20-i 40/94/EK tanácsi rendeletet[33] módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 40/94/EK rendelet 120. cikke (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„2. Az elnök hivatali ideje legfeljebb öt év. Az igazgatótanács javaslata alapján, illetve bizottsági értékelés és vélemény után a hivatali idő egy alkalommal és legfeljebb öt éves időtartamra meghosszabbítható.

Az értékelés során az igazgatótanács különösen a következőket veszi figyelembe:

- az első hivatali idő alatt elért eredményeket, és ahogyan ezeket elérték;

- a Hivatal elkövetkezendő évi feladatait és szükségleteit.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő [...] napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

a Tanács részéről

az elnök

2005/0078 (CNS)

Javaslat

A TANÁCS RENDELETE

a 2100/94/EK rendeletnek a Közösségi Növényfajta-hivatal elnöke hivatali idejének tekintetében történő módosításról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 308. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára[34],

tekintettel az Európai Parlament véleményére[35],

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére[36],

mivel:

(1) A bizonyos közösségi ügynökségek igazgatói, igazgatóhelyettesi vagy adott esetben elnöki hivatali idejének meghosszabbítására alkalmazandó feltételekre és eljárásokra vonatkozó szabályokat összhangba kell hozni.

(2) Célszerű rendelkezni arról, hogy megfelelő értékelés után e hivatali idő egy alkalommal meghosszabbítható legyen.

(3) Ezért a közösségi növényfajta-oltalmi jogokról szóló, 1994. július 27-i 2100/94/EK tanácsi rendeletet[37] módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2100/94/EK rendelet 43. cikke (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„2. Az elnök hivatali ideje legfeljebb öt év. A Bizottság javaslata alapján, illetve az igazgatási tanács értékelése és véleménye után a hivatali idő egy alkalommal és legfeljebb öt éves időtartamra meghosszabbítható.

Az értékelés során a Bizottság különösen a következőket veszi figyelembe:

- az első hivatali idő alatt elért eredményeket, és ahogyan ezeket elérték;

- a Hivatal elkövetkezendő évi feladatait és szükségleteit.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő [...] napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

a Tanács részéről

az elnök

2005/0079 (CNS)

Javaslat

A TANÁCS RENDELETE

az Európai Unió Szervei Fordítóközpontjának létrehozásáról szóló 2965/94/EK rendeletnek az igazgatói hivatali idő tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 308. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára[38],

tekintettel az Európai Parlament véleményére[39],

mivel:

(1) A bizonyos közösségi ügynökségek igazgatói, igazgatóhelyettesi vagy adott esetben elnöki hivatali idejének meghosszabbítására alkalmazandó feltételekre és eljárásokra vonatkozó szabályokat összhangba kell hozni.

(2) Célszerű rendelkezni arról, hogy megfelelő értékelés után e hivatali idő egy alkalommal meghosszabbítható legyen.

(3) Ezért az Európai Unió Szervei Fordítóközpontjának létrehozásáról szóló, 1994 november 28-i 2965/94/EK tanácsi rendeletet[40] módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2965/94/EK rendelet 9. cikke (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„1. A Fordítóközpont az igazgatóság által a Bizottság javaslata alapján öt éves időtartamra kinevezett igazgató vezetése alatt áll, mely - a Bizottság javaslata alapján, illetve értékelés után - egy alkalommal és legfeljebb öt éves időtartamra meghosszabbítható.

Az értékelés során a Bizottság különösen a következőket veszi figyelembe:

- az első hivatali idő alatt elért eredményeket, és ahogyan ezeket elérték;

- a Központ elkövetkezendő évi feladatait és szükségleteit.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő [...] napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

a Tanács részéről

az elnök

2005/0080 (CNS)

Javaslat

A TANÁCS RENDELETE

a Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontjának létrehozásáról szóló 1035/97/EK rendeletnek az igazgatói hivatali idő tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 284. és 308. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára[41],

tekintettel az Európai Parlament véleményére[42],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére[43],

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére[44],

mivel:

(1) Bizonyos közösségi ügynökségek ügyvezető igazgatói, ügyvezetőigazgató-helyettesi és adott esetben elnöki hivatali idejének meghosszabbítására alkalmazandó feltételekre és eljárásokra vonatkozó szabályokat összhangba kell hozni.

