42000A0922(09)Hivatalos Lap L 239 , 22/09/2000 o. 0106 - 0114


Megállapodás a finn köztársaság csatlakozásáról

a közös határokon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, Schengenben, 1990. június 19-én aláírt egyezményhez

A BELGA KIRÁLYSÁG, a NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, a FRANCIA KÖZTÁRSASÁG, a LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG és a HOLLAND KIRÁLYSÁG, a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormánya között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, Schengenben, 1990. június 19-én aláírt egyezményben (a továbbiakban "az 1990. évi Egyezmény") részes Felek és az Olasz Köztársaság, a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság, a Görög Köztársaság és az Osztrák Köztársaság, amelyek az 1990. évi Egyezményhez az 1990. november 27-én, az 1991. június 25-én, az 1992. november 6-án, illetve az 1995. április 28-án aláírt megállapodásokkal csatlakoztak,

egyrészről,

és a FINN KÖZTÁRSASÁG, másrészről,

tekintettel arra, hogy Luxembourgban, ezerkilencszázkilencvenhat december tizenkilencedikén aláírták a jegyzőkönyvet a Finn Köztársaság kormányának csatlakozásáról az Olasz Köztársaság, a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság, a Görög Köztársaság és az Osztrák Köztársaság kormányának csatlakozásáról az 1990. november 27-én, 1991. június 25-én, 1992. november 6-án, illetve 1995. április 28-án aláírt jegyzőkönyvekkel módosított, a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormánya között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodáshoz,

az 1990. évi Egyezmény 140. cikke alapján,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

E megállapodással a Finn Köztársaság csatlakozik az 1990. évi Egyezményhez.

2. cikk

(1) E megállapodás aláírásakor a Finn Köztársaság tekintetében az 1990. évi Egyezmény 40. cikkének (4) bekezdésében említett hivatalos személyek a következők:

a) Poliisin virkamiehistä poliisimiehet – av polisens tjänstemän polismän (rendőrtisztek);

b) Rajavartiolaitoksen virkamiehistä rajavartiomiehet – av gränsbevakningsväsendets tjänstemän gränsbevakningsmän (a Határőrség tisztviselői), az 1990. évi Egyezmény 40. cikkének (7) bekezdésében említett emberkereskedelem vonatkozásában;

c) Tullimiehet – tulltjänstemän (vámtisztviselők), az 1990. évi Egyezmény 40. cikkének (6) bekezdésében említett megfelelő kétoldalú megállapodásokban megállapított feltételek alapján a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott kereskedelmével, a tiltott fegyver- és robbanóanyag-kereskedelemmel, valamint a mérgező és veszélyes hulladékok tiltott szállításával kapcsolatos hatáskörükben eljárva.

(2) E megállapodás aláírásakor a Finn Köztársaság tekintetében az 1990. évi Egyezmény 40. cikkének (5) bekezdésében említett hatóság a Keskusrikospoliisi – Centralkriminalpolisen (Országos Nyomozóiroda).

3. cikk

E megállapodás aláírásakor a Finn Köztársaság tekintetében az 1990. évi Egyezmény 41. cikkének (7) bekezdésében említett hivatalos személyek a következők:

(1) Poliisin virkamiehistä poliisimiehet – av polisens tjänstemän polismän (rendőrtisztek);

(2) Rajavartiolaitoksen virkamiehistä rajavartiomiehet – av gränsbevakningsväsendets tjänstemän gränsbevakningsmän (a Határőrség tisztviselői), az 1990. évi Egyezmény 40. cikkének (7) bekezdésében említett emberkereskedelem vonatkozásában;

(3) Tullimiehet – tulltjänstemän (vámtisztviselők), az 1990. évi Egyezmény 41. cikkének (10) bekezdésében említett megfelelő kétoldalú megállapodásokban megállapított feltételek alapján a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott kereskedelmével, a tiltott fegyver- és robbanóanyag-kereskedelemmel, valamint a mérgező és veszélyes hulladékok tiltott szállításával kapcsolatos hatáskörükben eljárva.

4. cikk

E megállapodás aláírásakor a Finn Köztársaság tekintetében az 1990. évi Egyezmény 65. cikkének (2) bekezdésében említett hatáskörrel rendelkező minisztérium az Oikeusministeriö – Justitienministeriet (Igazságügyi Minisztérium).

5. cikk

E megállapodás rendelkezései nem érintik a skandináv útlevélunió keretén belül történő együttműködést, amennyiben ez az együttműködés nem ellentétes e megállapodás alkalmazásával, illetve nem gátolja e megállapodás alkalmazását.

6. cikk

(1) Ezt a megállapodást a Szerződő Felek megerősítik, elfogadják vagy jóváhagyják. A megerősítő, elfogadó vagy jóváhagyó okiratokat a Luxemburgi Nagyhercegség kormányánál helyezik letétbe, amely erről valamennyi Szerződő Felet értesíti.

(2) Ez a megállapodás azoknak az államoknak, amely államok tekintetében az 1990. évi Egyezmény hatályba lépett, és a Finn Köztársaságnak a megerősítő, elfogadó vagy jóváhagyó okiratainak letétbe helyezését követő második hónap első napján lép hatályba.

