8.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 65/22


A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAI KÉPVISELŐINEK HATÁROZATA

(2013. március 6.)

a Törvényszék egy bírájának kinevezéséről

(2013/120/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAI KORMÁNYAINAK KÉPVISELŐI,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 19. cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 254. és 255. cikkére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen 106a. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló jegyzőkönyv 5. és 7. cikke alapján, és Nils WAHL lemondását követően Nils WAHL hivatali idejének fennmaradó részére, azaz 2013. augusztus 31-ig a Törvényszékhez egy bírát kell kinevezni.

(2)

A megüresedett hely betöltésére javasolt személy Carl WETTER.

(3)

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 255. cikke által létrehozott bizottság véleményt nyilvánított Carl WETTER-nek a törvényszéki bírói feladatok ellátására való alkalmasságáról,

ELFOGADTÁK EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Carl WETTER-t a Törvényszék bírájának nevezik ki az ezen határozat hatálybalépésétől a 2013. augusztus 31-ig tartó időszakra.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2013. március 6-án.

az elnök

R. MONTGOMERY