(2) Célszerű rendelkezni arról, hogy megfelelő értékelés után e hivatali idő meghosszabbítható legyen.

(3) Ezért a Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontja létrehozásáról szóló, 1997 június 2-i 1035/97/EK tanácsi rendeletet módosítani kell[45],

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1035/97/EK rendelet 10. cikkének (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„1. A Megfigyelőközpont az Igazgatótanács által a Bizottság javaslata alapján egy öt éves időszakra kinevezett igazgató vezetése alatt áll, mely – a Bizottság javaslata alapján, illetve értékelés után – egy alkalommal és egy legfeljebb öt éves időszakra meghosszabbítható.

Az értékelés során a Bizottság különösen a következőket veszi figyelembe:

- az első hivatali idő alatt elért eredményeket, és ahogyan ezeket elérték;

- a Megfigyelőközpont elkövetkezendő évi feladatait és szükségleteit.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő […] napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

a Tanács részéről

az elnök

2005/0081 (COD)

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

a 178/2002/EK rendeletnek az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság ügyvezető igazgatója hivatali idejének tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37., 95., 133. cikkére és 152. cikke (4) bekezdésének b) pontjára,

tekintettel a Bizottság javaslatára[46],

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére[47],

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére[48],

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak[49] megfelelően,

mivel:

(1) A bizonyos közösségi ügynökségek igazgatói, igazgatóhelyettesi vagy adott esetben elnöki hivatali idejének meghosszabbítására alkalmazandó feltételekre és eljárásokra vonatkozó szabályokat összhangba kell hozni.

(2) Célszerű rendelkezni arról, hogy megfelelő értékelés után e hivatali idő egy alkalommal meghosszabbítható legyen.

(3) Ezért az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet[50] módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 178/2002/EK rendelet 26. cikkének (1) bekezdése a következőképpen módosul:

1. A második mondatban az „amely egy alkalommal megújítható” tagmondatot el kell hagyni.

2. A következő albekezdésekkel egészül ki:

„A Bizottság javaslata alapján, illetve értékelés után, az ügyvezető igazgató hivatali ideje egy alkalommal legfeljebb öt éves időtartamra meghosszabbítható.

Az értékelés során a Bizottság különösen a következőket veszi figyelembe:

- az első hivatali idő alatt elért eredményeket, és ahogyan ezeket elérték;

- a Hatóság elkövetkezendő évi feladatait és szükségleteit.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő [...] napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

2005/0082 (COD)

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ létrehozásáról szóló 851/2004/EK rendeletnek az igazgatói hivatali idő tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 152. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára[51],

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére[52],

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére[53],

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak[54] megfelelően,

mivel:

(1) A bizonyos közösségi ügynökségek igazgatói, igazgatóhelyettesi vagy adott esetben elnöki hivatali idejének meghosszabbítására alkalmazandó feltételekre és eljárásokra vonatkozó szabályokat összhangba kell hozni.

(2) Célszerű rendelkezni arról, hogy megfelelő értékelés után e hivatali idő egy alkalommal meghosszabbítható legyen.

(3) Ezért az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ létrehozásáról szóló, 2004. április 21-i 851/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet[55] módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 851/2004/EK rendelet 17. cikke (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„1. Az igazgatót az igazgatótanács nevezi ki öt éves időtartamra a jelöltek a Bizottság által nyílt kiválasztási eljárást követően javasolt jegyzéke alapján, amelyet az Európai Unió Hivatalos Lapjában és máshol közzétett szándéknyilatkozat benyújtására vonatkozó felhívást követően állít össze a Bizottság; a hivatali idő – a Bizottság javaslata alapján és értékelés után – legfeljebb öt éves időtartamra meghosszabbítható.