A többi állam tekintetében ez a megállapodás a megerősítő, elfogadó vagy jóváhagyó okirataik letétbe helyezését követő második hónap első napján lép hatályba, feltéve hogy ez a megállapodás az előző albekezdés rendelkezéseinek megfelelően hatályba lépett.

(3) A Luxemburgi Nagyhercegség kormánya értesíti valamennyi Szerződő Felet a hatálybalépés időpontjáról.

7. cikk

(1) A Luxemburgi Nagyhercegség kormánya a Finn Köztársaság kormányának eljuttatja az 1990. évi Egyezmény hitelesített másolatát holland, francia, német, görög, olasz, portugál és spanyol nyelven.

(2) Az 1990. évi Egyezmény finn nyelven megfogalmazott szövegét mellékelik ehhez a megállapodáshoz, és ugyanúgy hiteles, mint az 1990. évi Egyezmény holland, francia, német, görög, olasz, portugál és spanyol nyelven megfogalmazott szövege.

A fentiek hiteléül a szabályszerű felhatalmazással rendelkező alulírottak ezt a megállapodást aláírták.

Kelt Luxembourgban, ezerkilencszázkilencvenhat december tizenkilencedikén, egy-egy eredeti példányban, holland, finn, francia, német, görög, olasz, portugál és spanyol nyelven, mind a nyolc szöveg egyformán hiteles, az eredeti példányt a Luxemburgi Nagyhercegség kormányának irattárában helyezik letétbe, amely minden további Szerződő Félnek eljuttat egy-egy hitelesített másolatot.

A Belga Királyság kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

A Németországi Szövetségi Köztársaság kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

A Görög Köztársaság kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

A Spanyol Királyság kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

A Francia Köztársaság kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

Az Olasz Köztársaság kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

A Luxemburgi Nagyhercegség kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

A Holland Királyság kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

Az Osztrák Köztársaság kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

A Portugál Köztársaság kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

A Finn Köztársaság kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

ZÁRÓOKMÁNY

I. A Finn Köztársaságnak a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormánya között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, Schengenben, 1990. június 19-én aláírt egyezményhez – amelyhez az Olasz Köztársaság, a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság, a Görög Köztársaság és az Osztrák Királyság az 1990. november 27-én, az 1991. június 25-én, az 1992. november 6-án, illetve az 1995. április 28-án aláírt csatlakozási megállapodásokkal csatlakoztak – történő csatlakozásáról szóló megállapodás aláírásának alkalmával a Finn Köztársaság kormánya aláírta a záróokmányt, a jegyzőkönyvet, valamint a miniszterek és államtitkárok együttes nyilatkozatát, amelyeket az 1990. évi Egyezménnyel egyidejűleg írtak alá.

A Finn Köztársaság kormánya csatlakozott az azokban foglalt együttes nyilatkozatokhoz, az azokban foglalt egyoldalú nyilatkozatokat pedig tudomásul vette.

A Luxemburgi Nagyhercegség kormánya a Finn Köztársaság kormányának eljuttatja az 1990. évi Egyezménnyel egyidejűleg aláírt záróokmány, jegyzőkönyv, valamint a miniszterek és államtitkárok együttes nyilatkozatának egy-egy hitelesített másolatát holland, finn, francia, német, görög, olasz, portugál és spanyol nyelven.

II. A Finn Köztársaságnak a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormánya között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, Schengenben, 1990. június 19-én aláírt egyezményhez – amelyhez az Olasz Köztársaság, a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság, a Görög Köztársaság és az Osztrák Köztársaság az 1990. november 27-én, az 1991. június 25-én, az 1992. november 6-án, illetve az 1995. április 28-án aláírt csatlakozási megállapodásokkal csatlakozott – történő csatlakozásáról szóló megállapodás aláírásakor, a Szerződő Felek az alábbi nyilatkozatokat fogadták el:

1. Együttes nyilatkozat a csatlakozási megállapodás 6. cikkéhez

A Szerződő Felek már a csatlakozási megállapodás hatálybalépését megelőzően tájékoztatják egymást mindazokról a körülményekről, amelyek jelentős kihatással lehetnek az 1990. évi Egyezmény által szabályozott tárgykörökre és a csatlakozási megállapodás hatálybaléptetésére.

A csatlakozási megállapodás akkor lép hatályba azon államok, amelyek tekintetében az 1990. évi Egyezmény hatályba lépett, és a Finn Köztársaság között, amikor az 1990. évi Egyezmény végrehajtásának előfeltételei adottak ezekben az államokban, és amikor a külső határokon az ellenőrzéseket eredményesen végrehajtják.

A többi állam tekintetében ezt a csatlakozási megállapodást akkor léptetik hatályba, amikor az adott államban az 1990. évi Egyezmény végrehajtásának előfeltételei adottak, és amikor a külső határokon az ellenőrzéseket eredményesen végrehajtják.

