17.11.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 279/2


Megállapodás a dolgozók egészségvédelméről a kristályos szilícium-dioxid és a kristályos szilícium-dioxid tartalmú termékek megfelelő kezelésére és használatára vonatkozó előírások alapján

(2006/C 279/02)

A mellékletek elérhetők a www.nepsi.eu oldalon

(1)

Tekintettel arra, hogy a kristályos szilícium-dioxid bőségesen előfordul a természetben és a földkéregnek megközelítőleg 12 %-át alkotja, A szilícium-dioxid természetes állapotában néhány más ásványban és ásványi termékben is megtalálható.

(2)

Tekintettel arra, hogy az ipar intenzíven alkalmazza a szilícium-dioxid két kristályos formáját, a kvarcot és a krisztobalitot, Mindkettőt szemcsés állagú homokként vagy pedig lisztszerű, 0,1 milliméternél finomabb részecskékből álló anyagként értékesítik.

(3)

Tekintettel arra, hogy a kristályos szilícium-dioxidot és a kristályos szilícium-dioxidot tartalmazó anyagokat/termékeket/nyersanyagokat számos területen alkalmazzák, többek között, de nem kizárólag a a vegyiparban, kerámiaiparban, építőiparban, kozmetikai iparban, tisztítószerekben, elektronikai iparban, öntészetben, üveggyártásban, kertészetben, szórakoztatóiparban, fémiparban és gépészetben, bevonatoknál, beleértve a festékeket, a gyógyszeriparban, valamint szűrőközegként számos iparágban.

(4)

Tekintettel arra, hogy az Európai Bizottság Foglalkozási kitettségi határértékeket megállapító tudományos bizottsága (SCOEL) (1)többek között arra a következtetésre jutott, „hogy a belélegezhető kristályos szilícium-dioxid belélegzésének fő hatása az emberi szervezetre a szilikózis, Elegendő információ áll rendelkezésre annak megállapításához, hogy a tüdőrák relatív kockázata megnő a szilikózisban szenvedő személyeknél (a szilikózisban nem szenvedő alkalmazottakkal szemben, akik a kőfejtőkben és a kerámiaiparban ki vannak téve a szilícium-dioxidos por belélegzésének). Következésképpen a szilikózis kialakulásának megelőzésével a rák kialakulásának kockázata is csökkenthető. Mivel a szilikózis kialakulása nem köthető pontos határértékhez, a kitettség bárminemű csökkentése redukálja a szilikózis kockázatát.”

(5)

Tekintettel arra, hogy egyes tudományos bizonyítékok tanúsága szerint a belélegezhető kristályos szilícium-dioxid hatása a különböző iparágakban eltérő mértékben jelentkezik.

(6)

Tekintettel arra, hogy a tüdőrák epidemiológiájában egy sor ellentmondásos tényező közrejátszik, például a dohányzás, a radon és a policiklusos aromás szénhidrogének.

(7)

Tekintettel arra, hogy az Európai Unió szintjén jelenleg nincs megállapítva munkahelyi expozíciós határérték a belélegezhető kristályos szilicium-dioxidra vonatkozóan, az egyes nemzetek munkahelyi expozíciós határértékei pedig eltérnek.

(8)

Tekintettel arra, hogy a belélegezhető kristályos szilícium-dioxid kérdése – akár az anyag természetes előfordulásának gyakorisága miatt is – sok szempontból eltér a munkavédelmi törvényekben általában szabályozott alaphelyzetektől, Jelen Megállapodás, amely sok tekintetben egyedi, alkalmas eszköz ennek a speciális anyagnak a szabályozására.

(9)

Tekintettel arra, hogy Felek azzal a szilárd meggyőződéssel cselekszenek, hogy ez a Megállapodás hozzájárul a munkahelyek védelméhez, valamint az ágazatok és a vállalatok gazdasági jövőjének biztosításához.

(10)

Tekintettel arra, hogy a Felek legjobb tudásuk szerint alkalmazzák a jelen Megállapodásban rögzítetteket az általuk képviselt teljes ágazaton belül működő összes vállalatnál.