Az értékelés során a Bizottság különösen a következőket veszi figyelembe:

- az első hivatali idő alatt elért eredményeket, és ahogyan ezeket elérték;

- a Központ elkövetkezendő évi feladatait és szükségleteit.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő [...] napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

2005/0083 (COD)

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

a 726/2004/EK rendeletnek az Európai Gyógyszerügynökség ügyvezető igazgatója hivatali idejének tekintetében történő módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére és 152. cikke (4) bekezdésének b) pontjára,

tekintettel a Bizottság javaslatára[56],

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére[57],

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére[58],

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak[59] megfelelően,

mivel:

(1) A bizonyos közösségi ügynökségek igazgatói, igazgatóhelyettesi vagy adott esetben elnöki hivatali idejének meghosszabbítására alkalmazandó feltételekre és eljárásokra vonatkozó szabályokat összhangba kell hozni.

(2) Célszerű rendelkezni arról, hogy megfelelő értékelés után e hivatali idő egy alkalommal meghosszabbítható legyen.

(3) Ezért az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló, 2004. március 31-i 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet[60] módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 726/2004/EK rendelet 64. cikke (1) bekezdése a következőképpen módosul:

1. A harmadik mondatot el kell hagyni.

2. A következő albekezdésekkel egészül ki:

„A Bizottság javaslata alapján, illetve értékelés után, az ügyvezető igazgató hivatali ideje egy alkalommal és legfeljebb öt éves időtartamra meghosszabbítható.

Az értékelés során a Bizottság különösen a következőket veszi figyelembe:

- az első hivatali idő alatt elért eredményeket, és ahogyan ezeket elérték;

- az ügynökség elkövetkezendő évi feladatait és szükségleteit.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő [...] napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

2005/0084 (CNS)

Javaslat

A TANÁCS RENDELETE

az 1321/2004/EK rendeletnek az Európai GNSS Ellenőrzési Hatóság vezérigazgatója hivatali idejének tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 308. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára[61],

tekintettel az Európai Parlament véleményére[62],

mivel:

(1) A bizonyos közösségi ügynökségek igazgatói, igazgatóhelyettesi vagy adott esetben elnöki hivatali idejének meghosszabbítására alkalmazandó feltételekre és eljárásokra vonatkozó szabályokat összhangba kell hozni.

(2) Célszerű rendelkezni arról, hogy megfelelő értékelés után e hivatali idő egy alkalommal meghosszabbítható legyen.

(3) Ezért az európai műholdas rádiónavigációs programokat üzemeltető struktúrák létrehozásáról szóló, 2004. július 12-i 1321/2004/EK tanácsi rendeletet[63] módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1321/2004/EK rendelet 7. cikke (2) bekezdésében a harmadik albekezdés helyére a következő szöveg lép:

„A vezérigazgató hivatali ideje öt év. A Bizottság javaslata alapján, illetve értékelés után, a hivatali idő egy alkalommal és legfeljebb öt éves időtartamra meghosszabbítható.

Az értékelés során a Bizottság különösen a következőket veszi figyelembe:

- az első hivatali idő alatt elért eredményeket, és ahogyan ezeket elérték;

- a Hatóság elkövetkezendő évi feladatait és szükségleteit.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő [...] napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

a Tanács részéről

az elnök

2005/0085 (COD)

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség létrehozásáról szóló 2062/94/EK rendeletnek az igazgatói hivatali idő tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 137. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

tekintettel a Bizottság javaslatára[64],

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére[65],

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére[66],

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak[67] megfelelően,

mivel:

(1) A bizonyos közösségi ügynökségek igazgatói, igazgatóhelyettesi vagy adott esetben elnöki hivatali idejének meghosszabbítására alkalmazandó feltételekre és eljárásokra vonatkozó szabályokat összhangba kell hozni.

(2) Célszerű rendelkezni arról, hogy megfelelő értékelés után e hivatali idő egy alkalommal meghosszabbítható legyen.

