42000A0922(05)Hivatalos Lap L 239 , 22/09/2000 o. 0076 - 0082


Megállapodás a portugál köztársaság csatlakozásáról

a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormánya között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, Schengenben, 1990. június 19-én aláírt egyezményhez, amelyhez az Olasz Köztársaság a Párizsban, 1990. november 27-én aláírt megállapodással csatlakozott

A BELGA KIRÁLYSÁG, a NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, a FRANCIA KÖZTÁRSASÁG, a LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG és a HOLLAND KIRÁLYSÁG, a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormánya között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, Schengenben, 1990. június 19-én aláírt egyezményben (a továbbiakban "az 1990. évi Egyezmény") részes Felek és az Olasz Köztársaság, amely az 1990. évi Egyezményhez a Párizsban, 1990. november 27-én aláírt megállapodással csatlakozott, egyrészről,

és a PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG, másrészről,

tekintettel arra, hogy Bonnban, ezerkilencszázkilencvenegy június huszonötödikén aláírták a jegyzőkönyvet a Portugál Köztársaság kormányának csatlakozásáról az Olasz Köztársaság kormányának csatlakozásáról Párizsban, 1990. november 27-én aláírt jegyzőkönyvvel módosított, a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormánya között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodáshoz,

az 1990. évi Egyezmény 140. cikke alapján,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

E megállapodással a Portugál Köztársaság csatlakozik az 1990. évi Egyezményhez.

2. cikk

(1) A Portugál Köztársaság tekintetében az 1990. évi Egyezmény 40. cikkének (4) bekezdésében említett hivatalos személyek a következők: a Polícia Judiciária (bűnügyi rendőrség) tagjai, valamint az 1990. évi Egyezmény 40. cikkének (6) bekezdésében említett megfelelő kétoldalú megállapodásokban megállapított feltételek alapján a vámtisztviselők; az Államügyészi Hivatalt segítő tisztviselő minőségükben a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott kereskedelmével, a tiltott fegyver- és robbanóanyag-kereskedelemmel, valamint a mérgező és veszélyes hulladékok tiltott szállításával kapcsolatos hatáskörükben eljárva.

(2) A Portugál Köztársaság tekintetében az 1990. évi Egyezmény 40. cikkének (5) bekezdésében említett hatóság a Direccão-geral de la Polícia Judiciária (a Bűnügyi Rendőrség Főigazgatósága).

3. cikk

(1) A Portugál Köztársaság tekintetében az 1990. évi Egyezmény 41. cikkének (7) bekezdésében említett hivatalos személyek a következők: a Polícia Judiciária (bűnügyi rendőrség) tagjai, valamint az 1990. évi Egyezmény 41. cikkének (10) bekezdésében említett megfelelő kétoldalú megállapodásokban megállapított feltételek alapján a vámtisztviselők, az Államügyészi Hivatalt segítő tisztviselő minőségükben a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott kereskedelmével, a tiltott fegyver- és robbanóanyag-kereskedelemmel, valamint a mérgező és veszélyes hulladékok tiltott szállításával kapcsolatos hatáskörük vonatkozásában.

(2) Ennek a megállapodásnak az aláírásakor a Portugál Köztársaság kormánya a Spanyol Királyság kormánya tekintetében nyilatkozatot tesz, amely az 1990. évi Egyezmény 41. cikkének (2), (3) és (4) bekezdése alapján meghatározza a területén végzett üldözés folytatásának módozatait.

4. cikk

A Portugál Köztársaság tekintetében az 1990. évi Egyezmény 65. cikkének (2) bekezdésében említett hatáskörrel rendelkező minisztérium, az Igazságügyi Minisztérium.

5. cikk

Az 1990. évi Egyezmény Szerződő Felei közötti kiadatás vonatkozásában a Portugál Köztársaság által az 1957. december 13-i, a kiadatásról szóló európai egyezmény 1. cikkéhez tett nyilatkozat c) pontját a következőképpen kell érteni:

A Portugál Köztársaság nem adja ki azokat a személyeket, akiknek a kiadatását életfogytig tartó szabadságvesztéssel, illetve életfogytig tartó szabadságelvonással járó intézkedéssel büntetendő bűncselekmény miatt kérik. Mindazonáltal a kiadatást teljesítik, ha a megkereső állam szavatolja, hogy jogszabályainak és az ítélet-végrehajtással kapcsolatos gyakorlatának megfelelően elősegíti azoknak a végrehajtási kedvezményeknek az alkalmazását, amelyek a kiadni kért személyt megillethetik.