(11)

Tekintettel arra, hogy a Felek az EK-Szerződés 139. cikkelyének (1) és (2) bekezdése szellemében járnak el.

Mindezek figyelembevételével a Felek az alábbi feltételekkel Megállapodnak a megelőzésről és a dolgozók egészségvédelméről a kristályos szilícium-dioxid és a kristályos szilícium-dioxid tartalmú termékek megfelelő kezelése és használata vonatkozásában.

1. cikkely

Célok

Jelen Megállapodás céljai a következők:

azon Alkalmazottak és egyéb személyek egészségének védelme, akik munkakörüknél fogva ki vannak téve a kristályos szilícium-dioxidot tartalmazó anyagokból/termékekből/nyersanyagokból származó, belélegezhető kristályos szilícium-dioxid hatásainak,

a belélegezhető kristályos szilícium-oxidnak való kitettség minimalizálása a munkahelyeken, a jelen Megállapodásban rögzített Iránymutató gyakorlat alkalmazásával, a belélegezhető kristályos szilícium-dioxiddal kapcsolatos munkahelyi egészségi kockázatok megelőzése, elkerülése és csökkentése érdekében,

az ismeretek növelése a belélegezhető kristályos szilícium-dioxid lehetséges egészségi hatásairól és az Iránymutató gyakorlatról.

2. cikkely

Hatókör

(1)   Jelen Megállapodás célterülete a kristályos szilícium-dioxid, valamint a kristályos szilícium-dioxidot tartalmazó anyagok/termékek/nyersanyagok gyártása és felhasználása, amely esetlegesen kristályos szilícium-dioxid belélegzéséhez vezethet. Az érintett iparágak megnevezése jelen Megállapodás 5. mellékletében található.

(2)   A Megállapodás kiterjed a kapcsolódó járulékos tevékenységekre is, így például a kezelésre, a tárolásra és szállításra. A Megállapodás a mobil munkahelyekre is érvényes. A mobil munkahelyekre a Megállapodás specifikus kikötésekkel is élhet.

(3)   A jelen Megállapodás az alábbiakban meghatározott és rögzített Felekre, Munkáltatókra és Alkalmazottakra érvényes.

3. cikkely

Meghatározások

(1)   A „Munkáltató(k)” jelenti(k) a szerződő Felek által közvetlenül, vagy közvetve képviselt, az iparágat reprezentáló egyes vállalatokat.

(2)   „Alkalmazottak” a szerződő Felek által közvetlenül, vagy közvetve képviselt munkavállalók, azon Alkalmazottak köréből, akik rendszeresen vagy időről időre ki vannak téve a belélegezhető kristályos szilícium-dioxidnak. Az Alkalmazottak értelmezése magában foglalja a részmunkaidőben, a teljes munkaidőben, valamint határozott munkaidőre szóló szerződéssel dolgozó alkalmazottakat is, és a Munkáltató közvetlen felügyelete alatt dolgozó munkásokat (pl. segéd- és betanított munkásokat).

(3)   A „dolgozók képviselői” alatt azok a dolgozókat képviselő személyek értendők, akik szerepkörüknél fogva felelősek a dolgozók biztonságáért és egészségéért; a nemzeti törvényekkel és/vagy gyakorlattal összhangban a dolgozók képviselete céljából megválasztott, kiválasztott vagy kinevezett személyek a munka- és egészségvédelem szempontjából problematikusnak tartott munkahelyeken.

(4)   „Felek” alatt a jelen Megállapodás aláíró szerződő feleit értjük.

(5)   A „belélegezhető kristályos szilícium-dioxid” a légutak nyálkahártyájára kerülő, belélegzett kristályos szilícium-dioxid részecskék tömeghányadát jelenti. A belélegezhetőség fogalmának meghatározása, amely a mintavételi műszerek egyik cél specifikációja, a Munkahelyi légkör – Szemcseméret-frakció meghatározása szállóporméréshez tárgyú EN 481-es Európai Szabvány 5.3 §-a szerint történik.