(3) Ezért az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség létrehozásáról szóló, 1994. július 18-i 2062/94/EK tanácsi rendeletet[68] módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2062/94/EK rendelet 11. cikke (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„1. Az Ügynökség az igazgatási tanács által a Bizottság javaslata alapján öt éves időtartamra kinevezett igazgató vezetése alatt áll, mely – a Bizottság javaslata alapján, illetve értékelés után – egy alkalommal és legfeljebb öt éves időtartamra meghosszabbítható.

Az értékelés során a Bizottság különösen a következőket veszi figyelembe:

- az első hivatali idő alatt elért eredményeket, és ahogyan ezeket elérték;

- az ügynökség elkövetkezendő évi feladatait és szükségleteit.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő [...] napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

2005/0086 (COD)

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló 1406/2002/EK rendeletnek az ügyvezető igazgatói hivatali idő tekintetében történő módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 80. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára[69],

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére[70],

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére[71],

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak[72] megfelelően,

mivel:

(1) A bizonyos közösségi ügynökségek igazgatói, igazgatóhelyettesi vagy adott esetben elnöki hivatali idejének meghosszabbítására alkalmazandó feltételekre és eljárásokra vonatkozó szabályokat összhangba kell hozni.

(2) Célszerű rendelkezni arról, hogy megfelelő értékelés után e hivatali idő egy alkalommal meghosszabbítható legyen.

(3) Ezért az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló, 2002. június 27-i 1406/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet[73] módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1406/2002/EK rendelet 16. cikke (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„2. Az ügyvezető igazgató hivatali ideje öt év. A Bizottság javaslata alapján, illetve értékelés után, a hivatali idő egy alkalommal és legfeljebb öt éves időtartamra meghosszabbítható.

Az értékelés során a Bizottság különösen a következőket veszi figyelembe:

- az első hivatali idő alatt elért eredményeket, és ahogyan ezeket elérték;

- az ügynökség elkövetkezendő évi feladatait és szükségleteit.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő [...] napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

2005/0087 (COD)

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

az 1592/2002/EK rendeletnek az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség ügyvezető igazgatója és igazgatói hivatali idejének tekintetében történő módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 80. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára[74]

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére[75]

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére[76]

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak[77] megfelelően,

mivel:

(1) A bizonyos közösségi ügynökségek igazgatói, igazgatóhelyettesi vagy adott esetben elnöki hivatali idejének meghosszabbítására alkalmazandó feltételekre és eljárásokra vonatkozó szabályokat összhangba kell hozni.

(2) Célszerű rendelkezni arról, hogy megfelelő értékelés után e hivatali idő egy alkalommal meghosszabbítható legyen.

(3) Ezért a polgári repülés területén a közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló, 2002. július 15-i 1592/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet[78] módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1592/2002/EK rendelet 30. cikke (4) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„4. Az ügyvezető igazgató és az igazgatók hivatali ideje öt év. A Bizottság javaslata alapján, illetve értékelés után, a hivatali idő egy alkalommal és legfeljebb öt éves időtartamra meghosszabbítható.

Az értékelés során a Bizottság különösen a következőket veszi figyelembe:

- az első hivatali idő alatt elért eredményeket, és ahogyan ezeket elérték;

- az ügynökség elkövetkezendő évi feladatait és szükségleteit.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő [...] napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

2005/0088 (COD)

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

az Európai Vasúti Ügynökség létrehozásáról szóló 881/2004/EK rendeletnek az ügyvezető igazgatói hivatali idő tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 71. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára[79]

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére[80],

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére[81],

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak[82] megfelelően,

mivel:

(1) A bizonyos közösségi ügynökségek igazgatói, igazgatóhelyettesi vagy adott esetben elnöki hivatali idejének meghosszabbítására alkalmazandó feltételekre és eljárásokra vonatkozó szabályokat összhangba kell hozni.

(2) Célszerű rendelkezni arról, hogy megfelelő értékelés után e hivatali idő egy alkalommal meghosszabbítható legyen.

