8.9.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 271/5


Igazgatási megállapodás az Európa Tanáccsal az európai embléma harmadik felek által történő felhasználásáról

2012/C 271/04

1.   Általános elv

Bármely természetes vagy jogi személy („felhasználó”) használhatja az európai emblémát vagy annak elemeit az alábbi felhasználási feltételekre figyelemmel.

2.   Felhasználást szabályozó feltételek

Az európai embléma és/vagy elemei felhasználhatók, függetlenül attól, hogy a felhasználás nonprofit vagy kereskedelmi jellegű, feltéve, hogy:

a)

e felhasználás nem kelti azt a hamis benyomást vagy feltételezést, hogy a felhasználó kapcsolatban áll az Európai Unió vagy az Európa Tanács bármely intézményével, testületével, hivatalával, ügynökségével vagy szervével;

b)

a felhasználás nem kelti azt a téves meggyőződést a közvéleményben, hogy a felhasználó az Európai Unió vagy az Európa Tanács bármely intézménye, testülete, hivatala, ügynöksége vagy szerve által nyújtott támogatásban, szponzorálásban részesül, illetve elnyerte az említettek jóváhagyását vagy egyetértését;

c)

a felhasználás nem kapcsolódik olyan célhoz vagy tevékenységhez, amely összeegyeztethetetlen az Európai Unió vagy az Európa Tanács céljaival és elveivel, vagy egyéb módon jogszerűtlen.

3.   Védjegy és kapcsolódó kérdések

Az európai embléma előző szakaszban szereplő feltételekkel összhangban történő felhasználása nem jelent beleegyezést abba, hogy az emblémát vagy annak utánzatát védjegyként vagy egyéb szellemi tulajdonjogként lehessen felhasználni. Az Európai Bizottság és az Európai Tanács továbbra is szellemi tulajdonjogként (vagy azok részeként) ellenőrzi az európai embléma vagy annak egy része bejegyzésére irányuló kérelmeket, összhangban a vonatkozó jogi rendelkezésekkel.

4.   Jogi felelősség

Az európai emblémát vagy annak elemeit használni szándékozó valamennyi felhasználó ezt saját jogi felelősségére teheti meg. A felhasználók felelősek valamennyi visszaélésszerű felhasználásért és az ilyen felhasználásból fakadó esetleges sérelmekért, a tagállamok vagy bármely harmadik ország rájuk alkalmazandó joga szerint.

5.   A visszaélés bíróság előtti megtámadásának joga

A Bizottság fenntartja a jogot arra, hogy saját kezdeményezésére vagy az Európa Tanács kérésére a tagállamok vagy valamely harmadik ország bíróságain pert indítson valamennyi olyan felhasználás tekintetében,

amely nem tesz eleget az itt meghatározott feltételeknek, vagy

amelyet a Bizottság vagy az Európa Tanács visszaélésszerűnek ítél.