(6)   Az „Iránymutató gyakorlat” a 89/391 sz. irányelv általános kitételeit és a 98/24 sz. irányelv II. cikkelyének kikötéseit tartalmazza, a Megállapodás 1. Mellékletében foglaltakkal kiegészítve és alátámasztva, mely időről időre módosítható.

(7)   A „Helyszín” üzemegységet jelent, ahol belélegezhető kristályos szilícium-dioxid fordul elő. A raktározás és a szállítás külön helyszíneknek tekintendők, hacsak nem gyártási vagy felhasználási helyszínhez kapcsolódnak. A mobil munkahelyek szintén helyszínnek számítanak.

(8)   A „Nem alkalmazás” a Megállapodás, valamint a fenti (6) pontban meghatározott Iránymutató gyakorlat be nem tartása, melynek eredményeképpen az Alkalmazottak fokozottan ki vannak téve a kristályos szilícium-dioxid veszélyének, és ezáltal olyan egészségkárosodást szenvedhetnek, amely az Iránymutató gyakorlat alkalmazásával elkerülhető lett volna.

(9)   A „Nemzeti gyakorlat” az illetékes hatóságok által kiadott vagy az iparágban elfogadott irányelveket vagy szabványokat jelenti, amelyek nem törvények vagy szabályozások.

4. cikkely

Irányelvek

(1)   A Felek együttműködnek az ismeretek bővítésében a belélegezhető kristályos szilícium-dioxid egészségre gyakorolt hatásaival kapcsolatban, különös tekintettel az iránymutató gyakorlat kutatására, figyelemmel kísérésére és terjesztésére.

(2)   A Felek felismerik, hogy szükség van európai szintű megelőzési stratégiára a belélegezhető kristályos szilícium-dioxiddal kapcsolatban. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a jelen Megállapodás aláírásával a Felek elfogadnák az adott szektor szabályozatlan expozíciós mutatóit, vagy a teljes szektor tényleges expozíciós értékeit.

(3)   A Felek elismerik, hogy a 89/391 sz. irányelv általános kikötései, valamint a dolgozók vegyi anyagokkal szembeni munka- és egészségvédelméről szóló 98/24 sz. irányelvben foglaltak mindenkor érvényesek (különös tekintettel a következő cikkelyekre: 4. cikkely: meghatározás és kockázatelemzés; 5. cikkely: kockázat-megelőzés; 6. cikkely: specifikus védelmi és megelőző intézkedések; 7. cikkely: balesetek, biztonsági események és vészhelyzetek kezelésére vonatkozó rendelkezések; 8. cikkely: dolgozók tájékoztatása és képzése).

(4)   A Felek megegyeznek abban, hogy a kristályos szilícium-dioxid, és a kristályos szilícium-dioxidot tartalmazó anyagok/termékek/nyersanyagok, a Megállapodás 5. Mellékletében részletezettek szerint, alapvető, hasznos és gyakran nélkülözhetetlen komponensek/alkotórészek számos ipari vagy egyéb szakmai tevékenység számára, amelyek hozzájárulnak a munkahelyek védelméhez, és az iparágak és a vállalatok gazdasági jövőjének biztosításához, és ezért folytatni kell a gyártásukat és a széleskörű felhasználásukat.

(5)   A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Megállapodás 1. Mellékletében kifejtett „Iránymutató gyakorlat” megvalósítása hatékonyan hozzájárul a kockázatkezeléshez a belélegezhető kristályos szilícium-dioxidnak való kitettség megelőzésével, vagy ahol ez jelenleg nem elérhető cél, a kitettség minimalizálásával, a megfelelő megelőző és védelmi intézkedések alkalmazásával, a 98/24 sz. irányelv II. cikkelye szerint.

(6)   A jelen Megállapodás nem mentesíti a Munkáltatókat és az Alkalmazottakat a nemzeti és az EU törvények maradéktalan teljesítésétől a munkások egészségének és biztonságának terén.