(3) Ezért az Európai Vasúti Ügynökség létrehozásáról szóló, 2004. április 29-i 881/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet[83] módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 881/2004/EK rendelet 31. cikkének (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„3. Sur proposition de la Commission et après évaluation, il peut être prolongé une fois pour une période qui n’excède pas cinq ans. A Bizottság javaslata alapján, illetve értékelés után, a hivatali idő egy alkalommal és legfeljebb öt éves időtartamra meghosszabbítható.

Az értékelés során a Bizottság különösen a következőket veszi figyelembe:

- az első hivatali idő alatt elért eredményeket, és ahogyan ezeket elérték;

- az ügynökség elkövetkezendő évi feladatait és szükségleteit.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő [...] napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

2005/0089 (CNS)

Javaslat

A TANÁCS RENDELETE

a 2007/2004/EK rendeletnek az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség ügyvezető igazgatója és ügyvezetőigazgató-helyettese hivatali idejének tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 62. cikke (2) bekezdése a) pontjára, valamint 66. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára[84],

tekintettel az Európai Parlament véleményére[85],

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére[86],

mivel:

(1) A bizonyos közösségi ügynökségek igazgatói, igazgatóhelyettesi vagy adott esetben elnöki hivatali idejének meghosszabbítására alkalmazandó feltételekre és eljárásokra vonatkozó szabályokat összhangba kell hozni.

(2) Célszerű rendelkezni arról, hogy megfelelő értékelés után e hivatali idő egy alkalommal meghosszabbítható legyen.

(3) Ezért az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség felállításáról szóló, 2004. október 26-i 2007/2004/EK tanácsi rendeletet[87] módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2007/2004/EK rendelet 26. cikkének (5) bekezdése második mondata helyébe a következő szöveg lép:

„Az Igazgatótanács - a Bizottság javaslata alapján, illetve értékelés után - egy alkalommal és legfeljebb öt éves időtartamra meghosszabbíthatja a hivatali idejüket.

Az értékelés során a Bizottság különösen a következőket veszi figyelembe:

- az első hivatali idő alatt elért eredményeket, és ahogyan ezeket elérték;

- az ügynökség elkövetkezendő évi feladatait és szükségleteit.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő [...] napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

a Tanács részéről

az elnök

[1] HL L 306., 2000.12.7. és COM(2004) 451 végleges, 2004.6.28.

[2] HL L 77., 2004.3.13., 1. o.

[3] COM(2003) 644 végleges.

[4] COM(2004) 289 végleges

[5] HL C […]., […]., […] o.

[6] HL C […]., […]., […] o.

[7] HL C […]., […]., […] o.

[8] Az Európai Parlament […] -i véleménye.

[9] HL L 120., 1990.5.11., 1. o. A legutóbb az 1641/2003/EK rendelettel (HL L 245., 2003.9.29., 1. o.) módosított rendelet.

[10] HL C […]., […]., […] o.

[11] HL C […]., […]., […] o.

[12] HL C […]., […]., […] o.

[13] Az Európai Parlament […] -i véleménye.

[14] HL L 39., 1975.2.13., 1. o. A legutóbb a 2051/2004/EK rendelettel (HL L 355., 2004.12.1., 41. o.) módosított rendelet.

[15] HL C […]., […]., […] o.

[16] HL C […]., […]., […] o.

[17] HL C […]., […]., […] o.

[18] Az Európai Parlament […] -i véleménye.

[19] HL L 139., 1975.5.30., 1. o. A legutóbb az 1649/2003/EK rendelettel (HL L 245., 2003.9.29., 25. o.) módosított rendelet.

[20] HL C […]., […]., […] o.

[21] HL C […]., […]., […] o.

[22] HL C […]., […]., […] o.

[23] Az Európai Parlament […]-i véleménye.

[24] HL L 131., 1990.5.23., 1. o. A legutóbb az 1648/2003/EK rendelettel módosított rendelet (HL L 245., 2003.9.29., 22. o.).

[25] HL C […]., […]., […] o.

[26] HL C […]., […]., […] o.