6. cikk

Az 1990. évi Egyezmény Szerződő Felei között a büntető ügyekben nyújtott kölcsönös jogsegély vonatkozásában a Portugál Köztársaság nem utasítja el a megkereséseket azzal az indokkal, hogy a megkeresés alapjául szolgáló bűncselekmény a megkereső állam jogszabályai alapján életfogytig tartó szabadságvesztéssel, illetve életfogytig tartó szabadságelvonással járó intézkedéssel büntetendő.

7. cikk

(1) Ezt a megállapodást a Szerződő Felek megerősítik, elfogadják vagy jóváhagyják. A megerősítő, elfogadó vagy jóváhagyó okiratokat a Luxemburgi Nagyhercegség kormányánál helyezik letétbe, amely erről valamennyi Szerződő Felet értesíti.

(2) Ez a megállapodás az 1990. évi Egyezmény öt aláíró állama és a Portugál Köztársaság megerősítő, elfogadó vagy jóváhagyó okiratainak letétbe helyezését követő második hónap első napján, de legkorábban az 1990. évi Egyezmény hatálybalépésének napján lép hatályba. Az Olasz Köztársaság tekintetében ez a megállapodás megerősítő, elfogadó vagy jóváhagyó okiratának letétbe helyezését követő második hónap első napján, de legkorábban azon a napon lép hatályba, amikor ez a megállapodás a többi Szerződő Fél között hatályba lép.

(3) A Luxemburgi Nagyhercegség kormánya értesíti valamennyi Szerződő Felet a hatálybalépés időpontjáról.

8. cikk

(1) A Luxemburgi Nagyhercegség kormánya a Portugál Köztársaság kormányának eljuttatja az 1990. évi Egyezmény hitelesített másolatát holland, francia, német és olasz nyelven.

(2) Az 1990. évi Egyezmény portugál nyelven megfogalmazott szövegét mellékelik ehhez a megállapodáshoz, és ugyanúgy hiteles, mint az 1990. évi Egyezmény holland, francia, német és olasz nyelven megfogalmazott szöveg.

A fentiek hiteléül a szabályszerű felhatalmazással rendelkező alulírottak ezt a megállapodást aláírták.

Kelt Bonnban, ezerkilencszázkilencvenegy június huszonötödikén, egy-egy eredeti példányban holland, francia, német, olasz és portugál nyelven, mind az öt szöveg egyformán hiteles, az eredeti példányt a Luxemburgi Nagyhercegség kormányának irattárában helyezik letétbe, amely minden további Szerződő Félnek eljuttat egy-egy hitelesített másolatot.

A Belga Királyság kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

A Németországi Szövetségi Köztársaság kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

A Francia Köztársaság kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

Az Olasz Köztársaság kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

A Luxemburgi Nagyhercegség kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

A Holland Királyság kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

A Portugál Köztársaság kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Záróokmány

I. A Portugál Köztársaságnak a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormánya között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, Schengenben, 1990. június 19-én aláírt egyezményhez – amelyhez az Olasz Köztársaság a Párizsban, 1990. november 27-én aláírt megállapodással csatlakozott – történő csatlakozásáról szóló megállapodás aláírásakor a Portugál Köztársaság aláírta a záróokmányt, a jegyzőkönyvet, valamint a miniszterek és államtitkárok együttes nyilatkozatát, amelyeket az 1990. évi Egyezménnyel egyidejűleg írtak alá.

A Portugál Köztársaság csatlakozott az azokban foglalt együttes nyilatkozatokhoz, az azokban foglalt egyoldalú nyilatkozatokat pedig tudomásul vette.

A Luxemburgi Nagyhercegség kormánya a Portugál Köztársaság kormányának eljuttatja az 1990. évi Egyezménnyel egyidejűleg aláírt záróokmány, jegyzőkönyv, valamint a miniszterek és államtitkárok együttes nyilatkozatának egy-egy hitelesített másolatát holland, francia, német és olasz nyelven.