(7)   Amennyiben az érvényben lévő nemzeti gyakorlat szigorúbbnak mutatkozik, mint a jelen Megállapodás szerinti követelmények, a munkaadóknak és az Alkalmazottaknak ezt a nemzeti gyakorlatot kell követniük.

5. cikkely

Iránymutató gyakorlat

(1)   A Felek közösen elfogadják a Megállapodás 1. Mellékletében foglalt Iránymutató gyakorlatot.

(2)   A Munkaadók, az Alkalmazottak és a Dolgozók képviselői együttesen kötelezettséget vállalnak arra, hogy legjobb tudásuk szerint megvalósítják az Iránymutató gyakorlatot helyi szinten, amennyiben az alkalmazható, s ebbe bevonják az esetenként a helyszínen tartózkodó nem Alkalmazottakat, például alvállalkozókat is, akik munkavédelmi kockázatnak vannak kitéve (pl. ahol alkalmazható, az Iránymutató gyakorlat vállalkozói szerződésbe való vbeépítésével).

(3)   Az 1. Melléklet átdolgozható a 7. Mellékletben részletezett eljárás szerint.

(4)   A Munkaadók kötelezettséget vállalnak, hogy időszakosan képzéseket szerveznek, és az összes érintett Alkalmazott vállalja, hogy részt vesz ezeken az időszakos képzéseken, az Iránymutató gyakorlat alkalmazásával kapcsolatban (2).

6. cikkely

Ellenőrzés

(1)   Minden helyszín köteles ellenőrzőrendszert kiépíteni az Iránymutató gyakorlat alkalmazásához. Ebből a célból a Munkaadónak minden helyszínen ki kell neveznie egy Alkalmazottat (pl. a helyszín csoportvezetőjét), az Iránymutató gyakorlat alkalmazásának figyelemmel kísérése érdekében. A kijelölt Alkalmazott köteles a (2) pontban foglaltak szerint kinevezett személy számára és kérésére jelentést készíteni.

(2)   A 89/391 sz. irányelv 7. cikkelyének rendelkezéseivel összhangban a munkaadó köteles kinevezni egy személyt az Iránymutató gyakorlat alkalmazásának vagy nem alkalmazásának rendszeres ellenőrzésére. Ez a személy köteles kapcsolatot tartani a fenti (1) pont szerint kinevezett személlyel az általa elkészített ütemezés/eljárás szerint, az üzemi bizottsággal és a dolgozók képviselőivel való egyeztetés után, amennyiben arra sor kerül.

(3)   A porszint ellenőrzése érdekében a Munkaadó kötelesa vonatkozó Porellenőrzési protokoll(ok)nak megfelelően eljárni, a 2. Mellékletben foglaltak szerint. Ez(ek) a protokoll(ok) a kisebb helyszínek specifikus igényei szerint alakíthatók, és módot nyújtanak a kisebb helyszínek véletlenszerű kiválasztására, ha esetleg bizonyos szektorokban több kisebb helyszín állna rendelkezésre.

7. cikkely

Jelentések, fejlesztések

(1)   A Munkaadók és az Alkalmazottak a Dolgozók képviselőivel közösen mindenkor az iránymutató gyakorlat betartására és alkalmazásának fejlesztésére törekednek.

(2)   A Munkaadók kötelesek kétévente jelentést tenni az alkalmazásról/nem alkalmazásról és a fejlesztésről az általuk, a 6 (2) cikkely szerint kinevezett személyen keresztül, először 2008-ban (a 2007. éves adatok alapján).

A Felek közösen dolgozzák ki a jelentésformátumot jelen Megállapodás 3. Melléklete szerint.

(3)   A Felek megállapodnak abban, hogy az Iránymutató gyakorlatot nem alkalmazó helyszínek számát a Megállapodás érvénye alatt fokozatosan csökkentik munkaadónként, hacsak az adott helyzet tovább már nem javítható, amikor is a Munkaadó köteles minden erőfeszítést megtenni a helyzet fenntartása érdekében.