[27] HL C […]., […]., […] o.

[28] Az Európai Parlament […] -i véleménye.

[29] HL L 36., 1993.2.12., 1. o. A legutóbb az 1651/2003/EK rendelettel módosított rendelet (HL L 245., 2003.9.29., 30. o.).

[30] HL C […]., […]., […] o.

[31] HL C […]., […]., […] o.

[32] HL C […]., […]., […] o.

[33] HL L 11., 1994.1.14., 1. o. A legutóbb a 422/2004/EK rendelettel módosított rendelet (HL L 70., 2004.3.9., 1. o.).

[34] HL C […]., […]., […] o.

[35] HL C […]., […]., […] o.

[36] HL C […]., […]., […] o.

[37] HL L 227., 1994.9.1., 1. o. A legutóbb a 873/2003/EK rendelettel módosított rendelet (HL L 162., 2004.4.30., 38. o.).

[38] HL C […]., […]., […] o.

[39] HL C […]., […]., […] o.

[40] HL L 314., 1994.12.7., 1. o. A legutóbb az 1645/2003/EK rendelettel módosított rendelet (HL L 245., 2003.9.29., 13. o.).

[41] HL C […]., […]., […] o.

[42] HL C […]., […]., […] o.

[43] HL C […]., […]., […] o.

[44] HL C […]., […]., […] o.

[45] HL L 151., 1997.6.10., 1. o. A legutóbb az 1652/2003/EK rendelettel módosított rendelet (HL L 245, 2003.9.29., 33. o.).

[46] HL C […]., […]., […] o.

[47] HL C […]., […]., […] o.

[48] HL C […]., […]., […] o.

[49] Az Európai Parlament […]-i véleménye.

[50] HL L 31., 2002.2.1., 1. o. A legutóbb az 1642/2003/EK rendelettel (HL L 245., 2003.9.29., 4. o.) módosított rendelet.

[51] HL C […]., […]., […] o.

[52] HL C […]., […]., […] o.

[53] HL C […]., […]., […] o.

[54] Az Európai Parlament […]-i véleménye.

[55] HL L 142., 2004.4.30., 1. o.

[56] HL C […]., […]., […] o.

[57] HL C […]., […]., […] o.

[58] HL C […]., […]., […] o.

[59] Az Európai Parlament […]-i véleménye.

[60] HL L 136., 2004.4.30., 1. o.

[61] HL C […]., […]., […] o.

[62] HL C […]., […]., […] o.

[63] HL L 246., 2004.7.20., 1. o.

[64] HL C […]., […]., […] o.

[65] HL C […]., […]., […] o.

[66] HL C […]., […]., […] o.

[67] Az Európai Parlament […]-i véleménye.

[68] HL L 216., 1994.8.20., 1. o. A legutóbb az 1654/2003/EK rendelettel módosított rendelet (HL L 245., 2003.9.29., 38. o.).

[69] HL C […]., […]., […] o.

[70] HL C […]., […]., […] o.

[71] HL C […]., […]., […] o.

[72] Az Európai Parlament […]-i véleménye.

[73] HL L 208., 2002.8.5., 1. o. A legutóbb a 724/2004/EK rendelettel módosított rendelet (HL L 129., 2004.4.29., 1. o.).

[74] HL C […]., […]., […] o.

[75] HL C […]., […]., […] o.

[76] HL C […]., […]., […] o.

[77] Az Európai Parlament […]-i véleménye.

[78] HL L 240., 2002.9.7., 1. o. A legutóbb az 1701/2003/EK rendelettel módosított rendelet (HL L 243., 2003.9.27., 5. o.).

[79] HL C […]., […]., […] o.

[80] HL C […]., […]., […] o.

[81] HL C […]., […]., […] o.

[82] Az Európai Parlament […]-i véleménye

[83] HL L 164., 2004.4.30., 1. o.

[84] HL C […]., […]., […] o.

[85] HL C […]., […]., […] o.

[86] HL C […]., […]., […] o.

[87] HL L 349., 2004.11.25., 1. o.