2. Együttes nyilatkozat az 1990. évi Egyezmény 9. cikkének (2) bekezdéséhez

A Szerződő Felek megállapítják, hogy a Finn Köztársaságnak az 1990. évi Egyezményhez történő csatlakozásáról szóló megállapodás aláírásakor az 1990. évi Egyezmény 9. cikkének (2) bekezdésében említett közös vízumszabályozást úgy tekintik, hogy az az említett 1990. évi Egyezményt aláíró Felek által 1990. június 19. óta alkalmazott közös szabályozást jelenti.

3. Együttes nyilatkozat az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján kidolgozott, a kiadatásról szóló egyezményről

Az 1990. évi Egyezményben részes államok megerősítik, hogy az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján kidolgozott, az Európai Unió tagállamai közötti kiadatásról Dublinban, 1996. szeptember 27-én aláírt egyezmény 5. cikkének (4) bekezdését, valamint a szerződő államoknak az említett egyezményhez fűzött nyilatkozatait az 1990. évi Egyezmény keretei között kell alkalmazni.

III. A Szerződő Felek tudomásul vették a Finn Köztársaság nyilatkozatát az Olasz Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Portugál Köztársaság, a Görög Köztársaság és az Osztrák Köztársaság csatlakozásáról szóló megállapodásokról.

A Finn Köztársaság kormánya tudomásul veszi az Olasz Köztársaságnak, a Spanyol Királyságnak és a Portugál Köztársaságnak, a Görög Köztársaságnak és az Osztrák Köztársaságnak az 1990. évi Egyezményhez történő csatlakozásáról szóló, 1990. november 27-én, 1991. június 25-én, 1992. november 6-án, illetve 1995. április 28-án aláírt megállapodások tartalmát, valamint az ezekhez a megállapodásokhoz mellékelt záróokmányok és nyilatkozatok tartalmát.

A Luxemburgi Nagyhercegség kormánya eljuttatja a fent említett okiratok egy-egy hitelesített másolatát a Finn Köztársaság kormányának.

A Finn Köztársaság nyilatkozata a Dán Királyságnak és a Svéd Királyságnak az 1990. évi Egyezményhez történő csatlakozásáról szóló megállapodásokról

E megállapodás aláírásakor a Finn Köztársaság tudomásul veszi a Dán Királyságnak és a Svéd Királyságnak az 1990. évi Egyezményhez történő csatlakozásáról szóló megállapodások tartalmát, valamint az ezekhez a megállapodásokhoz mellékelt záróokmányok és nyilatkozatok tartalmát.

A Finn Köztársaság kormányának nyilatkozata az Åland-szigetekről

A Finn Köztársaság kinyilvánítja, hogy az 1990. évi Egyezmény végrehajtásakor eleget tesznek azoknak a kötelezettségeknek, amelyek az Åland-szigetekre vonatkozóan az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozásának feltételeiről és az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításairól szóló okmányhoz csatolt 2. jegyzőkönyv 2. cikkéből erednek.

Kelt Luxembourgban, ezerkilencszázkilencvenhat december tizenkilencedikén, egy-egy eredeti példányban holland, finn, francia, német, görög, olasz, spanyol és portugál nyelven, mind a nyolc szöveg egyformán hiteles, az eredeti példányt a Luxemburgi Nagyhercegség kormányának irattárában helyezik letétbe, amely minden további Szerződő Félnek eljuttat egy-egy hitelesített másolatot.3

A Belga Királyság kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

A Németországi Szövetségi Köztársaság kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

A Görög Köztársaság kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

A Spanyol Királyság kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

A Francia Köztársaság kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

Az Olasz Köztársaság kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

A Luxemburgi Nagyhercegség kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

A Holland Királyság kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

Az Osztrák Köztársaság kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

A Portugál Köztársaság kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

A Finn Köztársaság kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

A MINISZTEREK ÉS ÁLLAMTITKÁROK NYILATKOZATA

Ezerkilencszázkilencvenöt december tizenkilencedikén a Belga Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Finn Köztársaság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság és a Portugál Köztársaság kormányának képviselői Luxembourgban aláírták a Finn Köztársaságnak a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormánya között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, Schengenben, 1990. június 19-én aláírt egyezményhez – amelyhez az Olasz Köztársaság, a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság, a Görög Köztársaság és az Osztrák Köztársaság az 1990. november 27-én, az 1991. június 25-én, az 1992. november 6-án, illetve az 1995. április 28-án aláírt csatlakozási megállapodásokkal csatlakozott – történő csatlakozásáról szóló megállapodást.

Tudomásul vették, hogy a Finn Köztársaság kormányának képviselője azt a nyilatkozatot tette, hogy csatlakozik a Belga Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség és a Holland Királyság kormányát képviselő miniszterek és államtitkárok által Schengenben, 1990. június 19-én tett nyilatkozathoz és az ugyanazon a napon, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény aláírása alkalmával megerősített határozathoz, amely nyilatkozathoz és határozathoz az Olasz Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Portugál Köztársaság, a Görög Köztársaság és az Osztrák Köztársaság kormánya szintén csatlakozott.

--------------------------------------------------