20.5.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/114


Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye a következő témában: „Javaslat a 77/388/EGK irányelvet kiigazító tanácsi irányelvre, tekintettel a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozására”

COM(2004) 295 végleges

(2005/C 120/20)

2004. június 30-án a Tanács úgy határozott, hogy, az Európai Közösséget létrehozó szerződés 262. cikkének megfelelően, kikéri az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményét a fent említett kérdésben.

Tekintettel a munka sürgősségére, 2004. október 27-én és 28-án tartott 412. plenáris ülésén az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság úgy határozott, hogy Antonello Pezzinit kijelöli a téma főelőadójává és a jelen véleményt 121 szavazattal és 3 tartózkodás mellett elfogadta.

1   Bevezetés

1.1

Az 1998. december 11-12-én a „Bécsi Stratégia Európáért” keretében rendezett Bécsi Európai Tanács ajánlotta azt az elvet, hogy a tagállamoknak – amennyiben óhajtják – lehetőségük legyen a munkaerőigényes szolgáltatásokra alkalmazott kedvezményes HÉA-kulcsnak a munkahelyteremtésre és a feketegazdasággal szembeni küzdelemre gyakorolt hatását tesztelni (1).

1.2

Az ajánlást követően a Tanács 1999. október 22-én elfogadott egy négy évig érvényes (2000-2003) ad hoc irányelvet (1999/85/EK). A lehetőséggel kilenc tagállam élt: Belgium, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia, Portugália és az Egyesült Királyság.

1.3

Az Európai Bizottság a fenti intézkedések hatásvizsgálatáról szóló jelentések alapján 2003. július 23-án a kedvezményes HÉA-kulcsok egyszerűsítését és racionalizálását célzó irányelvre tett javaslatot. (2). A számos véleménykülönbség miatt a Tanács még nem tudta elfogadni az új irányelvet. Sajnos ezen a területen még mindig csak egyhangú szavazással lehet irányelvet elfogadni.

1.4

A fentiek folyományaként és felmérve a jogbiztonság hiányának veszélyét a kedvezményes kulcsokat alkalmazó tagállamokban, az Európai Bizottság a Tanáccsal egyetértésben az 1999/85/EK irányelv hatályának 2005. december 31-ig történő meghosszabbítását javasolta.

2.   Általános megjegyzések

2.1

Az EGSZB már többször is hangot adott egyetértésének a munkaerőigényes szolgáltatásokra alkalmazott kedvezményes HÉA-kulcsok elvével kapcsolatban (3).

2.2

Az EGSZB véleményeiben pozitívan értékelte a kérdéses intézkedések hatását a munkahelyteremtésre és az illegális munkára.

2.3

Az EGSZB ezen túlmenően számos javaslatot fogalmazott meg, melyek a kedvezményes HÉA-kulcs kiterjesztését célozták olyan új területekre, mint a vendéglátás; a történelmi, egyházi valamint a magánkézben lévő, a kulturális vagy építészeti örökség részét képező épületek felújítása.

2.4

Az EGSZB tehát egyetért azzal az elvvel, hogy 2005. december 31-ig azok az új tagállamok, amelyek ezt az 1999/85/EK irányelv alapján kérvényezik, alkalmazhassák a kedvezményes HÉA-kulcsot a munkaerőigényes szolgáltatásokra.

2.5

Az EGSZB mindazonáltal sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Tanácsnak nem sikerült megállapodásra jutnia az Európai Bizottság irányelvjavaslatáról, mely a rendszer egészét szándékozott racionalizálni és egyszerűsíteni.

2.6

Az EGSZB többször is jelezte, hogy véleménye szerint az egyhangú szavazás elve számos pénzügyi kérdésben az Unió előrelépésének valós akadálya.

Brüsszel, 2004. október 28.

Az Európai Gazdasági

és Szociális Bizottság Elnöke

Anne-Marie SIGMUND


(1)  Ebben az időszakban a munkanélküliségi ráta az EU-ban megközelítette a 10 %-ot. A Luxemburgi Rendkívüli Európai Tanács (1997) munkájában a munkanélküliség elleni küzdelemre összpontosított. Az Avignoni Európai Akadémia be nem jelentett munkára vonatkozó tanulmányai kimutatták, hogy a jelenség akár a munkaerőpiac 28 %-át is elérheti az EU-n belül. Vö. még a „Vélemény a be nem jelentett munkáról” című dokumentumot, CESE 63/99 – Előadó: GIRON úr.

(2)  2003. július 23-i COM (2003) 397 végleges.

(3)  HL C 209, 1999. július 22.

HL C 32, 2004. február 5.