20.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 326/1


A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott állásfoglalás az Európai Unió igazságügy-minisztériumai közötti jogalkotási együttműködési hálózat létrehozásáról

(2008/C 326/01)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA ÉS A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAINAK A TANÁCS KERETÉBEN ÜLÉSEZŐ KÉPVISELŐI,

mivel:

(1)

Más tagállamok, vagy éppen egyes harmadik államok jogalkotásának ismerete az Európai Unió tagállamainak igazságügy-minisztériumai számára nélkülözhetetlen eszközt jelent, nevezetesen az általában véve az illetékességi körükbe tartozó jogszabályok kidolgozásához és közösségi jog átültetéséhez, különösen a polgári jog és büntetőjog területén, figyelemmel arra, hogy az egyes tagállamok igazságügy-minisztériumai eltérő illetékességi körrel rendelkeznek.

(2)

Az információszerzés kiszámíthatatlannak és bonyolultnak bizonyulhat.

(3)

Az igazságügy-minisztériumok tagállami jogszabályaikra, azok gyakorlati alkalmazására és a folyamatban lévő főbb reformokra vonatkozóan a lehető legpontosabb ismeretekkel rendelkeznek.

(4)

Jogalkotási együttműködési hálózatot kell kialakítani, amely az igazságügy-minisztériumok számára hatékony hozzáférést biztosít a többi tagállam nemzeti jogszabályaira vonatkozó információhoz.

(5)

Emellett az Európai Unió célul tűzte ki, hogy a jog érvényesülésén, a szabadságon és a biztonságon alapuló térséget biztosít polgárainak. E térség kiépítését elősegítené a tagállamok igazságszolgáltatási és jogrendszerének, valamint jogalkotásának jobb kölcsönös megismerése, továbbá az igazságügyi reformtervekre vonatkozó kölcsönös tájékoztatás.

(6)

Az európai uniós tagállamok igazságügy-minisztériumai közötti jogalkotási együttműködési hálózat létrehozása hozzájárulna e cél eléréséhez és segítené a többi tagállam törvényeinek jobb megértését, ami pedig egyik módja annak, hogy erősítsük a kölcsönös bizalmat és előmozdítsuk a kölcsönös elismerés elvének érvényesítését. Lehetővé tenné továbbá az igazságügy-minisztériumok által végzett, aktuális jogalkotási vagy jogi kérdésekkel kapcsolatos összehasonlító jogi tanulmányok közös készítését,

ELFOGADJÁK EZT AZ ÁLLÁSFOGLALÁST:

1.

A tagállamoknak fokozatosan létre kell hozniuk az Európai Unió igazságügy-minisztériumainak jogalkotási együttműködési hálózatát (a továbbiakban: hálózat). A hálózatban való részvétel önkéntes lenne.

2.

1.

A hálózat feladata az kell, hogy legyen, hogy megerősítse az érvényben lévő jogszabályokra, igazságszolgáltatási és jogrendszerekre, valamint a főbb igazságügyi reformtervekre vonatkozóan az Európai Unió tagállamai igazságügy-minisztériumainak rendelkezésére álló ismeretekhez való hozzáférést. Lehetővé kell tennie különösen:

a)

a hálózat tagjai számára – ezek kérésére – konkrét kérdésekben következetes és naprakész jogalkotási és joggyakorlati tájékoztatás biztosítását;

b)

az általában véve ezen minisztériumok illetékességi körébe tartozó különböző jogi területeken – így a tagállamok által végrehajtott reformokkal vagy a közösségi normák átültetésével kapcsolatban – az egyes államok igazságügy-minisztériumai által vagy ezek megbízásából folytatott összehasonlító jogi kutatások eredményeinek hozzáférhetővé tételét;

c)

a főbb igazságügyi reformtervek megismerését, az államok adott szerveire vonatkozó titoktartási kötelezettség sérelme nélkül.

2.

A hálózatban részt vevők az átadott dokumentációt nem kötelesek lefordíttatni.

3.

A hálózatnak rendelkeznie kell egy, a hálózat adminisztratív és technikai működéséért felelős adminisztrátorral. Az adminisztrátor kijelöléséig kezdetben a hálózat adminisztratív és technikai működtetésének feladatát valamely tagállam látná el.

4.

Valamennyi tagállamnak ki kellene jelölnie – lehetőség szerint az igazságügy-minisztériumon belül – egy kapcsolattartót. Valamennyi tagállam kijelölhet azonban korlátozott számban más kapcsolattartókat is, amennyiben ezt különálló jogrendszerek megléte vagy az illetékességi körök adott tagállamon belüli elosztása indokolja.

5.