(4)   A fenti (2) pont értelmében elkészített jelentést az adott Félnek kell megtennie összegezve a Tanács részére. Az összegzett jelentéshez csatolni kell azon helyszínek listáját, amelyek ismételten nem alkalmazzák az Iránymutató gyakorlatot.

8. cikkely

A Tanács

Alapelv

A tanács elsődleges célja a problémák feltárása és lehetséges megoldások előterjesztése. a Megállapodásban foglaltak betartásának és értelmezésének kizárólagos felügyeleti szerve a Tanács.

Feladatok

A tanács áttekinti a 7. cikkelyben foglalt beszámolókat, és Összesítő beszámolót készít legkésőbb a következő év június 30-ig az alkalmazásról vagy annak hiányáról, a fejlesztésekről az alkalmazási szintjének megjelölésével, a nem alkalmazás iparág szerinti lebontásával, annak lehetséges okaival és a kapcsolódó ajánlásokkal. Az Összesítő beszámoló továbbításra kerül a Felekhez és tagjaikhoz, az Európai Tanácshoz és a munkavédelemért felelős nemzeti hatóságokhoz, „bizalmas/érzékeny üzleti információ” megjelöléssel. Igény szerint vezetőségi összegzés adható ki. 2007 júniusában az Összesítő beszámoló formátuma még eltérő lesz, mert csak a megvalósítás és a 2008-as első beszámoló előkészületeinek helyzetét ismerteti, a Felek által rendelkezésre bocsátott információk alapján.

Amennyiben az Iránymutató gyakorlat alkalmazása több ízben nem teljesül a helyesbítő lépések többszöri és indokolatlan elmaradása miatt, a Tanács saját hatókörében dönt a helyzetekre adandó válaszlépésekről.

A fentieken kívül a Tanács feladatai közé tartoznak a következők: (a) a Megállapodás működését érintő fontos kérdések megvitatása és megoldása; (b) a Megállapodásban foglaltak értelmezése és egyéb vitás kérdések megoldása, beleértve a Felek, Alkalmazottak és Munkaadók által felvetetteket; (c) a Megállapodás esetleges módosítására vonatkozó ajánlások megtétele; (d) harmadik féllel való kommunikáció, valamint (e) az Iránymutató gyakorlat alkalmazása a 7. Melléklet szellemében.

Összetétel

A Tanács a Felek által kinevezett, őket először a Megállapodás aláírásának napján képviselő személyekből áll; tagjait négy éves időtartamra választják a Munkáltatók és Alkalmazottak közül egyenlő arányban. A Feleknek ekkor vagy igény szerint a későbbiekben módjukban áll Helyettest kinevezni minden tanácstag mellé, akik megfigyelőként kísérhetik a tagok munkáját, vagy szükség esetén helyettesíthetik a tagokat mindenkor a folytonosságra és a megfelelő szaktudás biztosítására törekedve. A Tanács létszáma a működőképesség kretein belül maradjon, legfeljebb 30 fővel (azaz 15/15), a 6. Melléklet 3. paragrafusában meghatározott elnökökkel együtt. Abban az esetben, ha bármelyik fél felmondja a Megállapodást vagy megszűnik, esetleg új Fél csatlakozna a Megállapodáshoz a Tanács hivatali ideje alatt, a Tanács összetételét a Felek ennek megfelelően módosítják, továbbra is figyelembe véve a fentiekben meghatározott maximális tagszámot. A Tanácsban Tagként vagy Helyettesítő tagként nem képviselt Feleknek jogában áll meghallgatást kérni a Tanácstól, jelen lenni és véleményt nyilvánítani az őket érintő vitában. A Tanács szabályzatát a Megállapodás 6. Melléklete tartalmazza.

Döntéshozatal

A Tanács döntéseit konszenzus alapján hozza. Konszenzus hiányában a Tanács döntéseihez a Munkáltatók és az Alkalmazottak szavazatai legkevesebb 75 %-ának kettős minősített többsége szükséges. Például, ha a Tanács 30 tagból áll (15 az Alkalmazottak és 15 a Munkáltatók részéről), mindkét részről legalább 12 szavazatos többség szükséges.

