14.6.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 144/17


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE

(2005. június 3.)

az Európai Unió Tanácsának felkérésére a költségvetési egyenleg felügyeletének megerősítéséről és a gazdaságpolitikák felügyeletéről és összehangolásáról szóló 1466/97/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendelet iránti javaslatról (COM(2005) 154 végleges)

(CON/2005/18)

(2005/C 144/11)

1.

2005. május 3-án az Európai Központi Bank (EKB) az Európai Unió Tanácsától azt a felkérést kapta, hogy alkosson véleményt a költségvetési egyenleg felügyeletének megerősítéséről és a gazdaságpolitikák felügyeletéről és összehangolásáról szóló 1466/97/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló tanácsi rendelet iránti javaslatról (a továbbiakban: a rendelettervezet).

2.

A rendelettervezet az Európai Közösséget létrehozó szerződés 99. cikkének (5) bekezdésén alapul. Bár ez a rendelkezés nem írja elő kifejezetten az EKB-val konzultáció folytatását, a költségvetési egyenleg felügyelete, valamint a gazdaságpolitikák felügyelete és összehangolása fontos az árstabilitás fenntartása mint a Központi Bankok Európai Rendszere elsődleges célja szempontjából. Ezért az EKB vélemény meghozatalára szolgáló hatásköre az Európai Közösséget létrehozó szerződés 105. cikke (4) bekezdésének első francia bekezdésén alapul. Az Európai Központi Bank eljárási szabályzatának 17.5. cikke első mondatával összhangban a Kormányzótanács fogadta el ezt a véleményt.

3.

A rendezett költségvetési politikák léte alapvető a gazdasági és monetáris unió (EMU) sikeréhez. Ez az euroövezeten belül a makrogazdasági stabilitás, a növekedés és kohézió előfeltétele. A Szerződésben és a Stabilitási és Növekedési Paktumban foglalt fiskális keretrendszer az EMU sarokköve, és így kulcsfontosságú a költségvetési fegyelemmel kapcsolatos elvárások biztosításához. Ennek a szabályokon alapuló, biztonságos és fenntartható államháztartást célzó és egyben az önműködő stabilizátorok révén a kiugró ingadozások csillapítását egyidejűleg lehetővé tevő keretrendszernek továbbra is egyértelműnek, egyszerűnek és végrehajthatónak kell maradnia. Az ezen elveknek való megfelelés elő fogja segíteni a keretrendszer végrehajtásában az átláthatóságot és az egyenlő elbánást is.

4.

A rendelettervezet célja a Stabilitási és Növekedési Paktum végrehajtásában a Tanács (ECOFIN) által 2005. március 20-án elhatározott változások tükrözése. A rendelettervezet a felügyeleti folyamatra, valamint a tagállamok költségvetési politikái középtávú céljainak meghatározására vonatkozik. Míg az EKB nem látja szükségesnek a véleménynyilvánítást a rendelettervezet egyes rendelkezései vonatkozásában, helyesli a gazdaságpolitikák felügyelete és koordinálása javításának célját az államháztartások fenntarthatóságát biztosító középtávú célkitűzések elérése és fenntartása érdekében. A felügyeleti eljárások szigorú és egységes végrehajtása hozzájárulna a prudens költségvetési politikákhoz.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2005. június 3-án.

az EKB elnöke

Jean-Claude TRICHET