42000A0922(03)Hivatalos Lap L 239 , 22/09/2000 o. 0063 - 0068


Megállapodás az olasz köztársaság csatlakozásáról

a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormánya között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, Schengenben, 1990. június 19-én aláírt egyezményhez

A BELGA KIRÁLYSÁG, a NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, a FRANCIA KÖZTÁRSASÁG, a LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG és a HOLLAND KIRÁLYSÁG, a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormánya között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, Schengenben, 1990. június 19-én aláírt egyezményben (a továbbiakban "az 1990. évi Egyezmény") részes Felek egyrészről,

és az OLASZ KÖZTÁRSASÁG másrészről,

tekintettel arra, hogy Párizsban, ezerkilencszázkilencven november huszonhetedikén aláírták a jegyzőkönyvet az Olasz Köztársaság kormányának csatlakozásáról a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormánya között létrejött a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodáshoz,

az 1990. évi Egyezmény 140. cikke alapján,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

E megállapodással az Olasz Köztársaság csatlakozik az 1990. évi Egyezményhez.

2. cikk

(1) Az Olasz Köztársaság tekintetében az 1990. évi Egyezmény 40. cikkének (4) bekezdésében említett hivatalos személyek a következők: a Polizia di Stato (nemzeti rendőrség) és az Arma dei Carabinieri bűnügyi részlegeinek hivatásos állományú tagjai és alkalmazottai; a pénzhamisítással, a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott kereskedelmével, a tiltott fegyver- és robbanóanyag-kereskedelemmel, valamint a mérgező és veszélyes hulladékok tiltott szállításával kapcsolatos hatáskörükben eljárva a Guardia di Finanza bűnügyi hivatásos állományú tagjai, továbbá az 1990. évi Egyezmény 40. cikkének (6) bekezdésében említett megfelelő kétoldalú megállapodásokban megállapított feltételek mellett a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott kereskedelmével, a tiltott fegyver- és robbanóanyag-kereskedelemmel, valamint a mérgező és veszélyes hulladékok tiltott szállításával kapcsolatos hatáskörükben eljárva a vámtisztviselők.

(2) Az Olasz Köztársaság tekintetében az 1990. évi Egyezmény 40. cikkének (5) bekezdésében említett hatóság a Belügyminisztériumban működő Direzione Centrale della Polizia Criminale (a Bűnügyi Rendőrség Központi Igazgatósága).

3. cikk

(1) Az Olasz Köztársaság tekintetében az 1990. évi Egyezmény 41. cikkének (7) bekezdésében említett hivatalos személyek a következők: a Polizia di Stato (nemzeti rendőrség) és az Arma dei Carabinieri bűnügyi részlegeinek hivatosos állományú tagjai és alkalmazottai, és a pénzhamisítással, a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott kereskedelmével, a tiltott fegyver- és robbanóanyag-kereskedelemmel, valamint a mérgező és veszélyes hulladékok tiltott szállításával kapcsolatos hatáskörükben eljárva a Guardia di Finanza bűnügyi részlegeinek hivatásos állományú tagjai és alkalmazottai; továbbá az 1990. évi Egyezmény 41. cikkének (10) bekezdésében említett megfelelő kétoldalú megállapodásokban megállapított feltételek mellett a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott kereskedelmével, a tiltott fegyver- és robbanóanyag-kereskedelemmel, valamint a mérgező és veszélyes hulladékok tiltott szállításával kapcsolatos hatáskörükben eljárva a vámtisztviselők

(2) E megállapodás aláírásakor a Francia Köztársaság kormánya és az Olasz Köztársaság kormánya egy-egy nyilatkozatot tesz, amelyben az 1990. évi Egyezmény 41. cikkének (2), (3) és (4) bekezdése alapján meghatározzák a területükön végzett üldözés folytatásának módjait.

4. cikk

Az Olasz Köztársaság tekintetében az 1990. évi Egyezmény 65. cikkének (2) bekezdésében említett hatáskörrel rendelkező minisztérium az Igazságügyi Minisztérium.