Titkárság

A Tanács munkáját logisztikai szempontból titkárság segíti, melyet a Felek a Megállapodás aláírásakor állítanak fel.

9. cikkely

Titoktartás

(1)   A jelen Egyezménnyel kapcsolatos kommunikáció a Felek és tagjaik között bizalmasnak minősül és harmadik fél számára kizárólag erre vonatkozó jogi kötelezettség esetén tehető elérhetővé.

(2)   Az (1) pontban meghatározott titoktartási kötelezettség nem vonatkozik a következőkre:

az Összesítő beszámoló, amely a 8. cikkely (2) pontjában meghatározott listán szereplő egyéneknek és szervezeteknek továbbítandó,

a Végrehajtási beszámoló, amely közzétehető,

a Tanács elnökeinek harmadik féllel szükséges kommunikációja,

a Felek tagjaikkal való szükséges információ csere, amennyiben az adott tagok a felfedett információval kapcsolatos ügyekben érintettek.

(3)   A beszámolókban említett cégnevek kizárólag az érintett Felek tagjaival közölhetők, kivéve ha a Tanács, a 8. cikkely (2) pontjában meghatározott illetékessége alapján másként határoz. A részesülő személyekre a jelen Megállapodásban meghatározott titoktartási kötelezettség érvényes.

(4)   Az (1) és (3) pontok megszegése okán a károsult Félnek és/vagy tagjainak jogában áll az nemzeti és polgári törvények szerinti peres eljárást indítani.

10. cikkely

Egészségügyi felügyelet

Az üzemorvos/ipari közegészségügyi szakértő vagy a Helyszín által kijelölt megfelelő belső vagy külső szerv határozza meg az országos előírások szerint, a 98/24 sz. irányelv 10. cikkelye valamint az Egészségügyi felügyeleti protokoll alapján, a 8. Mellékletben leírtaknak megfelelően az elvégzendő orvosi vizsgálatok hatókörét.

11. cikkely

Kutatás – Adatgyűjtés

A Felek megbeszélik a kutatási adatokban felmerülő azon hiányosságokat, – beleértve a biztonságosabb termékekre és eljárásokra vonatkozókat is – melyeknél gyakorlatba ültetésük előtt kötelező kockázatbecslés végzendő. Felek továbbá javaslatokat tesznek a jövőben kivitelezendő adatgyűjtési projektekre. A korábbi kutatási projektek listája a következő csatolt dokumentumban található: 4. cikkely.

12. cikkely

Időtartam – Felülvizsgálat

(1)   Ez a Megállapodás legkevesebb négy évig érvényes és automatikusan meghosszabbítódik érvényessége lejártát követő további két évig. A Felek jelen Megállapodástól egy éves előzetes bejelentés mellett állhatnak el.

(2)   Ez a Megállapodás semmisé válik, ha a Felek mindegyike kilép az általa képviselt iparágból vagy, kevesebb mint két Fél – egy a Munkaadók egy pedig az Alkalmazottak képviselőjeként ugyanazon iparágban, a továbbiakban Felekként a Megállapodás alanyai maradnak.

(3)   Felek bármikor visszaléphetnek jelen Megállapodástól előzetes értesítés nélkül abban az esetben, ha az általuk képvilest iparágból a másik fél megszűnik jelen Megállapodás alanyának lenni vagy, ha többé nem az illető iparág képviselője („Reciprocitás”).

(4)   A kristályos szilícium-dioxidra vonatkozó EU-s jogszabályok módosítási javaslata esetén, Felek rendkívüli ülésen értékelik, hogy a javasolt módosítás alkalmazása milyen hatással lenne jelen Megállapodásra.

13. cikkely

Felek megváltozása

(1)   Jelen Megállapodás nyitott, így ahhoz további Felek csatlakozhatnak aláírásukkal.

(2)   Jelen Megállapodás a Felek jogutódjait is kötelezi.

14. cikkely

Vegyes rendelkezések

(1)   Jelen Megállapodás a benne kikötötteken kívül nem hoz létre további jogokat és kötelezettségeket.