Az 1990. évi Egyezménnyel egyidejűleg aláírt záróokmány, jegyzőkönyv, valamint a miniszterek és államtitkárok együttes nyilatkozatának portugál nyelven megfogalmazott szövegét mellékelik ehhez a záróokmányhoz, és az ugyanúgy hiteles, mint a holland, francia, német és olasz nyelveken megfogalmazott szöveg.

II. A Portugál Köztársaságnak a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormánya között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, Schengenben, 1990. június 19-én aláírt egyezményhez – amelyhez az Olasz Köztársaság a Párizsban, 1990. november 27-én aláírt megállapodással csatlakozott – történő csatlakozásáról szóló megállapodás aláírásának alkalmával a Szerződő Felek az alábbi nyilatkozatokat fogadták el:

1. Együttes nyilatkozat a csatlakozási megállapodás 7. cikkéhez

Az aláíró államok már a csatlakozási megállapodás hatálybalépését megelőzően tájékoztatják egymást mindazokról a körülményekről, amelyek jelentős kihatással lehetnek az 1990. évi Egyezmény által szabályozott tárgykörökre és a csatlakozási megállapodás hatálybaléptetésére.

A csatlakozási megállapodást akkor léptetik hatályba az 1990. évi Egyezmény öt aláíró állama és a Portugál Köztársaság között, amikor az 1990. évi Egyezmény végrehajtásának előfeltételei adottak ebben a hat államban, és amikor a külső határokon az ellenőrzéseket eredményesen végrehajtják. Az Olasz Köztársaság tekintetében ezt a csatlakozási megállapodást akkor léptetik hatályba, amikor az 1990. évi Egyezmény végrehajtásának előfeltételei adottak az említett megállapodást aláíró államokban, és amikor a külső határokon az ellenőrzéseket eredményesen végrehajtják.

2. Együttes nyilatkozat az 1990. évi Egyezmény 9. cikkének (2) bekezdéséhez

A Szerződő Felek megállapítják, hogy a Portugál Köztársaságnak az 1990. évi Egyezményhez történő csatlakozásáról szóló megállapodás aláírásakor az 1990. évi Egyezmény 9. cikkének (2) bekezdésében említett közös vízumszabályozást úgy tekintik, hogy az az említett 1990. évi Egyezményt aláíró Felek által 1990. június 19. óta alkalmazott közös szabályozást jelenti.

3. Együttes nyilatkozat az adatvédelemről

A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a Portugál Köztársaság 1991. április 29-én kihirdette a gépileg feldolgozott személyes adatok védelméről szóló törvényt.

A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a Portugál Köztársaság kormánya kötelezettséget vállal arra, hogy az 1990. évi Egyezményhez történő csatlakozásáról szóló megállapodás megerősítése előtt minden szükséges lépést megtesz annak biztosítása érdekében, hogy a portugál jogszabályokat kiegészítsék abból a célból, hogy biztosítsák az 1990. évi Egyezményben megállapított, az automatizált adatkezelés tárgyát képező személyes adatok védelmére vonatkozó valamennyi rendelkezés teljes körű alkalmazását.

III. A Szerződő Felek tudomásul vették a Portugál Köztársaság által tett alábbi nyilatkozatokat:

1. Nyilatkozat a Portugália és Brazília között 1960. augusztus 9-én kötött vízummentességi megállapodás alapján Portugáliába beutazó brazil állampolgárokról

A Portugál Köztársaság kormánya kötelezettséget vállal arra, hogy visszafogadja területére azokat a brazil állampolgárokat, akik a Portugália és Brazília között 1960. augusztus 9-én kötött vízummentességi megállapodás alapján Portugálián keresztül utaztak be a Szerződő Felek területére, és akiket a Szerződő Felek területén találnak az 1990. évi Egyezmény 20. cikkének (1) bekezdésében említett időtartam lejártát követően.