5. cikk

(1) Ezt a megállapodást a Szerződő Felek megerősítik, elfogadják vagy jóváhagyják. A megerősítő, elfogadó vagy jóváhagyó okiratokat a Luxemburgi Nagyhercegség kormányánál helyezik letétbe, amely erről valamennyi Szerződő Felet értesíti.

(2) Ez a megállapodás az utolsó megerősítő, elfogadó vagy jóváhagyó okirat letétbe helyezését követő második hónap első napján, de legkorábban az 1990. évi Egyezmény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(3) A Luxemburgi Nagyhercegség kormánya értesíti valamennyi Szerződő Felet a hatálybalépés időpontjáról.

6. cikk

(1) A Luxemburgi Nagyhercegség kormánya az Olasz Köztársaság kormányának eljuttatja az 1990. évi Egyezmény hitelesített másolatát holland, francia és német nyelven.

(2) Az 1990. évi Egyezmény olasz nyelven megfogalmazott szövegét mellékelik ehhez a megállapodáshoz, és ugyanúgy hiteles, mint az 1990. évi Egyezmény holland, francia és német nyelven megfogalmazott eredeti szövegei.

A fentiek hiteléül a szabályszerű felhatalmazással rendelkező alulírottak ezt a megállapodást aláírták.

Kelt Párizsban, ezerkilencszázkilencven november huszonhetedikén, egy-egy eredeti példányban holland, francia, német és olasz nyelven, mind a négy szöveg egyformán hiteles, az eredeti példányt a Luxemburgi Nagyhercegség kormányának irattárában helyezik letétbe, amely minden további Szerződő Félnek eljuttat egy-egy hitelesített másolatot.

A Belga Királyság kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

A Németországi Szövetségi Köztársaság kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

A Francia Köztársaság kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

Az Olasz Köztársaság kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

A Luxemburgi Nagyhercegség kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

A Holland Királyság kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Záróokmány

I. Az Olasz Köztársaságnak a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormánya között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, Schengenben, 1990. június 19-én aláírt egyezményhez történő csatlakozásáról szóló megállapodás aláírásakor az Olasz Köztársaság aláírta a záróokmányt, a jegyzőkönyvet, valamint a miniszterek és államtitkárok együttes nyilatkozatát, amelyeket az 1990. évi Egyezménnyel egyidejűleg írtak alá.

Az Olasz Köztársaság csatlakozott az azokban foglalt együttes nyilatkozatokhoz, az azokban foglalt egyoldalú nyilatkozatokat pedig tudomásul vette.

A Luxemburgi Nagyhercegség kormánya az Olasz Köztársaság kormányának eljuttatja az 1990. évi Egyezménnyel egyidejűleg aláírt záróokmány, jegyzőkönyv, valamint a miniszterek és államtitkárok együttes nyilatkozatának egy-egy hitelesített másolatát holland, francia és német nyelven.

Az 1990. évi Egyezménnyel egy időben aláírt záróokmány, jegyzőkönyv, valamint a miniszterek és államtitkárok együttes nyilatkozatának olasz nyelven megfogalmazott szövegét mellékelik ehhez a záróokmányhoz, és az ugyanúgy hiteles, mint a holland, francia és német nyelveken megfogalmazott eredeti szöveg.

II. Az Olasz Köztársaságnak a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormánya között közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, Schengenben, 1990. június 19-én aláírt egyezményhez történő csatlakozásáról szóló megállapodás aláírásakor a Szerződő Felek az alábbi nyilatkozatokat fogadták el:

1. Együttes nyilatkozat a csatlakozási megállapodás 5. cikkéhez

Az aláíró államok már a csatlakozási megállapodás hatálybalépését megelőzően tájékoztatják egymást mindazokról a körülményekről, amelyek jelentős kihatással lehetnek az 1990. évi Egyezmény által szabályozott tárgykörökre és a csatlakozási megállapodás hatálybaléptetésére.