Valamennyi tagállamnak tájékoztatnia kell a hálózat adminisztrátorát az alábbiakról:

a)

a kapcsolattartó(k) vezetékneve, utóneve és beosztása;

b)

az egyes kapcsolattartók nyelvismerete; továbbá

c)

a kapcsolattartó(k) rendelkezésére álló kommunikációs eszközök, pontos (telefon-) számokkal, (e célra kijelölt e-mail) címekkel stb.

Valamennyi tagállamnak tájékoztatnia kell a hálózat adminisztrátorát a kapcsolattartójára (kapcsolattartóira) vonatkozóan e bekezdés alapján megadott bármely adatban bekövetkezett változásról.

6.

A kapcsolattartónak a kérelmet, lehetőleg elektronikus formátumban, a másik tagállam(ok) megfelelő kapcsolattartójának (kapcsolattartóinak) kell küldenie. A kapcsolattartó a kérelemről másolatot küld a hálózat adminisztrátorának.

7.

A kapcsolattartónak ügyelnie kell arra, hogy az elküldött kérelem:

saját igazságügy-minisztériuma illetékességi körébe tartozzon, vagy olyan kérdéseket érintsen, melyek általában véve az igazságügy-minisztériumok illetékességi körébe tartoznak, mint például a polgári jog és a büntetőjog,

pontosan legyen megfogalmazva,

ne rójon a hálózathoz tartozó igazságügy-minisztériumok többi kapcsolattartójára és/vagy hivatalaira az ésszerű mértéket meghaladó munkaterhet.

8.

A kérelemmel megkeresett kapcsolattartóknak minden erőfeszítést meg kell tenniük annak érdekében, hogy a kérelemre ésszerű időn belül válaszoljanak, nem kötelesek azonban az átadott dokumentációról – például jogalkotási szövegek, jogszabályok (azok tervezetei), jelentések és tanulmányok – fordítást is készíttetni.

Amennyiben a kérelemmel megkeresett kapcsolattartó nincs abban a helyzetben, hogy válaszoljon, a kérelmet továbbítja az arra alkalmas illetékes hatóságnak, és erről értesíti a kérelmet küldő kapcsolattartót.

Amennyiben a kapcsolattartó számára nem lehetséges a kérelem megválaszolása vagy az illetékes hatóság gyors meghatározása, erről értesíti a kérelmet küldő kapcsolattartót.

9.

A kapcsolattartó által adott válaszokat – a felkért kapcsolattartó beleegyezésének függvényében – a hálózat egésze számára hozzáférhetővé kellene tenni.

10.

A hálózat gyakorlati működésének megkönnyítése érdekében minden tagállamnak biztosítania kell, hogy kapcsolattartója vagy kapcsolattartói anyanyelvükön kívül megfelelő tudással rendelkezzenek az Európai Unió egy másik nyelvén is, szem előtt tartva a többi tagállam kapcsolattartóival való kommunikáció képességének szükségességét.

11.

Indokolt esetben a kapcsolattartók között találkozókat kell szervezni. E találkozóknak egy szélesebb körű közönség számára is nyitottnak kell lenniük, a kiválasztott témák összehasonlító jogi szempontú elemzése céljából, a hálózat megszilárdítása és a tagok közti eszme- és tapasztalatcsere előmozdítása érdekében.

12.

Az információcsere megkönnyítése érdekében a hálózatnak és kapcsolattartóinak a modern kommunikációs és információs technológiák által nyújtott legmegfelelőbb lehetőségeket kell alkalmazniuk, összhangban különösen az európai e-igazságszolgáltatás közelmúltbeli kialakításával.

13.

Szükség esetén a hálózatnak megfelelő jogi formát kell kapnia.

14.

A hálózatnak a működése gyakorlati vonatkozásait illetően – ideértve a nyelvi kérdéseket is – belső iránymutatásokat kell kidolgoznia.

15.

Az Európai Bizottság felkérést kaphatna a hálózatban való részvételre.

16.

A Tanács legkésőbb három évvel ezen állásfoglalás elfogadását követően felülvizsgálja annak alkalmazását. E felülvizsgálatnak többek között az alábbi kérdésekre kell kiterjednie:

a)

a kialakítás folyamata, az igazgatási szabályok, az elért eredmények és a hálózat gyakorlati működése;

b)

a hálózat anyagi helyzete;

c)

annak lehetősége, hogy harmadik államoknak és EBVP-misszióknak hozzáférést adjanak a hálózatban már rendelkezésre álló információhoz.

A felülvizsgálat eredményei alapján szükség esetén megfelelő intézkedéseket kell hozni a helyzet további javítása érdekében.