A Portugál Köztársaság kormánya kötelezettséget vállal arra, hogy a brazil állampolgárokat csak akkor engedi beutazni, ha betartják az 1990. évi Egyezmény 5. cikkében megállapított feltételeket, és hogy minden intézkedést megtesz annak biztosítása érdekében, hogy útiokmányaikat lepecsételjék a külső határok átlépésekor.

2. Nyilatkozat a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló európai egyezményről

A Portugál Köztársaság kormánya kötelezettséget vállal arra, hogy megerősíti az 1959. április 20-i, a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló európai egyezményt és az ahhoz fűzött kiegészítő jegyzőkönyvet, mielőtt az 1990. évi Egyezmény Portugália tekintetében hatályba lép.

3. Nyilatkozat a Rakétatechnológia-export Ellenőrzési Rendszeréről

Az 1990. évi Egyezmény 123. cikkének alkalmazása céljából a Portugál Köztársaság kormánya kötelezettséget vállal arra, hogy a lehető legrövidebb időn belül, és legkésőbb az 1990. évi Egyezménynek Portugália vonatkozásában történő hatálybalépésekor, csatlakozik az 1987. április 16-án létrehozott Rakétatechnológia-export Ellenőrzési Rendszeréhez.

4. Nyilatkozat az 1990. évi Egyezmény 121. cikkéhez

A Portugál Köztársaság kormánya azt a nyilatkozatot teszi, hogy a friss citrusgyümölcs kivételével, az 1990. évi Egyezményhez történő csatlakozásáról szóló megállapodás aláírásának napjától alkalmazza az 1990. évi Egyezmény 121. cikkében említett növény-egészségügyi egyszerűsítéseket.

A Portugál Köztársaság kormánya azt a nyilatkozatot teszi, hogy 1992. január 1-je előtt elvégzi a friss citrusgyümölcs fertőzéskockázati felmérését, amely, ha kártékony szervezetek behurcolásának vagy elterjedésének kockázatát tárja fel, adott esetben indokolhatja az 1990. évi Egyezmény 121. cikkének (2) bekezdésében szabályozott eltérést a Portugál Köztársaság csatlakozásáról szóló említett megállapodás hatálybalépése után.

5. Nyilatkozat a Spanyol Köztársaságnak az 1990. évi Egyezményhez történő csatlakozásáról szóló megállapodásról

Ennek a megállapodásnak az aláírásakor a Portugál Köztársaság tudomásul veszi a Spanyol Köztársaságnak az 1990. évi Egyezményhez történő csatlakozásáról szóló megállapodás tartalmát, valamint a kapcsolódó záróokmányt és nyilatkozatot.

Kelt Bonnban, ezerkilencszázkilencvenegy június huszonötödikén, egy-egy eredeti példányban holland, francia, német, olasz és portugál nyelven, mind az öt szöveg egyformán hiteles, az eredeti példányt a Luxemburgi Nagyhercegség kormányának irattárában helyezik letétbe, amely minden további Szerződő Félnek eljuttat egy-egy hitelesített másolatot.

A Belga Királyság kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

A Németországi Szövetségi Köztársaság kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

A Francia Köztársaság kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

Az Olasz Köztársaság kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

A Luxemburgi Nagyhercegség kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

A Holland Királyság kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

A Portugál Köztársaság kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

A MINISZTEREK ÉS ÁLLAMTITKÁROK NYILATKOZATA

Ezerkilencszázkilencvenegy június huszonötödikén a Belga Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség és a Holland Királyság kormányának képviselői Bonnban aláírták a Portugál Köztársaságnak a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormánya között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, Schengenben, 1990. június 19-én aláírt egyezményhez – amelyhez az Olasz Köztársaság a Párizsban, 1990. november 27-én aláírt megállapodással csatlakozott – történő csatlakozásáról szóló megállapodást.

Tudomásul vették, hogy a Portugál Köztársaság kormányának képviselője azt a nyilatkozatot tette, hogy csatlakozik a Belga Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség és a Holland Királyság kormányát képviselő miniszterek és államtitkárok által Schengenben, 1990. június 19-én tett nyilatkozathoz és az ugyanazon a napon, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény aláírása alkalmával megerősített határozathoz, amely nyilatkozathoz és határozathoz az Olasz Köztársaság kormánya szintén csatlakozott.

--------------------------------------------------