A csatlakozási megállapodást akkor léptetik hatályba, amikor az 1990. évi Egyezmény végrehajtásának előfeltételei adottak a csatlakozási megállapodás valamennyi aláíró államában, és amikor a külső határokon az ellenőrzések eredményesen végrehajtásra kerülnek.

2. Együttes nyilatkozat az 1990. évi Egyezmény 9. cikkének (2) bekezdéséhez

A Szerződő Felek megállapítják, hogy az Olasz Köztársaságnak az 1990. évi Egyezményhez való csatlakozásáról szóló megállapodás aláírásakor az 1990. évi Egyezmény 9. cikkének (2) bekezdésében említett közös vízumszabályozást úgy tekintik, hogy az az említett 1990. évi Egyezmény öt aláíró fele által 1990. június 19. óta alkalmazott közös szabályozást jelenti.

3. Együttes nyilatkozat az adatvédelemről

A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az Olasz Köztársaság kormánya kötelezettséget vállal arra, hogy az 1990. évi Egyezményhez való csatlakozásáról szóló megállapodás megerősítése előtt minden szükséges lépést megtesz annak biztosítása érdekében, hogy az olasz jogszabályokat az Európa Tanács 1981. január 28-án kelt, az egyéneknek a személyes adatok gépi feldolgozása során való védelméről szóló egyezményének megfelelően, valamint az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága a személyes adatoknak a rendőrségi ágazatban való felhasználása szabályozására irányuló, 1987. szeptember 17-i R(87)15. ajánlásának megfelelően kiegészítsék abból a célból, hogy biztosítsák az 1990. évi Egyezmény 117. és 126. cikkében megállapított rendelkezések és az említett egyezményben előírt, a személyes adatok védelmére vonatkozó egyéb rendelkezések teljes körű alkalmazását, az 1990. évi Egyezmény vonatkozó rendelkezéseivel összeegyeztethető szintű védelem megvalósítása céljából.

Kelt Párizsban, ezerkilencszázkilencven november huszonhetedikén, egy-egy eredeti példányban holland, francia, német és olasz nyelven, mind a négy szöveg egyformán hiteles, az eredeti példányt a Luxemburgi Nagyhercegség kormányának irattárában helyezik letétbe, amely minden további Szerződő Félnek eljuttat egy-egy hitelesített másolatot.

A Belga Királyság kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

A Németországi Szövetségi Köztársaság kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

A Francia Köztársaság kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

Az Olasz Köztársaság kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

A Luxemburgi Nagyhercegség kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

A Holland Királyság kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Együttes Nyilatkozat Az Olasz Köztársaságnak Az 1985. Június 14-I Schengeni Megállapodás Végrehajtásáról Szóló Egyezményhez Való Csatlakozásáról Szóló Megállapodás 2. És 3. Cikkéhez

Az Olasz Köztársaságnak a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormánya között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, Schengenben, 1990. június 19-én aláírt egyezményhez történő csatlakozásáról szóló megállapodás aláírásának alkalmával a Szerződő Felek azt a nyilatkozatot teszik, hogy az említett megállapodás 2. cikkének (1) bekezdése és 3. cikkének (1) bekezdése érintetlenül hagyja azokat a hatásköröket, amelyeket az olasz jog biztosít a Guardia di Finanza számára, és amelyeket az az olasz területen gyakorol.

--------------------------------------------------

A Miniszterek És államtitkárok nyilatkozata

Ezerkilencszázkilencven november huszonhetedikén a Belga Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség és a Holland Királyság kormányának képviselői Párizsban aláírták az Olasz Köztársaságnak a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormánya között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, Schengenben, 1990. június 19-én aláírt egyezményhez való csatlakozásáról szóló megállapodást.

Tudomásul vették, hogy az Olasz Köztársaság kormányának képviselője azt a nyilatkozatot tette, hogy csatlakozik a Belga Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség és a Holland Királyság kormányát képviselő miniszterek és államtitkárok által Schengenben, 1990. június 19-én tett nyilatkozathoz és az ugyanazon a napon, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény aláírása alkalmával megerősített határozathoz.

--------------------------------------------------