(2)   Jelen Megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban felmerülő követeléseket és vitákat a Tanácsnak kizárólagos jogon kezelnie kell és a Megállapodás sajátos természetéből adódóan, azok nem kerülhetnek a helyi nemzeti bíróságok joghatósága alá. Jelen Megállapodással kapcsolatos bármilyen egyéb jellegű követelés vagy vita az alperes(ek) lakóhelye szerinti ország joghatósága alá tartozik, és az alperes(ek) illetékes helyi bíróságán terjeszthető elő.

(3)   Jelen Megállapodásról minden hivatalos EU-s nyelvre fordítás készül. Értelmezési kérdésekben az Angol változat a kötelező érvényű.

(4)   Amennyiben jelen Irányadó gyakorlat illetve a szigorúbb Nemzeti gyakorlat eltér egy meghatározott törvénykezésben, a 4 (7) cikkely által követelt Nemzeti gyakorlatnak való megfelelőség nem képezheti a 3 (8) cikkelyben kifejtett „Nem alkalmazás” esetét.

15. cikkely

Hatálybalépés

Jelen Megállapodás annak aláírását követő hat hónap múlva lép hatályba, ahol a Felek egyike a Munkáltatók, másik fél az Alkalmazottak képviseletében jár el, azzal a feltétellel, hogy a Megállapodást az összes hivatalos EU-s nyelvre lefordították.

1. melléklet

[Iránymutató gyakorlat (Gyakorlati útmutató)]

2. melléklet

[Porellenőrzési protokoll]

3. melléklet

[Jelentésformátum]

4. melléklet

[Kutatási projektek listája]

5. melléklet

[Iparágak leírása]

6. melléklet

[A Tanács – A Titkárság]

7. melléklet

[Az iránymutató gyakorlat alkalmazásának lépései]

8. melléklet

[Szilícium-dioxiddal kapcsolatos egészségügyi felügyeleti protokoll]

Szerződő felek, 2006. április 25.

APFE – European Glass Fibre Producers Association (Európai Üvegszálgyártók Egyesülete)

BIBM – International Bureau for Precast Concrete (Előre Gyártott Beton Nemzetközi Hivatala)

CAEF – The European Foundry Association (Európai Öntőműhelyek Egyesülete)

CEEMET – Council of European Employers of the Metal, Engineering and Technology-Based Industries (Fém-, Gépészeti- és Műszaki Alapú Iparágak Európai Munkáltatóinak Tanácsa)

CERAME-UNIE – The European Ceramics Industries (Európai Kerámiaipari Egyesület)

CEMBUREAU – The European Foundry Association (Európai Öntőműhelyek Egyesülete)

EMCEF – European Mine, Chemical and Energy Workers' Federation (Európai Bányászati, Vegyipari és Energiaipari Dolgozók Szövetsége)

EMF – European Metalworkers' Federation (Európai Fémfeldolgozók Szövetsége)

EMO – European Mortar Industry Organization (Európai Vakolóanyag-gyártók Ipari Szervezete)

EURIMA – European Insulation Manufacturers Association (Európai Szigetelőanyag-gyártók Egyesülete)

EUROMINES – European Association of Mining Industries (Bányászati Iparágak Európai Egyesülete)

EURO-ROC – European and International federation

of natural stones industries (Természetes Kövek Iparágainak Európai és Nemzetközi Szövetsége)

ESGA – European Special Glass Association (Európai Speciális Üvegek Egyesülete)

FEVE – European Container Glass Federation (Európai Üvegtartály Szövetség)

GEPVP – European Association of Flat Glass Manufacturers (Síküveggyártók Európai Egyesülete)

IMA-Europe – The Industrial Minerals Association (Ipari Ásvány Egyesület)

UEPG – European Aggregates Association (Európai Gépcsoport Egyesület)


(1)  SCOEL SUM Doc 94-final a belélegezhető kristályos szilícium-dioxidról, 2003. június.

(2)  Lásd a 89/391sz. irányelv 13. cikkelyét.